תור תליגמב םש תאירק


ןהכ םייח לאירבגו"משת ןליא רב ,'ב תונשרפו ארקמ ינויע :ךותמ

:ריצקת
ידי לע םשה תאירק תרבסומ וז ךרדב ,"םש תאירק" גשומל השדח תועמשמ ןתמ רמאמב
.ומצע םשה ןיבל ,םשה תאירקל רבסהה ןיב רשק ןיא עודמ ןבומו ,תונכשה


:דלונש דליל םש תאירק ראתמה קוספב תמייתסמ תור תליגמב הלילעה
ימענל ןב דלי :רמאל םש תונכשה ול הנארקתו"
(17 ,'ד) ".דוד יבא ישי יבא אוה ,דבוע ומש הנארקתו
תועבוק ןה עודמ ?דליה לש ומש תא תונכשה תוארוק עודמ :םידחא םיישק ררועמ הז קוספ
ןיבל ("ימענל ןב דלי") םשל רבסהה ןיב רשק ןיא עודמו ?(דלונ תורל ירהו) "ימענל ןב דלי"ש
.תונושארה תויעבה יתש תא םג ונורתפ בגא בשיילו ןורחאה ישוקה תא רותפל הסננ ?ומצע םשה


ונתינש תומשה ומכ) ןתניש םשל זמר ווהי תונכשה ירבדש םיחינמ ונייה ארקמה ךרד יפל
םימוגרתהמ קלחבש הארנ .'םעונ-ןב' ומכ םשל ןאכ םיפצמ ונייה ךכיפל .(בקעי ינב רשע-םינשל
."ימענל ארב דליתא התבבש ירמאו" :תמגרתמ אתטישפה .הזה ישוקל תוסחיתה שי םיקיתעה
ארקנ ,וז הרימאל רישי רשק אלל ,ךכ רחאו ןב דלונ ימענלש ורמא קר תונכשה הז םוגרת יפל
ךרדב - אתטישפה סיסב לע הארנכ - םגרתמ ,הטגלווה ,יניטלה םוגרתה םג .דבוע דליה לש ומש
דלי תונכשה הנרמאתו' םיסרוגו ,אתטישפה םוגרת תובקעב בותכה תא ןקתל םיעיצמה שי .המוד
,ןב דלונ ימענלש הדבועה לע תורפסמ קר תונכשהש דועב רמולכ ,'דבוע ומש ארקתו ימענל ןב
,קוספה לש ירוקמה חסונה תא אתטישפה ירבדב תוארל השק םלוא .םשה תא תנתונש איה ימענ
.הרוסמה חסונל םאתהב ונושלכ קוספה תא םימגרתמ (ימראה םוגרתהו) םיעבשה םוגרת ןכש
?טסקטה לש ושובישל םרג המ ,"הנרמאתו" סרג ירוקמה חסונה םא :וזמ הריתי

םעונ-ןב ליעל ונרכזהש יפכ) רחא םש ןאכ בותכ היה הליחתב :ישוקה ןורתפל תרחא העצה
תא הניש םדאש ארקמב וניצמ ןכא .דבוע ירוטסיהה םשב ןכמ רחאל ףלחוה הז םשו ('ודכו
בקעיו "ינוא-ןב" ינשה הנבל לחר הארק ךכ .תומש ינשל ותדלוה םע דימ הכז םדאש וא ומש
הידידי םשב והארק ןתנ איבנהו ,המלש ונבל דוד ארק ךכו ;(18 ,ה"ל 'רב) "ןימינב" ול ארק
הדבועה תטלוב ונאבהש תואמגודב ירהש ,הז ןורתפ לבקל השק ,םרב .(25-24 ,ב"י ב"מש)
טימשהל ךרוצ לכ ןיאש הארנ ןכ לע .הז דיל הז תומשה ינש תא דחי ריכזהל חרוט בותכהש
תא וריאשה הטמשהה תעשבש חינהל השק ןכ לע רתי .ףסונ םש שישכ דחאה םשה תא
דבוע :ישוקה רואבל תפסונ העצה .רחא םש טסקטל וסינכהש העש ,דחאה םשל רבסהה
,'ה םידוהיה תוינומדקב סופסוי ירבד לע תכמסנ וז העצה .ימענ-דבוע לש רוציק אלא ונניא
היהיו לדגיש 'דבוע' םישנה לש ןתצע יפל ול הארקו דליה לש ותנמא התיה ימענו" :336
הליגמב ובתכ אל המל ,םרב ."דבע תירבעה ןושלב ושוריפ דבוע יכ ,הנקז תעל התנעשמ
תונשרפל דהכ םיארנ םה ןכש ,סופסוי ירבד לע ךמתסהל השק ?ואולמב דליה םש תא
.וב םינד ונאש ישוקב הטבלתהש ,ונקוספ לש המודק

.בותכ לש ינויערהו ינושלה רשקהה תרגסמב ונקוספבש ישוקל ןורתפ שפחל ,אופא ,הסננ
תרגסמב רשקהה תא םג אלא ,קוספה לש ידימה ורשקה תא קר אל קודבל בייחת וז השיג
.הלוכ הליגמה לש תללוכה תרגסמבו (17-1 ,'ד) תיתורפסה הדיחיה לש רתוי הבחרה


:תור תליגמ לש ןורחאה קרפב םימעפ שלש רזוח 'םש ארק' ףוריצה
(11 'ד) םחל תיבב םש ארקו
(14 ,'ד) לארשיב ומש ארקיו
(17 ,'ד) דבוע ומש הנארקתו ...רמאל םש תונכשה ול הנארקתו
לע דומעל ונידיב עייסי םינושארה םיקוספה ינשבש "םש ארק" לש תועמשמה רוריב
:ןושארה קוספב חתפנ .ישילשה קוספב ותועמשמ
:םינקזהו רעשב רשא םעה לכ ורמאו"
ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי !םידע
!לארשי תיב תא םהיתש ונב רשא האלכו לחרכ
(11 ,'ד) "!םחל תיבב םש ארקו ,התרפאב ליח השעו
,רבתסמ ."היהי" ויתחת בתוכ אלא "ארקו" לעפה תא םגרתמ וניא (AB י"כ) םיעבשה םוגרת
ליאוה ."םחל תיבב םש היהי" - ילרטיינ ןפואב ומגרת ןכ לעו ,ותנבהב השקתה םגרתמהש
תסריג תא תוארל ןיא ,ילולימ םוגרת ןאכ ןתינ םיעבשה םוגרת לש תורחא תואחסונבו
דבעו" :בותכה תא םגרת ןכש אתטישפב םגרתמה םג השקתה ךכל המודב .תירוקמכ "היהי"
,זעובל קוספה לש ןושארה קלחה קר סחיתמ הז יפל ."םחל תיב המש ירקו התרפאב אליה
ירהש ,קוחד הארנ הז םוגרת !םחל תיב םשב ארקל שי תאזה ריעה תא .תרפא ריעל - ינשהו
דימת םוקמה ארקנ ונתליגמב םגו (19 ,ה"ל 'רב) םחל תיב איה תרפאש ,עודי הרותה ןמ דוע
.םחל תיב

ארקנו' סורגל עצומ 'הקיארבה הקילביב'ב .בותכה תא ןקתל םיבר וסינ הזה ישוקה תמחמ
.האבה הלמה תליחתבש 'ב-ה ינפל הלפנ תיפוסה 'כ-הש ,הארנכ ,וחינהב 'םחל תיבב ךמש
ךמס לע 'םש הנקו' סורגל שי ,תרחא העצה יפל .זעובל הכרבה ירבד םינווכמ וז האירק יפל
הז ןוקית .'א תואב 'ה תואה הפלחתה ינש בלשבו ,'ר תואב 'נ תואה הפלחתהש החנהה
;4 ,א"י 'רב) 'םש השע' ארקמה ןושלב תארקנ הלהתו דובכ תשיכרש ,הדבועה לע ךמתסמ
.'השע' לש ףדרנ אוה 'הנק' לעופהו שי .(15 ,'ט 'נד ;20 ,ב"ל 'רי ;12 ,ג"ס 'שי ;13 ,'ח ב"מש
ריבסהל וסינ םירחא םישרפמ .טסקט ידע לע תוססובמ ןניא ,ןתומכ תורחאו ,ולא תועצה
,זעובל תנווכמ הכרבה םתעדל .הרוסמה חסונל אוהש תומכ 'םש ארק' יוטבה תועמשמ תא
םש ול ארקלו דלי דילוהל תוכזה םצעש רמולכ ,דלויש ערזל שממ לש םש תניתנל הנווכהו
אקוד ןכש ,ערזה תכרבל רזומ יוטב ןאכ שי הז שוריפ יפל ,םרב .ליח תישע םושמ הב שי
.זעוב לש אלו ןולחמ לש ונבכ תיטפשמ הניחבמ בשחנ דלויש ןושארה דליה

הצור ,"ליח השע" לש הלבקהכ אוה (11 ,'ד) "םש ארק" יוטיבה לש רתויב טושפה שוריפה
רבכש הארנ .םייארקמ םינולמב הז קוספ ראובמ ךכ ןכאו .הלהתו החלצה לש הארוהב רמול
,et habeat celebre nomen in Bethlehem םגרת ןכש ,וז ךרדב בותכה תא ןיבה יניטלה םוגרתה
'בד :ילילש ןבומב) הלהתו םוסרפ תארוהב האבה 'םש' תבית תארוה תא םלוה הז שוריפ
ישנא" םג וניצמ ךכל םאתהבו .(1 ,'ז 'הק ;23 ,ב"כ 'הת :יבויח ןבומב .13 ,'ו 'מחנ ;19 ,14 ,ב"כ
ליבקמ 'םש' ,ןכאו .(24 ,'ה א"הד) "ליח ירובג"ל תלובקתב "תומש ישנא"ו ,(2 ,ז"ט 'מב) "םש
תוכזבש זעוב תא ,אופא ,םיכרבמ ריעה ישנא .(20-19 ,'ג 'פצו 19 ,וכ 'בד) 'הלהת'ל םג
.ולוכ רוזיאב הלהתו דובכב הכזיש לארשיב תיב םיקי תור םע ויאושנ


:'םש ארק' ףוריצה עיפומ וב אבה בותכב התע ןייענ
תיבשה אל רשא 'ה ךורב :ימענ לא םישנה הנרמאתו"
(14 ,'ד) "לארשיב ומש ארקיו םויה לאוג ךל
,'ה :םשה תאירק לש אשומה אוה ימו ?ןאכ 'םש ארק' ףוריצה שוריפ המ :לואשל שי בושו
?דלויש דליה אמש וא זעוב ,ןולחמ

(29 'מע) לקנוג .ימענ לש המשל הארנכ הנווכהו ,"לארשיב ךמש ארקיו" םימגרתמ םיעבשה
לארשיב ארקי התיב רמולכ ,ימענ לש המש ,'ךמש ארקיו' - :תאז תובקעב סורגל עיצמ
םגו ("לארסיאב המש ןירבגו") אתטישפה .התבישב התוא לכלכי םג רשא ,דליה תוכזב
,הרוסמה חסונ ןושלל בורק םימגרתמ ("et vocaretur nomen eius in Israel") יניטלה םוגרתה
הנווכה - "לארשי יקידצ ןמ הימש ירקתיו" :תישפוח הרוצב םגרתמ ימראה םוגרתה וליאו
.(לארשי יקידצ = "לארשי") לארשי יקידצמ דחאכ ארקי ומשש םישנה י"ע ךרבתמה דליל
הלבקהכ ,ותעדל ,אבש יוטב ,'םש ארקיו' :(29 'מע) ךילרהא ידי-לע עצוה ארבסמ ןוקית
וביחרה םחל תיב ישנו ,"םחל תיבב םש ארקו" ורמא םינקזה .א"י קוספבש םינקזה תכרבל
.'לארשיב םש ארקיו' ןרמאב הכרבה תא

םהיניב תיקלח הלבקה תמייק ןכש ,א"י קוספבש ומדוק רואל הז בותכ שרפל שי ,ונתעדל
םש תאירק לע ההז טעמכ ןושלב רבודמ םהינשב .חונימה תועמשמב ןהו דגיהה הנבמב ןה
:העמשמ ןאכבש םשה תאירקש ונל הארנ ךכ םושמ .שממ םשב רבודמש ילבמ ,םיוסמ רוזאב
.תראפתלו דובכל היהי דליה םשש ,ימענ תא תוכרבמ םחל תיב ישנ .םוסרפבו דובכב תוכזל
ינושלה ףוריצה עיפומ ןושארה קוספבש ,אוה הלאה םיליבקמה םיבותכה ינש ןיב לדבהה
.("ומש ארקיו") דיתע ןמזב לעפנב עיפומ אוה ינשבו ;("םש ארקו") יווצ ןושלבו לק ןיינבב
;ומש תא םסרפלו ליח תושעל הכזיש ,זעוב תא םינקזה וכרב ןושארה בותכבש רמוא הווה
.לאוגה לש ומשב וארקי םירחאש ימענל םישנה תולחאמ ינשה בותכב וליאו

ךכל היאר .קוספב רכזנה לאוגה אוהו ,דליה לע בסומ "ומש ארקיו" םישנה יפבש דגיהה
:(15-14 ,'ד) דליל רוריבב תוסחיתמה ,םישנה ירבד ךשמהב אוצמל ןתינ
לכלכלו שפנ בישמל ךל היהו לארשיב ומש ארקיו"
"...ותדלי ךתבהא רשא ךתלכ יכ ךתביש
ךרדב ןתינ הז ראות ןכש ,'לאוג' ארקהל לוכי ונניא דליה יכ ןועטל ןתינ ונתעצה דגנ םנמא
םשה יכ ,םירובס ונא םלוא .החפשמה תא 'לאג'ו הנמלאה תא השאל אשנש ימ ,באל ללכ
ןולחמ םוקמב דלונש דליה .רתוי הבחר תועמשמב אלא ,רצה ןבומב ןאכ שמשמ ונניא 'לאוג'
םוקמב תיתחפשמה תוביחתההו תוירחאה תא ומצע לע לבקי אוה ןכש .לאוגכ ןאכ בשחנ
.בותכה ךשמהב שגדומש יפכ ,תמה ויבא

ותימאלש דועב ,ימענל הלואגה תא תוסחימ םישנהש הומתש ,םג ונתעצה דגנ ןועטל ןתינ
תורבחה - םישנהש יעבט אלא הז ןיא ךא .לאגיש אוה תור לש חונמה הלעב ןולחמ רבד לש
הארנ :וזמ הריתי .וזה הלואגה ןמ הל חמצתש הבוטה תא אקווד תושיגדמ - ימענ לא תונופה
אל המצע ימענ .םינב אלל הנמלא הרתונ איה ףא ןכש ,הלאגנ ימענ םג תמיוסמ הדימבש
יתנקז יכ" המצע לע הדיעהש יפכ ,"ותלחנ לע תמה תא םיקהל" הוצמה תא םייקל לכות
הרטמ התואל תפאושה - הלואגהש בושו בוש הליגמב זמרנ םרב .(12 ,'א) "שיאל תויהמ
ימענל בורק היהש רמאנ לאוגה לע :ימענב םג ןיפיקעב םצעב תמייקתמ - םוביה ומכ
ינשה לאוגה ;(1 ,'ב - "זעב ומשו ךלמילא תחפשממ ליח רובג שיא השיאל עדומ ימענלו")
שיאה ונל בורק" זעוב לע תרמוא המצע ימענ ;(3 ,'ד) ךלמילא לש ותחפשמ ןב אוה םג
םויה לאוג ךל תיבשה אל רשא" 'ה תא תוכרבמ םחל תיב ישנו (20 ,'ב) "אוה ונלאוגמ
,זמר תוארל ןתינ םעה תכרבב רמתו הדוהי לש רוכזיאב ףא .(15 ,'ד) "לארשיב ומש ארקיו
ןב דלי"ש תוזירכמ םישנה עודמ ןבומ הז עקר לעו ,ובסל תורישי סחיתי דלונש דליהש
."ימענל


בותכב םג ךכ ושרפל הסננ ,דובכבו הרקוהב היכז ועמשמ 'םש ארק' ףוריצה יכ ונעצהש רחאל
:ןרמאב עוראה תא תומסרפמ תונכשה ."...רמאל םש תונכשה ול הנארקתו" :(17 ,'ד) ישילשה
המ ןכא .המוקתלו ךשמהל הכז ימענ לש התיבש ,הדבועה תא תושיגדמ ןהו "ימענל ןב דלי"
לכ ןיאש היתולכ תא ענכשל תובר הכ הלמעש ,ימענ התוא .תואתשהל יואר ימענל עריאש
,(12-11 ,'א - "םישנאל םכל ויהו יעמב םינב דועה") החפשמה לש תשדוחמ היינבל הוקת
.(17 ,'א) "ימענל ןב דלי" - תונכשה תוזירכמ ןכ לעו .החפשמל םא המצע תא תאצומ

תניתנ ועמשמ 'םש ארקי' םהב רשא ;הזב ונודינש םיבותכה תשלש ןיב לדבה ,אופא ,שי
ועמשמכ םש ןתמ לע הרומה (17 ,'ד) "םש ארק" לש יעיברה רוכזיאה ןיבו ,דובכו םוסרפ
ארקמ ירפסב םג תוצופנ 'םש ארק' יוטבה לש תונושה תויועמשמה יתש .דבוע - דלונה ךרל
רמא בקעי .יוטיבה לש תבחרומה תועמשמה האב םהבש םיבותכ ינש הזב איבנו ,םירחא
רכזי ויתובאו בקעי לש ומשש הנווכהו (16 ,ח"מ 'רב) "יתובא םשו ימש םהב ארקיו" וינבל
לארשיב ומש ארקנו" רמאנ םובי תווצמ םייקל הצור וניאש םדא לעו .וינב תוכזב םסרפתיו
.לענה ץולח תיבכ םסרופמו עודי היהי ותיבש ,רמול הצור ,(10 ,ה"כ 'בד) "לענה ץולח תיב
תליגמב 14 ,'ד קרפב ומכ - 'ב סחיה תוא ףוריצב לעפנב 'ארק' שרושה אב ולא תואמגודב
לש 'סנה םוסרפ' םושמ םחל תיב ישנ לש םירבדב שיש ,עצומה שוריפהש ,הארנ ןכא .תור
.תור תליגמב רשקהל ןהו ארקמה ןושלל ןה םיאתמ ,ימענ תיב תיחת

דגיה יוצמ ,תור תליגמ לש םייסמה קלחב החנמ יוטיבכ שמשמה 'םש ארק' ףוריצל המודב
:הליגמב החנמ ןושלכ אוה ףא שמשמה 'םש תרכ'ו '...לע ...םש םקה' המוד
(5 ,'ד) "ותלחנ לע תמה םש םיקהל"
(10 ,'ד) "ותלחנ לע תמה םש םיקהל"
(10 ,'ד) "ומוקמ רעשמו ויחא םעמ תמה םש תרכי אלו"
םביה י"ע תמייקתמ וז הוצמ ,(10-5 ,ה"כ 'בד) םוביה תוצמ לש התרטמ איה תמה םש תרימש
בורק אלא ונניא השאל תור תא חקולה זעוב ירהש ,םובי ןיא תור תליגמב .(רטפנה יחא)
,םרב .דבלב 'לאג' ןושל אלא 'םבי' לעופה הליגמבש 'ד קרפב אב אל ןכ לע .קוחר החפשמ
:ידוחייו שדח ןושל ףוריצ הליגמב אב ןכ לעו ,לאוגה תוכזב תמה לש ומש החמי אל ןאכ םג
."ותלחנ לע תמה םש םיקהל"

םעמ תרכי אלש תנמ לע ,ותלחנ לע 'תמה םש' תא םיקהל שיש םימעפ שולש רמאנש רחאל
וחוכמ רמשנ תמה לש ורכזשו 'םש תאירק'ל וכז ןכאש ,םימעפ שולש שגדומו םעטומ ,ויחא
לש ןהיתומש רשאכ הליגמה תליחתב םג תשגדומ 'םש'ה לש ותובישח .דלונש דליה לש
(2 ,'א) "...וינב ינש םשו ...ותשא םשו ...שיאה םשו" :טלוב חרואב םימעטומ תולעופה תושפנה
הליגמהו ,םיאצאצ ריאשהל ילבמ ותמ םירבגה לכ ,םרב .(4 ,'א) "...תינשה םשו ...תחאה םש"
תמקהב למוסמה ךשמה ,החפשמה לש המויק ךשמה לע קבאמה רואיתל תשדקומ הלוכ
הרוצב היתונויער רקיעל יוטיב ןתונ הלש ירטמיסה הנבמהש) תור תליגמ .שדחמ םשה
םינמנ הליגמה תישארב .(6-1 ,'א) גולורפב רמאנה תא (22-8 ,'ד) גוליפאב הכישממ (המישרמ
השעמ רחאל ודלונש םישנאה תומש הפוסבו ,הליגמה השעמ ינפלש תורודב םישנאה תומש
.תלשושה ךשמה לע קבאמל תשדקומ הפוג הליגמהו .הליגמה

ןכומ ונניאש ,ינשה לאוגה לש ומש וליאו ,זעוב ,לאוגה לש ומש שרופמ ךכל םאתהב
."ינומלא ינולפ"כ תוימינונאב ראשיש תנמ לע ,ללכ רכזנ אל ,ותוירחאל םאתהב לועפל
הגצוהש היעבל תמלוה הבוגתו המלשה איה הליגמה ףוסב םשה תאירקש ,אופא ,הארנ
.לארשי ברקמ תומשה לש םתתירכ םע ,הליגמה תליחתב

,ךכב שי .דליל "םש תוארוקה" ןה םישנה אקודש ,הדבועב םג תוארל שי תדחוימ תועמשמ
:הליגמה לש ןושארה קרפב ורמאנש םירבדל דה ,םתסה ןמ

:הנרמאתו ןהילע ריעה לכ םהתו םחל תיב הנאבכ יהיו םחל תיב ,הנאוב דע םהיתש הנכלתו
ינא .דאמ יל ידש רמה יכ ,ארמ יל הנארק ימענ יל הנארקת לא :ןהילא רמאתו !?ימענ תאזה
.(21-19 ,'א) !?יל ערה ידשו יב הנע 'הו ימענ יל הנארקת המל .'ה ינבישה םקירו יתכלה האלמ


םשב ימענל ארקל תושקבתמ תונכשה .םימעפ שלש םשה תאירק ןינע רזוח הלא םיקוספב םג
אמייק לש יוטב ךכב תונתונו דליל םש תונכשה 'תוארוק' רפסה ףוסב .הלרוג רמ תא אטבמה
.ימענ לש הלרוגב לחש לודגה יונשל


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות