ארג ןב דוהא - 'ג םיטפוש


גרבנזיא הדוהילש םינממסה לכ וב שיו ,לוכה ךסב םיקוספ 21 ללוכ ארג ןב דוהא לע רפוסמה רצקה רופיסה
.ןוחצינו המחלמ יסיסכת ,ומעל ותוירחאו טפושה לש ותטלחה תושיחנ ,העושי ,שנוע ,אטח רואית

לארשי לש םבצמ :החיתפ
,'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו"
,לארשי לע באומ ךלמ ןולגע תא 'ה קזחיו
(בי:ג םיטפוש) ".'ה יניעב ערה תא ושע יכ לע
םהישעממ עבונ לארשיל ערה :םיטפוש רפס לש תיפוסוירוטסיהה השיגל המיאתמ החיתפה
ךלהמ .באומ ךלמ ןולגע תא םהב חלשמה אוה 'ה .םהל קיצמה ךלמה תא קזחמה אוה 'ה .םיערה
.םדאה ישעמ לש האצות אוהו ,הלעמלמ בתכומ הירוטסיהה
,קלמעו ןומע ינב תא וילא ףסאיו"
.םירמתה ריע תא ושרייו ,לארשי תא ךיו ךליו
(די-גי :ג) ".הנש הרשע הנומש באומ ךלמ ןולגע תא לארשי ינב ודבעיו
ןכשש ,ןומעמ :םירחא םימעמ םילייח רכוש באומ .שנועהו אטחה :ונל םירכומ םיבלשה ינש
ורבע םיתעלו ,יברעמה בגנבו ןראפב ,יניס רבדמב ורגש םידדוש יטבש - קלמעמו ,ונופצמ
לארשי יטבש תא הגרדהב םיכמ הלא םימע השולש .באומ םע תולבוגה תוירבדמל דע הנופצ
."םירמתה ריע" לע םיטלתשמ ףא ףוסבלו ,באומ חטשל םיכומסה

םירבד) "םירמתה ריע וחרי תעקב" םירבד רפסב קוספהמ ונא םיעדוי תאז ;וחירי איה םירמתה ריע
איה וחירי ."לארשי ץרא לש החירב" התוא וניכ ל"זחש ,וחירי לש הדמעמ תא םירכוז ונא .(ג :דל
הכמ איה וחירי לע ביואה תוטלתשה .ץראל הסינכה לע טלוש וחיריב טלושש ימו ,חתפמה ריע
.יברעמה ןדריה רבעב םינכושה םיטבשל םג רבוע ץחלה םנמאו ,ןדריה ברעמב לארשי יטבשל השק

ונכשש ,דגו ןבואר :באומ לובגל בורק םינכושה םיטבשה םה וז תוטלתשהמ םילבוסה םיטבשה
.יברעמה ןדריה רבעב ,םלומ ונכשש ,םירפאו ןימינבו ,יחרזמה ןדריה רבעב

םיטבשה תולחנ תפמב ןויעל ץחל

ונא וישכעו.באומ ךלמל סמ הלא םיטבש םילעמ הנש הרשע הנומש :הכורא דובעשה תפוקת
:הבושתה בלשל ,ישילשה בלשל םיעיגמ
,'ה לא לארשי ינב וקעזיו"
,ינימיה ןב ארג ןב דוהא תא ,עישומ םהל 'ה םקיו
.ונימי די רטא שיא
(וט :ג) ".באומ ךלמ ןולגעל החנמ ודיב לארשי ינב וחלשיו
.דוהא לש ותוישיא תועצמאב ,העושיה תברקתמ הבושתה רחאל

ארג ןב דוהא
רטיא אוה דוהא .םיבושח םה המכ ררבתי רופיסה ךשמהב קרש םיטרפ המכ דוהא לע םיעמוש ונא
,תילאמשה ודיב ברחב שמתשמ אוהש ןאכמ .ונימי דיב םוקמב ולאמש דיב שמתשמ אוה ,ונימי די
.םחול לככ תינמיב אלו

,ןולגעל החנמה תאבה אוה לארשי לש דובעשה למס .באומ ךלמ ןולגעל החנמ איבמה אוה דוהא
םע םילשהש םדא דוהאב האור באומ ךלמ ןולגע יכ חינהל רשפא .דוהא אלממ הזה דיקפתה תאו
אוה ;ףסונ והשמ השוע דוהא לבא .טלשנה םעל טלושה םעה ןיב רשקה תא למסמו באומ ןוטלש
:החנמה תא ליבומ קר אל
,הכרא דמג ,תויפ ינש הלו ברח דוהא ול שעיו"
.ונימי ךרי לע וידמל תחתמ התוא רגחיו
.דאמ אירב שיא ןולגעו ,באומ ךלמ ןולגעל החנמה תא ברקיו
החנמה תא בירקהל הלכ רשאכ יהיו
(חי-זט :ג) ".החנמה יאשנ םעה תא חלשיו
,לאמש לגר לע וברח תא רגוח םדא לכ :ונימי די רטיא דוהא יכ ונל רפוס עודמ םיניבמ ונא וישכע
לכב .תינמיה ולגר לע ,וידגבל תחתמ וברח תא רגוח דוהא .ןימי דיב ברחה תא ףולשל לכויש ידכ
.תילאמשה לגרה לע ברחה תא םירגוח תוברחו אבצ ישנא םיראתמה הקיתעה הפוקתה ןמ םיטילבתה
תא רגח דוהא .תילאמשה ולגר לע התוא םישפחמ םה ,ברח שיאל שי םא םיקדוב םירמושה רשאכ
ביצהש הרטמל םיאתמ ברחה לש הלדוג .םירמושה התוא ואצמ אל ןכלו ,תינמיה ולגר לע ברחה
ילבו םידגבה ןמ טולבתש ילב ךריל התוא רושקל רשפא ןכלו ,מ"ס 30-40 ,דמוג הכרוא :דוהא
.הכילהל עירפתש

הנושארה תיצחמל דע תוברחה .הפוקת התואב ליגרה ןמ הנוש ברח איה ומצעל ןיכמ דוהאש ברחה
דצה .לגמל תמיוסמ הדימב תומודו ,תומוקע ויה תירצונה הריפסה ינפל הרשע םיתשה האמה לש
דחה ינוציחה דצה ,דחא הפ שי תאזכ ברחל .ביואה תא וב םיכמ ויהו ,דח היה תשקה לש ינוציחה
,גורהל ידכ ,הל שיש דחאה הפב םיכמ וזכ ברחב יכ ,"ברח יפל תוכהל" אוה יוטיבה ןכל .ברחה לש
ךלמה תא הארמה ,ודיגמב אצמנש בהנשבו ,רזגב תוריפחב ואצמנ הלאכ לגמ תוברח .םירקוד ןיאו
.ופתכ לע המוקעה ברחהש לגמה-ברח אשונו םילכ אשונ םג ראותמ ,ותבכרמב רזוח חצנמה

הב םיכמ ןיא רשא ,תויפ ינש תלעב ברח ,הידדצ ינשמ הדחו הרשי ,הנוש ברח ומצעל ןיכה דוהא
- דוהא לש וברח יכ שיגדמ קוספה ןכלו ,הפוקת התואב הליגר הניא וז ברח .הב םירקוד אלא
.הל תויפ ינש

.החנמה תא שיגמ אוהו - הז ןומרא היה ןכיה ונל ריבסמ וניא קוספה - ןולגע לש ונומראל עיגמ דוהא
.דואמ ןמש שיא באומ ךלמ ןולגע :ותובישח המ וישכע םיניבמ ונא ןיאש טרפ םיעמוש ונא ,בושו
.הבר תובישח הז ןיינעל היהי רופיסה ךשמהב

ואשנ םילבס ;תחלשמ שארב באומ ךלמ לש ונומראל אב אוה :דוהא לש ותוישיא לע טרפ דועו
,ךלמה תא גורהל ותינכת תא עצבל שגינ דוהא רשאכ .ותא םישנא דוע ויה יאדוובו ,החנמה תא
.וגרהל ידכ באומ ךלמ ןולגע לש ןומראל ודבל רזוחו ,לארשי ץראל תחלשמה תא ריזחמ אוה
אוה לבא ,ךרוצה הרקמב וילע ןגהל לכויש ידכ רמשמ ודיל ריאשי דוהאש היה רתוי ינויגה
ותא רשא םישנאה ועדי םאה .הנכסל םירחא סינכמ וניאו ,ומצע תא קר ןכסמ אוה .ךכ גהונ וניא
השע אוהו ויתוינכת לע ועדי אל םישנאהש ,הארנ רופיסה ךשמה יפל ?באומל רזוח אוה עודמ
.ודבל והשעמ תא
,לגלגה תא רשא םיליספה ןמ בש אוהו"
!סה :רמאיו .ךלמה ךילא יל רתס רבד :רמאיו
(טי :ג) ".וילע םידמעה לכ וילעמ ואציו
לבא .ברחה הרוגח ולגרלו ,ךלמה םע ודבל אצמנ אוה .דוהא לש הלודגה ותעש העיגה וישכע
דציכו טלמיהל דציכ םג אלא ,ךלמה תא גורהל דציכ קר וניא וילע רבגתהל דוהא לעש ישוקה
רבגתהל לארשיל רשפאתו תוחוכה יסחי תא ךופהתש הנפמ תדוקנל ךלמה לש ותומ תא ךופהל
.םלש אבצ דגנ הברה תושעל לוכי וניא דחא םדאו ,באומ תטילשב וחירי יכ רוכזנ .באומ אבצ לע
,וילא אב דוהאו"
.ודבל ול רשא הרקמה תילעב בשי אוהו
.ךילא יל םיהל-א רבד :דוהא רמאיו
,ולאמש די תא דוהא חלשיו .אסכה לעמ םקיו
.ונטבב העקתיו ,ונימי ךרי לעמ ברחה תא חקיו
,בהלה דעב בלחה רגסיו ,בהלה רחא בצנה םג אביו
(בכ-כ :ג) ".הנדשרפה אציו ,ונטבמ ברחה ףלש אל יכה
.רבסה םינועט םינוש םיניינע לבא .ךלמב הכה אוה .הנושארה ותמישמ תא עצבל חילצה דוהא
יכ ועידומ אוה ןכ לעו ,םוקי ךלמהש הצור דוהא ".ךילא יל םיהל-א רבד" :ךלמל רמוא דוהא
.הנוילע תובישח לעב ןיינע ,"לודג דוס" ושוריפ "םיהל-א רבד" חנומה ילואו .וילא ול האובנ רבד
ול רוסמל הצור דוהאש בשוח אוהו ,הלועפ ףתשמ ,ענכנ םע לש גיהנמ דוהאב האור ךלמה
.ואסיכ לעמ םקו ,דוהאל ןומאב סחייתמ אוה ןכ לע .ול רוזעל ידכ תובושח תועידי

ילפמש ןפואב ברחה תא ץוענל חילצמ אוה וז ךרדב .דמוע ךלמהש העש תוכהל ךירצ דוהא
םיסנכנ תידיה םגו בהלהו ,ךלמה לש ונטבב תצעננ הרצקה ברחה .ברחה לע םיסכמ ןמושה
אציו" אוה ןולגעל הרקש המ .ךכ לע הארמה ינוציח ןמיס אלל םש םיראשנו ךלמה לש ופוגל
יוצמה רבד ,םיכרצה תיישע תא אטבמ אוהש הארנכו ,וכרוצ לכ רורב אל יוטיב ,"הנדשרפה
ררבתיש דע ,טלמיהל תועש המכ דוהאל שי וז ךרדב .בל ץבשב םיקולה םישנא לצא םיתעל
.בל ץבשמ תמ אלו חצרנ ךלמהש ןומראב
.לענו ודעב הילעה תותלד רגסיו .הנורדסמה דוהא אציו"
,תולענ הילעה תותלד הנהו ואריו ,ואב וידבעו אצי אוהו
.הרקמה רדחב וילגר תא אוה ךיסמ ךא :ורמאיו
.הילעה תותלד חתפ ונניא הנהו ,שוב דע וליחיו
(הכ-גכ :ג) ".תמ הצרא לפנ םהינדא הנהו ,וחתפיו חתפמה תא וחקיו
.סומינ ימעטמ םיסנכנ םניאו ורדח דיל םיכחמ ךלמה ידבעש רצקה ןמזה תא לצנל חילצמ דוהא
דוהא םייתניבו ,וז םתחנה תא קזחמ "הנדשרפה" לש חירהו ,ויכרצ תא השוע ךלמהש םיחינמ םה
.ותוא תופיקמה תורמשמה תאו ןומראה תא בוזעל קיפסמ

ןכש ,דוהא לע דשחה לפונ אל ןיידע ,תמ ךלמה תא םילגמו תלדה תא םיחתופ םידבעה רשאכ
םה יכ רמאנ :וז םתועט לע תזמרמ קוספה ןושל םג .יעבט תוומ תמ ךלמה יכ הארנ ןושאר טבממ
,תיתוכלמ היוולהל וישכע םיכרענ םה ."גורה" אלו "תמ" - "תמ הצרא לפונ" םהינודא תא םיאור
תא םיניכמ יאדווב םה .ךשוממו ךורא סקטכ קיתעה םלועה ןמ ותוא םיריכמ ונאש הרובק סקטל
הזה ךוראה ןמזה ךשמבו ,אבה ךלמה היהי ימ םבל רתסב בושחל םיליחתמ ףא ילואו ,תוננוקמה
.וירחא ףודרי באומ אבצש ילב קחרתהלו ךישמהל דוהא לוכי

תא ןגראלו לארשי ץראל החטבב עיגהל לוכי דוהאש ךכל םרוגה ,הנושמ םירקמ ףוריצ ןאכ שי
:דרמה לש - ירקיעה - ינשה בלשה
(וכ :ג) .התריעשה טלמיו ,םיליספה תא רבע אוהו ,םהמהמתה דע טלמנ דוהאו"
אבצ תורמשמ ילוא ,ונל העודי יתלב הדוקנ - םיליספה דע ותא האבש תחלשמה תא הוויל דוהא
ךרדה לכ תא רובעל חילצמ אוה .לגלגה דיל והשלכ םוקמב תואצמנה ןורכיז תובצמ ילוא ,באומ
,םירפא רהל עיגמו - עודי וניא הז םוקמ םג - "התריעשה" טלמנ אוהו ,ךלמה תא גרהש רחאל תאזה
.ומע ינב לא

,ותא האבש תחלשמה תא ריזחה וליפא אוה :ךפהל .םיפתוש םע דרמה תא ןנכת אל דוהא יכ רוכזנ
וילע :תובכרומו תובר תולועפ עצבל וילע ,םירפא רהל עיגמ אוה רשאכ .םתוא ןכסל אל ידכ
,תדמלמ הירוטסיהה .דרמל ףרטצהלו זרדזהל םהילע יכו תמ באומ ךלמ ןולגע יכ ויחא תא ענכשל
דרמהו - םעה דצמ הלועפ ףותיש רסוחו סוסיה :דרמ לכב תויטירקה תועשה ןה הלא תועש יכ
תדוקנב וישכע אצמנ ,וב ףתתשהל דיתעה םעה דצמ הנכה לכ ול המדק אלש ,הז דרמ .לשכנ
.לשכיי - וססהי םאו ,דרמה חילצי - המחלמל דימ תאצל וחילצי םא :ובש רתויב הלודגה הנכסה

באומב דרמה
,םירפא רהב רפושב עקתיו ,ואובב יהיו"
.םהינפל אוהו ,רהה ןמ לארשי ינב ומע ודריו
,ירחא ופדר :םהלא רמאיו
.םכדיב ,באומ תא ,םכיביא תא 'ה ןתנ יכ
,באומל ןדריה תורבעמ תא ודכליו וירחא ודריו
(חכ-זכ :ג) ".רבעל שיא ונתנ אלו
ילואו ,היוולהה עסמל םיננוכתמ יאדווב .באומ ךלמ לש ונומראב הבר תושגרתהה יכ חינמ דוהא
ליח לע רבגתהל העשה וז .תוחיתמהו תודשחה ,המוהמה תוליחתמו ,חצרנ ךלמה יכ וליג רבכ
וכרד תא םסוח אלא ,הזה בצמה ליח תא ףיקתמ וניא דוהא .יברעמה ןדריה רבעב אצמנה בצמה
רשפאו ךומנ םימה הבוג םהבש תומוקמה ,ןדריה תורבעמ תא דוהא ספות ןושאר רבד :באומל
אצמנה יבאומה בצמה ליח תא ףיקתהל דוהא לוכי - ודיב ןדריה תורבעמ רשאכ .םימה תא רובעל
.ןדריה ברעמב

:הז אבצ היה ןטק המכ ,ונתעתפהל ,םילגמ ונא וישכעו
,שיא םיפלא תרשעכ איהה תעב באומ תא וכיו"
.שיא טלמנ אלו ,ליח שיא לכו ןמש לכ
,לארשי די תחת אוהה םויב באומ ענכתו
(ל-טכ :ג) ".הנש םינומש ץראה טקשתו
וזעה אל לארשיו ,הנש הרשע הנומש לארשיב טלשש יאבצה חוכה לכ היה שיא םיפלא תרשע
הלאה םיקוספה לש ןויערה .ינימיה שיא ארג ןב דוהא תא - עישומ םהל םיקה 'הש דע ,דורמל
.ילאטנמ דובעש ,אטחה ןמ האצותכ אבה דובעש אלא ,דבלב יאבצ דובעש וניא דובעשה :רורב
.שיגדמו רזוחו שיגדמ םיטפוש רפסש ןויערה והז

?רופיסב הסוכמ המו יולג המ
תא םיראתמה םיטרפה יוביר ןיב המאתה רסוח םילגמ ונא ,רופיסב םינייעמו םירזוח ונא רשאכ
ונא ןיא רופיסה ןמ .באומ ךלמלו באומל רושקה לכב םיטרפה רסוח ןיבל דוהא לש ותלועפ
אלה - םירמתה ריעב וטלש באומ יכ רכזומ רופיסה תליחתב .השעמה לכ שחרתמ ןכיה םיעדוי
ריעב ,ומוקמב בשי ןולגע םא .רמאנ אל הז טרפ ?וחיריל ונומרא תא ריבעה ןולגע םאה .וחירי איה
הכורא ךרד רובעל ךירצ היה דוהאש ירה ,ןדריה ןמ רטמוליק הנומשו םירשע תקחורמה ,ןובשח
.דרמה תא ליחתהל היה לוכי ובש ,ידוהיה רוזאל עיגהש דע דואמ

:וז ךרדב השעמה תא ראתמ ,ינש תיב ףוסב יחש ןוירוטסיהה ,והיתתמ ןב ףסוי
זעונו חור ץימא .ארג ןב דוהא ומשו ןימינב טבשמ רוחב בשי וחירי ריעב
דיב רתוי קזח אוהו ,םישעמ עוציב םשל ופוג חוכב שמתשהל רשכומו דואמ
וינפל ספרתמ היה ןכש ,ןולגעל דידי השענ אוהו .וחוכ לכ הנממו ,ולאמש
.ךלמה תא םיבבוסה םישנאה לש םתודידי תא םג הנק ךכו ,תונתמב ול ףינחמו
רוגח אוהו ולצא סנכנו ,ךלמל תונתמ איבהו ,םידבע ינש תייוולב אב םעפו
,םיירהצה תעש העשהו ,ץיקה תפוקת התייה .ינמיה ונתומל הנטק ברח רתסב
.םיירהצה תדועסב םיקוסע םתויה תמחמו םוחה תמחמ םילשרתמ תורמשמהו
.החישב וסנכנ םהו ,ץיקל חונ רדחב בשיש ןולגעל תונתמה תא ןתנ רוחבהו
החישו ליאוה ,תאצל וסנכנש ויתרשמל וליפא ךלמה הוויצ ןכש ,םדבל ויהו
והכי אלו איטחי אמש ופקת דחפ ,דוהאו ,ואסיכ לע בשי ךלמה .דוהא םע ול
ול רפסל םיהל-א תווצמב וילע לטומש רמאו ,םוקל ושקיב ןכ לעו ,תוומ תכמ
,ובלב והכה דוהאו ,םולחה רופיס לע החמש ךותמ ואסיכמ דרי הלהו .םולח
םיתרשמה וליאו ,וירחא תלדה תא ףיגהו אציו ,וכותב הנטקה ברחה תא ריאשהו
.הנישב יורש ךלמהש ויה םירובס יכ טקשב ובשי
(ד ,ישימח רפס םידוהיה תוינומדק)
:ןהב םיטבלתמ ונאש תויעב ןתואב טבלתה אוהש םיאור ונא והיתתמ ןב ףסוי לש הז רואיתמ
והיתתמ ןב ףסויל ?םוקל ךלמל דוהא רמא עודמ ?דוהא םע ויה םישנא המכ ?השעמה היה ןכיה
.ןתומלשב ויתורעשה תא לבקל םיבייח ונא ןיאש ןבומו ,ולשמ תונורתפ

.רופיסה יקלח ראשל סחי לכ ילב רצק ותוא םיאצומ ונא ,ברקה רואית תא םיקדוב ונא רשאכ
:ברקה רואית לכ והז הנה
,םירפא רהב רפושב עקתיו ,ואובב יהיו"
...םהינפל אוהו ,רהה ןמ לארשי ינב ומע ודריו
,באומל ןדריה תורבעמ תא ודכליו וירחא ודריו
(חכ-זכ :ג) ".רבעל שיא ונתנ אלו
?לארשי יטבשל םיעגפנ ויה םאה ?וספת םה ןדרי תורבעמ וליא ?דוהא ירחא וכלה םימחול המכ
ירהו ?ברקה יטרפל תובישח ןיא םאה ?עודמ .הבושת אלל תוראשנ הלאה תולאשה לכ ?המכ
,חקלנש ללשה לש ,םיגורהה רפסמ לש ,ברקב רושקה לכ לש אלמ רואית שי םיבר תוברקב
.באומ ךלמ ןולגע תא גורהל דוהא חילצה הבש ךרדה :בושח דחא רבד קר שי וליאכ ןאכ וליאו
.תובישח רסח ראשה לכ

תרתוכה תא ,םינושארה םיקוספה תא ארקנו רוזחנ םא ,השרפה לש דחוימה הנבמה תא ןיבהל לכונ
:השרפה יטרפ תא איבמ אוהש ינפל רופיסל ןתונ ארקמהש
,'ה לא לארשי ינב וקעזיו"
(וט :ג) ".ינימיה ןב ארג ןב דוהא תא ,עישומ םהל 'ה םקיו
:רמול הצור השרפהש המ הזו ,רפסה לכ ךרואל שיגדמ םיטפוש רפסש תיפוסוליפה תרגסמה יהוז
.תובישח רב וניא ראשה לכ .השרפה תראתמ תאז תא ?עישומה לעפ דציכ ".עישומ םהל 'ה םקיו"
.לארשיל עישומ םיקמ 'ה :דחאה בושחה השעמל עקר אוה ראשה לכ


םיטפוש רפס ןכות