יללכ אובמ - םיטפוש


גרבנזיא הדוהי
הפוקתה
הפוקת ראתמ םיטפוש רפס .הב תולחנתהה תאו ץראה שוביכ תפוקת תא ראתמ עשוהי רפס
.רתוי תרעוסו הכורא

התייה ץראל הסינכהו ,םלועה תאירבל 2448 תנשב התייה םירצמ תאיצי ,ל"זח תרוסמל םאתהב
ראתמ עשוהי רפס .2516 תנשב תמו ,םינש 28 לארשי תא גיהנה עשוהי .האירבל 2488 תנשב
.םינש 28 אופא

וז הפוקת .לארשיב הכולמה תלחתה דעו עשוהי תוממ ,רתוי הכורא הפוקת ראתמ םיטפוש רפס
תצק ינפל ,האירבל 2832 תנש דעו ,הנש 3200-מ רתוי ינפל ,2516 תנשב לחה .םינש 316 הכרא
.הנש תואמ עשתו םייפלאמ רתוי

,תירצונה הריפסה ינפל 13-ה האמב היה ץראה שוביכ ,ול םיליגר ונאש ירצונה ךיראתה יפל
.הריפסה ינפל -10ה האמב היה םיטפושה תפוקת ףוסו

םיטפושה תפוקת לש הייפוא
הפוקתה םעה תוגהנתה תניחבמ לבא ,עשוהי תפוקתל יגולונורכ ךשמה איה םיטפושה תפוקת
לע תרכומ התייהש ,הקזח הגהנה םעל התייה עשוהיו השמ תפוקתב .הל םדקש המ לכמ הנוש
.וישעמ לע וחיכוהו םעה תא ףסא ,גוהנל שי דציכו תושעל שי המ עבק גיהנמה .ולוכ םעה ידי
:הפוקתה לש הייפוא תא בותכה ראתמ םיטפוש רפס תליחתב .םיטפושה תפוקתב רבדה ןכ אל
'ה תא םעה ודבעיו"
...עושוהי ירחא םימי וכיראה רשא םינקזה ימי לכו עשוהי ימי לכ
...'ה תא ועדי אל רשא םהירחא רחא רוד םקיו
(אי-ז :ב םיטפוש) ".'ה יניעב ערה תא לארשי ינב ושעיו
,םידכולמ םייח תויחל םוקמב .הב ושגפנ םיטבשהש ,השק םייח תכרעמב הכורכ התייה 'ה תביזע
קסוע טבש לכו ,לארשי ץראב לארשי ינב םילחנתמ ,ולוכ םעה יכרוצל ףתוש טבש לכ םהבש
ועמש רשאכ ,ןבואר טבשל לארשי ינב וחלשש תחלשמה תא םירכוז ונא .ויישקבו ויתויעבב
,ןבואר ינב יכ יברעמה ןדריה רבעב ורגש םיטבשה וששח םניחל אל .ןדריה רבעב חבזמ ומיקהש
.םעה ןמ שורפל םילולע ,יחרזמה ןדריה רבעב ובשיש

תמדאל תורעיה תא רישכהל םיכירצ ויה ףסוי ינב :םיבר םיביואבו תונוש תויעבב וקבאנ םיטבשה
ינודיצ-ירוצ בור ךותב בשי רשא טבש ,ינענכה תיראשב םחליהל םיכירצ ויה לילגה יטבש .בושיי
םהל ונתנ אלו רהה ןוויכל םתוא וצחלש ,ופי ףוח יבשוי ,ירומאב ומחלנ ןד ינב .לילגה ברעמב
רודחל וסינש רבדמה יטבש םע תומחלמב וקסע השנמה טבש יצחו ןבוארו דג ינב .םתלחנב זחאיהל
רתי ןיבל םניב רעפה תאו קחרמה תא לידגה ,םיטבשה ראש ןיבל םניב לידבהש ,ןדריה .םמוחתל
תורירמב ריכזמ הרובדו ,םהיחאל רוזעל ברק ילא הלא םיטבש ושש אל המחלמ תעשב .םעה
:הרצ תעשב םתוגהנתה תא
.בל יקקח םילודג ןבואר תוגלפב"
?םירדע תוקרש עמשל םיתפשמה ןיב תבשי המל
.בל ירקח םילודג ןבואר תוגלפל
,ןכש ןדריה רבעב דעלג
?תוינא רוגי המל ןדו
(זי-וט :ה םיטפוש) ".ןוכשי ויצרפמ לעו םימי ףוחל בשי רשא
,הרובד תרזעל ואב אל ,םיה ףוחל ובשיש ,רשאו ןדו ,דעלגב ובשיש ,השנמו דג ,ןבואר םיטבשה
ומצעל גאד טבש לכו ,הררופתה םיטבשה לש םיחאה תירב .רובת רהב ,ץראה זכרמב המחלנש
.ולרוגלו

םינענכב המחלמה
אל לארשיש םינענכ לש תועלבומ וראשנ ץראב .ביואה ינענכה היה ,םיטפושה הפוקת תליחתב
.םצרא תא שובכל שורדה ץמאמה תא ושע אלש ינפמ ,םיתעלו .םתוא שובכל וחילצה

.םיה ףוחבו ץראה זכרמב םינוש ויה םתא קבאמה תואצותו םינענכה לא סחיה

לילגה יטבש יכ ,רפוסמ גל-ל :א םיטפושב .ינענכה ךותב םיטבשה תולחנתה הלחה ץראה זכרמב
םירפא טבשו ,תורעי הסוכמ ,בשוימ יתלב רוזא היה םירפא רה ."ץראה יבשי ינענכה ברקב" ובשי
הצרפש דע ,ךלהו רבג ץראה זכרמב ינענכל לארשי יטבש ןיב קבאמה .בושיי םוקמל ותוא ךפה
:לארשי לש םנוחצינב המייתסנש המחלמ ,ןענכ ךלמ ןיביו ארסיסל קרבו הרובד ןיב המחלמה
אוהה םויב םיהל-א ענכיו"
,לארשי ינב ינפל ןענכ ךלמ ןיבי תא
השקו ךולה לארשי ינב די ךלתו
,ןענכ ךלמ ןיבי לע
(דכ-גכ :ד םיטפוש) ".ןענכ ךלמ ןיבי תא ותירכה רשא דע
ולחנתהש לארשי יטבש לש םלרוג היה אל ,ץראה זכרמב לארשי יטבש לרוג תא הנישש ,הז ןוחצינ
לע םיארוק ונא ךכו .ועינכהל וחילצה אלו ינענכב השק קבאמ וקבאנ הלא םיטבש .םיה ףוח לע
:םיה ףוחל ובשיש םיטבשה קבאמ
,ללהנ יבשוי תאו ןורטק יבשוי תא שירוה אל ןולובז
.סמל ויהיו וברקב ינענכה בשיו
...ןודיצ יבשוי תאו וכע יבשי תא שירוה אל רשא
...ושירוה אל יכ ,ץראה יבשי ינענכה ברקב ירשאה בשיו
(דל-ל:א םיטפוש) .קמעל תדרל ונתנ אל יכ ,הרהה ןד ינב תא ירמאה וצחליו
ןד" תלאוש הרובד יכ םיאצומ ונא ךכ רחא תורוד המכ םלוא .םיטפושה תפוקת תליחתב היה ךכ
יטבש יכ עמשמ .(ה קרפ) "ןוכשי ויצרפמ לעו םימי ףוחל בשי רשא" יכ הריכזמו "תוינא רוגי המל
?הז רבד הרק דציכ .ינענכה תא ועינכה אל םהש ףא ,םיה ףוחב בשייתהל וחילצה ןדו רשא
םילשהל ופידעה ןכ לעו ,הז תא הז חצנל ולכוי אל יכ ואר רשאו ןד יטבש םגו ינענכה םג הארנכ
יטבש ראשל רוזעל םתוביוחמ תא וחכש הלא םיטבשש הביסה איה וז המלשה .הז דצב הז תויחלו
.םירוביגב 'ה תרזעל ואב אל ינענכה דגנ קרבו הרובד תמחלמבו ,לארשי

םיתשלפב המחלמה
יבשוי לע התמיא תא הליפהש המוא לש םילג ץראל םיעיגמו םירזוח םיטפושה תפוקת עצמאב
ומשכ ,"ןיטסלפ" היביוא יפב לארשי ץרא היורק םויה דע .םיתשלפה :דואמ תובר םינש ץראה
.הז םע לש

ןוכיתה םיה ןופצ לש םיפוחבו יאגיאה םיה ייאב ,םיתרכב - "םיה ייא"ב םיתשלפה לש םרוקמ
.רוזא ותואבש

תא ,םינוויה לש םהיתובא ,םייביטימירפ םיטבש ושבכ ,ןענכ ץרא תא ושבכ לארשיש העש התואב
,םצרא תא בוזעל וצלאנ םיתשלפה .םיתשלפה ידימ םהל םיכומסה םייאה תאו םייאגיאה םייאה
,הילוטנאב םיתיחה תכלממ תא ובירחה םה הליחתב :ןוכיתה םיה תוצראל שולפל ולחה תוינאבו
ישילשה ססמער .םירצמל שולפל וסינ םה ףוסבלו ,הירוסב ירומאה תוכלמ תא ושבכו המורד ודרי
אבצל וסיוג םיתשלפה ןיבמ םייחב םיראשנה ןמ םיבר .דואמ לודג ברקב םתוא חצינו םלומ בצייתה
.םיטפושה תפוקת עצמאב השדחה םיתשלפ ץרא הדסונ ךכ .לארשי ץרא יפוחל ונפ ראשהו ,םירצמ

תג ,דודשא ,ןולקשא ,הזע :"םיתשלפ ינרס" השימח לש תירב התייה םיתשלפ ץרא לש הדוסי
דע ועיגהו ינענכה לע טלתשהל וכישמהש ,םיתשלפה לש םזכרמ ויה הלא ףוח ירע .ןורקעו
םיתשלפה ידיב וינבו לואש לש הלפמה .ןדריה דילש ןאש תיב קמעו ,לאערזי קמעבש ודיגמ
תינענכה ןאש תיב תומוחב ועקתנ וינבו לואש לש םהיתופוגו ,לאערזי קמעב השחרתה
.(אל קרפו ד :חכ א לאומש)

םיחטש לע וטלשו םהמ םיבר ויה לארשיש הדבועה תורמלו ,שפנ יזע םימחול ויה םיתשלפה
:לארשי יטבש לע םיתשלפה וטלתשה טעמ טעמ .םחצנלו םמע םחליהל ולכי אל םה ,םהמ םילודג
:ןושמשל םירמוא הדוהי ינבש םיאצומ ונא ןמז רחאלו ,(ד :די) ןד טבש לע וטלתשה םה הליחת

(אי :וט) ".םיתשלפ ונב םילשמ יכ תעדי אלה"

ברעממש לארשי יטבש בורב םילשומו ןימינב ירעב םיתשלפ יביצנ םיבשוי םיטפושה תפוקת ףוסב
.(גי-י ב"ש) ןדריל

?םיטפוש רפס דמלמ המ
ןוצר לש האצות אלא ,םירקמ לש תרשרשב קלח וניא לארשי לרוג יכ םיעטהל הברמ םיטפוש רפס
אצוי לעופ אלא ,תונידמו םיכלמ יסחיב האצותו הביס לש תזורחמ םניא לארשי תודלות .םיהל-אה
.'ה יכרדב ותכילה תדימו לארשי תוגהנתה לש

:הזרכהב הליחתמ דובעש תשרפ לכ
"...דיב םרכמיו ...'ה יניעב ערה תא לארשי ינב ושעיו"
:וא
"...דיב 'ה םנתיו ,'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסיו"
:העושיו הלצה רואיתב ךפהלו
,'ה לא לארשי ינב וקעזיו"
...זנק ןב לאינתע תא ,םעישויו לארשי ינבל עישומ 'ה םקיו
(םיבר והומכו ,י-ט :ג םיטפוש) ".'ה חור וילע יהתו
:םהב תמעפמ 'ה חורו ,םתוא חלושו ,םתוא םיקמ 'ה .החגשהה יחולש םה םיעישומהו םיטפושה
.רוביגה ןושמש לעו ידעלגה חתפי לע ,ןועדג לע ,לאינתע לע התייה 'ה חורש רכזומ

רפסה הנבמ
:םיקלח השולשב םיטפוש רפסב ןיחבהל ןתינ

ירוזא תא םכסמ הז קלח .'ה קוספ דע 'ב קרפו 'א קרפ :יצחו קרפ לע סרפתמ ןושארה קלחה
יבשוי ידיב וראשנו ושבכנ אלש םירוזא תמישר ליכמו עשוהי תפוקת ירחא ושבכנש תולחנתהה
לארשי יכ רכזומ קרפה ףוסב ןכש ,קרבו הרובד תפוקתל דע ונמז תניחבמ עיגמ הז קלח .ץראה
יכ אוה הז קלח לש לכשהה רסומ .קרבו הרובד ימיב הרקש רבד - (חכ:א) סמל ינענכה תא םש
.ינענכה תא ושירוה אל :ץראה שוביכב םהילע לטומה תא ומייק אל לארשי ינב

אוה הז קלח .ז"ט קרפ ףוסב םייתסמו ,'ו קוספ ,'ב קרפב ליחתמ םיטפוש רפס לש ינשה קלחה
הז קלחב .ןושמש תומ דעו עשוהי תוממ רודה תוערואמ תא ראתמ אוהו ,םיטפוש רפס לש ובל
םהיביוא ינפל ולפנ לארשי יכ אוה םהלש יפוסה ירוטסיהה חקלהש תוערואמ לש תרשרש תראותמ
.םתרצב 'ה לא וקעזו ורזח לארשי רשאכ חלשנ עישומה טפושה יכו 'ה יניעב ערה ושע רשאכ

רפסה לש ינשה קלחה ,ינענכה תא ושירוה אלש לארשי לש םנולשיכ תא ראתמ ןושארה קלחה םא
הדובע ודבעו ,םהינחלופ תא ץראה ימעמ ודמל לארשי ינב :הז ןולשיכ לש תואצותה תא ראתמ
.הרז

תפוקת תליחתב ורקש תוערואמ ינש לש םרופיס :"חפסנ" ןיעמ אוה םיטפוש רפס לש ישילשה קלחה
- ןושארה :לארשי לש םנולשיכ תא םיראתמה םירופיסב םייסל ידכ רפסה ףוסב ומקומו םיטפושה
היהיש ידכ ןהוכו לספ ומע לטונו הלחנ םוקמ ול שובכל אצויה ןד טבש לע ,הכימ לספ רופיס
ינב לש םתורדרדיה תא ראתמה ערואמ ,העבגב שגליפ תשרפ - ינשה רופיסהו .דובעל ימ תא םהל
.הז השעממ העבנש םיחאה תמחלמ תאו ןימינב

:ךכל תוביסה תאו תירסומה םתורדרדיהבו םילילא םדבעב לארשי לש םנולשכ תא ראתמ הז קלח םג
.ויכרדמ ודמלו תירב ותא ותרכ ,ינענכה תא ותירכה אלש

טפושה לש ותומד
תמועל םיטפושה תא דחיימ המ ?םיטפושה לכ לש םתוישיאל תפתושמ הנוכת אוצמל ןתינ םאה
?תורחא תופוקתב לארשי תא וגיהנהש םיגיהנמ

:םיטפוש יגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ
םיטפוש לש תומישר יתש .רתויב רצק אוה םהילע ןתינה רואיתהש םיטפוש לש אוה דחאה גוסה
ולעש םיטפוש לש תומש תוללוכ הלא תומישר .ב"י קרפבו 'י קרפב :םיטפוש רפסב תואצמנ הלאכ
יכ ,רפסמ םינש לארשי תא וטפש יכ רמאנ הלא לע .םחוכו םרשוע ,הובגה יתרבחה םדמעמ תוכזב
טופשל היה הלא םיטפוש לש םדיקפת .תולחנבו םירעב םירישע ויהו תונבבו םינבב םיכרובמ ויה
:ורתי תצעב השמ ותוא דסייש יטפשמ דסומ ותוא לש וכשמה ויה םה .לארשי תא
,םיהל-א יארי ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו"
.עצב יאנש תמא ישנא
,תרשע ירשו םישמח ירש ,תואמ ירש םיפלא ירש םהלע תמשו
(בכ-אכ :חי תומש) ".תע לכב םעה תא וטפשו
:הכלה יניינעב קפס שי רשאכ וילא תונפל תבותככ טפושה ראותמ םירבד רפסבו
,וב ךיהל-א 'ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו"
םיולה םינהכה לא תאבו
(ח :זי םירבד) ".םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו
אלא ,טפשמב קר וקסע אל הלא םיטפוש ."םיעישומ" םג וארקנש הלא םה םיטפוש לש רחאה גוסה
חתפי ,ןועדג ,תנע ןב רגמש ,ארג ןב דוהא ,זנק ןב לאינתע - הלא םיטפוש .המחלמב הרובגב םג
.םיטפושל אלו םיטילשל ובשחנ - ןושמשו

דיעמ ןועדג .ןושארה גוסה ןמ םיטפושה ומכ ,םרשועב וא םסוחייב םידחייתמ םניא הלא םיטפוש
:ומצע לע
(וט :ו) ".יבא תיבב ריעצה יכנאו ,השנמב לדה יפלא הנ"
.ותשאו חונמ - וירוה תחפשמ תאו ותדיל תא ראתמה רופיסה יפל ,הטושפ החפשממ אצי ןושמש
ואצומ לשב ויחא ןיבמ שרוגש (א :אי) הנוז השיא ןב היה אוה :רתוי דוע עורג בצמב היה חתפי
:תוחנה
(ב :אי) ".התא תרחא השא ןב יכ ,וניבא תיבב לחנת אל"
אל יכ ןכתייו ,המואמ רמאנ אל הרובדו תנע ןב רגמש ,ארג ןב דוהא לש םסוחיי לעו םרשוע לע
.םיסחוימ אלו םירישע ויה

לע וא אבצ לע ונעשנ אל םג םה .םרשועמ וא םדמעממ אל ,עבנ הלא םיטפוש לש םחוכ דוס
,םתנומאמ ,םתוישיאמ עבנ םחוכ .לארשי לע םנוצר תא םתועצמאב תופכל ולכיש היצרטסינימדא
ןושמש לעו חתפי לע ,ןועדג לע ,לאינתע לע .לארשי תא עישוהל םתוא החלשש 'ה תולגתהמ
ול הארנ 'הו ,ךאלמ ידי לע ארקנ ןועדג .םתוא "השבל" וא "םהילע החלצ" םיהל-א חורש רפוסמ
ןמו תולגתהמ העבנ הלא םיטפוש לש םתוגיהנמ .'ה יאיבנ ויה לאומשו הרובד .הלילה םולחב
.וז תולגתהב ולביקש תוחילשה

וא םיינש וביבס ודכלתה רבשמ תעשבו ,וטבש םוחתב ללכ ךרדב התייה טפושה לש ותעפשה
.המחלמל םיטבש השיש הביבס דכלל החילצה הרובד קר .םיטבש השולש

ןיב .םתוכלמ תא םהינבל ושירוהש ,םיכלמל דוגינב ,םהינבל םדיקפת תא ושירוה אל םיטפושה
םיחילשכ אלא ,םיעובק םיטילשכ םמצע תא ואר אל םיטפושה .הקספה התייה טפושל טפוש
לודגה ונוחצינ רחאל .עצוב דיקפתה רשאכ המיבה ןמ תדרלו םיוסמ דיקפת עצבל םדיקפתש
:ןועדגל םעה רמוא
(בכ :ח) ".ןידמ דימ ונתעשוה יכ ,ךנב ןב םג ךנב םג התא םג ונב לשמ"
:הנוע ןועדגו
(גכ :ח) ".םכב לשמי 'ה .םכב ינב לשמי אלו ,םכב ינא לשמא אל"
אוה 'ה ;לארשיב םדא לושמי אל :םדאה תוכלמ תלילש לע תדמועכ 'ה תוכלמ תא ואר םיטפושה
.וכלמ


םיטפוש רפס ןכות