תור תליגמב תוערואמה רדס


גרבנזיא הדוהי


קודבנ םא .םיטפושה ימיב הרצק הפוקתב תוערואמה תא ראתמ תור תליגמ רופיס
:הז םינמז רדס לבקנ ,הליגמב םירפוסמה םירואיתה יפל הפוקתה לש הכרוא המ

הדשב רוגל אציו לארשי ץראב דגבש ,ךלמילאל אריאש ערואמב הליחתמ הליגמה
םוקמכ ול רחבו ,הקוצמ תעב לארשי ץרא תא בזע :שיאה השע תוער םייתש .באומ
.ונממ קחרמ לע רומשל תשקבמ הרותהש םע ,באומ תא םייח

הדשב "רוגל" אצוי אוה .רבשמה תפוקת תא םש רובעל הרטמב באומל אצוי שיאה
קסוע ילואו ,חילש אוה :אוהשלכ יוסיכ תחת באומל אצוי אוה :ינרדומ חוסינב .באומ
ץרא תא בהואו ,אוה ידוהי ןה .באומל תדרל ותעד לע הלעמ אוה ןיא .רחסמב םש
.באומב אוה ןיידעו ,ותומ תעש העיגמו ,רבוע ןמזה .לארשי

ימ םע ןיא םיריעצה םינבלו ,תורבוע םינשה .וינב ינשו ותשא םיראשנו ,תמ שיאהו
הדשב םידדובמ םה רשאכ ןתחתהל םידוהי םירוחב ינש םילוכי ימ םע .ןתחתהל
.תויבאומ םישנ םיאשונו ,םתדלומ תאו םמע תא םיחכוש םהו ?באומ

םהל שי .תיערא תוהש אל רבכ וז .באומב םינש רשע םה רבכו ,םינש דוע תורבועו
.םייתרבח םירשק םג ילואו ,רבק םש

ידוהיה דצה .תוירכנה היתולכ יתשו ,ימענ תראשנו .םיתמ םינבה ינש :הכמ בושו
בטומ .בוזעל הטילחמ ימענו .יח ירכנה דצה קר .באומ ידשב רובק החפשמבש
.אל ללכ רשאמ רחואמ

לבא ,םינש רשע שחרתמה רופיס .תור תליגמ לש ןושארה קלחה ףוסל ונעגה
.דבלב םיקוספ השמח ול השידקמ הליגמה

.תור תליגמ לש הזכרמ אוה רופיסה לש הז קלח .םחל תיבל תועיגמ היתולכו ימענ
.הליגמה יקוספ ראש לכ םישדקומ הז קלחל

"םירועש ריצק תליחתב" םחל תיבל תועיגמ היתולכו ימענ ?הז קלח ךשמנ ןמז המכ
.(גכ,ב) "םיטחה ריצקו םירועשה ריצק תולכ דע" זעוב תודשב תטקלמ תור .(בכ,א)
ךשמנ םיטיחה ריצקו ,חספה גחל ךומס םירועשה ריצק ליחתה ארקמה תפוקתב
.ןרוגה תא הרוז זעובש העש ,םירועשה ריצק ףוסב זעוב ןרוגל תדרוי תור .ץיקה דע
ןמז רבע ,חיטבה רשא תא השעש ןמזל דעו ,הלאגל תורל חיטבמ זעובש עגרה ןמ
.(חי,ג) ".םויה רבדה הליכ םא יכ שיאה טוקשי אל יכ" תורל תרמוא ימענ ןה .רצק
קוספהו ,תור תא אשונ ,לאוגה תא ררחשמ ,םינקזה תבישי תא זעוב ןמזמ דימו
,השאל ול יהתו ,תור תא זעב חקיו" :תוערואמה לש ררחסמה בצקה תא ראתמ
."ןב דלתו ,ןוירה הל 'ה ןתיו ,הילא אוביו

םיכשמנ הליגמה לש םינושארה םיקוספה תשמחש ירה ,ונישעש חותינה ןוכנ םא
,םירועשה ריצק תפוקת - םיטעמ תועובש תראתמ הליגמה ראש .םינש רשע ךרואל
םיצרופה ,הליגמה ףוסב םיקוספ השמח דועו .תור לש ןוירהה יחרי תעשתו
.ןכמ רחאל םינש האמכ ,ךלמה דודל דע םיעיגמו ,םוקמהו ןמזה תולובגמ

לע המיא לש טוח חתומו ,רתוי דוע הליגמה לש תוערואמה תא ץווכמ הדגאה שרדמ
תא םימילשמ ונאשכ רבשנ הליגמה יקוספמ הלועה ילרוטספה יפויה .הליגמה רופיס
.הארנו הבה .הדגאה שרדמ יפ לע תוערואמה

תוערואמה ועריא םיטפושה תפוקתב יתמ ,איה התוא רותפל שיש הנושאר היעב
איה שיאה לש ותוגהנתה לכ לבא .זעוב םשב טפוש ןיא .הליגמב םישחרתמה
.ריעה יניינע תא להנמ אוה ,רעשב םינקזה תא בישומ אוה :טפוש לש תוגהנתה
,םנמאו .םחל תיב איה וריעש טפוש שפחל שי ןכ לעו .םחל תיב ריעה טפוש אוה
:םיטפוש רפסב בותכ ךכ .הזכ טפוש שי

בי קרפ םיטפוש
:דעלג ירעב רבקיו ידעלגה חתפי תמיו םינש שש לארשי תא חתפי טפשיו (ז)
:םחל תיבמ ןצבא לארשי תא וירחא טפשיו (ח)
וינבל איבה תונב םישלשו הצוחה חלש תונב םישלשו םינב םישלש ול יהיו (ט)
:םינש עבש לארשי תא טפשיו ץוחה ןמ
:םחל תיבב רבקיו ןצבא תמיו (י)
עבש קר טפש ןצבא :ףופצ השענ םינמזה חול .זעוב אוה ןצבא .טפושה תא וניהיז
הלוכי היבאומה תורו ,שיאה ןקזש ןאכמ .ולש טופישה תפוקת ףוסב תמו ,םינש
:הדגאה שרדמ סנכנ ןאכו .רצק ןמז ודצל תויהל
ג השרפ הבר תור
..דסח תולימגל תורייעה לכ וסנכתנו ,םויה ותואב התמ זעוב לש ותשא
.תסנכנ וזו האצוי וז התייהו ,ימענ םע תור הסנכנ
.ןהילע ריעה לכ םוהתו
?םימיענו םיאנ הישעמ ויהש איה [וז] ,ורמא [ימענ תאזה הנרמאתו]
הסכתמ איה וישכעו ,הלש ןיתלימו ןינועבצ ידגבב הסכתמ התייה רבעשל
הינפ וישכעו ,הייתשהו הליכאה חכמ תומודא הינפ ויה רבעשל ,ןיטוטרמסב
.(כ :א תור) ארמ יל וארק ימענ יל וארקת לא ,םהל תרמואו ןובער חכמ תוקורי
ריעל תועיגמ ןה .זעוב לש וייחב יגארט עגרב םחל תיבל ימענו תור לש ןתסינכ
?ימענ תאזה :המוה ריעה לכ :ךישממ טסארטנוקהו .ותשא לש התיוולהב תועגופו
הניא ימענו ?העבשו הרישע התייהש יהוז ?םימיענו םיאנ הישעמ ויהש איה וז
,ימענ יל הנארקת לא :באכב הנועו ןידה תא לבקמ איה .הריבסמ הניא ,תלצנתמ
.הרמ יל ןארק

המיאב שח זעובו .זעוב דיל ,הדבל ,ןרוגב המצע תא תור תאצומ םיטעמ תועובש ךותו
זעוב רמוא ךכו .רובידה לא הבשחמה ןמ םירבדה תא הלעמ אוהו ,תור תא הוולמה
:תורל
יצחב יהיו [זט] ה"ד זט ןמיס אב תשרפ - (רבוב) אמוחנת שרדמ
,('ג תור םש) ןושארה ןמ ןורחאה ךדסח תבטיה
.רישע ןקזמ ינע רוחב ?השיא תבהוא המ :שרוד זעוב היה ךכ
.םימש םש שדקל ילצא תאבו ,הנש םינומש ןב ינאו
הגח םוי .הפרמ וניא שרדמהו .תור תא השיאל אשונ זעובו ,םידחא םימי םירבועו
:הלבא םוי םג אוה תור לש
תא זעוב חקיו ה"ד ד השרפ (רבוב) תור-אטוז שרדמ
.תמ - הילע אבש הלילה ותוא ורמא .תור תא זעוב חקיו
:ןיעל תרכינ הזה שוריפל הביסה .תאזה האלפנה הליגמה לש יפויה רבשנ תחא תבב
ול יהתו ןבה תא תחקול ימענ .רכזומ וניא באה :ןבה לש ותדיל רואיתב רסח והשמ
.לבוקמכ ,באה אלו ,םש ול תוארוק תונכשה .תנמואל

?המיא אלמ רואיתל ךכ לכ הפי ילארוטספ רואת שרדמה ךפוה עודמ ,תאז לכבו
ותיוולהו ,זעוב תשא לש התיוולה :תויוולה יתש ןיב תשחרתמ הליגמה לכ עודמ
?זעוב לש

םיינכט םיקוספ .הליגמה לש םינורחאה םיקוספב ,ילוא ,אוצמל לכונ הבושתה תא
:הליגמה לש הרקיע םה לבא ,דואמ םיממעשמ ,דואמ
םרו ,םר תא דילוה ןורצחו ,ןורצח תא דילוה ץרפ .ץרפ תודלות הלאו
,המלש תא דילוה ןושחנו ,ןושחנ תא דילוה בדנימעו ,בדנימע תא דילוה
,ישי תא דילוה דבועו ,דבוע תא דילוה זעובו ,זעוב תא דילוה ןומלשו
.דוד תא דילוה ישיו
לש ותומו וייח םג ,םיטפושה תפוקת םג ,תור תליגמ .הליגמה לש הרקיע ןאכ ,הנה
לא הנממו ,דוד תיב תוכלמל הכילומה תרשרשב הילוח אלא םניא ,יטרפה שיאה
.הלואגה

ןמל ,לארשי םע לש הירוטסיהה תא תורשוקה תוילוחה םה דבועו זעוב ,תור
,ישי עזגמ אציש רטוחל דע הנממו ,דוד תיב תוכלמל דעו ,ץראב ותולחנתה
.טרפה תודלותב תורצק תודוזיפא - רתיה לכו ,רקיעה והז .הרפי וישרושמ רצנלו


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות