תור תליגמ


ןייטיוג בד המלש תאמ

הרומלו ךירדמל "םינויע" ,ארקמב רופיסה תונמוא :ךותמ
ז"טשת ,רעונו םידלי תיילעל 'חמ ,תידוהיה תונכוסה


,ןאכמ .םתיישע תכאלמב םילודג םינמוא ויהו ,םירופיס ובהא םינומדקה םירבעה
,טשפומ ךרדב ךכ לכ אל ונתוא תדמלמ הרותה עודמ רבתסמ ,םירחא םימעט דבלמ
ןיא בורה יפלו .היהש השעמו רופיס ךותמ ,שממ ךרדב אלא ,תועדו תונומא תרוצב
השעמ היהש ,ךפיהל וא ,השעמ ךותב העבה ול השקבתנו ןויער היהש ךכ רבדה
ןכ לעו ;םלועל תחא תבב ואב ובש ןויערהו השעמה אלא ,ןויער תפסות ול ופיסוהו
ןמ םלעתהל לוכי וניא ך"נתה ירפסמ דחאב רופיסה תונמוא לע דומעל הצורה
תא םג ךירעהל ךירצ - ובש הבשחמה תא ריכהל הצורהו ,וב הלולכה הבשחמה
.ירופיסה שובלה

יפל ,התוא םיארוק רשא ,תור תליגמב בטיה רכינ יכ"נתה רופיסה לש הז יפוא
.תועובש גחב ,לארשיב ץופנה גהנמה

רפסב ןבל-ושע-בקעי לש היגולירטה לשמל ומכ ,לכ םדוק תנייטצמ וז הליגמ
;('ה-'א ,'א) םצמוצמ יתדבוע אובמ .הפוקש היציזופסידב ,רורב הנבמב ,תישארב
.רצק רבעמ הלודג הנומת לכ ירחאו ,תולודג תונומת עברא

.באומ ץראמ ןתאצב היתולכ יתשו ימענ :הנושאר הנומת
.התדלומ ריעל ןבושב םחל תיב ישנו ימענ :רבעמ לש דמעמ
.םחל תיב תודשב םירצוקה ןיב זעובו תור :היינש הנומת
.דיתעהו רבעה לע החישב תורו ימענ :רבעמ לש דמעמ
.ןרוגה רתסב זעובו תור ,הלילב :תישילש הנומת
.היהיו היהש המ לע החישב תורו ימענ :רבעמ לש דמעמ
.ריעה רעשב םינקזה ינפל לאוגהו זעוב :תיעיבר הנומת
רצקה דמעמה ומכ הריע ישנ םע ימענ תא בוש ונינפל הלעמ :םייסמה דמעמהו
.תוהמאב תרשואמה ימענ אלא ,ןאכ םיאור ונא הרמה ימענ תא אל ךא - ןושארה

הנומתב הפרע .זעוב ,תור ,ימענ :דבלב םילעופ םישיא השולש הליגמב ,אופיא שי
.השעמה ףוגל םיכירצ םניא ,םירתוימ םצעב םה הנורחאה הנומתב לאוגהו הנושארה
דימ אל הפרע :בל םיש) םיישארה םישיאה תא טילבהל ידכ ?םיאב םה המל ןכ םא
אל לאוגה ."בושנ ךתא יכ ,אל" :הנושארב תרמוא איה םג .התומח ירחאמ הבש איה
איהש הפרע לע םיספות ונא ןיא .(הדשה תא לואגל ןכומ אוה םג ,ברסמ דימ
הלולע הליגר הלכשמ רתוי תצק השוע איה ,הברדא ,הנורחאב ימענ תא תבזוע
התבושתל ןיוצמ עקר איה ימענ ירבד לע הפרע לש התבגה ךא .התומחל תושעל
תא תיחשהל הצור וניאש לע לאוגב יפוד םישל ןיא .תור התמבי לש תראופמה
תא רתויב המיעטמ ותוגהנתה ךא .ויתונובשח לקושה ליגר שיאכ גהונ אוה .ותלחנ
.זעוב תטלחהבש שפנה לדוג

יל ועדונש םירייצה .םיישארה םישיאה לש ינוציחה הארמה לש רואית לכ ןיא
,הרש לע .רפסמה ןוצרל ונוויכ םא ,עדוי ינניא .רתויב הפי השיאכ תור תא ורייצ
לש התוינוציח לע קתוש אוה םא .ויה תופיש שוריפב בותכה דיעמ לחרו הקבר
.זעוב בל תא החקלש איה איה תימינפה התומדש ונעידוהל אב אוהש ןמיס תור
אל .דואמ רורב ןפואב תילגתמ םילעופה םישיאה לש תימינפה תומדה ,םנמאו
לע ומכ אלא ,םירופיסב גוהנכ ,םהיתובשחמ תאצרהב אל ףא ,םייפוא רואיתב
.םהירבדב רקיעבו םהישעמב ,המיבה

,םהל האנ הקיתש םיריעצו איה הריעצ השיא ןכש .םירחאה ןמ תוחפ תרבדמתור
,הייחב עירכמה דעצה ינפל ,תחא םעפ קר .הירבד תא עינצתש הל האנ - השיאו
איה המע תא .הברה איה השוע ךא .חכשיי אל ורכז רשא ,םואנ ןיעמ איה תאשונ
השיאל לק אל .םירצוקה ירחא טקלל איה תכלוה הרזה ריעה לא האובבו ,תשטונ
;םיסגה םירענה ןיב אובל (םירצוקה לע בצינה הל ארוק "היבאומ הרענ") הירכנ
איה ךא ,"םינפ תאושנו םוקמה תב ןאכ תא אלה" :התומחל רומאל איה הלוכי
תחכוש הנניאו ,רקובה זאמ תדבועו הצורח איה .ךכל השקבתנש ילב תכלוה
ןורחאו .ידמ הילע דבכ וניא םירועש תופיא שש אשמו ,התומחל הלכאממ ריתוהל
קפקופמו זעונ השעמ הל התויצשכ םג התומח תווצמל איה תעמשנ :לודג ןורחא
.(ויתוקפס תורמל הקבר ומא תווצמל עמשנ בקעיש םשכ) ויתואצותב

המכחה התצעבו תואר הקיחרמו תיחקיפ איה .תיסופיט הנקז דחא דצמ איה ימענ
.תונקזה לככ הניא רחא דצמ ךא .חלצומה םויסה דע םיניינעה תא תבבסמ איה
לע אלא ,המצע לע אל תבשוח תאז ימענ ךא .ייכונא םדאה תא השוע הנקיזה
איהש ירחא אלא תור לש הנברק תא תלבקמ הניאו ,תוריעצה היתולכ לש ןדיתע
.ונממ סונמ ןיאש האור

ועמשיי וירבדש ליגרה ומעב דבכנ שיא אוה ןכש ,םירחאה לכמ רתוי רבדמ זעוב
הנושארה השיגפב דוע םנמא .ליעפה אוה ןיא השיאה ןיינעב .(י-ז ,ט"כ בויא הוושה)
.רבדב תערכמ ימענ אלא אוה אל ךא .היבאומה הרענה םע ובלש שגרומ הדשב
.ורבד תא עציב םא דע ,טקוש וניא ,ערכוהשמ םלואו

לש םישנה :םילכתסמה תעד תא העיבמה ,הלהקמ ןיעמ םג שי ינוויה הזחמב ומכ
קמוע תא םיעיבמ םה הליחתב ,זעוב לצא רעשב םינקזהו םעהו ימענ לצא םחל תיב
.המחנה תומילש תא ףוסבל ,רעצה

ומכ ,תור תליגמ .יתדה דצה ןמ לכ םדוק ,תוקפאתהו תועינצ ולוכ רופיסה ןונגס
:שרדמה תאז תא עיבמ הפי .החגשהה יאלפ תא דמלל האב ,ףסוי השעמ
,הלש תא התשע תור ,הלש תא התשע ימענ" :אוה ךורב שודקה רמא
."ילש תא השעא ינא ףא ,םכייח ,ולש תא השע זעוב
ומצעב עיפוהל םלועה ארוב תא חירטהלמ תרהזנ ,ףסוי השעמ ומכ ,תור תליגמ ךא
אוה ןכש ,תור תליגמב םילעופה םישנאל בורק םיהולא .ותחגשה יכרד תא תולגלו
:החמשו הרצ תעשב ,דימת םבל דגנ
.('ח,'א) "ידמעו םיתמה םע םתישע רשאכ דסח םכמע 'ה שעי"
.(ז"י ,'א) "ךניבו יניב דירפי תומה יכ ףיסוי הכו יל 'ה השעי הכ"
.(א"כ ,'א) "יל ערה ידשו יב הנע 'הו"
.('ד ,'ב) "'ה ךכרבי ...םכמע 'ה"
(ב"י ,'ב) "לארשי יהולא 'ה םעמ המלש ךתרכשמ יהתו ךלעפ 'ה םלשי"
.ברעתמ םיהולאה ןיא הלילעב םלואו .'וכו 'וכו
.('ג ,'ב) "זעבל הדשה תקלח הרקמ רקיו"
האצותהו קפאתמ אוה ךא ?"הינפל 'ה רקיו" :בותכל רפסמה לע השק היה םולכ
לע םיהולאה תא הלעמה ,רופיס לכבמ רתוי החגשהה יאלפ תא םישיגרמ ונאש ,איה
.המיבה

הנומת שי םולכ .הסכמ אוה השיאו שיא יניינעב הלגמ אוהש הממ רתוי הז רופיס ןכו
ךא ?הלילב ןרוגב ירפכה דבכנה לצא הריעצה השיאה תעפוהמ רתוי "תיטנמור"
ץמש ראשנ אלש ,הלאכ תוקפאתהו תוחכיפב םירבדה תא ונינפל שרופ רבחמה
.דמעמה לכב "תויטנקיפ"ה ןמ
('ח ,'ג) "תפליו שיאה דרחיו"
אלא ,ומצע ינפב רקיעו תילכת וניא זעובו תור ןיב הרוקש המ ךא ,יטסילאיר וק והז
ונתלאש לא ונעגה הזבו .תמה תחפשמל ערזה תמקה ,תיפוסה הרטמל הנכה
?התלילעל תודחאו הישיאל םייח ןתונה תאזה הליגמה לש ןויערה והמ :הנושארה
הרוביגה איה הירכנה תורש הזב ,רמולכ ,תוריגה ביטומב רקיעה תא ואר םיבר
בותכ אלה .רבדב ושקתה םינומדקה ונימכח דוע .דוד תיב לש םא איהש הפוסו
אלו ינומע" :ןורתפ ואצמ םימכחה ?"'ה להקב יבאומו ינומע אובי אל" :הרותב
עגונב אקווד הזה רוסאה תא ושרפ ג"י הימחנ רפסבו השענ המ ךא ."תינומע
תוריגה ןויער .הישוק ןאכ ןיא רבד לש ותימאל םלואו ?תוינומעהו תויבאומה םישנל
הרותל דוגינב,לוכיבכ ,דמלל האב הליגמה ןיא .הז רופיסב רקיע וניא םירגה תלבקו
אל ,יתדה ןבומב םג המו ,םירג תלבק לע יכ ,םירג לבקל הוצמש ,הימחנ רפסלו
וז הרענ לש השפנ לדוג תא טילבהל ידכ האבומ תור לש התוריג .ללכ ןאכ רבוד
תאו התדלומ תאו היבא תיב תא - הנקזה התומחל התבהא ךותמ קרו - תשטונה
ןיינע וניאו ,הרבחה רדס לש קלח אוה ימואל םיהולא ;הלש "תדה" תא אל היהולא)
ליבשבו רפסמה יבגל הדבוע איה תור לש התוירכנ :רבד לש ורוציק .("הנומא" לש
.ידוסיה ונויער תא טילבהל ידכ עצמ קר איה ורופיס

תא רוכמל ילארשי שיא חרכוהשכ .עקרקה תלואגו םוביה דסומב רושק הז ןויער
ידיב ראשתש ידכ ,עקרקה תא הנק ,רמולכ ,לאגו ויבורקמ דחא אב ,ועקרק
,רחא בורק םג תור תליגמ יפלו ,ויחא אב ,םינב חינה אלו שיא תמשכו .החפשמה
ןאכ םג .ותלחנ לע תמה םש תא םיקה ןעמל הנמלאה תא ,השיאל אשנ רמולכ ,םבייו
הלומעת שמשל ידכ בתכנ רפסהש ,רמולכ ,רפסה תרטמ אוה םובייה ןיינעש ובשח
תליגמ ךותמ הפי רכינ .אל םינפ םושב ?וז הרבס םייקל רשפא םאה .הז דסומל
.וילע םירערעמש וא וילע םחליהל שיש רבד םובייה דסומ ןיא התביתכ תעשבש תור
ראשב ומכ - דחא לכש אלא ,וב םידומ לכהש ,רכומו עובק יתרבח דסומ אוה
יאנג לש הלמ םוש .ויפוא יפלו ובצמ יפל השעמל וילא סחייתמ - םייחה יניינע
ןיא ףאו (וינפב םיקרוי ןיאש ןכש לכ אלו) םביל ברסמה לאוגה לע הרמאנ אל
ןיא ומצעלשכש ,עידומ אוה אלא ,םובייה תוציחנ תא שיחכהל הז לש ותעדב הלוע
תור תליגמש אלא ,ןאכ ךרפומ ונניא םובייה דסומ םצע .ול חונ תור לש המוביי
.הליחתכלמ ול היהש ןבומה תא קימעהל ,קויד רתיב וא ,תושדח םינפ וב תולגל האב

ומכ ,"םביה ינפל תלפונ" איה .םובייה ןיינע לכב תיביסאפ איה השיאה הרואכל
לע ך"נתב ונל שי םירופיס ינש :אלפ הז האר םלואו .תיטפשמה ןושלה הרידגמש
קוליח .ונתליגמב דחאהו ,ח"ל תישארב רפסב הדוהיו רמת לע דחאה ,םובייה דסומ
השעמ ךכ ,תועינצו תוקפאתה הלוכ תור תליגמש םשכ :הלאה םישעמה ינש ןיב לודג
אלא רבגה אלש אוה םהבש הוושה דצה ךא - םיזע םיעבצו םיסג םיווק ולוכ רמת
יאדו ?תירמוח הנגה ?םובייה דסומב השיאל שי עצב המ .ליעפה דצה איה השיאה
םירחא אוצמל הלכי איה .תור לצא אל ךא ,םובייה לש םימעטה ןיב אוה הז םג
ךדסח תבטיה" :זעוב הל רמוא שוריפב אל םאה .זעובמ הל םיבוטו םיריעצ ילואו
רחא תכל יתלבל" (ךתומח םע תישעש) "ןושארה ןמ" (ידמע תישעש רמולכ) "ןורחאה
איה השיאה עודמו ?םובייה לש דוסה אופיא והמ ."רישע םאו לד םא םירוחבה
העשל קר אל םיספות ןישודיקה .הלעב תחפשמ םע ההדזמ השיאה ?וגישהל הליעפה
איה .לעבה תומ םע תקספנ הניא ,ןכ רמול רתומ םא ,הבהאה .םימלוע ימלועל אלא
לע ;תמה םש לע םינב תדמעהבו לעבה יבורקמ דחאל םיאושינב תמשגתמו תכשמנ
הירכנ תויהל תרחוב איה ,התחפשמו המע תא תבזוע תור .ונתליגמ היונב הז דוסי
.התומח ירחא תכלל ליבשב ,תמה הלעב תחפשמב קבדיהל ידכ ?המ ליבשב .הרגו
לובג הל ןיאש דסח לש הבהא הראשנ ,תוומה ךאלמ קיספהו רזג םירציה-תבהא תא
תלעופ ןאכ וליאו ,התומחו הלכ ןיב היוצמ הרתי הביח ןיא םלועבש גהונב .קספהו
תמה םע דסח השוע תור .הלוכשה הנקזה לע תונמחרה םע תגוודזמה תרחא הבהא
איה תכפוהו,התלכ רשואל תונותנ היתובשחמ לכ ,ימענ .הל םג םישוע דסחו ,יחה םעו
לקנ אל .דסחה למס אוה םג זעובו .הלאוג תיבב החונמ תאצומ תורש דע ,תכפוהו
הרענ ,םירצוקה ירחא טקלל הכלהש ,הינע הירכנ תאשל והומכ דבכנ שיא לע
ונא םילוכי ךכ - דסח לש םירישה ריש .(ז"ט ,ו"ט ,'ב) התוא םיזבמו םימילכמש
ירהש ,םובייה דסומל הלומעת רפס בותכל הצר אל רבחמה .תור תליגמ תא תונכל
לש היעבה .םירג תלבק לש הצלמה תרגא אל ףאו ,דמועו םייק היה הז דסומ
:ורמאב הריעז 'ר קדצ אלא .האלהו ונממ התייה םירג תלבק
,רמולכ) "רתיה אלו רוסיא אל ,הרהט אלו האמוט אל הב ןיא וז הליגמ"
המכ ךעידוהל ?הבתכנ המל ןכ םא" ,(הכלהב רבד שדחל האב הנניא
."םידסח ילמוגל בוט רכש
.תור תליגמ תנווכ איה תרחא אלו תאז ןכאו

הבש ימענ םירועש ריצק תליחתב .ריצקה איה תור תליגמב תפקשנה הנשה תנוע
םויס ,ןרוגה םעו ,תורו זעוב םישגפנ םירצוקה ירחא טקלב .באומ הדשמ תור םע
לש אוה עבטה ,חספב םיארוק ונאש ,םירישה ריש רפסב .רופיסה םייתסמ ,ריצקה
תונועה תומלוה בטיהו .ץיק לש אוה עבטה ,תועובשב םיארוק ונאש תורב ,ביבא
םישקבמה הלותבו רוחב :חרפ איה הבהאה םירישה ריש רפסב :םירפסה ןכות תא
,תרגוב השיא לש הבהאה איה :לשב ירפ איה תור רפסב הבהאה .הז תא הז םיאצומו
.תורודה לכ ףוס דע םכישמהל הצור איהש ,םישדח םייח ,הלעב םע ,הנובה


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות