ןועדג תמחלמ - 'ח-'ו םיטפוש


גרבנזיא הדוהיירוטסיהה עקרה
לש וחוכ תריבש .ינענכה לש וחוכ ערכוה ינענכה אבצ לעו ארסיס לע הרובד לש הנוחצינ רחאל
דעו ,םירפאו השנמ תלחנ ,ןורמושה ןמ חטשהש ךכל המרג איה ןכש ,לארשיל הבוט התייה ינענכה
.תילארשי תובשייתהל חתפנ לאערזי קמע .ידוהי ולוכ היה הז חטש - לילגל

תא ענמו ,ץוחבמ םישלופ דגנ דמע ינענכה אבצה :שדח גוסמ םיישקל ןוחצינה םרג תאז לכב
הרידחל ץראה החתפנ - ולש םירוציבה וק רבשנו ,ינענכה אבצה ערכוה רשאכ .ץראל םתסינכ
.ןדריה ברעמב עבקה בושיי יזכרמ תא ודדשו רבדמה ןמ ואבש םידדונ יטבש לש

רבע םורדב ודדנ הלא םיטבש .םיניידמה יטבש לארשי ץראל וצרפש םיטבשה ויה ןועדג ימיב
איה - לבבבש תרפ לחנל דע ועיגהו ,ירומאה ןוחיס תכלממל וניפצה םשמו ,יחרזמה ןדריה
תוכזב הלאכ םילודג םיקחרמ רובעל וחילצה םה .םירצמ דע ועיגה םה ברעמבו ,םויה לש קריע
.המיחללו אשמל ,הביכרל למגב שומישה רבג הפוקת התואב :םירחאל היה אלש ינכט גשיה
.המיחלו העונת לש הבוט תלוכי םהל התייה ,למגה תא ותייבש ,הלא םיטבש

,לאערזי קמע ךרד ,םשמו ,ןאש תיב קמע רוזאב ,ןדריה תורבעמ ךרד ןענכ ץראל וצרפתה םיניידמה
הנותנ התייה ץראה לכ .ןוכיתה םיה ףוחלש ,הזע דע ועיגה םה יכ רפסמ קוספה .ץראה םינפל
.םתטילשל

םישדקומ ויתומחלמלו ןועדגל .םיטפוש רפס ירופיס לכמ רתויב טרופמה אוה ןועדג רופיס
.םיכורא םיקרפ השולש

:לארשי לש םבצמ רואית תא ארקנ
.םינש עבש ןידמ דיב 'ה םנתיו ,'ה יניעב ערה לארשי ינב ושעיו"
לארשי ינב םהל ושע ןידמ ינפמ .לארשי לע ןידמ די זעתו
.תודצמה תאו תורעמה תאו םירהב רשא תורהנמה תא
.וילע ולעו םדק ינבו קלמעו ןידמ הלעו ,לארשי ערז םא היהו
,הזע ךאוב דע ץראה לובי תא ותיחשיו םהילע ונחיו
.רומחו רושו השו ,לארשיב היחמ וריאשי אלו
,םהילהאו ולעי םהינקמו םה יכ
.התחשל ץראב ואביו ,רפסמ ןיא םהילמגלו םהלו ,ברל הברא ידכ ואבו
(ו-א :ו םיטפוש) ".'ה לא לארשי ינב וקעזיו ,ןידמ ינפמ דאמ לארשי לדיו
יטבש לש םרואיתל ,שנועה לש רואיתל בל םישנ .ונל רכומ הבושתו שנוע ,אטח לש הנבמה
,תורהנמ םה םהב רתתסהל רשפאש תומוקמה .לארשי ץרא לכב טעמכ םיטלוש םיניידמה :םיניידמה
תא איבחהל רשפא םש .םהילא סנכיהל םילוכי םניא םילמגש תומוקמ - םירהב תודצמו תורעמ
לבא סמ םיבוגה םיטילשל דוגינב ."התחשל ץראב םיאב" םיניידמה .הדשה תרצות תאו האובתה
.ץראה תא םיתיחשמ הלא םיטבש - האבה הנשב םג םיסמ םיצור םה יכ - הלכלכה תא םיסרוה םניא
.םתוא דירטמ וניא רחמהו ,םויה םידדושה רבדמ ינב םה הלא .ברחיי בושייה םא םהל תפכא אל
."הברא ידכ" םיבר םה יכ ,םהל דגנתהל תורשפא ענומ הלא םיטבש לש ברה רפסמה

עישומכ ןועדג
תא הריכזמ איהו ,טפושל "ותשדקה" ךרד תא אלמ ןפואב םיראתמ םיקוספה .ןועדג אוה עישומה
:םדיקפתל םיאיבנה לש םתשדקה
,ירזעה יבא שאויל רשא הרפעב רשא הלאה תחת בשיו ,'ה ךאלמ אביו"
.ןידמ ינפמ סינהל תגב םיטח טבח ונב ןועדגו
.ליחה רובג ךמע 'ה :וילא רמאיו ,'ה ךאלמ וילא אריו
?תאז לכ ונתאצמ המלו ?ונמע 'ה שיו ,ינדא יב :ןועדג וילא רמאיו
?'ה ונלעה םירצממ אלה רמאל וניתובא ונל ורפס רשא ויתואלפנ לכ היאו
(גי-אי :ו) ".ןידמ ףכב וננתיו 'ה ונשטנ התעו
שידהו ,ריצקה תנוע :דואמ לפשומ בצמב ןועדג רשאכ תישענ ךאלמה םע ןועדג לש ותשיגפ
םיינעה ,הדשל םיאצוי םירצוקה .ןלוכמ החמש תאלמו הנשה תונועב הפיה איה ,היתובקעב
יפכ ,גח תריווא איה הריוואהו ,םילובישה ןמ רשונה טקלה תא םיפסואו םהיתובקעב םיכלוה
.תור תליגממ םיריכמ ונאש

אוה ,חותפה הדשב ,ןרוגב םיטיחה תא שודל םוקמב לבא .שידה תנוע לש המוציעב ןועדג הנהו
םיטיחה תא םש שד אוהו ,רתוי רתסומו רוגס םוקמ ,םיבנעה תכירד םוקמל ,תגל םיטיחה תא ףסוא
.ולמע ירפ תא ולזגיו ומוקמ תא ולגי םיניידמהש דחפ ךותמ

היהש יפכ ,הכרב ול ריזחהל םוקמב ".ליחה רובג ,ךמע 'ה" :הרוגשה הכרבב וילא הנופ ךאלמה
אלה ...?ויתואלפנ היאו ...?ונמע 'ה שיו" :תיגולואית הבושת ןועדג ול בישמ ,דחא לכ גהונ
ומכ ,ריצקה תכרב תא ךרבמ ךאלמה ".ןידמ ףכב וננתיו ,'ה ונשטנ התעו ,'ה ונלעה םירצממ
זעובל ונע םירענה .והדש תא ורצקש םירענה תא ,םיטפושה פוקתב אוה םג יחש ,זעוב ךריבש
הכרבב ךאלמל בישהל ןכומ וניא ןועדג וליאו ,(ד :ה תור) "'ה ךכרבי" ,הרוגשה הכרבה עבטמב
.וכרבמה רזה שיאל ובאכ תא הלגמ אוהו .ומע 'הש שיגרמ אוה ןיא .הרוגשה

:העיתפמ הבושת ןועדג לבקמ ולש "הריפכה" ירבד לעו
,הז ךחכב ךל :רמאיו 'ה וילא ןפיו"
(די) ".ךיתחלש אלה .ןידמ ףכמ לארשי תא תעשוהו
.תגב ותאובת תא איבחמ אוהו ,םיניידמה ןמ דחופ אוה ?ןועדג הארה חוכ הזיא ?"הז ךחכ" והמ
וניאש .ונממ הפרמ וניא לארשי לש םבצמש ,הרגשל ענכנ וניאש ןועדג לש וחוכ אוה "הז ךחכ"
לארשי תא בזע 'הש ךכ לע חכוותמ אוהו ,"ליחה רובג ,ךמע 'ה" תיתרגשה הכרבה תא לבקל ןכומ
.ןידמ דיב

:ןיינעו חתמ החישל םיפיסומה םיטרפ הז קוספל ףיסומ הדגאה שרדמ
היאו" ול רמאש ,הלילה ותוא היה חספ ליל :םולש רב הדוהי 'ר רמא
,הזה הלילב וניתובאל םיהל-אה השעש םיאלפה לכ ןכיה ,"ויתואלפנ לכ
.םיחמש לארשי םשמ איצוהו ,םירצמ לש םהירוכב הכהו
(ו םיטפוש ,ינועמש טוקלי)
תא השוע אוה .תוצמ תופאל ידכ יאדווב ,חספ ברעב םיטיח טבוח ןועדג :המלש וישכע הנומתה
ובצמ ןיבש ארונה רעפה לע תובשחמ ןה וחומב תורבועה תובשחמה .ןידמ דחפמ ,אבחיהב ותכאלמ
ץרפל םרוג ךאלמה דצמ ןטק יוריג .ןידמ לוע תחת ,התע ובצמ ןיבל םירצמ תאיציב לארשי לש
ויתואלפנ לכ היאו ?תאז לכ ונתאצמ המלו ?ונמע 'ה שיו" :לאוש אוהו ,הצוחה ץרפתהל תושגר
"?וניתובא ונל ורפס רשא

:רמואו ףיסומ שרדמהו
ינא הלגאש אוה ןיד :אוה ךורב שודקה רמא ,לארשי לע הירוגנס דמילש ןוויכו
שי :ה"בקה ול רמא ".הז ךחכב ךל :רמאיו 'ה וילא ןפיו" :רמאנש ,וילע ידובכב
".לארשי תא תעשוהו" :רמאנש ,םילאגנ םה ךתוכזב ;לארשי לע הירוגנס דמלל חוכ ךב
,"וילא רמאיו 'ה ךאלמ וילא אריו" רמאנ הליחתב :הקד תינושל הנחבה לע ןאכ ססבתמ שרדמה
ידי לע אל ,הרישי תולגתה ןאכ שי ."רמאיו 'ה וילא ןפיו" רמאנ ןועדג לש וירבד רחאל וליאו
.לארשי םע לרוגל תושיגר הלגמ ןועדגש הדבועה ןמ עבונ רבדהו ,ךאלמ

:דיקפתה תא לבקל ברסמ ןועדג
?לארשי תא עישוא המב"
(וט :ו) ".יבא תיבב ריעצה יכנאו ,השנמב לדה יפלא הנה
:ול רמואו רזוח 'הו
(זט :ו) ".דחא שיאכ ןידמ תא תיכהו ,ךמע היהא יכ"
לארשי לש עישומל ןועדג לש ויונימ .וילא רבדמה אוה 'ה ךאלמ םנמאש תוא לבקמו שקבמ ןועדג
.ןידמב המחלמל לארשי תא ליבויש דע רובעל וילע םיבלש ינש דוע .ךכב יד אל ךא .השענ

לעבה חבזמ תסירה
םילילאה תדובע ,לעבה חבזמ תא סורהל :ונולשיכל הביסה תא לטבל שי לארשי תא ליצהל ידכ
אבש ינפל ןבל הל הכזש וזל המודה תולגתה ,םיהל-א תולגתהל ןועדג הכוז הלילב .הרפועבש
תא 'ה רסומ הבש ךרד אלא ,שממ האובנ וז ןיא .הכומנ המרב תולגתה יהוז .בקעי םע םירבדב
.יאובנ םולח תועצמאב םדא ינבל ורבד

:הז ערואמ לע םיטפוש רפס רפסמ ךכו
:'ה ול רמאיו ,אוהה הלילב יהיו"
,םינש עבש ינשה רפו ,ךיבאל רשא רושה רפ תא חק
.תרכת וילע רשא הרשאה תאו ,ךיבאל רשא לעבה חבזמ תא תסרהו
,הכרעמב הזה זועמה שאר לע ךיהל-א 'הל חבזמ תינבו
(וכ-הכ :ו) ".תרכת רשא הרשאה יצעב הלוע תילעהו ינשה רפה תא תחקלו
תונחלופ ינש - "הרשאה"ו "לעבה" :הרפוע תונחלופ לכ תא סורהל איה ןועדג לבקמש הארוהה
לש ותשא ,ןוירפה תלא איה הרשאהו ,ינענכה ןואיתנפה לש ישארה לאה אוה לעבה :םיינענכ
לש וחבזמ תא סורהל שרדנ ןועדג .("הרשא"ו "לעב" םיכרעה ,תיארקמ הידפולקיצנא האר) לעבה
לש ונחלופל דעוימה רפה תא ףורשלו ,חבזמה דיל בצומ ץע התייהש ,הרשאה תא תורכל ,לעב
.הרשאה לש םירעובה םיצעה לע לעב

:ןועדג יבא שאויל ורמא ריעה ישנאו ,הרפועב הרעס ררוע הז השעמש ןבומ
(ל :ו) ".וילע רשא הרשאה תרכ יכו לעבה חבזמ תא ץתנ יכ ,תמיו ךנב תא אצוה"
:המרעב םהל בישה אוהו ,םירעסנה וריע יבשויל דגנתהל היה לוכי אל שאוי
?ותוא ןועישות םתא םא ,לעבל ןובירת םתאה"
.רקבה דע תמוי ול בירי רש
".וחבזמ תא ץתנ יכ ,ול ברי ,אוה םיהלא םא
ונת .ודובכ לע םינגמו םיבר םתא םא ,לעבה תא םיזבמ םתא :הרשאבו לעבב ןימאמכ רבדמ שאוי
.וחבזמ תא סרהש יממ ערפיי אוה ,אוה םיהלא םא .ומצע ביר תא בירל לעבל

ןכתיי .הלא תונחלופ ויה ותיבבש ףא ,הרשאבו לעבב ןימאהל לדח שאוי יכ הארמ הז ערואמ
תונחלופב ולש ןומאה רסוח תא הארמ וניא שאוי .ול התייהש תולגתהה לע ןועדג יפמ עמש אוהש
.הרזע ילב םנובלע תמקנ תא ומקני הרשאהו לעבה וליאכ םינפ דימעמ אלא ,הלא

רמצה תזיג ןויסינ
קמעב םינוחו ,ןאש תיב רוזאב ןדריה תא םירבוע םדק ינבו קלמעו ןידמ .אבו ברק המחלמה םוי
תוא שקבמ אוה ברקל ותאצ םרטו ,ילתפנו ןולובז ,רשא ,השנמ יטבש תא קיעזמ ןועדג .לאערזי
:ותגהנה תחת לארשי תא עישוי 'ה םנמא יכ ףסונ
:םיהל-אה לא ןועדג רמאיו"
,תרבד רשאכ לארשי תא ידיב עישומ ךשי םא
;ןרגב רמצה תזג תא גיצמ יכנא הנה
,ברח ץראה לכ לעו הדבל הזגה לע היהי לט םא
.תרבד רשאכ לארשי תא ידיב עישות יכ יתעדיו
.םימ לפסה אולמ הזגה ןמ לט ץמיו הזגה תא רזיו תרחממ םכשיו ,ןכ יהיו
:םיהל-אה לא ןועדג רמאיו
.הזגב םעפה קר אנ הסנא ,םעפה ךא הרבדאו ,יב ךפא רחי לא
.לט היהי ץראה לכ לעו ,הדבל הזגה לא ברח אנ יהי
,הדבל הזגה לא ברח יהיו ,אוהה הלילב ןכ םיהל-א שעיו
(מ-ול :ו םיטפוש) ".לט היה ץראה לכ לעו
.השבי ראשית ץראה לכו ,הזגה לע לופיי לטהש היה ןושארה ןויסינה .תונויסינ ינש ןאכ שי
וז התייה .השבי התייה אל ץראה לבא ,לט האלמ התייה הזגה :ןיאצחל קר חילצה ןויסינה
ןויסינ ןועדג שקבמ ןכ לע .השבי היהת המדאה יכ שקבל ,המדאה דבוע ,ןועדג דצמ תועט
השקבה .לט לבקת ביבס ץראה לכו ,השבי הזיגה ראשית :המדא דבוע לש וחורב םעפה ,ףסונ
.לארשי תא עישוהל חילשה אוה יכ חוטב ןועדגו ,תאלמתמ

,לארשי םע לש ולרוגל תושיגר הליג אוה :'ה חילשל ויונימ לש םיבלשה תשולש תא רבע ןועדג
.לארשיל העושיה תא 'ה איבי ותרזעב יכ תמיאו ,וריעב הרשאהו לעבה תונחלופ תא סרה

.העיגה ברקה תע


ןידמ דגנ ברקה

םימחולה תריחב
הלחה הרובד תמחלמ .לאערזי קמע לש יחרזמה הצקה והז :הרובד תמחלממ ונל רכומ ברקה רוזא
וזכרתה םיניידמה :המורד רתוי תצק ויה ןידמב ןועדג תמחלמב זוכירה תודוקנ וליאו ,רובתה רהב
,שיא ףלא םיינשו םישולש ,ואבצו ןועדג .הרומה תעבגל רובת רה ןיב ,הרומה תעבגל ןופצמ
םהילמגלו ,ברל הבראכ" ולדוגש אבצ חצנל םהילעו ,הרומה תעבגל םורדמ ,דורח ןיע דיל ונח
.(בי :ז) "ברל םיה תפש לעש לוחכ ,רפסמ ןיא
:ןועדג לא 'ה רמאיו"
.םדיב ןידמ תא יתתמ ךתא רשא םעה בר
.יל העישוה ידי :רמאל לארשי ילע ראפתי ןפ
:רמאל םעה ינזאב אנ ארק התעו
.דעלגה רהמ רפציו בשי ,דרחו ארי ימ
.וראשנ םיפלא תרשעו ,ףלא םינשו םירשע םעה ןמ בשיו
:ןועדג לא 'ה רמאיו
.םש ךל ונפרצאו םימה לא םתוא דרוה .בר םעה דוע
,ךתא ךלי אוה - ךתא ךלי הז ךילא רמא רשא היהו
(ד-ב :ז) ".ךלי אל אוה - ךמע ךלי אל הז ךילא רמא רשא לכו
,'כ קרפ םירבד רפסב עיפומה קוחה תא ןועדג ליעפמ הליחת .םילייחה רפסמ תא 'ה ןיטקמ םיימעפ
ףתתשהל אלש ופידעה םימחולה ןמ םישילש ינש .ברקב ףתתשמ וניא בבלה ךרו אריה יכ עבוקה
,אבצה תודיחי תא םיבזוע םה הז בלשב .ןוחצינב םקלח היהי המ הארנ םירבדה ךשמהב .ברקב
תא דירומ ןועדג .ןטק קלח 'ה ררוב םהמ םגו ,םילייח םיפלא תרשע ורתונ .ןדריה ןוויכל םיגוסנו
- ודיל םינוח םהש דורח ןיע לא - םימה לא םעה
:ןועדג לא 'ה רמאיו"
- בלכה קלי רשאכ םימה ןמ ונושלב קלי רשא לכ
,דבל ותוא גיצת
.תותשל ויכרב לע ערכי רשא לכו
,שיא תואמ שלש םהיפ לא םדיב םיקקלמה רפסמ יהיו
(ו-ה :ז) ".םימ תותשל םהיכרב לע וערכ םעה רתי לכו
ןורתפ ןחבמל תתלסינ .ןועדג לש םימה ןחבמ היה המ םיהמת ,םישדחו םימודק ,םינשרפה לכ
ןורתפ תתל וסינ .םכרדב ולגתה אלו םימל ולחזש ,םיריהזה םימחולה תא רחב ןועדג :יאבצ
,רורב וניא ןיינעה .לעבל עורכל םיליגר ויהש הלא ,םהיכרב לע םיערוכה תא החד ןועדג :יכרע
.שיא תואמ שולש ןועדג רחוב שיא ףלא םיינשו םישולש לש אבצמ :הרורב האצותה לבא
:ןועדג לא 'ה רמאיו"
םכתא עישוא םיקקלמה שיאה תואמ שלשב
.ךדיב ןידמ תא יתתנו
".ומקמל שיא וכלי םעה לכו

ברקה ןונכת
:'ה וילא רמאיו ,אוהה הלילב יהיו"
.ךידיב ויתתנ יכ הנחמב דר םוק
,הנחמה לא ךרענ הרפו התא דר ,תדרל התא ארי םאו
...הנחמב תדריו ,ךידי הנקזחת רחאו ,ורבדי המ תעמשו
.םולח והערל רפסמ שיא הנהו ןועדג אביו
,יתמלח םולח הנה :רמאיו
,ןידמ הנחמב ךפהתמ םירעש םחל לילצ הנהו
,להאה דע אביו
.להאה לפנו הלעמל והכפהיו ,לפיו ,והכיו
:רמאיו והער ןעיו
.לארשי שיא שאוי ןב ןועדג ברח םא יתלב תאז ןיא
.הנחמה לכ תאו ןידמ תא ודיב םיהל-אה ןתנ
.וחתשיו ורבש תאו םולחה רפסמ תא ןועדג עמשכ יהיו
:רמאיו לארשי הנחמ לא בשיו
(וט-ט :ז) ".ןידמ הנחמ תא םכדיב 'ה ןתנ יכ ,ומוק
ןידמ הנחמ תא קודבל ,ברקה תואצותמ ארי אוה םא ,ול עיצמ לבא ,ןוחצינ ןועדגל חיטבמ 'ה
.ברק םרטב

,הבע םחל ,"םירעש םחל לילצ" םחולה האור םולחב .ןידמ ימחולמ דחא לש םולח עמוש ןועדג
.םחול ותוא לש להואל עיגמו ,הנחמה לכ ךרואל לגלגתמ "ןידמ הנחמב ךפהתמ" ,הבע הצמ ןיעמ
. ירמגל קרפתמ אוה ,ךפהתמ להואהש רחאלו ,להואה תא ךפוה םחלה

.ותאובת לעו ותמדא לע ןגמה ןועדג תא ,רכיאה תא למסמ םחלה :םולחה תא רותפל עדוי ורבח
,להואה תא ךפוה םחלה .םוקמל םוקממ םהילהוא תא םיריבעמה ,רבדמה ידדונ תא למסמ להואה
.ותוא קרפמו

ןיא .ןושאר ףוגב ןידמ הנחמ לע רבדמ אוה ןיא :םלוחה לש ורבח ירבדב ףסונ ןיינעל בל םישנ
תוצובק ןאכ שי וליאכ ."הנחמה לכ תאו ןידמ תא" אלא ,"וננחמ תא ודיב םיהל-אה ןתנ" רמוא אוה
רסוח .םדק ינב תאו קלמע תא םמע ופסא ןידמ יכ קוספב ונארק ,םנמאו .םירחאו םיניידמ :תונוש
,ברקה תעב הנחמב החתפתהש המוהמל תוביסה תחא הארנכ אוהו ,ןאכ זומר ןידמ הנחמב תודיחא
.בהואל ביוא ןיב ןיחבהל ועדי אל רשאכ

ןידמב ןועדג ברק
רתויב םיאתמה אוה הז ןמז .םירמושה יפוליח ןמזב ,הלילה עצמאב השחרתה ןועדג לש ותמחלמ
.הלחה אל דוע תרחאהו ,הדיקפת תא המייס תחא תרמשמ יכ ,העורג הרימשה :תאזכ המחולל
.הלילה עצמאב םיפייעה םירמושל השק העשה

-רידגירב .הליל תמחולל תפומ ברק וב וארש ,אבצ ישנא לש םנוימד תא תיצה ןועדג לש ברקה
,רורחשה תמחלמ ינפלש םימיב ח"מלפה לש הלילה תוגולפ תא םיקהש ,טייגניו דרוא סלרא'צ לרנג
קרפ ןועדג תמחלמל שידקה לויו לשרמ-דליפ םג .הליעי הליל תמחולל תפומ ןועדג תמחלמב האר
:ברקה ראותמ ךכו ."בוטה לייחה" ורפסב
.םישאר השלש ,שיאה תואמ שלש תא ץחיו"
.םידכה ךותב םידפלו םיקיר םידכו םלכ דיב תורפוש ןתיו
.ושעת ןכו וארת ינממ :םהילא רמאיו
.ןושעת ןכ השעא רשאכ היהו ,הנחמה הצקב אב יכנא הנהו
םתא םג תורפושב םתעקתו ,יתא רשא לכו יכנא ,רפושב יתעקתו
(חי-זט :ז םיטפוש) "."ןועדגלו 'הל" םתרמאו ,הנחמה לכ תוביבס
:הליל תמחולב שרוד שידחה אבצה םגש תונורקעה לכ לע הנועה ,תקיודמ הלועפ תינכת ןיכה ןועדג

.הלועפה תינכת לש תקדקודמ הנכה .1

תולקתל יוכיסה תא לידגמ םילייח יוביר ןכש ,הלועפב םילייח לש םצמוצמ רפסמ ףותיש .2
.תומחולה תודיחיה ןיב םואית רסוחלו . -

.םירחבומ םילייח תריחב .3

תחת היה דחא קלח :םיקלח השולשל דודגה תא קליח ןועדג .דחא םדא ידיב דוקיפה זוכיר .4
יפל םהיתולועפ תא םאתל ושרדנ םירחאה םיינשה .םירחא דוקיפ תחת םיקלח ינשו ,ודוקיפ . -
".ושעת ןכו וארת ינממ" :ןועדג דוקיפבש קלחה תולועפ . -

הכובמל םרג ,הכשחה יאנת תא ליעי ןפואב לצינ אוה :הכשחה יאנתל תמאתומה הקיטקט .5
.םדגנ דמוע רידא אבצ יכ בושחל םישנאל םרגש ךכב ,העתפה וב רוציל חילצהו ,ןידמ הנחמב . -

םה רשאכ ,םינוויכ השולשמ ןידמ הנחמ תא ףיקהל וכרטצה םילייחה :תוטושפ תולועפ עוציב .6
ימחול והדזה תורפושהו םידיפלה תועצמאב .תורפושו (םידכב םירתסומ) םידיפל םיאשונ . -
.םימחולה תוצובק שולש ןיב רשקה יכרד םג ויה הלאו ,ןועדג . -

הנחמל יאשחב דרי ומצע ןועדג .םתמדא לע ומחל םה .חטשה תא בטיה וריכה וישנאו ןועדג .7
.הנחמה יכרד תא ריכהו ,ןידמ . -

לא דודגה עסמ :םויה לש הקיטקטה יללכ תא םאות הז ןונכת .הפקתהה ןמז לש ןוכנ ןונכת .8
בורק - "הנוכיתה תרמשאה שאר" םע ותרטמל העגה ,תונושארה הלילה תועשב ברקה םוקמ . -
.תורמשמה תפלחה עגרל הפקתהה תעש ןוויכו .הלילה תוצחל . -

.תינכתל םאתהב קוידב ותינכת תא עצבל חילצה ןועדג .תינכותל םאתהב הלועפה עוציב .9

.(1968 ,לארשי ץרא לש תיאבצ הירוטסיה ,רוויל בקעי :ךותב ,ןידמב ןועדג תמחלמ ,טמלמ 'א יפ לע)

:ןועדג לש ונוחצינ תא בותכה ראתמ דציכ וישכע הארנ
הנוכיתה תרמשאה שאר ,הנחמה הצקב ותא רשא שיא האמו ןועדג אביו"
.םירמשה תא ומיקה םקה ךא
.םדיב רשא םידכה ץופנו תורפושב ועקתיו
,םידכה ורבשיו ,תורפושב םישארה תשלש ועקתיו
.עוקתל תורפושה םנימי דיבו םידפלב םלואמש דיב וקיזחיו
.ןועדגלו 'הל ברח :וארקיו
.וסוניו ועיריו הנחמה לכ ץריו ,הנחמל ביבס ויתחת שיא ודמעיו
,תורפושה תואמ שלש ועקתיו
.הנחמה לכבו והערב שיא ברח תא 'ה םשיו
(בכ-טי :ז) ".תבט לע הלוחמ לבא תפש דע ,התררצ הטשה תיב דע הנחמה סניו
תעב ,ןידמ הנחמ רבעל יאשחב םיברקתמ םה :םהילע לטוהש תא קוידב םיעצבמ ןועדג ילייח
ןידי לאגי .םידיפלה תא םילגמו םידכה תא םירבוש ,תורפושב םיעקות םה םירמושה תפלחה
םיקיזחמ םהשכ םיברעב םימחלנש םילייחה םיריוצמ לבינרא רושא לש טילבתב יכ ,ריבסמ
םילפונו הצוחה םיאצוי םילהואה יבשויו ,םילהואה תא םיפרוש םילייחה .םידיפל םהידיב
ילייח לש םידיפלה דיקפת ,הארנה יפכ ,היה הז .בצמב ולשל םהילע השקמה המוהמ ךותל
תומואמ םילייח ,וניאר רבכש יפכ ,וללכ ןידמ ילייח .(226 דומע ,םיטפוש רפסב םינויע) ןועדג
ןיאו הנחמה לכ ץר הררתשהש המוהמה ךלהמב .קיודמב הז תא הז וריכה אל םה ןכלו ,תונוש
תא ףיקתה דחא לכ ,דחא לכב דשח דחא לכש התיה האצותה .תירב ןב ימו ביוא ימ עדוי שיא
,"הנחמה ביבס" וראשנ ןועדג ילייח וליאו ,"הנחמה לכבו והערב שיא ברח תא 'ה םשיו" ,ולומ אבה
בושל ידכ ןדריה ןוויכל ןידמ הנחמ לש תינומה החירבב הרמגנ המוהמה .ברקל ץוחמו ,ול ץוחמ
.םצרא ,ןדריה חרזמ לא

וחלשנ םה :המחלמב ףתתשהל אלש וטילחהש ףלאה םיינשו םישולש לש םתעש העיגה וישכע
:ברקל םיפרטצמ םה וישכע ,ןדריה רהנ רבעל ,חרזמ ןוויכל
:רמאל םירפא רה לכב ןועדג חלש םיכאלמו"
(דכ :ז) ".ןדריה תאו הרב תיב דע םימה תא םהל ודכלו ,ןידמ תארקל ודר
םיינשו םישולש :רתוי הברה לודג אבצ ולומ שגופ ,ןועדג לש ןטקה ואבצמ חרובה ,ןידמ אבצ
םה .ןדריה רבעל טלמיהל וכרד תא םירגוסו ,חצונמה אבצה לומ וישכע םידמוע םילייח ףלא
.גוסנ אבצל ךכ לכ םיבושחה םירבעמ םתוא ,ןדריה תורבעמ תא םיספות

ירש ינש - באז תאו ברוע תא דוכלל םיחילצמ םה םשו ,ןדריה תורבעמ תא םיספות םירפא ינב
.ןידמ אבצ

הצור אוה ,ךכב קפתסמ וניא ןועדג םלוא .המחלמב סבוה לארשי ץראל סנכנש ,ןידמ אבצ
150 -כ ,זעונו ךורא עסמב אצוי אוה ןכ לע .םלועל יאבצה םחוכ תא לסחלו ןידמ תא דימשהל
ףלא רשע השימח םיזכרתמ ובש ,רוקרקל עיגמ אוה .ןדריה חרזמב ,ןידמ חטש ךותל רטמוליק
ךכבו ,ענומלצו חבז ,ןידמ יכלמ ינש תא דכול ,הז הנחמ הכמ אוה .ןידמ אבצ ידירש ,םימחול
.םלועל ןידמ לש תיאבצה התמצע לע ץקה ץיקמ

לארשי יטבשל ןועדג ןיב
ןועדג חילצמ םימעפ .לארשי יטבש ןיב ערק יוטיב ידיל אב ןידמב ןועדג לש ברקה ךלהמב
.תושק םשינעמ אוה םימעפו ,ודגנ םירמרמתמה תא סייפל

םיאב ,םיגרהנ ןידמ ידקפמ ינשו םיספתנ ןדריה תורבעמ רשאכ ,ןושארה ןוחצינה רחאל דימ
:ול םירמואו ןועדג לא םירפא טבש ישנא
,ונל תוארק יתלבל ונל תישע הזה רבדה המ"
(א :ח) ".הקזחב ותא ןוביריו ?ןידמב םחלהל תכלה יכ
:הוונע לעו המכח לע הארמה הבושתב עיגרהל ןועדג חילצמ וז הבירמ
?םככ התע יתישע המ :םהילא רמאיו"
!רזעיבא ריצבמ םירפא תוללע בוט אלה
.באז תאו ברע תא :ןידמ ירש תא םיהל-א ןתנ םכדיב
(ג-ב :ח) "?םככ תושע יתלכי המו
.ןידמ ידקפמ תא וגרהו ודכל םה :וקלחמ לודג המחלמב םקלח יכ ,םירפא ישנאל בישמ ןועדג
תוללע בוט" :יאלקח לשמב ךישממ אוהו .םכמ תוחפ הברה יתישע ינא ,ןועדג רמוא ,ינא וליאו
לש ומצע ריצבהמ רתוי םיבוט ריצבה ףוסב םירפא טבש לש ןפגה לע םיראשנה םיבנעה :"םירפא
.יתלועפמ רתוי הבושח התייה המחלמב םכתלועפ :לשמנהו .ותחפשמו ןועדג אוה אלה ,"רזעיבא"

קוחר היה ןועדגו ,הלודג לעו דובכ לע קבאמ הז היה .ןועדג טיקשה הנושארה הבירמה תא
.דובכה רחא הפידרמ

רבע בלל ולש הכוראה הטישפה תא ליחתה ןועדג .רתוי העורג ךרדב המייתסנ היינש הבירמ
:תוכוס ישנאמ שקיב אוה ןדריה רבעמ רחאל דימו ,ןדריה
,םה םיפיע יכ ,ילגרב רשא םעל םחל תורככ אנ ונת"
(ה :ח) ".ןידמ יכלמ ענמלצו חבז ירחא ףדר יכנאו
:ונע םהו ,ותמישמב חילצי ןועדג יכ ונימאה אל ,ןידממ םדחפב ,תוכוס ישנא
(ו :ח) "?םחל ךאבצל ןתנ יכ ,ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה"
םיאור תומחלמ םיראתמה םיירצמה םיטילבתה לכבש ךכל בלה תמושת תא הנפמ ןידי לאגי
.וב עגפש חיכוהל ידכ חצונמה ידי תא תרוכ חצנמה יכ םלצא היה גהנמ .םיידי לש המרע
?ךדיב רבכ ענומלצו חבז לש םדי ףכ םאה :םירמוא תוכוס ישנא

:רתוי השק םעפה ןועדג תבושתו
,ידיב ענמלצ תאו חבז תא 'ה תתב ,ןכל"
(ז :ח) ".םינקרבה תאו רבדמה יצוק תא םכרשב תא יתשדו
ץתני םולשב ובושב יכ םהל חיטבמ אוהו ,םיברסמ םה םג ךא ,לאונפ ישנאמ םחל שקבמ ןועדג
.םריע לדגמ תא

,ברקה ןמ חצנמ רזוח אוהשכ .םררחשל אציש הלא - ויחאמ ןוזמ לביקש ילב ברקל אצוי ןועדג
וליאו ,לאונפ ריעה לדגמ תא סרוה ,תוכוס ינקז תא הקלמ אוה :םעזה לכב םתוא שינעמ אוה
.גרוה אוה םריע לדגמ לע ןגהל ידכ וב םחליהל ואציש ,לאונפ ישנא תא

גיהנמכ ןועדג
ותבושתב לארשי םע לרוגל הבר תושיגר הלגמ אוה :ילאידיאה גיהנמה תא ותוישיאב םלגמ ןועדג
הנממ ךאלמה רשאכ הוונע הלגמ אוה .(גי:ו) "?תאז לכ ונתאצמ המלו ?ונמע 'ה שיו" :ךאלמל
ריעצה יכנאו ,השנמב לדה יפלא הנה ?לארשי תא עישוא המב" :ול הנוע אוהו ,גיהנמל ותוא
העושתה תא ודיב ןתיי 'הש חוטב אוהש ינפל המחלמל ץר וניאו ,ריהז אוה .(וט :ו) "יבא תיבב
האצמה תלוכי לעב יאבצ גיהנמ אוה .הרפועב לעבה ןחלופ תא סרוהו 'הב ןימאמ אוה .לארשיל
אוה .הפקתהל וילייח שארב אצוי אוהו ,ןידמ הנחמ תא לגרל דרוי ומצע אוה .בל ץמוא לעבו
:ודובכ לע לוחמל עדוי אוה .(זי :ז) "ושעת ןכו וארת ינממ" וילייחל הווצמו ,הפקתהב חתופ
ןכומ אוה ,ןוחצינה תליהת תא לבקי ימ הלאשב ברקה עצמאב םיקוסע םירפא ישנא רשאכ
קמועל סנכיהל :ךכ לכ ןכוסמ עסמב ךישמהל לכויש דבלבו ,םיישארה םיחצנמכ םתוא רידגהל
.הקפסא רסחו בערו ףייע ואבצ רשאכ ביואה חטש ךותל מ"ק 150 לש

ואבצל ושיגה אלש לע ,לאונפו תוכוס יבשוי תא הרמוחב שינעמ אוה :ףיקת תויהל עדוי םג אוה
ןיא הזבו ,םויקה לע אלא דובכ לעו הליהת לע קבאמ ןיא ןאכ .ךכ לכ הל קוקז היהש הרזעה תא
.םירתוומ

:םישקבמו לארשי שיא וילא םינופ ןוחצינה רחאלש ,אופא אלפיי אל
(בכ :ח) ".ןידמ דימ ונתעשוה יכ ,ךנב ןב םג ךנב םג התא םג ,ונב לשמ"
:ותוישיאל המיאתמ ןועדג תבושת
(גכ :ח) ".םכב לשמי 'ה .םכב ינב לשמי אלו ,םכב ינא לשמא אל"
אלו ,טלושה אוה 'ה .לוספ רבדכ םדאב םדאה ןוטלש תא האור אוה .ןוטלשה לע רתוומ ןועדג
.םדאה

ףסוא אוהו ,םיכסמ םעה .המחלמב ללש וחקלש בהזה תא :תחא השקב לארשי שיאמ שקבמ ןועדג
השוע אוה הזה בהזהמ .בהז םרגוליק םירשעמ רתוי אוהש - בהז תואמ עבשו ףלא לקשמב בהז
םירכוז ונאו ,וריע הרפועב דופאה תא גיצמ אוה .לודגה ןהוכה שובל ומכ שדוק שובל - "דופא"
קזחל ןועדג הצור ,לעבה ןחלופ םוקמב .הרשאהו לעבה תונחלופ תא םש סרה ןכ ינפל רצק ןמזש
תא סרה ןועדג .דופאה תא דובעל םיליחתמ לארשי ינב .ודיב הלוע וניא רבדה ךא ,'ה תדובע תא
.דופאה ןחלופ :שדח ןחלופב לחה לבא ,הרשאהו לעבה ןחלופ

:םייסמ בותכהו
(טכ :ח) ".ותיבב בשיו שאוי ןב לעברי ךליו"
,לעברי אוה ,ןועדג .דופאה ןחלופ רצונ "םכב לשמי 'ה" םוקמב .לארשי תא רחבנה גיהנמה חנז
בשי ןועדג .ןכ תושעל תונמדזהה תא ץימחה הוונע בורמ לבא ,לארשי תא גיהנהל היה לוכי
.םהל םיקהש דופאה ירחא ונז לארשי ינבו ,ותיבב

:בוצע ןוטב תמייתסמ השרפה
,ןועדג תמ רשאכ יהיו"
,םילעבה ירחא ונזיו לארשי ינב ובושיו
.םיהלאל תירב לעב םהל ומישיו
םהיהל-א 'ה תא לארשי ינב ורכז אלו
.ביבסמ םהיביא לכ דימ םתוא ליצמה
,ןועדג לעברי תיב םע דסח ושע אלו
(הל-גל :ח) ".לארשי םע השע רשא הבוטה לככ

?'ה חילש וא יאבצ גיהנמ
:ןועדגל 'ה רמוא ןידמ דגנ ברקה ןונכתב
,םדיב ןידמ תא יתתמ ךתא רשא םעה בר"
(ב :ז) ".יל העישוה ידי :רמאל לארשי ילע ראפתי ןפ
לש אבצמו ,םימחולה רפסמ תא 'ה תיחפמ ,יאבצ ןוחצינ אוה ןוחצינה יכ ראפתי אל םעהש ידכו
.םימחול 300 םירחבנ 32,000

אקווד איה תאזכ תזעונ הליל תמחול לש התחלצה ,וניארש יפכ .הליל תמחול התייה המחולה לבא
המגוד ןועדג לש ותמחלמב ואר אבצ ישנא יכ הדבועה תא םג ונייצ .םיפתתשמה לש טעומה רפסמב
.הכלהכ תעצובמו הכלהכ תננכותמה ,תזעונ הליל תמחלמל תפומו

ןועדג יכ רבדה דיעי אל עודמ ?המחלמ שיא 'ה יכ הדיעמ םימחולה רפסמ תתחפה אופא עודמ
?ןטק חוכב חצנל עדויה ,זעונ יאבצ דקפמ אוה

ןתנוהיו לואש לש םתמחלמ :ןכמ רחאל הנש םייתאמכ השחרתהש ,תרחא המחלמל וז המחלמ הוושנ
.הדוהי ירהב ,שמכמב :ןועדג ברקמ רתוי המורד היה ברקה םוקמ .(די-גי :א לאומש) םיתשלפב ונב
לוחכ םעו םישרפ םיפלא תשש ,בכר ףלא םישולש :םוצע יתשלפ אבצ :יידמל םימוד םינותנה ראש
,םימחול לש ןטק רפסמ ראשנו ,הכרעמה ןמ םיחרוב לארשי ישנא םש םג .בורל םיה תפש לע רשא
.םיתשלפ הנחמל ,ורענו אוה ,דבל תדרל ,ךלמה לואש ןב ןתנוהי אוה םעפהו - דקפמה טילחמ םש םגו
אבצ ךותמ שיא םירשע ,שיא םירשע ...תוכהל םיחילצמו ,םיתשלפ הנחמל םיעיגמ ,רהב םיספטמ םה
.רופס ןיא םימחולו םישרפ 6,000 ,בכר 30,000 לש

?םש הרוק המו
,םעה לכבו הדשב ,הנחמב הדרח יהתו"
,המה םג ודרח תיחשמהו בצמה
...םיהל-א תדרחל יהתו ץראה זגרתו
(כ-וט :די א"ש) ".דאמ הלודג המוהמ ,והערב שיא ברח התיה הנהו
,םישנא 2 לש "תיאבצ הדיחי" וז םעפהו ,ןטק אבצ :ןועדג תמחלמב שחרתהש המל המוד האצותה
.ומצע תא סרוה ביואהו לוכה לע םילפנתמ לוכהש דע ,ביואה הנחמב היצזילרומדל םרוג

םה ןתנוהיו ןועדג יכ וא ,המחלמ שיא 'ה יכ :ןהמ חיכוהל ןתינ המ ?הלא תומחלמב חצינ ימ
?םייאבצ םינואג

בצמהו ,םילשורי תא ףיקמ בירחנס אבצ .ןתנוהי תמחלמ ירחא הנש 350 -כ ,המחלמ דוע התייהו
םיכלמ) דחא הלילב םיתמ שיא 185,000 -ו ,בירחנס אבצב הפגמ תצרופ הנהו ,הווקת רסח הארנ
רשאכ .ברקב לארשי אבצ לש תופתתשה התייה אל םש .המחלמב חצינ ימ רורב םש .(הל :טי ב
לבא ,הידוה התייה ,החמש םש התייה ,תמ לטומ בירחנס הנחמ תא הארו רקובב והיקזח םק
.הנבה רסוח היה ,האילפ םג התייה

היה וליא לבא .ריהזמ יאבצ ןוחצינ והז .ןבומ "טעמכ" ןוחצינה ןתנוהי תמחלמבו ןועדג תמחלמב
300 ויה - ןמז םרטב הלגתמ היה ןועדג לש ןטקה אבצהו ,דיפלה םוחמ ץצופתמ םידכה דחא
םחור רוק לע םירמוש םיתשלפה ויה וליא .תוטעמ תוקד ךות םתומ תא םיאצומ םימחולה
,םיגורהה םירשע תורמל דמעמ םיקיזחמ ויה םה ,םיברקתמ ורענו ןתנוהי תא ואר רשאכ
.לארשי הנחמל םייח םירזוח ויה אל ורענו ןתנוהיו

תמחולל תיאבצה היגטרטסאה תונורקע לע יונבה ,ריהזמ יאבצ ןונכת אוה ןונכתה וזכ המחלמב
.הנומאה לש הנוחצינ ,םיהלאה לש ונוחצינ אוה ןוחצינה לבא .העתפה תמחוללו הליל


םיטפוש רפס ןכות