"םדבאיו - םייוגל איגשמ"

רתסא תליגמב סוסה השעמ תועמשמ לע

ותבס יכדרמ32-21 םידומע ,81 תובש ןולע :ךותמ

לש טויפ ךותמ) "חרפ האופר ץיצ-הכמ םרט" :תטישב היונב הליגמה יכ ונדמלמ הליגמב ןויע
לכ לש םתועמשמ ערפמל תררבתמ הליגמה תאירק םויס םע קר יכ רמול הצור .(םירופל ל"היר
תנשמ התומלשב הנומתה תיאר רחאל קר .הליגמה יקרפב םירפוסמה תוערואמהו םירופיסה
ספיספל םיטרפה לכ םיפרטצמ זא קר ,וכלמל הרשע םיתש תנש דע שורוושחא ךלמל שלש
.יפוסה סנל טרפו טרפ לכ לש ותמורת תררבתמו ,םלש
םיאור ונאש רחאל קר ותועמשמ אולמ תא לבקמ הליגמה חתפב רשא התשמה רופיס ,לשמל ךכ
אל התשמה לש ומצע לכ יכ ערפמל ררבתמ זא קר .לארשי םע תלצהב רתסא לש הקלח תא
:רתסאל וירבדב יכדרמ עיבמ הז ןויער .רתסאב התפלחהו יתשו אטחל עקר תווהל אלא ךרצנ
ומוקמב .שרתו ןתגב לע רופיסב ןידה אוה .(די ,ד) "תוכלמל תעגה תאזכ תעל םא עדוי ימו"
יכ ררבתמ ,שורוושחא תנש הדדנ וב הלילל ונעיגהב םלוא ,תובישח רסח טרפכ הז טרפ הארנ
וז ךרד לע .עירכמה עגרב ךלמה יניעב יכדרמ לש ונרק תאלעה - הז רופיסל ןוכנ בושח דיקפת
.הליגמב םיעיפומה םיטרפה ראש תא םג ראבל שי
אל ,תונושארה תורגא אלמלא" :אבר רמוא (ב"ע בי) הליגמ תכסמב .וז ךרדב הכלה ארמגה ףא
אלמלא" :י"שר שריפו ."טילפו דירש (לארשי יפלכ היקנ ןושל) 'לארשי לש ןהיאנוש'מ רייתשנ
,ומע ןושלכ רבדמו ותיבב ררוש שיא לכ תויהל (ןמה אוה) ןכוממ חלשש תונושאר תורגא
םירהממ ויהש ,טילפו דירש 'לארשי יאנוש'מ רייתשנ אל ,תומואה יניעב הטוש ןהב קזחוהש
טרפ םג יכ אצמנ ."דעומה םויל םיניתממ ויה אלו תויעצמא תורגאב ךלמה תווצמב םגרוהל
ומרתש םימרוגה דחאכ ארמגב שרפתנ ,תונושאר תורגא תחילשכ ,הרואכל ,תובישח רסחו ילוש
.יפוסה סנל
לע רופיס ותוא ?הליגמב סוסה השעמ לש ותועמשמ המ :לואשל םוקמ שי ,וללה םירבדה רואל
םמורמ הז רופיס .ומצעלשכ אוה הפיו בוט ,ןמה ידי לע ריעה בוחרב סוסה לע יכדרמ תבכרה
שיאל השעי המ ,ודגנכו ,ורקיב ץפח םלוע לש וכלמ רשא שיאל השעי המ ונדמלמו ונחור תא
ןמ ערגי אל - הליגמהמ הז רופיס טמשוי םא יכ הארנ םלואו .ונולקב ץפח םלוע לש וכלמ רשא
:הלאשל הבושתה אוה הז רקיע .רפסה ןמ רסח רקיעה ןיידעש ירה ,רבדה אוה ךכ םאו .רבד סנה
?יפוסה סנל וקלח תא אוה םרות המבו הליגמהמ קלחכ סוסה השעמ תועמשמ המ
וכרדב ודי לע הרתפנו ,הבישיב וירועישמ דחאב ראיורב .מ ברה י"ע ונמזב הלאשנ וז הלאש
.ולש
סנה תועמשמ תא ריהבהל ךכ ךותמו ,וז הלאשל ילשמ הבושת עיצהל הסנא ולא תורושב
.ויתוביסו


ירקיע ביטומכ שמשמ ,"אוה ךופהנו" לש ביטומה יכ ,הליגמב ןייעמה לכל ,םירבדה םיארנ
תוחסונמ ןהיתש .יכדרמ לשו ,ןמה לש תורגאה חסונ תאוושהמ רוריבכ הארנ הז רבד .הליגמב
ץעה .םיטרפה ראשב םג רכינ הז ןורקע .םיכומהו םיכמה תומש ךופיהב ךא ,ןושל התואב קוידב
לע הנבנ רשא ןמה תיב וליאו ומצע ןמה תיילתל רבד לש ופוסב שמיש ,יכדרמל ןמה ןיכה רשא
ןושארה בלשב ודימ ךלמה ריסה רשא תעבטה ףא .יכרדמל רבד לש ופוסב ןתינ ,למע בורב ודי
הילע רמאנ הליחתב רשא ןשוש ריעה .יכדרמל הנתינו יפוסה בלשב הרסוה ,(אי ,ג) ןמהל הנתנו
םידוהיה תבוגתש דועב ."החמשו הלהצ ןשוש ריעהו"ל הבצמ ףוסבל ךפהנ ,"הכובנ ןשוש ריעהו"
םיברו" איה יכדרמ תורגאל םייוגה תבוגתש ירה ,"םיברל עצוי רפאו קש" התייה ןמה תורגאל
."םידהייתמ ץראה ימעמ
הוהמ ינשה קלחב ראותמה בצמה .םידגונמ םיקלח ינשל תקלחתמ הלוכ הליגמה יכ ,אצמנ
הזיאב ררבל ונתוא תבייחמ וז הרוצב םירבדה תגצה .ןושארה קלחב ראותמה בצמל רומג דוגינ
םיליבקמ ,םיקלח ינשל התוא תקלחמה ,הליגמה לש זכרמה תדוקנ יהמו ,ךפהמה לח עגר
.םידגונמו
הלעמ ןמה הלוע עגר ותואל דע .סוסה השעמב אוה הליגמה לש 'דבוכה זכרמ' יכ קפס לכ ןיא
ןמה ספטמ ,ןושארה קרפב (ןמה אוה ןכוממ :ל"זח יפ לע) ךלמה ינפ יאורב יעיבש תגרדמ .הלעמ
ספטמ ,(תחש ילא ףוסבל והדירות וז הצע יכ האר אלו) יתשו לע ץעי רשא הצעה ךרד ,הלועו
אתדמה ןב ןמה תא שורוושחא ךלמה לדג הלאה םירבדה רחא" :ךלמל הנשמ תגרדל דע עיגמו
דובכו הארי לש הדמע ףא .(א ,ג) "ותא רשא םירשה לכ לעמ ואסיכ תא םשיו והאשניו יגגאה
"ךלמה ול הווצ ןכ יכ ןמהל םיווחתשמו םיערוכ ...ךלמה ידבע לכו" ,םירשה ברקב ןמה ול שכור
אל רשא דחא םדא לשב ,םלש םע דימשהל בשח יכ דע ומצע יניעב ןמה בושח הכ .(ב ,ג)
לכ תא דימשהל ןמה שקביו ...ודבל יכדרמב די חלשל ויניעב זביו" .יוארכ ודבכל רהמ
.ותעבט תא ףאו ךלמה תמכסה תא גישהל ןמה חילצמ הז ךרוצל .(ו ,ג) "יכדרמ םע ...םידוהיה
הלודג תוכמס הילעבל איה הנקמ הז חוכמו ,בישהל ןיא המתוחב בתכנ רשא בתכ - וז תעבט
אוה ירהש ,ךלמכ השעמל ןמה דקפתמ הז השעמב .(זט-וט ,ו לאינד ןייע) ךלמה לשמ רתוי
ידי לע התשמל ותנמזהב איה ןמה לש המודמה ותיילעב ףסונ בלש .ךלמה תעבטב םתוחה
ותיילע אישל .(בי ,ה) "יתוא םא יכ התשע רשא התשמה לא ...רתסא האיבה אל ףא" .רתסא
."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאב תושעל המ" :ךלמה ידי לע לאשנ רשאכ ןמה עיגמ המודמה
."ינממ רתוי רקי תושעל ךלמה ץופחי ימל" ,אוה אלא וניא הז שיא יכ ןמה יניעב קפס ןיא
סוסו ,ךלמה וב שבל רשא תוכלמ שובל ואיבי" .ךלמכ רבכ ומצע תא האור אוה וחור יניעב
םדאכ ןמה ומצע תא האור ונוימדב ."ושארב תוכלמ רתכ ןתינ רשאו ךלמה וילע בכר רשא
.תוכלמל - החלצהה תגספל עיגהש
-םייוגל איגשמ" .ותליפנ לדוג ןכ ותיילע לדוגכ .ןמה לש הריהמה ותליפנ הליחתמ וז הדוקנמ
.(גכ ,בי בויא) "םדבאיו
אובל קיפסה אל דוע .דבעכ וינפל ץורלו סוסה לע יכדרמ תא ביכרהל ןמה ץלאנ ןושאר בלשב
רתסא ידי לע םשאומ תויהל ,התשמה לא והוליהבה ךלמה יסירסו - שאר יופחו לבא ותיב לא
"הטמה לע לפונ ןמהו" - ולש והשעמ ידי לע שחמומ ותליפנ ךילהת .המע תא דימשהל ןויסינב
רמאיו" ,ותליפנ תא לידגמ קר הז רבד םלואו ושפנ לע שקבל ידכ תאז השע ןמה םנמא .(ח ,ז)
ידכ דחא טפשמ ףיסוהל אלא רתונ אל תעכ ."?תיבב ימע הכלמה תא שובכל םגה ךלמה
דמוע ...יכדרמל ןמה השע רשא ץעה הנה םג ...אנוברח רמאיו" :הריהמה ותליפנ תא םילשהל
."וילע והלת :ךלמה רמאיו" - וניד תא ץרוחו ותליפנ תא םילשמ הז טפשמ .(ט ,ז) "ןמה תיבב
.אתקימע אריבל - אמר ארגיאמ
עורק .םלוסה תיתחתב יכדרמ אצמנ ,סוסה השעמל דע .ךופה ךילהת יכדרמ לצא לח ,דגנמ
רעשב ודמעממ ףא .ושאר לעמ תפפונתמ הילתה תריזגשכ יכדרמ ךלהתמ קש שובלו םידגב
.(ב ,ד) "קש שובלב ךלמה רעש לא אובל ןיא יכ ךלמה רעש ינפל דע אוביו" ,יכדרמ החדנ ךלמה
הליחתב .יכדרמ לש הריהמה ותיילע הליחתמ ךליאו הז ערואממ .סוסה השעמ דע - הז לכ
רסיו" ,ךלמה תעבט תא לבקמו ןמה תיב לע אוה הנמתמ ןכמ רחאל ,סוסה לע יכדרמ הלוע
.(ב ,ח) "ןמה תיב לע יכדרמ תא רתסא םשתו יכדרמל הנתיו ןמהמ ריבעה רשא ותעבט תא ךלמה
הובג דמעמל יכדרמ הלוע ,אבה בלשב .ותליפנ ינפל ןמה היה וב דמעמל יכדרמ עיגמ הז עגרב
םתוא .(וט ,ח) "הלודג בהז תרטעו רוחו תלכת תוכלמ שובלב ךלמה ינפלמ אצי יכדרמו" ;רתוי
.יכדרמל תעכ םינתינ ,ול ונתינ אלו - תוכלמ רתכו תוכלמ שובל - ונוימדב ןמה הארש םירבד
תודדומתה רואית אלא הניא הלוכ הליגמה יכ רמול לכונ ,וללה םירבדה לכ תא לולכל אובנ םא
ערזל לחר ערז ןיב ,יגגאל ינימיה ןיב .םייוגה גיצנל םידוהיה גיצנ ןיב תודדומתה .ןמהו יכדרמ ןיב
ולא םיקלח ינש .ךליאו סוסה השעממו ,סוסה השעמ דע .םינשל תקלחנ וז תודדומתה .קלמע
.םידגונמו םיליבקמ
םייקל ,יכדרמ הלועו ןמה דרוי ךליאו סוסה השעממ .דרוי יכדרמו הלוע ןמה - סוסה השעמ דע
תא ליחתמה השעמ ותוא .(ז ,ב א לאומש) "םמורמ ףא ליפשמ רישעמו שירומ 'ה" רמאנש המ
ונברחמ אלא אלמתמ יכדרמ ןיא ,אצמנ .יכדרמ תיילע תא ליחתמ ופוג השעמ ותוא ,ןמה תליפנ
.ןמה לש
וקלח תא ריבסהל אובת רשא הבושת לכו ,ךפהמה תא למסמה אוה סוסה השעמ ,התעמ רומא
ליבקמבו ןמה תליפנ תא ליחתמ הז השעמ אקווד עודמ ריבסהל םג ךרטצת ,יללכה סנל ותמורתו
.יכדרמ תיילע תא
תודדומתה .יכרדמל ןמה ןיב תודדומתהה רואית אלא הניא הלוכ הליגמה יכ ,ליעל ונרמא רבכ
קרפב הנושאר םעפ .רישי תומיע ידיל וז תודדומתה העיגמ דבלב םיימעפ .איה תרתסנ הבורב וז
יכדרמו ךלמה ול הווצ ןכ יכ ,ןמהל םיווחתשמו םיערוכ ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכו" :'ג
ודדיחו ךלמה ידבע ואב ,הז תומיעל עדומ ןמה היה אל הליחתב םא ."הווחתשי אלו ערכי אל
בלשב ."ידוהי אוה רשא םהל דיגה יכ יכדרמ ירבד ודמעיה תוארל ןמהל ודיגיו" .שגפמה תא
ערוכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו" :יכדרמ ענכנ אל ןכ יפ לע ףאו תומיעל םידדצה ינש םיעדומ ,הז
."המח ןמה אלמיו ,ול הווחתשמו
סוסה תאו שובלה תא חק רהמ ,ןמהל ךלמה רמאיו" :סוסה השעמב 'ו קרפב אוה ינשה תומיעה
:ךלמה תווצמל ןמה עמשנ ,םדוקה תומיעל דוגינב ."ידוהיה יכדרמל ןכ השעו תרבד רשאכ
הככ וינפל ארקיו ריעה בוחרב והביכריו יכדרמ תא שבליו סוסה תאו שובלה תא ןמה חקיו"
."ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאל השעי
תושעל ךלמ תווצמב םידדצה דחא הווצמ םהמ דחא לכב .ולא םיתומיע ינש ןיב הווש דצ ונשי
,ןמהל תווחתשהל - ךלמ תווצמ יכדרמ לע הלח הנושארה םעפב .ינשה דצה יפלכ תודבע תלועפ
הווטצמ הינשה םעפב .רורב תודבע השעמ איה היווחתשהה יכ קפס לכ ןיא ."ךלמה הווצ ןכ יכ"
תודבע השעמ אוה הז השעמ ףא .וינפל ץורלו סוסה לע יכדרמ תא ביכרהל ךלמה ידי לע ןמה
וילע בכרל סוס וליפא - 'ול רסחי רשא ורוסחמ יד'" :(ד"פ האפ אתפסות) ל"זח ירבדכ ,רורב
."וינפל ץורל דבעו
,ןמהל ענכנ אלו ךלמה תווצמ לע יכדרמ רבע הנושארה םעפב .םירקמה ינש ןיב שי לדבה םלואו
לש וכלמ הצר ,התעמ רומא .ךלמה תווצמ תא םייקו יכדרמ ינפמ ןמה ענכנ הינשה םעפב וליאו
הז ןחבמב .לופכ ןחבמל ןנמיזו הליגמב תויזכרמה תויומדה יתש תא ןחבמב דימעהל םלוע
תואצות .וביריל ענכיהל אל ידכ ושפנ רוסמיו ךלמ תווצמ החדי ימו ,ימ ינפמ ענכנ ימ ררבתי
םדו רשב ךלמ תווצמ יכדרמ החד הנושארה םעפב .ולוכ קבאמה תואצות תא ועבקי הז ןחבמ
המכ דע .ןמהל ענכנ אלו ךלמ תווצמ יכדרמ החד שפנ תוריסמב .םלוע לש וכלמ תווצמ ינפמ
התא עודמ ,וילא ורמאיו" :ךלמה ידבע ראש תבוגתמ דומלל ןתינ ,זעונ יכדרמ לש הז השעמ היה
תווצמ לע רובעלו ושפנ תא ןכסל םדא לוכי דציכ םיספות םניא םה "?ךלמה תווצמ תא רבוע
,ןמה לש ויתורגיא רחאל םג ןכש ,והשעמבש הרמוחה תא עדי אל יכדרמ יכ רמול ןיא .ךלמ
אלמיו ונממ עז אלו םק אל ךלמה רעשב יכדרמ תא ןמה תוארכו" :(ט ,ה) ובוריסב יכדרמ דימתמ
רבד אלו אקוודבש רבד אוה ןמהל ענכיהל יכדרמ לש ובוריס יכ אצמנ ."המח יכדרמ לע ןמה
היה לוכי .הפ ןוחתפ ןמהל שי ןיידעש אלא .הנוילעה לע ודישכ יכדרמ אצי הז תומיעמ .ירקמ
.יכדרמל ענכנ היה אלו ,ךלמ תווצמ החוד אוה ףא היה תונמדזה ול הנתינ וליא יכ ןועטל ןמה
תומיע .יכדרמל ענכיהל ךלמ תווצמב ןמה הווטצי וב תומיע ,ףסונ תומיעב ךרוצ היה ךכ םושמ
.ענכנו - הווטצמ ,יכדרמ ינפל ץורל ןמה הווטצמ וב ,סוסה השעמב יוטיב ידיל אב הז
.יכדרמל רשאמ ךלמה תווצמ תא םייקל םייתעבש השק היה ןמהל יכ בל םישל יואר
םושמ ךכב היה אל - ךכ וגהנ םלוכש העשבו ותלודג אישב היהש העשב ןמהל תווחתשהל
רתוי הלודג הלפשה ךל ןיא םלואו .ךלמה תווצמ החדו יכדרמ ענכנ אל ,ןכ יפ לע ףאו ,הלפשה
אוה יכדרמ יכ עודיש העשבו ,ותלודג אישב אוהש העשב יכדרמ ינפל ץורל רשאמ ,ןמה ליבשב
תווצמ ןמה לע הקזח הז לכ םע .יכדרמ םע לכ תא דימשהל ןמה םמוז וללגבו ,ישיאה וביוא
הלגמו ,ךלמ תווצמ ןמה לע הקזח המכ דע חיכומ הז השעמ .יכדרמ ינפמ ןמה ענכנו ךלמה
,יכדרמ ינפל ןמה לש ותצירב .הילע רובעל ידכ יכדרממ השרדנ שפנ תוריסמ המכ ערפמל
השעמב יכדרמ ינפל ןמה ומצע ליפהש עגרמ .יכדרמ לש ונוחצנ םלשוהו תודדומתהה המלשנ
שרזו וימכח ול ורמא רשא אוה .םוהת דע לופיי וחרוכ לעו המוקת ול ןיא בוש ,ונוצרמ סוסה
וינפל לופנל תולחה רשא יכדרמ םידוהיה ערזמ םא" סוסה לע יכדרמ תא ביכרהש רחאל ותשא
לופנל תולחה םא" .ואבינ המ ועדי אל ףאו ואבינ .(גי ,ו) "וינפל לופית לופנ יכ ול לכות אל -
.ךחרוכ לע - "וינפל לופית לופנ יכ ול לכות אל" ,ךנוצרמ - "וינפל
לפונ הז השעמב .ןמה תליפנ תליחתכו הליגמב ךפהמ תדוקנכ סוסה שמשמ עודמ רורב התעמ
.סנואמ הליפנל אהיש ופוסו - ןוצרמ ןמה
וניא ףאו ,סנל ועייסש םימרוגה דחא הז השעמ ןיא .הליגמב הז ערואמ לש וקלח םג רורב התע
הדיחיה הביסה אוהו סנל איבהש םרוגה אוה הז השעמ .סנה תובקעב וכפהתהש םיטרפה דחא
לש ןושארה הקלחב הליבקמ ול שפחל אובנ םא .סנה תווהתהל (ןושארה תומיעה םע דחי)
תווחתשהל הווטצנ יכדרמש העשב ,יכדרמ ןיבל וניבש ןושארה תומיעב התוא אצמנ ,הליגמה
ןושארה תומיעה לע םירפסמה םיקוספה תעבשבש ירקמ הז ןיא ילואו .וינפמ ענכנ אלו - ול
.דחא לכ םימעפ עבש ןמהו יכדרמ לש םמש םיעיפומ (ז-א ,ג) יכדרמ ןיבל ןמה ןיב


תא וידימלת ולאש" :(א"ע בי הליגמ) ארמגה ירבד תא םימאות ןאכ דע וראבתנש ולא םירבד
,םתא ורמא :םהל רמא ?הילכ רוד ותואבש 'לארשי לש ןהיאנוש' ובייחתנ המ ינפמ ,י"בשר
םלועה לכבש וגרהי ןשושבש כ"א :םהל רמא ,עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנש ינפמ :ול ורמא
םלצל ווחתשה - י"שר) "םלצל ווחתשהש ינפמ םהל רמא ,התא רומא :ול ורמא ,וגרהי לא ולוכ
.(ג לאינד ןייע ,רצאנדכובנ ןמזב
אהת םתנקתש אוה ןידב ןכ םאו ,םלצל היווחתשה היה לארשי לש םאטח י"בשר תעדל אצמנ
ןמהל תווחתשהל - ןידה דצמ - יכדרמל היה רתומ ,טשפה יפל .ןמה ינפל יכדרמ תיווחתשה-יאב
הווחתשה אל רשא יכדרמ אובי .ןמהל ענכיהלמ יכדרמ ענמנ ,תאז תורמל ךא ,(שרדמב ןייע)
רוסא היהש העשב םלצל ווחתשהש לארשי ינב לע רפכיו ,רבדה ול היה רתומש העשב ףא ןמהל
התועמשמ תא תלבקמ אל יכדרמ לש וז שפנ תוריסמ ,ליעל ונרמאש יפכ ,םלוא .רבדה םהילע
ןמה ונל הלגמ הז השעמב .יכדרמ ינפל ומצע עינכמ ,ינשה תומיעב ,ןמהש רחאל אלא האלמה
.ןמה לע רורבה ונורתי תאו ,יכדרמ לש ושפנ תוריסמ לדוג תא ,ךלמ תווצמ לש הפקת תא
לש ובוריס הארנ תישונא היארב .תיקולאה היארל תישונאה היארה ןיב לדבהל בל םישל יואר
,תיקולא היארב םלואו .לארשי םע לע דמשה תריזגל רישיה םרוגכ ,ןמהל תווחתשהל יכדרמ
איבנה רמואש אוה .לארשי םע תלצהל רישיה םרוגה אקווד איה יכדרמ לש ושפנ תוריסמ
"םכיתובשחממ ייתובשחמו םכיכרדמ יכרד והבג ןכ ץראמ םימש והבג יכ" (ט ,הנ היעשי)
.(םירופ ןיינעב 'ב קלח רלסד ברל והילאמ בתכמ ןייע)


היה ןשוש ישנאל יכ אצמנ ,ליעל ונאבהש (א"ע ב"י הליגמ) ארמגה ירבדב קדקדל אובנשכל
,רחא רבסה איבה אל י"בשר ףאו ,"עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנש ינפמ" ,הריזגל ףסונ םרוג
םעש דועב ,אצמנ .לארשי םע לכ לש אלו דבלב ןשוש ישנא לש אטח אוה הז אטחש ינפמ אלא
,םנמאו .םילפכב היהת םתבושת ףאש ןידה ןמ .םילפכב ןשוש האטח ,דחא אטח אטח לארשי
הליגמב ונא םיאצומ ,םלצל היווחתשהה אטח תא ןקתל האבש יכדרמ לש ושפנ תוריסמ דבלמ
םידוהיה לכ תא סונכ ךל ,יכדרמ לא בישהל רתסא רמאתו" .דבלב ןשוש לש תפסונ הבושת
יוה .(זט-וט ,ד) "םויו הליל םימי תשלש ותשת לאו ולכאת לאו ילע ומוצו ןשושב םיאצמנה
םע לכ לש םלצל היווחתשהה אטח תא ןקתמ ,ןמהל ותיווחתשה יאב יכדרמש דועב ,רמוא
לש םימי תשלש םוצ אובי .התשמה אטח תא םוצה ידי לע ןשוש ישנא םינקתמ ,לארשי
םיאצמנה ,םעה לכל השענש םימי תעבש התשמ אטח לע רפכיו ןשושב םיאצמנה םידוהיה
רשא ךלמה לא שפנ תוריסמב האבה רתסא לש החוכ תא ןשוש ישנא םיקזחמ הז םוצב .ןשושב
.המע לע שקבל ,תדכ אל
תרמוא רשא אוה .םילפכב םחנתת םגש ןידה ןמ ,םילפכב הבשו ,םילפכב ןשוש האטח םאו
.(גי ,ט) "םויה תדכ תושעל ןשושב רשא םידוהיל רחמ םג ןתניי בוט ךלמה לע םא" :ךלמל רתסא
השלש םויב ...םהיביואמ חונו םשפנ לע דומעו ולהקנ ךלמה תונידמ לכב רשא םידוהיהש דועב
לדבה .וב רשע העבראבו וב רשע השולשב ולהקנ ןשושב רשא םידוהיהש ירה ,רדא שדוחל רשע
העברא םוי תא םישוע תוזרפה ירעב םיבשויה םיזרפה םידוהיה ןכ לע" .תורודל חצנוה ףא הז
תא (ארמגה ירבדכ) םישוע םיפקומה םידוהיה וליאו ,"בוט םויו התשמו החמש רדא שדוחל רשע
.וב רשע השמח םוי
םתלצה דגנכ דחא ,התשמ ימי ינש תושעל ויה םיכירצ םיפקומה יכ ,רמול היה הארנ הרואכל
הליגמ) ארמגב תילעומ וזכ הנימא הווה ,םנמאו .תיטרפה םתלצה דגנכ דחא ,לארשי םע לכ םע
ןכ עבקנ אל הכלהלש אלא ?"רסימחבו רסיבראב םיפקומ ,רסיבראב םיזרפ אמיאו" :(ב"ע ב
םא יכ התשמ ימי ינשב התיה אל ןשוש התכז הל םילפכב המחנה :הכלהה רבסה הזש הארנו
אוה ךופהנו - םהב טולשל םידוהיה יביוא ורבש רשא םויב" סנה היה הז ירהש .המקנ ימי ינשב
.םירעה ראשמ הלופכ ןשוש התיה םנמא וז המחנב ,"םהיאנושב המה םידוהיה וטלשי רשא
הזבו ,ויתובקעב אבש התשמהו החונמה םוי אלא גרההו המקנה ימי וחצנוה אל תורודל םלואו
ןיב לדבה ןיא ךכ םושמ .דחא םוי ךשמל גרהה תרחמל וחנ םלוכ ,םירעה ראשל ןשוש הווש
םיפקומ ד"יב םיזרפ ,ךיראתב םא יכ התשמה ימי רפסמב ,תורודל ,אטבתמ םירעה ראשל ןשוש
.ו"טב

.(א"ע זי הליגמ) אצי אל ערפמל הליגמה תא ארוקה
."אצי אל" ,התע אלו ,סנה היה זא יכ רבוסש :שורפ

םולש ירבד


רתסא תליגמ ןכות