ארסיסו קרב ,הרובד - 'ה-'ד םיטפוש


גרבנזיא הדוהיראתמ םיטפוש רפסש םירוזחמה ןמ רוזחמ בושו .הנש םינומש הטקש ץראהו ,לארשי תא ליצה דוהא
.הלצה היתובקעבו הבושת ,שנוע ,אטח :וכרוא לכל

םיעישומה .ארסיס אוה ואבצ רשו ,ןענכ ךלמ ןיבי אוה ךלמה ,ינענכה אוה וישכע שינעמה םעה
אב ונממש ,ידוהי אל טבש - יניקה טבשמ רבח תשא לעי םמעו ,םעוניבא ןב קרבו הרובד םה
.השמ ןתוח ורתי

דוהא גרה ובש םוקמה לעו ברקה לע םיקיודמ םיטרפ לבקל ונלוכי אל דוהא לש ותמחלמב םא
תומוקמב רקבל םילוכי ונאו ,םיקיודמו םיבר םיטרפ םילבקמ ונא הז ברקב ,באומ ךלמ תא
:םיימעפ ראותמ ברקה .'ה-'ד םיקרפ םיטפושב ראותמה ןוחצינה תא וננוימדב תוארלו ברקה
ברקה תא תראתמו תרזוחה ,הרובד תרישב היינש םעפו 'ד קרפ לש יאזורפה רואיתב תחא םעפ
.ברקה רואית תא תונבל רשפא הלא ינשמ .תיריש ןושלב

הזה ברקה ןמ האצותכ :ותמדא לע לארשי תולחנתה תודלותב הנוילע תובישח לעב אוה הז ברק
.ןענכ ךלמ ןיבי לש הכולמה תלשוש התרכנש דע ,ינענכה לש וחוכ רבשנ

ברקה םוקמ לש יפרגואיג רואית
.לאערזי קמע לשו לילגה לש יפרגואיגה הנבמב רכזיהל ונילע ברקה ךלהמ תא ןיבהל ידכ
הפיח ץרפמ ברעממ ברעממ ,תרניכ םי חרזממ .לארשי ץרא לש ינופצה קלחה לש הפמב ןייענ
.לאערזי קמע אצמנ ןותחתה לילגל הברעמו המורד תצק .ןותחתה לילגה הלא ינש ןיבו ,םויה לש

לחה - קמעה לכב םידרויה םימה תא זקנמ הז לחנ .ןושיק לחנ רבוע לאערזי קמע לש וזכרמב
לחנל םיכפשנה םימ לש וז הלודג תומכ .וברעמב למרכה ירהל דעו קמעה חרזמב עובלגה ירהב
תופוקתב .ןושיק לחנ רוזאב םיפוכת תונופטישל םימרוג םימ תגפוס הניאש עקרקהו ןושיק
יקיפאו ,ךורב רפכ דיל רכס שי םויכ) תחדקב עוגנ תוציב רוזא ןושיק לחנ רוזא היה תובר
.(םימ תפצה עונמל ידכ וקמעוה םילחנה

:םיינשל לארשי ץרא תא הצוחה "ןורדסמ" ןיעמ םה ,ןאש תיב תעקבו דורח קמע ותאו ,לאערזי קמע
הבחורל רתויב חונה רבעמה םה הלא םיקמע .ןורמושו הדוהי ירה םורדהמו ,לילגה ירה ןופצהמ
ןוויכל הילוטנא ירהמ וא הימטופוסממ תישארה ךרדה םהב הרבע תורודה לכבו ,לארשי ץרא לש
וללוחתה ןאכ .םילייח המחלמ ימיבו ,םירחוס לאערזי קמעב םירבוע םולש ימיב .סולינה תעקב
יכלמב ישילשה סמתוחת הערפ םחלנ הריפסה ינפל 15 -ה האמב :תורודה הצורמב םיעירכמ תוברק
,םינענכב קרבו הרובד תמחלמ :תומחלמ שולש קמעב ויה םיטפושה תפוקתב ,ודיגמ דיל ןענכ
ומלב ובש ברקה קמעב ךרענ 13 -ה האמב .םיתשלפב לואש תמחלמו ןידמב ןועדג תמחלמ
םלועה תמחלמ ימיבו ,םיכרותל ןוילופנ ןיב ברקה 18 -ה האמה ףוסב ,םילוגנומה תא םיכולממה
םדק ימיב רהה היה ןכלו ,ךרדה לע טלוש רובת רה .םיכרותל םיטירבה ןיב ברקה הנושארה
הדוצמ רהה היה ינשה שדקמה תיב ןברוחל ומדקש םימיב .תומוחו םירצבמ וב ונבנו ,הדוצמ
.הימחול לכ תא וגרהש םיאמורה ידיב השבכנש

םיקוספב ןויע
איה תירופיסה תרגסמה .ןענכ ךלמ ןיביב קרבו הרובד ברק תא םיראתמה םיקוספב ןייענ
:שנועהו אטחה ,העובקה תרגסמה
.תמ דוהאו ,'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופסיו"
,רוצחב ךלמ רשא ןענכ ךלמ ןיבי דיב 'ה םרכמיו
.םיוגה תשרחב בשוי אוהו ,ארסיס ואבצ רשו
,ול לזרב בכר תואמ עשת יכ ,'ה לא לארשי ינב וקעציו
(ג-א :ד םיטפוש) ".הנש םירשע הקזחב לארשי ינב תא ץחל אוהו
ןב עשוהי ימיב :הז ברק ינפל תובר םינש הברחנ רוצח .ומוקמו ןיבי לש ןיינעמ רואית ןאכ שי
'ה יכ רפסמ קוספה :וז איה הבושתה ?הברח וז ריעש ירחא ,רוצחב ךולמל ןיבי לכוי ךיא .ןונ
תשורחב םיבשוי ארסיס ואבצ רשו ןיבי התע .רוצחב (רבעב) ךלמ רשא ןיבי דיב לארשי תא רכמ
,לאערזי קמע לש יברעמה דצב אוהש םירעשמו ,רורב וניא םייוגה תשורח לש המוקמ .םייוגה
.ןולובז קמע ןיבל לאערזי קמע ןיב רבעמב

,'ה קרפב .הזורפב רואיתה קרפ אוה ,'ד קרפב ץרמנ רוציקב אבומ לארשי לש םבצמ רואית
םייחה חרוא יבגל רתוי טרופמ רואית עיפומ ,ערואמה תא יריש רואית תראתמ הרובד רשאכ
:ןענכ ןוטלש תחת
,תוחרא ולדח ,לעי ימיב ,תנע ןב רגמש ימיב"
.תולקלקע תוחרא וכלי תוביתנ יכלהו
,ולדח ,לארשיב ןוזרפ ולדח
(ז-ו :ה) ".לארשיב םא יתמקש ,הרובד יתמקש דע
רבעממ ששח שי יכ ,תולקלקע םיכרדב תכלל םיכירצ םיכרד יכלוה :ררופתמ לארשיב ןוטלשה
םהירעב םירגתסמ םהו - המוח תופקומ ןניאש - תוזרפ ירעב רוגל ולדח םישנא .תוישאר םיכרדב
.ינענכה דחפמ המוח תופקומה

קשנ ,הפוקת התוא לש םיקנט - לזרב בכר תואמ עשת ול שי :ןיבי לש ואבצ רואיתל בל םישנ
םיקנטה ומכ ךא .הנש םירשע הקזחב לארשי תא ץוחלל לוכי אוה ןכלו ,וינפב דומעל רשפא יאש
תוריהמב םדקתהל לוכי אוה םש ,רושימב ליעי אוה :ארסיס לש לזרבה בכר םג ךכ ,ונימי לש
.לפונ וחוכ םירהב וליאו ,ביואה תא תוכהלו
,תודיפל תשא ,האיבנ השא הרובדו"
.איהה תעב לארשי תא הטפש איה
,הרובד רמת תחת תבשוי איהו
.םירפא רהב לא תיב ןיבו המרה ןיב
(ה-ד :ד) ".טפשמל לארשי ינב הילא ולעיו
רהב לא תיב ןיבו המרה ןיב תבשוי איה :םורד ןוויכל קחרה המוקמ .הרובד תא ראתמ קוספה
לולכה ןימינב טבש לש וחטשב ,ונימי לש הלאמר ןיבו םילשורי ןיב ,םילשוריל תינופצ ,םירפא
.םירפא רהב

:'ה רבד תא קרבל תחלוש איה .האיבנ איה :רחא דיקפת האלממ איה עתפלו ,תטפוש התייה הרובד
:וילא רמאתו ,ילתפנ שדקמ םעניבא ןב קרבל ארקתו חלשתו"
,רובת רהב תכשמו ךל ,לארשי יהל-א 'ה הוצ אלה
.ןולבז ינבמו ילתפנ ינבמ שיא םיפלא תרשע ךמע תחקלו
,ןיבי אבצ רש ,ארסיס תא ןושיק לחנ לא ךילא יתכשמו
(ז-ו :ד) ".ךדיב והיתתנו ,ונומה תאו ובכר תאו
.ילתפנ טבש טלוש תרניכ םי דיל .למרכהו לילגה ירהב םיטלוש לארשי יטבש .הפמב ןייענו בושנ
וליאו .השנמ טבש - למרכה רה רוזאב .רשא טבש - ילתפנל הברעמ .רכששי טבש - ול םורדמ
.לארשי יטבש תטילשב וניאש ,לאערזי קמע אצמנ עצמאב

םיטבשה ינש - ןולובזו ילתפנ ינבמ שיא םיפלא תרשע רובת רהב סנכל קרב לע הווצמ הרובד
ןוילעה וקלחל ,ןושיק לחנל אובי - הרובד החיטבמ - ארסיס אבצ וליאו - רובת רה דיל םינכושה
.המחלמב סבוי םשו ,רובתה ילגרמ מ"ק 7 לש קחרמב ,לחנה לש

ןפואב תראתמ הרובד .הרובד תרישב ,'ה קרפב ,השעמה רופיסל הבחרה םיאצומ ונא ןאכ םג
.םחליהל ואב אלש הלא תא תונגל הריכזמ איהו ,ברקב ופתתשהש םיטבשה תא אלמ

:ברקב ופתתשהש םיטבשה רואית הליחת
,ךיממעב ןימינב ךירחא ,קלמעב םשרש םירפא ינמ"
.רפס טבשב םיכשמ ןלובזמו ,םיקקחמ ודרי ריכמ ינמ
(וט-די :ה) ".וילגרב חלש קמעב ,קרב ןכ רכששיו ,הרבד םע רכששיב ירשו
לעו ילתפנ לע םיעמוש ונא 'ד קרפב .ברקב ופתתשהש םיטבשה לש רתוי הבחר המישר ןאכ שי
,םירפא תלחנב רה ,קלמעה רהמ אבה םירפא טבש לע םיעמוש ונא הרובד תרישב וליאו ,ןולובז
ברקל חלושה - השנמ ןב אוה ריכמ - ריכמ ינבו ,ויתואבצ םע ,"ויממע" םע דרויה ,ןימינב טבש ומעו
םיכשמ"ה תא םג אלא םילייחה תא קר אל המחלמל חלושה ןולובז םמעו ,םידקפמ ,"םיקקוחמ"
םע ךלוהה רכששי טבש ,ףוסבל ,םמעו .האירקבו הביתכב םתכאלמש ,םינקזה תא ,"רפס טבשב
.קרב םעו הרובד

הרובד הנומ וז הדבכנ המישר לומו ,םינענכה דגנ ברקב ףתתשהל םיאבה םיטבש השיש ןאכ שי
:קוחרמ ברקה תא תוארלו םתלחנב ראשיהל ופידעהש םיטבשה תא
.בל יקקח םילדג ןבואר תוגלפב"
?םירדע תוקרש עמשל םיתפשמה ןיב תבשי המל
.בל ירקח םילודג ןבואר תוגלפל
?תוינא רוגי המל ןדו .ןכש ןדריה רבעב דעלג
(זי-זט) ".ןוכשי ויצרפמ לעו ,םימי ףוחל בשי רשא
יקקח םילדג ןבואר תוגלפב" :ןבואר טבש - הנושאר :המחלמל ואב אלש םיטבשה תא הנומ הרובד
םיטילחמ וישנאו ,םיבר םינוידבו תובשחמב קסוע ןבואר טבש המחלמל ףתוש תויהל םוקמב ".בל
ובשיש ,השנמ טבש תיצחמו דג ינב םמעו ,ןבואר ינב .המחלמל םיאב םניא ךא ,תוקומע תוטלחה
וכישמה הלא - ןוכיתה םיה ףוחל ובשיש ,רשאו ןד ינב םהומכו .המחלמל ואב אל ,ןדריה רבעב
לארשי תרזעל ואב אלו ,םהינכש ,םינענכה םע םיה ףוחל רוגל וכישמה ,הוולשב תונפסב קוסעל
.המחלמל

:םחליהל ובדנתהש םיטבשה םתמועלו
(חי :ה) ".הדש ימורמ לע ילתפנו ,תומל ושפנ ףרח םע ןולבז"
.יאזורפה רואיתה תא ,'ד קרפב ברקה רואית תא אורקל םיבש ונאו .התרישב הרובד ירבד ןאכ דע
:סוסיה לע הארמ המחלמל תאצל הרובד לש היווצל קרב לש ותבושת
.יתכלהו ,ימע יכלת םא :קרב הילא רמאיו"
,ךמע ךלא ךלה :רמאתו .ךלא אל ,ימע יכלת אל םאו
,ךלוה התא רשא ךרדה לע ךתראפת היהת אל יכ ,ספא
(ט-ח :ד) ".ארסיס תא 'ה רכמי השא דיב יכ
לכ וארי ךכ .ותא אובת האיבנה יכ שרוד אוה ןכלו ,הרובד יפב 'ה רבד יכ החכוה הצור קרב
.ןענכב המחלמל 'ה תוחילשב םיאצוי םה יכ םימחולה

.רובת רהל שיא םיפלא תרשע קיעזמ קרבו .קרב םע האב הרובד

קמע תואובמב רידאה ואבצ תא זכרמ אוה ,רובת רהב ואבצ תא ףסא קרב יכ ארסיס עמוש רשאכ
רהב שיא םיפלא תרשע שארב קרב :הז לומ הז תואבצה ינש םהל םיכרענ ךכו .ברעמ דצב לאערזי
.רזע תוליחו םילגר ליח יאדווב ומעו ,לזרב בכר תואמ עשת לש אבצ םהל ברעממו ,רובת

רה ןוויכל ,חרזמ ןוויכל םייוגה תשורחמ םימדקתמ ואבצו ארסיס :תמייקתמ הרובד לש התאובנ
,לזרבה בכרב םינענכה לש םחוכ :סנה הרוק הנהו .ןושיק לחנ קיפאב םירבוע םה םכרדב .רובת
,ףרוחה ףוסב ויתודג לע הלוע ןושיק לחנ קיפא לבא .עונל לוכי אוה רשאכ בכר לש וחוכו
תדוכלמ תויהל ךפוה לזרבה בכר .םדקתהל תולוכי ןניאו תועקוש תובכרמהו ,ץוב האלמ המדאה
רשאכ םירצמ ךלמ הערפל הרק ךכ .ומצע לע ןגהל לוכי וניאו עונל לוכי וניאש ,וב בשויל תוומ
םיקנטה תא רצע יסורה ףרוחה רשאכ תיצאנה הינמרג תואבצל הרק ךכו ,םירצמה תא הסיכ ףוס םי
.ץובב םתוא עיקשהו
.ךדיב ארסיס תא 'ה ןתנ רשא םויה הז יכ ,םוק :קרב לא הרבד רמאתו"
.וירחא שיא םיפלא תרשעו ,רובת רהמ קרב דריו .ךינפל אצי 'ה אלה
.קרב ינפל ברח יפל הנחמה לכ תאו בכרה לכ תאו ארסיס תא 'ה םהיו
.וילגרב סניו ,הבכרמה לעמ ארסיס דריו
.םיוגה תשרח דע הנחמה ירחאו בכרה ירחא ףדר קרבו
(זט-די :ד) ".דחא דע ראשנ אל ,ברח יפל ארסיס הנחמ לכ לפיו
שדקמה תיב ימי ףוסב יחש ידוהיה ןוירוטסיהה ,והיתתמ ןב ףסוי .המחלמה תוא תא הנתנ הרובד
:ברקה תא הז ירויצ רואיתב ראתמ ,ינשה
הבישה חורו ,דרבו זוע ימשג םע ,הלודג הרעס הללוחתה ,ברק ידיל ועיגהשכו
םהיתותשקש דע ,םהיניע לע הליפאהו ,םהינפב םשגה תא ,םינענכל ,םהל
תוברחב שמתשהל םילייחה ולכי אל ןכו .תלעותל םהל ויה אל םהיתועלקמו
.םהירחאמ התייה ןכש ,תוחפ הרעסה הקיזה לארשיל וליאו .רוקה תמחמ
(ה ,ישימח רפס םידוהיה תוינומדק)
:ברקה לע הז רואית עיפומ הרובד תרישב
.ארסיס םע ומחלנ םתולסממ םיבכוכה ,ומחלנ םימש ןמ"
...ןושיק לחנ ,םימודק לחנ ,םפרג ןושיק לחנ
(בכ-כ :ה) ".ויריבא תורהד תורהדמ סוס יבקע ומלה זא
םיסוסה תובקע ,םירהוד םיסוסה .הכרעמה ןמ גוסנה ינענכה אבצה תרהד בצק תא תראתמ הרישה
הסובת יכ ונל רסומ בותכה .המחלמב סבוה אבצה ךא - ץובה תדוכלממ ץלחיהל ידכ עקרקב םיכמ
.ארסיס לש ,אבצה דקפמ לש ולרוג לע ונעמש אל ןיידעו .םחול אבצכ ופוס תליחת התייה וז
,יניקה רבח תשא לעי להא לא וילגרב סנ ארסיסו"
.יניקה רבח תיב ןיבו רוצח ךלמ ןיבי ןיב םולש יכ
:וילא רמאתו ,ארסיס תארקל לעי אצתו
.ארית לא ,ילא הרוס ,ינדא ,הרוס
.הכימשב והסכתו ,הלהאה הילא רסיו
.יתמצ יכ ,םימ טעמ אנ יניקשה :הילא רמאיו
.והסכתו והקשתו ,בלחה דואנ תא חתפתו
,להאה חתפ דמע :הילא רמאיו
.ןיא :תרמאו ?שיא הפ שיה :רמאו ךלאשו אבי שיא םא היהו
,הדיב תבקמה תא םשתו להאה דתי תא רבח תשא לעי חקתו
,ץראב חנצתו ,ותקרב דתיה תא עקתתו טאלב וילא אובתו
(אכ-זי :ד) ".תמיו ףעיו םדרנ אוהו
אוה ,וילא ענ לארשי אבצש םוקמה ,םייוגה תשורח ןוויכל סונל םוקמב :הנובתב לעופ ארסיס
שקבל זעמ אוה ןיא .חרזמ ןוויכל ,ךופהה ןוויכל חרובו ,דוע עונל לוכי וניאש בכרה ןמ דרוי
לארשיל םירושק םנמא םיניקה .םיניקה לצא אבחתהל הסנמ אוה לבא ,לארשי יטבש לצא הסחמ
לש םדי התייה דוע לכו ,ינענכל לארשי ןיבש קבאמב תוילרטינ לע ורמש םה לבא ,ורתי זאמ
רטמוליק 10-15 -כ לש ךרד וילגרב ץר ארסיס .לארשיל םתדהא תא וארה אל ,הנוילעה לע םינענכה
.יניקה טבש לש םתיינח םוקמ ,םיננעצל סנכנ אוה ךרדב .קרב לש וריע ,שדקל ברקתמו ,חרזמ ןוויכל

שקבמו וילגרב חרובה ינענכה אבצה דקפמ לש וינפ הארממ קר ולו ,ברקה תואצות תא תעדוי לעי
:ברק םרטב הרובד לש התאובנ תא האלממ איהו .הסחמ
.(ט :ד) "ארסיס תא 'ה רכמי השא דיב"
:ארסיס לש ותגירהל רתוי דוע יטאמרד רויצ עיפומ הרובד תרישב
.ךרבת להאב םישנמ ,יניקה רבח תשא לעי םישנמ ךרבת"
.האמח הבירקה םירידא לפסב .הנתנ בלח ,לאש םימ
.םילמע תומלהל הנימיו ,הנחלשת דתיל הדי
.ותקר הפלחו הצחמו ,ושאר הקחמ ,ארסיס המלהו
(זכ-דכ :ה) ".דודש לפנ םש ערכ רשאב ,בכש ,לפנ ,ערכ הילגר ןיב
:ירוטסיה הדימ הנקב ברקה תכרעה אוה קרפה םויס
,לארשי ינב ינפל ןענכ ךלמ ןיבי תא אוהה םויב םיהל-א ענכיו"
,ןענכ ךלמ ןיבי לע השקו ךולה לארשי ינב די ךלתו
(דכ-גכ :ד) ".ןענכ ךלמ ןיבי תא ותירכה רשא דע
ןיביל אלא ,ישיאה ןיביל הנניא הנווכהו ,"ןענכ ךלמ ןיבי" הלא םיקוספב רכזומ םימעפ שולש
לארשיש דע ,ושלחנ םה זאמו ,םינענכה לש םחוכ ערכוה ןושיקה ברקב .הכולמה תיבל ,תלשושה
.םתוא ותירכה


םיטפוש רפס ןכות