תרצעב תור תליגמ תאירק


ץיבוניבר ןרהא ר"דם'שדת-ג'משת ,'זי-'זט ה'ישרדמה בינ :ךותמ

:ריצקת
הרות למעל ,תור לש הירוסיו הלמע ןיב רשקהו תועובשה גחב תור תליגמ תאירקל םימעטה
.הדוהי טבשו ךלמה דוד םילמסמש הבושתו


רבסהב ורמאנ םימעט הברה .םירפוס 'סמב אצמנ תרצעב תור תליגמ תאירק לש הרוקמ
םירועש ריצק ןמז אוה תרצעו םירועש ריצק רכזומ הליגמבש ןויכש אבומ םהרדובאב .גהנמה
תרצעב הרותה תא ולבק וניתובאש אדבועל םירשקתמ םיפסונ םימעט .םיאתמ יותיעה ןכל
לש המא" ,תור יאצאצמ ה"ע ךלמה דודש םושמ ןכו ;התיה תרויג ירה תורו ,תוריג ךותמ
תרצעל ה"ע ךלמה דוד תא םירשקמש םיקומינה .תרצעב רטפנו דלונ ל"ז אוהו ,"תוכלמ
תועובש ,ה"ע וניבא םהרבא דגנכ חספש (ז"ית ןמיס ח"וא) רוטה ירבד רואל ףסונ רבסה םינועט
,ה"עא קחצי דגנכ תועובשש שרופמ ירה ;ה"ע וניבא בקעי דגנכ תוכוסו ,ה"ע וניבא קחצי דגנכ
רואיב ,םולשה דומע ,הכוס 'סמ ,ה"לשב ןייעו) ?ה"ע ךלמה דודל גחה רשק תועמשמ המ כ"או
תור תאירקל םיפסונ םימעט ,'ח רמאמ ,ןויס שדוח ירמאמ ,"רכששי ינב"ב ןכו ;רוטה ירבד
.(תרצעב

,ינועמש טוקלי) ונתוא ודמיל ךכו ,וניתובר תא הקיסעה תרצעל הליגמה ןיב רשקה ,וז הלאש
הרות הנתינ אלש ךדמלל - הרות ןתמ ןמז תרצעב תארקנש ,תרצע לצא תור ןינע המו" :(ו"צקת
."ינועו ןירוסי ידי לע אלא

רופס ןיא תומוקמב ל"ז וניתובר ירבדב שגדומ ,הרות ןינקו ינוע ,ןירוסי ןיב רשקה םנמא
לש הירוסי אקוד המל יעב אמעט לבא ,ליכשמ לכל ןבומו ,הינווג לכ לע תינרותה תורפסב
רפסב ןייועיו ?ןירוסיו הרות ןיב רשקה תא םישיגדמ ונא םכרדש רוניצו ילככ םישמשמ תור
הרות ןינק ןיב רשקה תוכיראב ראובמ םשש ל"צז א"רגה יחא םהרבא וניברל הרותה תולעמ
הרותש ראובמ םשש ('ט רמאמ ,הכונח ,קידצל ירפ) ל"צז ןהכה קודצ 'ר ירבדב ןכו ;ןירוסיל
בהואש ימ לכש" :(ג חנ) אמוחנת שרדמב אתיא ןכו .העיגיו למעב תינקנש ךכל תדחוימ פ"עבש
רבדה שרוש ,םצעבו ."הניש דודנו לודג רעצ הב שיש יפל ,פ"עבשות דמלל לוכי וניא גונעת
הצוענ פ"עבש הרות לש התניתנש םש ראובמש (ז"מ תומש ,הבר שרדמ) ל"זר ירבדב שרופמ
ינא ןשיא םא רמא ןושיל שקיב ;התש אלו לכא אלו חכש הרותה דדומ השמ ךכ" ןירוסיו רעצב
תוחולב ;דיספמ התא ןיא ךייח ,תרעטצנ :ה"בקה רמא ;דבלב םוי 'מ אלא יל רמא אלש ,דיספמ
תושרדמ ,תוכלה ךל ןתונ ינא תרעטצנש וישכע ,דבלב תורבדה תרשע אלא ויה אל תונושארה
ןיב הקיזה תנבומ רומאה לכמ .ןירוסיו רעצ תובקעב האב פ"עבש הרות תניתנש ירה ."תודגאו
לש הירוסיב תדחוימה תועמשמה המ ,ליעל הלאשה הלאשנש יפכ ,אלא ;הרות ןיינקל ןירוסי
.ןירוסיל הרות ןיב רשקה תא הריהבמ הליגמב םתאירקו םתריכז אקוד ,תור

ךכב תועובשל ה"ע ךלמה דוד ןיב דחוימה רשקה תא ריבסמ ל"נה רמאמב רכששי ינב לעב
,"םילש אדוחי פ"עבש הרות םע בתכבש הרות רשקל" ךרוצ שי ןכלו "פ"עבש הרות דוס" אוהש
.תור וז רותש ריבסמ ל"ז אוהו "פ"עבש הרות אד רות" ק"הוזה ירבדמ ךכל ןיכומס איבמו
דוסב היהש ךלמה דוד ןכל" :אוה םג בתוכ תור תליגמל שורדב "החנמה ץמוק יריש" לעב
ריבסהל םוקמ שי הלא םירבד רואל ."םוקמ לכב ותומכ הכלה ,תוכלמב אוה פ"עבש הרות
תורש םושמ תאזו ,ןירוסיל הרות ןיב רשקה תנבהל םייתועמשמ תור לש הירוסי אקוד המל
למעב תינקנש רמאנ דחוימב הילעש ,פ"עבש הרות שרוש תלמסמ דוד תיב תוכלמ לש אמאכ
.ןלהל קמוע רתיב ראוביש יפכו ל"נש יפכ ,ןירוסיו העיגיו

האובנ הלטינ שדקמה תיב ברחש םוימ ,הפיח ןמד ימידבא יבר רמא" :(בי ב"ב) ארמגב ונינש
םיאיבנה ןמ הלטינש פ"עא ,רמאק יכה ?אוה איבנ ואל םכח וטא .םימכחל הנתינו םיאיבנה ןמ
."איבנמ ףידע םכחו ,רמימא רמא .הלטינ אל םימכחה ןמ

םכחש ןויכש הקיסמו ,הלא םיגשומ ריהבהלו רידגהל הרטמב תוכיראב םש תלפלפמ ארמגה
ןויגהב אקוד ואל ותרבסש ירה ,יניסמ השמל הכלהל ןווכמש הכוז םימעפלו ,וירבד תא קמנמ
אמוסכ הז ןיא אמעט רמאד ןויכו" :י"שר ריבסמ ךכו .לכשל לעמש רוקממ אלא ,הרוקמ אדירג
םיכסהל הכזו האובנב ול האבה איה בלה תרבס אלא ,אמלעב הרקמב הבוראב דריל ןווכמש
פ"עא ,רמאק יכה אלא" :בתוכו ארמגה רבסהב םש ךיראמ ל"צז ן"במרה ."יניסמ השמל הכלהל
,הלטינ אל המכחה ךרדב איהש םימכחה תאובנ ,ןוזחהו הארמה אוהש םיאיבנה תאובנ הלטינש
רמאמ ,תועובש גח ,"קידצ ירפ") ל"ז ןהכה קודצ 'ר ."םברקבש שדוקה חורב תמאה םיעדוי אלא
השמש המ ןיעכ שדוקה חור ילעב לש ןבר אוה ה"ע ךלמה דודש ,ל"ז י"ראה םשב איבמ (ב"כ
דודב ץוענה פ"עבש הרות שרושש ,הז לכמ ןידימל ונאצמנ .םיאיבנ לש ןבר אוה ה"ע וניבר
;ה"ע ךלמה דוד שרושמ אוה םג עבונה ,םימכח תלחנ שדוקה חורל רושק ,ל"נש יפכ ה"ע ךלמה
,הרותהו תור תליגמ ,הרות ןתמ גח ,תרצע ןיב בכרומהו לופכה רשקה תוריהב רתיב ונל ירהו
הרות ךרד התנבהל תוחתפמה םה םה ןירוסיו רעצש אלא דוע אלו ,ןירוסיב אקוד הניינק ךרדש
עיגהל רשפא התיינק תורצבו הכרד קרו ,רעצו למעב הניינק ךרדש ךכב איה תדחוימש ,פ"עבש
,פ"עבש הרותו בתכבש הרות ןיב תודחאה ,וז הדוקנ .בתכבש הרות לש הנוכנה התנבה ידיל
םימכח תשרד חכמ קר ירהד ,ה"ע דוד ךלמה וננודא לש ותיווה תמקרב תישארמ תרזושמ
ירבדו שדחה והילא לוק) ל"צז א"רגה וניבר .להקב אבל רתוה "תיבאומ אלו - יבאומ" םתרוסמו
יכנא שש .יבל דחפ ךרבדמו ,םניח ינופדר םירש" (ט"יק) םילהתב םיקוספה תא שרפמ (והילא
,יבל דחפ ,בתכבש הרות ונייהד ,"ךרבדמו" רמא ה"ע ךלמה דודש ,"בר ללש אצומכ ךתרמא לע
ינניאש הנעטב ינופדר ,לפותיחאו גאוד ,םירש ןכלו ,להקב אבל רוסא יבאומש בותכ םשש םושמ
,תיבאומ אלו יבאומ מ"מלהש ,פ"עבש הרות לע ,"ךתרמא" לע יכונא שש לבא ,להקב אבל רשכ
ןיא םיטוחב הרושק פ"עבש הרות :וז השרפב םיפסונ םיטביה הלגמ ה"ע וניתובר ירבדב ןויע
אלמלא ,אנינח יברב אבא יבר רמא" :(ב"כ םירדנ) ונינש ךכו .ותרפכו אטחה לש גשומל רופס
,אוה י"א לש הכרעש דבלב עשוהי רפסו הרות ישמוח השמח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח
המכח בור םהל ףסונ ואטחו וטעבש יפלו" :םש י"שרפו ."סעכ בור המכח בורב יכ ,אמעט יאמ
ןכו .תפסות התוהמש פ"עבש הרות לש רדג ןיעמ וז תפסות ."רתוי ןחירטהל םירפסה ראש
אל ,אנינח יברב יסוי יבר רמא" :(חל םירדנ) הרות לש הלופלפ יבגל ה"ע וניתובר ונודמיל
רמוא בותכה וילעו ,לארשיל הנתנו ןיע תבוט הב גהנ השמו ...וערזלו השמל אלא הרות הנתינ
.אמלעב אלופלפב רבודמש הקיסמו הלא םירבדב תלפלפמ ארמגהו ."ךרובי אוה ןיע בוט
בור איהש פ"עבשותה י"עש ונייהו" :(םש) ל"ז ןהכה קודצ 'ר ירבדב ראובמ וז היגוס לש הקמוע
,ונוקיתלו אטחל רושק ,פ"עבשות ירק ,"הרות-בור"הש ,הז ןויער ."סעכ בורה ןקתל ולכוי המכחה
הלוע םיקהש - לע םקוה רבגה אוה" :(זט ק"ומ) רמאנ וילעש ה"ע ךלמה דוד לש ותומדב ןגועמ
תקדצ" זירכהש אוה אוהש ,הדוהי ונקזמ אוה ה"ע ךלמה דוד קני ונממש רוקמה ."הבושת לש
גשומב םיקדוהמו םיזוחא ותוהמו ומשש ךכב אוה הדוהי לש ודוחי .שוב אלו הדוה ,"ינממ
הדוסיש ןויכ ,הארנ הז ןינע רואב .םישודקה תובאה לצא וליפא וניצמ אלש המ ,הבושתה
טטצמה ,(ףסוי ןאצ ,בתכבש הרות) 'קה ה"לשב ראובמכ ,הדוהיב ץוענ דוד תיב תוכלמ לש
אסכהל הדימע התיה תאזה הדילהמש ,הדוהי תדילב - תדלמ דומעתו" :'קה רהזה ירבד תא
:םש ןלהלו .הניכשה לע קלוחכ דוד תיב תוכלמ לע קלוחהו ,"אסכל םילגר (4)3 ושענש
."תיעיבר לגר לע זמורה ,ד תפסותב ה-יוה םש וב יכ ,תואלפנ אצמתו הדוהי םשב לכתסהו"
תעבונ תוכלמהש יפכש ןידמל ונאצמנ .(ה"ל קוספ ,ט"כ קרפ ,אציו 'רפ ,ייחב וניברב םג ןייעו)
לש הבושתל הקיזה םג ןכ ,הכולמה רתכ תא ה"ע ךלמה דוד שרי ונקז הדוהימו ,הדוהימ
,רוקמ ותואמ תועבונ תוכלמו הבושתו ,הדוהי ונקזמ אול איה השורי ה"ע ךלמה דוד וננודא
אלו אטחב ריכהל תונוכנה אוה הבושתה לש הדוסו .תבהלשב תלחגכ וזב וז ןה תורושקו
המכח תעד) ל"ז ריממ םחורי 'ר ידי לע תשרפתמ וז הדמו ,"שוב אלו הדוה" - וילע תופחל
.הדוהיל תוכלמ רתכ ןתינ התוכזבש ,טפשמה תדמ דוסיב (ד"ל רמאמ ,'ב קלח ,רסומו

ךכו ;הבושתל תיתשתו דוסי הווהמה הנוכת ,ומצע ןיטקמש ימל האי תוכלמה תדמ ,דועו תאז
ןכומ הדוהי ןכו ,"ופוס דעו ותליחתמ - ותונטקב אוה" ךלמה דודש (א"י הליגמ) וניתובר ועבק
.ודובכל וביל תש אלו םלועל דבע תויהל היה

ןויעה םע םישדח םידממ לבקמו רהבתמ ,הניינקו הרות םע ,הבושתו אטח רזושה הז ןויער
לביקש הרות ירבד ול רסמ ה"ע וניבא בקעיש קידצה ףסוי הכז םנמא .ל"ז וניתובר ירבדב
הרות ,ה"לש) הרות רתכל הכזו ,(ג קוספ ,ז"ל קרפ ,בשיו 'רפ ,תישארב רפס ,י"שר) רבעו םשמ
הדוהי תאו" :הדוהי ספות דחוימ םוקמ תאז לכב ;(שגיו ,ץקמ ,בשיו 'רפ ,ףסוי ןאצ ,בתכבש
דומלת תיב ול ןקתל - וינפל תורוהל א"מו" :י"שרבו ;(ח"כ קוספ ,ו"מ קרפ ,שגיו) "וינפל חלש
לוע וילע לביק הדוהיש הארנ" :(ט"שת שגיו 'רפ) רוגמ לארשי תיבבו ."הארוה אצת םשמש
,ל"צז ויבא םשב םש ריבסמו ."וינפל הזו ,ףסוי לע וליפא ,ויחא לע הלע הזבו ,תומילשב הרות
תרמוא תאז ;הרותה חכב קזחתהו תומלועה ינשמ דבאנש הלודג הרצב ומצע האר הדוהי יכ
ךכ :רמאש ה"ע ךלמה והיקזחב ונאצמש המ והזו .הרותה חכב ואב ותבושתו ותוקזחתהש
הנווכהש - םימחרה ןמ שאייתי לא וראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפא ,אבא יבא תיבמ ינלבוקמ
הדמב הרות ץיברה ךלמה והיקזח ןכ הרותה דומיל לוע תלבקב קזחתה הדוהיש ומכו ,הדוהיל
תומילשב הרות לוע תלבק לש וז אגרד .(ט"ישת תנשו ב"ישת תנשב םג ןייעו) ;דאמל השודג
:אי תוכמ) ה"ע וניבר השמ לש ויתולפתל קוקז היהו ,תצקמב ,המגפנ ,ל"נכ הדוהי הב הכזש
;הכלהל ולבקתי וירבדש הניחבל עיגיש דע והולעיש ("...הדוהי לוק 'ה עמש" קוספה לע
לש ילרגטניא קלחש ,הרפכו הבושת אטח ןינעל רושק ותניחבל רוזחל הכזש המש רמוא יוה
ולבקתיש ,הכזש המל הכז ,רומאכ ה"ע וניבר השמ לש ויתולפת תוכזבו ,הלפתה ונה ךילהתה
,ה"ע ךלמה דוד ,ונב ןבב םג תמייק וז הניחבש ל"נש יפכו ,עיקרד אתביתמב הכלהל וירבד
.ותומכ הכלהש תוכלמ תניחב

,ה"ע ךלמה דודל וירחאו הדוהיל ןה ןידחוימ הבושתו הרותש תעדל וניכז ראובמה לכמ
םיכוז םדי לעו םקלח תנמ םה ןירוסיו למעש ונתדמלמו ונתרכה תא הקימעמ תפסונ תוננובתהו
יתוקוחב םא" ןושארה קוספה לע וניתובר ירבדמ י"שר שרפמ יתוקוחב תשרפב .הלא תולעמל
הרותל דחוימב רשקתמ הרות למעש ליעל ראובמ רבכו ,"הרותב ןילמע ויהתש - "וכלת
ירחאו תולגתהב תורואה אטחה ינפלש (ה"מרתו א"מרת ,ךליו) תמא תפשב ןייועיו .פ"עבש
תקח 'רפ ,לארשי תיבב טטוצמ) והילא יבד אנתב אבומו .למעה ידי לע בוש םילגתמ אטחה
'סמב ראובמו .ש"ייע ,הדרטו קחוד ךותמ היהי הרותה דומילש רזגנ לגעה אטח ירחאש (ג"ישת
יפ לע - רמאנש פ"עבש םירבד ליבשב אלא לארשי םע תירב ה"בקה תרכ אל" :(:ס) ןיטיג
םעטהש ראבמ (ה"מ קרפ ,לארשי תראפת) ל"ז ל"רהמהו ."תירב ךתא יתרכ הלאה םירבדה
טרפבו ,םדאה םע איה פ"עבש הרותהו ,פ"עבשות ידי לע קר תנבומ בתכבש הרותש םושמ
רוביחהו תירבה אוה הז רבדו ,םדאב תדמוע איה קר המצע ינפב ףלק לע הבותכ הניא איהש
םעל תדחוימ איהש ראבמ אוה כ"חאו .תירבה לבקמו תירבה ןתונ ,דחי םירבדה ינש רבחמש
,המצעלשכ תנבומ הניא לבא ,הבותכ איהש תורמל בתכבש הרותה םג הדי לעו דבלב לארשי
לבא" :(םיטפשמ 'רפ שיר ,והילא תרדא) עבוקו הז ןויער קימעמ ל"צז א"רגה וניבר .ש"ייע
תולודגמ ןהו ,הרותבש תוישרפ המכב ןכו ,וז השרפ לש הבורב ןכו ,ארקמה תא תרקוע הכלה
החוכב אלא םותסה תא תשרפמ פ"עבש הרותש קר אלש ,אופיא ,ונא םיאור ."פ"עבש ונתרות
"לארשי לש ןירותסמ" הנוכמ פ"עבש הרותש ךכל תומרוג הלא תונוכת .טשפה תא רוקעל םג
קרפ ,תומש ,הבר שרדמ) וניתובר ירבד יפל הארנ הז רואיב .(ד"ל אשת יכ ,אמוחנת שרדמ)
םלועה תומואש ינפל יולגש ינפמ ,בתכב םהל הנתיל שקבמ יניא (השמל ה"בקה) ל"א" :(ז"מ
בתכב םהל ןתונ ינא ארקמה אלא ,תומואב םיוזב ויהיו םהמ לוטילו םהב טולשל םידיתע
םהב ודבעתשיו םלועה תומוא ואובי םאש ,הפ לע םהל ןתונ ינא הדגההו דומלתהו הנשמהו
םיאורש יפכו ,קתוני לב רשקב לארשיל פ"עבש הרות איה תדחוימד ירה ."םהמ םילדבומ ויהי
לע תולעבל םינעוט םלועה תומואו ,וננובאדל הלא וניתובר ירבד ומייקתהש לילעב ונא
.בתכבש הרות לע ,'קה הרותה

לש ורעצ ךותמ ונתינ תוחולהש (ז"מ ,הבר תומש) שרדמב וניתובר ירבד ליעל וטטוצ רבכו
םושמ תוינש תוחול לש ןמצע לכו תוינש תוחולב רבודמ ירה ,ןנא יזחנו ;ה"ע וניבר השמ
בקעד שרדמב םש ראובמ ירהד) פ"עבש הרות ןיב רשקל ונא םידע בוש ירה ,לארשי ואטחש
.ןירוסיו ,ותרפכו אטח (ש"ייע ,תודגאו תושרדמ תוכלה ופסותנ ה"ע וניבר השמ לש ורעצ
ביכרמה םתויהב ,פ"עבש הרות ןיבל הבושת ןיב םירשקמה םה ןירוסיהש ןידמל ונאצמנ
תוינש תוחולל יוטיבה הפיא כ"א - אבה דעצל ונתוא םיליבומ הלא םירוהרה .םהינשב ישארה
ותומדש רמאל ןתינו ?ןירוסיו הבושת ,אטח ידי לע תנייפואמה הרות תניתנ התוא ,תרצעב
ןייעו) םיאתמהו םלוהה יוטיבה איה איה ,הלא תונוכת הכותב תמלגמה ה"ע ךלמה דוד לש
.תרצעב תור תאירק העבקנ ןכ לע ,(ל"נה קודצ 'ר לש ורמאמב

ונינש .הרותה תגשהל אדירג רוניצ אקוד ואלו ,הרטמה םמצע םהש ןירוסיהו למעה םילודגו
למעל םא ארבנ הפ למעל םא עדוי יניא ...ארבנ למעל םדא לכ ,א"ר רמא" :(טצ ןירדהנס)
ריממ םחורי 'ר ראבמו ."...החיש למעל םא הרות למעל םא עדוי יניא ןיידעו ...ארבנ הכאלמ
ךרד י"עו הרות י"ע םדאה גישמש תומילש התוא" :('ח רמאמ ,א רפס ,רסומו המכח תעד) ל"צז
ומכ אל" :(ח"ל רמאמ ,'ב רפס) בתוכ אוה רחא םוקמבו ."םהבש למעה י"ע קר אוה גישמ ץרא
,תילכתה והז ועמשמכ טושפ אלא ,הלמע י"ע גישהל ידכ לומעל םיכירצש דימת םיניבמש
- רמאמ) ל"צז טנלסמ לדנוז 'ר אנרמ לש ורמאמב תוכיראב ראובמ למעה ןינע ."ארבנ למעל
ועיגי יתמ רמאל םדא בייח"ש ,והילא יבד אנת ירבד רתיה ןיב ראבמו (ול הלמע למע שפנ
עיגהל לכוי םדא למעבו ,למעה לע הנווכהש "בקעיו קחצי םהרבא יתובא ישעמל ישעמ
ל"צז רלסד ברה ירבדב טטוצמ) וניתובר ירבדב ראובמש הרותה למע אוה לודגו .םתגרדל
רקיע מ"מ ,ינש תיבב הניכש התרש אלש פ"עא" :(223 ףד ,'א רפס ,"והילאמ בתכמ" ורפסב
הרות לש תירקיעה התולגתה התיה זאש ,"ינש תיבב אלא ויה אל הרדהו הוויזו הרותה
.פ"עבש

ראובמ ךכו ,בתכבש הרות לשמ פ"עבש הרות לש הכרע תוחפש ונבלב רוהרה הלעי לאו
תא האצמש המואה לש היפוא םצעב תחנומ פ"עבש הרות" :(ב ףד ,'ב תוא) "הרותה תורוא"ב
הרותמ פ"עבש הרות איה הכומנ התולגתהב .בתכבש הרות לש ימימשה יוליגה י"ע התכרב
לש ןוילעה סחיה ,בתכבש הרותה איה התביתנ תא אצמל ישארה םרוגה ירה יכ ,בתכבש
הלעמלמו םימלועבש דוההו חצנה םע ,תומגמה לש המגמה םע ,הנוילעה תוקלאה םע המואה
תימינפה םתלוגס ליבשב לארשיל הנתינ הרותה אלה תימינפה הרוצב לבא .םתוללכ לכ לש
הנוילע תאצמנו ,םהילע םימשה ןמ הרות תעפוהל וז הזונג תיקלא הלוגס המרג ירה ,הנוילעה
."הרות ירבדמ רתוי םירפוס ירבד ןיביבח... - בתכבש הרות שרושמ השרשב פ"עבש הרות

רמא" :(תור טוקלי) ל"ז וניתובר ירבדמ עטק דוע תנבהב תוכזל חתפ ונל םיחתופ הלא תודוסי
הבתכנ המלו ,רוסיא אלו רתיה אל הרהט אלו האמוט אל הב ןיא וזה הליגמה ,אריעז יבר
:וניתובר ונל ושירשהו ,םייוסמ רדס יפל הרות לש התניתנ ."םידסח ילמוג לש רכש ךדמלל
רומשל רמאנש הרותה תא א"ד המדק תורוד ו"כ" :ןכו ;('א ר"אדת) "הרותל המדק ץרא ךרד"
תובא ישעמ ,('ט ר"קיו) "הרותה וז םייחה ץע כ"חאו ,ץרא ךרד וז ךרד ,םייחה ץע ךרד תא
,'א קלח ,רסומו המכח תעדב ןייעו) הרותל המדק א"ד תניחבבו הרות ןתמל םה המדקה
ישעמ היוורה הליגמ ,תרצעב תור תאירק לש התוהמ וז הרוצב ןיבהל שיו .(ב"י - 'ה םירמאמ
רהבתמ הז וק .הרותל המדק א"ד תניחבב ,הרות ןתמ גחב האירקל איה המיאתמ ןכלו ,דסח
םצע והזש ,הרות לש הלופלפב לארשי ללכ תייכזש םירכזנ ונאשכ תאש רתיב ריאמו
ןיע בוט תדימב איה תנגועמו ,ה"ע וניבר השממ םהל איה הנתמ ,פ"עבש הרות לש התוהמ
.הרותל המדק א"ד - ולש דסחה תדמב ,(חל םירדנמ ל"נכ) ולש


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות