םילשורי תונב ןכתא יתעבשה

םירישה רישב ןויע


גרבנזיא הדוהי :תאמ


םילשורי תונב תועיפומ ןלוכב ;םילשורי תונב תא היערה העיבשמ תועובש עברא
תותיסמכ ,דודה לש ובל לע תורחתמכ תועיפומ ןה .התבהא תאו היערה תא תוניועכ
.היערה לש התונמאנ לע תודעכ ןה תועיפומ תחא םעפו ;היערה תא

ןיבש רשקב םילחה םייונישה תא םיארמ ןהבש םייונישהו תועובשב תוחתפתהה
תא - םירישה רישבש תוילמסה תא חנעפנ רשאכ ,ךכל ליבקמבו ,דודהו היערה
.ויקלאל לארשי ןיבש רשקב םילחה םייונישה


הנושארה העובשה

:ואישב היערל דודה ןיבש רשקה
...הבהא ילע ולגדו ,ןייה תיב לא ינאיבה"
.(ו ,ד-ב) "ינקבחת ונימיו ,ישארל תחת ולאמש
:עתפלו
םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
,הדשה תוליאב וא תואבצב
."ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא
איה הככש ,היערה האריי הממ ?העובשה רשפ המ .םתבהא אישב היערהו דודה
?םילשורי תונב תא העיבשמ

אוה דודה .העובשל עקרכ םירכזומה דודה לש וישעמו היערה לש הישעמ תא ןחבנ
;היערה תא רחובה אוה ,ליעפה


"...יתיער הפי ךנה" :רמוא דודה
...."ידוד הפי ךנה" :תרשאמ היערהו
,יתבשיו יתדמח ולצב .םינבה ןיב ידוד ןכ רעיה יצעב חופתכ" :הזירכמ היערה
."יכחל קותמ וירפו
...םיחופתב ינודפר ,תושישאב ינוכמס ...ןייה תיב לא ינאיבה" :דודה וליאו
.(ה ,ב - וט ,א) ."ינקבחת ונימיו ,ישארל תחת ולאמש
ךכל הפצמ איה ;דודה לש וישעמ תא תרשאמ איה ;םולכ אלו השוע הניא היערה
אוה דודה .המזוי תרסח איה .הודפריו הוכמסי יכ תשקבמ איה ;רחבית איהש
רובע ריחמ לכ המליש אל איה .הל המיכסמו הריחבה תא תרשאמ היערה ;רחובה
.התריחב תא קידצהל ידכ ץמאמ לכ התשע אל איה ;התריחב

ןעמל יד התשע אל אמש איה תששוח .דורחל היערה הליחתמ ,הבהא לש הז עגרבו
איה תששוח .ףולחל ףא היושע ,ץמאמ אלב האבש התריחבש איה תששוח .דודה
איהו !המצעב החוטב היערה ןיא .דודב הדיגבל ךפהתת הדודל הריהמה התמכסהש
:םילשורי תונב תא העיבשמ
םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
,הדשה תוליאב וא תואבצב
."ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא


,ידודל יניבש הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא
.(י"שר) "םכירחא תותפתהל ינממ שקבלו התונשל

.איה התונמאנל הדרח היערה - הנושאר העובש


היינשה העובשה

היערה תשקבמ תולילב הבכשמ לע .רתב ירה לע ךלוה דודה .ךלוהו ךישממ רואיתה
.תאצומ הניאו תשקבמ ,השפנ הבהאש תא
,תובוחרבו םיקוושב ריעב הבבוסאו אנ המוקא"
.ישפנ הבהאש תא השקבא
.ויתאצמ אלו ויתשקב
.ריעב םיבבוסה םירמושה ינואצמ
?םתיאר ישפנ הבהאש תא
,םהמ יתרבעש טעמכ
.ישפנ הבהאש תא יתאצמש דע
,ונפרא אלו ויתזחא
.(ד-ב ,ג) "יתרוה רדח לאו ימא תיב לא ויתאבהש דע
תיב לא ותאיבהו ,הדוד תא האצמ איה .השפנ השקבש תא היערה הגישה - הרואכל
?השקובמ תא הגישמ איה וב הז עגרב היערה תרמוא המו .התרוה רדח לא ,המא
,םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
,הדשה תוליאב וא תואבצב
."ץפחתש דע הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא
וז התייה איה ;האצמ אלו השפיחש וז איהו ,ךלה הדוד ?וישכע היערה הארי הממ
- הב ועגפ אל םנמא םעפהו - םירמושה תא השגפ איה ;תובוחרבו םיקוושב הלאשש
איבהל החילצהש וז התייה ;המזיש וז התייה היערה .השפנ הבהאש תא האצמ דימו
העובשה ןמ הכופה העובשה םעפה ?וישכע הארי איה הממ .המא תיבל דודה תא
התונמאנב החוטב התייה אל ;הלש התבהאב החוטב התייה אל הליחת .הנושארה
אוה דודה :ךופה הששח - וישכע .התבהא תרומת ריחמ לכ המליש אל ןכש ,הדודל
:אוה הששח .היערה לש התמזויל הנענש הז אוה דודה ;םתבהא ןעמל השע אלש הז
:העובק הניא ,החוטב הניא דודה לש ותבהא אמש
,ינממ ידוד תבהא תא וררועת םאו וריעת םא"
.(י"שר) "התסהו יותיפ ידי לע

.דודה תונמאנל הדרח היערה :היינש העובש

תישילשה העובשה

,רע הבלו ,הדבל היערה הנשי בוש .םיכשמנ הדודו היערה ןיבש םיבכרומה םיסחיה
:קפוד דודה
,"יתמת יתנוי יתיער יתחא יל יחתפ"
תא תשפחמ היערה .רבע קמח דודה ,הדודל חותפל המק איהש דעו ,תססהמ היערהו
:ותוא תאצומ הניא לבא ,דודה
."ריעב םיבבסה םירמשה ינאצמ .יננע אלו ויתארק ,והיתאצמ אלו והיתשקב"
וליפא התסינ היינשה התעובשב .ריעב םיבבוסה םירמושה תא היערה השגפ רבכ
:רמ הלרוג - םעפה .דודה ירחא הישופיחב םתרזע תא שקבל
.(ו-ב ,ה) "תומוחה ירמש ילעמ ידידר תא ואשנ ינועצפ ינוכה"
תונב לומ ,הדבל תראשנ איה העוצפו הלובח .הדוד תא שוגפל החילצמ הניא היערה
:הריהצמ איה וז העשבו .דודה לש ותבהא לע המע תורחתמה ,םילשורי
,םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
?ול ודיגת המ ידוד תא ואצמת םא
.(ח ,ה) "ינא הבהא תלוחש
תונב לש ןגעל לומ ידבל תדמוע ינא ;םיביוא תפקומ ינא ;הדדובו העוצפ ינא
.ינא ידודל הנמאנ .ינא הבהא תלוח ,תאז לכ ללגב ילואו ,תאז לכ םעו .םילשורי
הריהצמ היערה .שגפיהל וחילצה אל דודהו היערה .תישילש העובש
.רתתסהש דודל ,חרבש דודל התונמאנ לע םע לבק


תיעיברה העובשה

הינשה השיגפבו ;םזויה דודה היה הנושארה השיגפב םא .םיינשה םישגפנ בושו
לע הריהצה היערהו ,ללכ ושגפנ אל תישילשה םעפבו ;תמזויה היערה התייה
.םהיניבש רשקה תא םימזוי היערה םגו דודה םג וישכע ;היתוער לומ לא התונמאנ
:היינשהו הנושארה השיגפה לש בוליש ומכ איה םעפה השיגפה
.יל וזבי אל םג ,ךקשא ץוחב ךאצמא"
...ינדמלת ימא תיב לא ךאיבא ,ךגהנא
(ג-א ,ח) "ינקבחת ונימיו ,ישאר תחת ולאמש
דע" רמאנ םש ,היינשה השיגפה ןמ חוקל ;"ינדמלת ימא תיב לא ךאיבא" יוטיבה
רואיתה קתעומ הנושארה השיגפה ןמו ."יתרוה רדח לאו ימא תיב לא ויתאיבהש
דודה תא האיבהש איה היערה .(ו ,ב) "ינקבחת ונימיו ,ישארל תחת ולאמש" :ותומלשב
:התבהאב החוטב היערהו ;םימזוי םהינש ,הקבחמה אוה אוהו ,המא תיב לא
:הזירכמ איהו .הדודב איה החטבו ,המצעב איה החוטב
םילשורי תונב םכתא יתעבשה"
הבהאה תא וררועת המו וריעת המ
.(ד ,ח) ".ץפחתש דע
- "וריעת םא" :היערה הריהצה םדוק .תונושארה תועובשה יתשמ הנוש העובשה םג
:היביוא יפלכ הסירתמ איהו המצעב החוטב איה :וישכעו .וריעת אלש :התייה התנווכו
- "וררועת המו וריעת המ"
.(י"שר) !םכל ליעוי אל יכ

העובשה .םתבהאב ןוחטבו ןומאל ועיגה הדודו היערה :תיעיבר העובש
וסנת המ :םיביואה ינפב סירתהל ידכ אלא ,הבהאה תא קזחל ידכ הניא
!םכל ליעות אל איה ,ונתבהא תא רפהל


תועובשה לש תילמסה תועמשמה

עברא ויהי ,ויקלאל לארשי ןיבש רשקל למסכ דודהו היערה ןיבש רשקה תא לבקנ םא
סחיב ולחש םייונישה תא םיראתמה םיבלש ,לארשי תודלותב םיבלש העברא תועובשה
.ויקלאו לארשי ןיבש

םנמאש החוטב הניא וזו ,היערב רחוב דודה וב בלשה תא תלמסמ הנושארה העובשה
וניא לארשי רשאכ ,לארשי תריחב לש בלשה והז םאה .ודי לע רחביהל הצור איה
וסני אלש םלוע יפלכ הזירכמ איהו ,הנמאנ תויהל תעבשנ היערה ?ומצעב חוטב
.היקלא תא בוזעל התותפל

הלואג לש בלשה והז םאה .ותוא אצומו ,ויקלא לא םעה שקבמ היינשה העובשב
תא באושה גיהנממו ירכנ ךלממ ,הטמלמ האב הפיחדה הב ,ארזע תלואג ,הנושאר
;ויקלאו םע רשוקה שדקמ תיב ןיינבב םייתסמ הז רשקו ?ונממ ותוכמס

תא תשפחמ היערה .קתינ ויקלאו םעה ןיבש רשקה רשאכ האב תישילשה העובשה
הבאכ ךותבו .תומוחה ירמוש ידי לע העוצפו הכומ איהו ,ותוא תאצומ הניאו הדוד
לארשיש ,תולגה וז םאה .הדודל התונמאנ לע היביוא ינזאב הזירכמ איה היתוכמו
?םיקלאל םתונמאנ לע םירמוש תאז םעו הב םילבוס

רשק .היערהו דודה ןיבש ,יחצנה ,עובקה רשקה תא תאטבמה איה תיעיברה העובשה
םהל לא יכ היביוא ינזאב וללגב ריהצהל הלוכי היערהש רשק ;קתניהל ןתינ וניאש
לב רשקב ויקלאו םע תרשוקה ,הלואגה יהוז םאה .וחילצי אל יכ ,התותפל תוסנל
?קתני


הנטק תוחא :חפסנ

העיפומ ,הדוד תבהאב הנוחטב לע היערה הזירכמ הב ,תיעיברה העובשה רחאל
.הנטקה תוחאה תנומת
הל ןיא םידשו ,הנטק ונל תוחא"
?הב רבודיש םויב ונתוחאל השענ המ
ףסכ תריט הילע הנבנ ,איה המוח םא
.(ט-ח ,ח) "זרא חול הילע רוצנ ,איה תלד םאו
ירה ,הדודל הלש יחצנה רשקה לע ריהצהל הלוכי ,תרגובה ,הלודגה תוחאה םא
איה .תלדל וא המוחל הלושמ הנטקה תוחאה .ןכ תושעל הלוכי הניא הנטקה תוחאה
רוציל רשפאש ,תלד ומכ וא ;התביבסמ תקתונמו תקחורמ - המוח לע הריט ומכ
.תפפור ,השלח תלדה .המוחל התוא ךופהל רשפא יא לבא ;הקזחלו זרא חול הילע
הריט הנביו המוחל הנכפהי ,הכזי :םעל תנתינה תונמדזה ומכ איה הנטקה תוחאה
םעפ ;הרוגס םעפו ,איה החותפ םעפש ,וז תלדכ ותלואג היהת הכזי אל ;הילע
תטלחומ הניא ;המוחכ החוטב הניאו הביצי הניא ךא .השלח םעפו ,איה הקזח
.הלודגה תוחאה לש התבהאכ

.הז לשמ םיארומא ורתפ דציכ הארנ ?תלדה יהמו ,המוחה יהמ ?וז תוחא יהימ


תועובשה שולש

:(איק תובותכ) אנינח ןב יסוי יבר לש וירבד םה םימסרופמ
?המל וללה תועובש שלש
;המוחב לארשי ולעי אלש ,תחא
;םלועה תומואב ודרמי אלש לארשי תא אוה ךורב שודקה עיבשהש ,תחאו
ןהב ודבעתשי אלש םיבכוכ ידבועה תא אוה ךורב שודקה עיבשהש ,תחאו
.יאדמ רתוי לארשיב
:תועובש עברא הנומ (חי ב םירישה ריש שרדמ) ובלח יבר
;תויכלמה לע ודרמי אלש לארשיל עיבשה
;ץקה לע וקחדי אלשו
;םלועה תומואל םהלש ןיריטסמ ולגי אלשו
.הלוגה ןמ המוח ולעי אלשו
:אנינח ןב יסוי יבר לש הלא לע תועובש שולש ףיסומ (איק תובותכ) ,יול יבר
;ץקה תא ולגי אלש
;ץקה תא וקחרי אלשו
.םיבכוכ ידבועל דוסה תא ולגי אלשו
.לארשי תא אוה ךורב שודקה עיבשמש העובשכ ,הלא םיארומא לצא תוספתנ תועובשה
םילשורי תונבו ,לארשי תסנכ איה היערה םירישה רישב :םיפלחתמ ומכ םידיקפתה
םילשורי תונב :ךפהל םיקוספה תא םישרוד םיארומאה ;היביוא ,םלועה תומוא םה
.("איקידצד ןוהיתמשנ ןיליא ,םילשורי תונב" :.ב"מר יחיו רהוזב) לארשי ולא
ךורב שודקה :העובשה תלבקתמ ךכו .אוה ךורב שודקה איה איה ,העיבשמה היערהו
וניבש הבהאה תא וריעי אלש ("םילשורי תונב") לארשי תא עיבשמ ("היערה") אוה
.ץפחתש דע ,הנמז עיגיש דע ,םניבל

אלש םלועה תומואל העובשה רשפ המ ?םלועה תומואל העובשה לש התועמשמ המו
תינפומ דציכ ,לארשי ןה םילשורי תונב םא ?יאדמ רתוי לארשיב ןהב ודבעתשי
?םלועה תומואל תישילשה העובשה

העובשה .לארשיל ןה תועובשה לכ .(חי ,ב) םירישה ריש שרדמב איה הבושתה
,םתעובש תא םייקל לארשיל רשפאל ךרד איה םלועה תומואל
."ותנועב אלש אובל ץקל םימרוג ןה ,לארשי לע לוע ןישקמ םאש"
:תרחא הסרגו ;"המוחב לארשי ולעי אלש" .המוחה העיפומ תועובשה יחסונ לכב
."הלוגה ןמ המוח ולעי אלש" ;"המוחכ לארשי ולעי אלש"

תנומת העיפומ ,הנורחאה העובשה רחאל :ךכ לע ונדמע רבכ ?וז המוח האב ןיינמ
וא המוחל הלושמ איה םא ההמת הלודגה תוחאהו ,הל ןיא םידשש ,הנטקה תוחאה
.תפפורו השלח התלואגש וא ;העובקו הביציו הקזח התלואג םא .תלדל

- רחא שוריפו ,לבבב המוחל הל רחא שוריפ .לארשי לש םתלואגכ תשרפתמ המוחה
.לארשי ץראב


לארשי ץראבו לבבב השוריפ - המוחה

לארשי ץראל תולעל וידימלת לע רסא ,לבבבש אתידפמופ תבישי דסיימ ,הדוהי בר
,אנינח ןב יסוי יבר ירבד לע ךמתסהו ,תולעל הצר ודימלת אריז בר .(איק תובותכ)
תיילע לבא .הקזח דיב דחי - "המוחב" תולעל אוה רוסיאהש ,ילארשי ץראה ארומאה
לטנ אל הדירפה תכרב תא ףאו ,בנגתמכ לבב תא אריז בר בזע ךכו .תרתומ - םידיחי
.וברמ

לע ךלהמ אוהשכ וכרדבש ןורחאה רהנה תא רבעשכו ,לארשי ץראל אריז בר ול ךלה
:ול רמאש יקודצה לש וגולגל תא עמש - תרובעמ אצמ אל יכ - לבח
,וכיינדואל וכיימופ ותימדקש ,אזיזפ אמע"
!?ותימייק וכייתוזיזפב יתכא
- עמשנל השענ - םכינזאל םכיפ םתמדקהש ,זיזפ םע)
(םידמוע םתא םכתוזיזפב ןיידע
:אריז בר והנע ךכ לעו
,היל וכז אל ןרהאו השמד אתכוד"
.(ביק תובותכ) ."?הל אניכזד רמיי ימ אנא
,וילא סנכיהל וכז אל ןרהאו השמש םוקמ)
(?ול הכזא ינאש רמאי ימ
לוקש :רכומל ול רמא .הרוחס תונקל ידכ קושל אציו ,לארשי ץראל אריז בר עיגה
,ןאכמ ךל :ול רמאו ,אוה ילבב יכ ורוביד לש טנצקאה יפל ,רכומה ריכה .הפי
םאה :ומצעל רמוא אוהשכ אריז בר ךלה .שדקמה תיב תא ובירחה ויתובאש ילבב
אליש בר לש ולוק עמשו ,דעוה תיבל הלע ךכ ךותב ?הזלש ויתובאכ יתובא ןיא
:שרדו בשיש
תיב ברח אל - [ארזע ןמזב] הלוגה ןמ המוח ולע לארשי וליא - איה המוח םא"
."היינש םעפ שדקמה
.(אי ח ש"שהש אבר שרדמ) .ץראה םע ינדמל הפי :אריז בר רמא
:ורמא לארשי ץראב .המוחב לארשי ולעי אלש :ורמא לבבב .השרדה הכפהתה ,הנה
!היינש םעפ ברח שדקמה תיב היה אל - המוח לארשי ולע וליא

םיפסאתמ םיילבב שיקל שיר האר רשאכ .לבבמ םילועה וכז ןיוע סחיל םנמאו
םתאב ןאכו ,המוח םתישענ אל םכתיילעב" .םכמצע ורזפ :םהל רמוא היה ,קושב
המוח םכמצע םתישע אל םא .ויפ לע ויחש שוריפל גלגל ומכ !?"המוח תושעל
.(םש) .הב םכבשיב המוח םכמצע ושעת לא ,ץראל םכתולעב

המ :רמא .םהל רטנקמ היה םתוא האר רשאכו ,םיילבבל זובב סחייתה ןנחוי 'ר םג
רטנקא אל ינאו ,"ול ועמש אל יכ יהלא םסאמי" :רמאנש ,םתוא רטנקמ איבנה
.(אי ח אבר ש"שהש) !?םתוא

(לבבמ הלעש) הנח רב רב הבר אבו ,ןדריב החשש שיקל ןב ןועמש יברב השעמ בושו
הנבנ איה המוח םא" :ביתכד ,םכתא אנוש םיקלא :שיקל שיר והנע .ודי ול טישוהו
,המוחכ םכמצע םתישע םא ."זרא חול הילע רוצנ איה תלד םאו ,ףסכ תריט הילע
םתילעש וישכע .וב טלוש בקר ןיאש ףסככ םתלשמנ ,ארזע ימיב םכלוכ םתילעו
.וב טלוש בקרהש .זראכ םתלשמנ ,תותלדכ


םויס

תא תראתמ םירישה ריש תליגמ .וצראו םע ןיבש רשקה אוה ויקלאו םע ןיבש רשקה
רשקה רואת אוה הנטקה תוחאה רואת .ויקלאו םע ןיבש רשקה לש םינושה םיבלשה
לארשי וכז אלש הלואגה ,הנטקה הלואגה איה ,הנטקה תוחאה .וצראו םע ןיבש
םעה אוה ,תלדה יומידל המוחה יומיד ןיב דנדנתמה םעהו .תמא תלואגל הכפהל
ץראל תולעל ןוצרה ןיבל ,המוחכ לארשי ץראל תולעל ןוצרה ןיב דדונתמה
.םיחרובכו םידדובכ

,ץראל תולעל םהידימלת לע ורסאו ,הרותה זכרמכ םמוקמ תא ואר לבב יארומא
ץראל אבשמ .תרתומ םידיחי תיילע יכ החנהב ץראל הלע אריז בר .םידיחיכ וליפאו
עדיש המ לכ תא תכפוהה השרד ,םירישה רישל תילארשי-ץראה השרדה תא עמש
!ברח ינשה שדקמה תיב היה אל - לבבמ המוח לארשי ולע וליא :לבבב דמלו


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות