?רוביג וא טפוש :ןושמש - ז"ט-ג"י םיטפוש


גרבנזיא הדוהיהלא לכמ הנוש היה ןושמש לבא ,ויתונוכתו ודוחיי טפוש לכל .ןורחאה טפושה אוה ןושמש
,ול ומדקש םיטפושה לכל דוגינב .םימי םתואב רבג םחוכש םיתשלפב םחלנ ןושמש .ול ומדקש
,המחלמל ףרטצהלו אובל םיטבשל םיחילש חלש אל אוה ,אבצ ןגרא אל אוה .ודבל םחלנ ןושמש
אל ןפואב רוביג שיא .ןושמש היה דדוב שיא .םחליהל ואב אלש םיטבשה תא חיכוה אל אוהו
.ותודידבב תמו ,ודבל םחל ,ודבל יחש ,ליגר

תוארוה וירוהל ךאלמ רסומ ותדיל םרט .ןטבמ אוה םיהל-א ריזנ :ןושמש אוה תוריתס אלמ
אוה .תויתשלפ םישנ שולשב רושק הז ריזנו .םיהל-אל שרפומכו ריזנכ םנב תא לדגל דציכ
תואיבמ ןניא םיתשלפב ויתומחלמ םג .בהאש םישנב תורושקה תובירמ ללגב םיתשלפב הכמ
םייסי אלו - "לחי" .(ה :גי) "םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו" וילע רמאנ :רומג ןוחצינל
ךא ,ןוחצינב ליחתמה קר היה ןושמש .םיתשלפה םע תוברקה וכשמנ תובר םינש .הכאלמה תא
.לילכ םיתשלפה תא עינכה אל אוה

םירשע לארשי תא טפוש אוה ,ןושמש לש םישנה יקסעמ תרייטצמה תומדל רומג דוגינב ,תאז םע
.ומצע תלצהל ללפתמ אוהש העש סנל הכוז אוה ,הנש

.ותוא הליעפהו וילע התרש 'ה חור יכ וילע רמאנ םימעפ הברה ךכ לכש ,ןושמש ומכ טפוש ןיא
:ל"זח לש השרד שי ךכ לעו
:(הכ :גי) "ןד הנחמב ומעפל"
".(ןומעפ=) גוזכ וינפל תשקשקמ הניכש התייהש דמלמ :ימא יבר יבד קחצי יבר רמא
:ריבסמ י"שרו
(ט הטוס) ".ךלוה רשאב ותוולל - וינפל תשקשקמ"

הפוקתה
,ץראה ףוחב םיזחאנ םה .םיתשלפ לש םיפסונ תונחמ לארשי ץראל םיעיגמ םיטפושה תפוקתב
.ץראה םינפ ךותל שולפל םיליחתמו ,הב םיססבתמ

םימחלנ ,םיה ףוח לע םיבשויה ,ןד ינב :ירומאה םע אוה קבאמה םיטפושה תפוקת תליחתב
,םיה ףוח ךרואל בשוי אוה .יתשלפה אוה ביואה ןושמש תפוקתב .םיתשלפב אלו ,ירומאב
.בר היה םיתשלפה לש םחוכ .םילשורי ירה דע עיגמו ,ומש לע היורקה "תשלפ תלפש" ךרואל
דומעל הלכיש המוא לכ התייה אל" יכ בתכו ,םתוא שובכל חילצה יכ ראפתה ישילשה ססמער
םיקלח הנפהו ,ואבצל םהמ םיקלח סייג אוה ,םיתשלפה תא שבכ ססמערש רחאל ."םקשנ ינפב
אלל ,םירכיא םע .יתשלפה אבצה םע דדומתהל ולכי אל לארשי ינב .ץראה יפוחל םהמ םירחא
ךכו .ול לוכי ישוקב םירצמ אבצש ןגרואמו קזח אבצ דגנ דומעל לגוסמ היה אל ,יזכרמ ןוטלש
.לארשי לע םתמיא תא םיתשלפה וליפה

ןושמש לש ותדיל
ןב דלת יכ רשבמו הילא הלגתמ ךאלמו ,הרקע ומא .תיסנ תולגתהב הרושק ןושמש לש ותדיל
:הלא םיקוח רומשל הילע יכו
,רכשו ןיי יתשת לאו אנ ירמשה"
,אמט לכ ילכאת לאו
,ןב תדליו הרה ךנה יכ
.ושאר לע הלעי אל הרומו
,ןטבה ןמ רענה היהי םיהל-א ריזנ יכ
(ה-ד :גי) ".םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו
:שקבמ אוהו ,הלעב ,חונמל הלא םירבד תרסומ השיאה
ונילא דוע אנ אובי תחלש רשא םיהל-אה שיא ,ינודא יב"
(ח :גי) ".דלויה רענל השענ המ ונרויו
בייחמ המ ןיבמ וניא חונמ לבא ,"םיהל-א ריזנ" היהי רענה יכ רמאנ השיאל ךאלמה ירבדב
הכוז אוה .םיהל-א ריזנ לש וניד המ רבסהו תפסונ תולגתה שקבמ אוה ןכ לעו ,הז דמעמ
:םדוק רמאנש המ לע רזוח ךאלמה ךא ,וז תולגתהל
,רמשת השאה לא יתרמא רשא לכמ"
,לכאת אל ןייה ןפגמ אצי רשא לכמ
,תשת לא רכשו ןייו
,לכאת לא האמט לכו
(די-גי :גי) ".רמשת היתיוצ רשא לכ
לע םיזעה ידג תא חונמ םש ןכ לע .ברסמ ךאלמהו ,ומע לוכאל ךאלמה תא ןימזהל הצור חונמ
םה ,המימשה שא תבהלב הלוע ךאלמה תא םיאור ותשאו חונמש רחאל .'הל ןברקל ,רוצה
:הלא םיטפשמ םהיניב םיפילחמ
.וניאר םיהלא יכ ,תומנ תומ :ותשא לא חונמ רמאיו"
,החנמו הלע ונדימ חקל אל ,ונתימהל 'ה ץפח ול :ותשא ול רמאתו
(גכ-בכ :גי) ".תאזכ ונעימשה אל תעכו ,הלא לכ תא ונארה אלו
:שארמ רדגומ דיקפת אלמל חלשנש ,היה חילש וליאכ .איה תיאלפ העפוה ןושמש לש ותעפוה
דוע ול עבקנ ודיקפת .דלונ םרט דוע ריזנ תויהל רחבנ אוה ".לארשי תא עישוהל לחי אוהו"
.ומא התרה םרטב

:ולודיג תפוקת לכ לע ארקמה גלדמ ,ארקמב םירואיתה לש םכרדכ
,'ה והכרביו ,רענה לדגיו"
,ןד הנחמב ומעפל 'ה חור לחתו
(הכ-דכ :גי) ".לואתשא ןיבו הערצ ןיב

הנושארה השיאה - ןושמש לש וייח תוערואמ
:םשו ,הנמתל ותדירי אוה ןושמש לע רפסמ ארקמהש ןושארה ערואמה
".םיתשלפ תונבמ התנמתב השא אריו"
:וירוהל רמואו ,הנמתמ בש אוה
".השאל יל התוא וחק התעו ,םיתשלפ תונבמ התנמתב יתיאר השא"
:ויבאל ןושמש הנוע ,תיתשלפ השיא תחקלמ ואינהל םיסנמ וירוה רשאכ
.יניעב הרשי איה יכ ,יל חק התוא
השא" "התנמתב השא אריו" :הייארה םוחתמ םייוטיב םימעפ שולש םיעיפומ וז הנטק השרפב
תב תא הצורה ןושמש תא קידצמ ומצע ארקמה ".יניעב הרשי איה" :ףוסבלו ,"התנמתב יתיאר
לש ותריחב ".םיתשלפמ שקבמ אוה הנאת יכ ,איה 'המ יכ ועדי אל ומאו ויבאו" :םיתשלפה
,תאז לכבו .ןושמש םע ברקב םיתשלפה תא ךבסל ידכ ,'ה תאמ התייה תיתשלפ השיאב ןושמש
:תרמוא הנשמה .תרחא השרפה תא שרפמ שרדמה
...ול םידדומ הב ,דדומ םדאש הדימב"
(ח-ז :א הטוס) ".ויניע תא םיתשלפ ורקינ ךכיפל ,ויניע ירחא ךלה ןושמש
ךסכסל ידכ תיתשלפ השיאב רוחבל ןושמש תא הליבומ החגשהה :םימרוג ינש ןיב חתמ ןאכ שי
הטוס) דומלתה ןושלבו .ותוואת ללגבו ונוצרמ תיתשלפב רחוב ןושמש לבא ,םיתשלפ ןיבל וניב
,'ה חילש אוהש שח אל ןושמש ".ךלה ויניע תורשי רחא ,ךלה יכ" :(תימראמ םגרותמ ,ב"ע ,ט ףד
."יניעב הרשי איה יכ ,יל חק התוא" :ויבאל רמא הכ ןה .ויניע ירחא ךלה אוה

םירוחבה ןיבל ןושמש ןיב הבירמ תצרופ ,תורקל ךירצש יפכו ,השיאל תיתשלפה תא אשונ ןושמש
ןושמש .ןושמש תעידי אלב רחא םדאל תנתינ ןושמש תשא :רבד ףוס .הנותחה התשמל םיאבה
תחפשמב םימקונ ,ןושמש אוה ןוסאל םרוגה יכ םתוארב ,םיתשלפהו ,םיתשלפ תודש תא ריעבמ
.שאב היבא תאו התוא םיפרושו השיאה

,םיפרשנ םיתשלפ לש האובתה תודש ,םיפרשנ היבאו השיאה :םייתסמ הנושארה השיאה רופיס
.הלודג הכמ םיתשלפה תא ןושמש הכמ ךכל ףסונו

:ומוקמב וניא וליאכ הארנש קוספב תמייתסמ וז השרפ
(כ :וט) ".הנש םירשע םיתשלפ ימיב לארשי תא טפשיו"
דחאכ ןושמש היה ,ותלועפ תא ןאכ םייסמ ןושמש היה ול :ונל זומרל בותכה אב וליאכ
.וישעמ תואצות תאו ותלועפ תונש תא בותכה םכסמ ויתולועפ רואית ףוסבש ,םיטפושה

ךישממ בותכה ,טפושה לש ותלועפ םויס תא ראתמה קוספה רחאל .ןושמשל הרק ךכ אל ךא
.ותלפמ לעו ויתונולשיכ לע אוה שגדה םעפהו ,ןושמש ייחב םיפסונ תוערואמ ראתל

היינשה השיאה
.הזע ריעהמ הנוז השיא :היינשה השיאה תא ןושמש שגופ םש .הזעל ותדיריב ליחתמ רואיתה
:רצק רואיתה
.הילא אביו ,הנוז השא םש אריו ,התזע ןושמש ךליו"
.הנה ןושמש אב :רמאל םיתזעל
,ריעה רעשב הלילה לכ ול ובראיו ,ובסיו
.והנגרהו רקבה רוא דע :רמאל הלילה לכ ושרחתיו
,הלילה יצחב םקיו ,הלילה יצח דע ןושמש בכשיו
,תוזזמה יתשבו ריעה רעש תותלדב זחאיו
,ויפתכ לע םשיו ,חירבה םע םעסיו
(ג-א :זט) ".ןורבח ינפ לע רשא רהה שאר לא םלעיו
קוספב םיאור ונא .קוספב םיארוק ונאש הזמ ףירח רואב הנומתה תא םימכח שרדמ ריאמ ןאכ ףא
:ךכ תאז ראתמ שרדמה וליאו ,םיתשלפה ןיבל ןושמש ןיב חתמל םימרוגה תוערואמה ךשמה
(ט הטוס) ".הזעב הקל ךכיפל ;הזעב ולוקלק תליחת :רמוא יבר"
אשנ םש ,הנמתב ולוקלק תליחת ירה ?הזעב ולוקלק תליחת עודמ :הלאש תלאשנ הז רמאמ לעו
ןיב ןיחבמ שרדמה .הזעב התייה תאז לכב ולוקלק תליחת :הבושתהו !תיתשלפה תא השיאל
ןיבל ,"םיתשלפמ שקבמ אוה הנאת יכ ,איה 'המ" בותכה רמוא םהילעש ,תיתשלפה םע ויאושינ
.החגשהה תוחילשב אלו ותוואת תוחילשב הזעל ותדירי

רקוע אוהשכ ריעב ורוקיב תא םייסל חילצמ אוה תאזה םעפב .הזעב ןושמש לש ותליפנ תליחת
רהוסה תיבב ותוא ומישי רתוי רחואמ .רהה שאר דע ןתוא הלעמו תוזוזמה תאו ריעה תותלד תא
.רתויב המוגעה וייח תשרפ שחרתת םש ,הזעבש

תישילשה השיאה
םילשורימ דרויה לחנה אוה ,קרוש לחנב תיתשלפ השיא אצומ אוה םעפהו ,וידודנב ךישממ ןושמש
הנושארה :םישנה ןמ תחא לכ יבגל קוספה שמתשמ םהב םיחנומה תא תוושהל ןיינעמ .ןוכיתה םיל
,המשב תרכזומ תישילשהו ,"הילא אוביו" ,התיה הנוז ,ללכ סחייתה אל היינשה לא ,"יניעב הרשי"
ויביוא תוחילשבו ,ןושמש תא הבהאשמ רתוי המע תא הבהא הלילד ךא .בהא התואו ,הלילד
בישמ אוהו ,וחוכ איה ותוריזנ יכ ודוס תא ריגסמ וניא ןושמש ."לודג ךחכ המב" ותוא איה תלאוש
:לבה לש תובושת הל
,וברח אל רשא םיחל םירתי העבשב ינרסאי םא"
...םדאה דחאכ יתייהו יתילחו
...םישדח םיתבעב ינורסאי רוסא םא
...םדאה דחאכ יתייהו יתילחו
"...תכסמה םע ישאר תופלחמ עבש תא יגראת םא
ןושמש .וחוכ תא ריסיש רבדה תא עצבל הלילד הסנמ םעפ לכבו ,ןושמש ןתונ תובושת שולש
.תדוכלמב לפונ אוהו קותשל לוכי וניא תאז לכבו ,וחוכ רוקמ תא רובשל הסנמ הלילד יכ האור
רשק רבכ תישילשב .תוימתס תובושת בישה היינשהו הנושארה םעפב .ודוס יוליגל ברקתמ אוה
.ושאר תורעש תא זוזגל יד יכ הלילדל הליג אל ךא .וחוכ רוקמ ,ושאר תורעש םע הבושתה תא

:תאז תלצנמ הלילדו ,ותבהאב יובש ןושמש
?יתא ןיא ךבלו ךיתבהא רמאת ךיא :וילא רמאתו"
.לודג ךחכ המב יל תדגה אלו ,יב תלתה םימעפ שלש הז
.והצלאתו ,םימיה לכ הירבדב ול הקיצה יכ יהיו
.תומל ושפנ רצקתו
,ובל לכ תא הל דגיו
:הל רמאיו
.ימא ןטבמ ינא םיהל-א ריזנ יכ ,ישאר לע הלע אל הרומ
(זי-וט :זט) ".םדאה לככ יתייהו ,יתילחו ,יחכ ינממ רסו ,יתחלג םא
חתמב דומעל לוכי אוה ןיא ".תומל ושפנ רצקתו" :תודבאתה לש ןיערג שי ןושמש לש והשעמב
תאז לכבו ,םיתשלפה ידיב רגסוי ודוס יכ עדוי אוה .הנממ ודוס תרימשל הלילדל ותבהא ןיבש
דיב וריגסהל התסינו ,"ןושמש ךילע םיתשלפ" הלילד הארק םימעפ שולש .ודוס תא הלגמ אוה
.ודוס תא הל רפיס אוה תיעיברה םעפבו ,ויביוא

:בישמ אוהו ,תמאה תא ןושמש רמא םעפה יכ הלילד העדי ןינמ ריבסמ ,ילבבה ארומאה ,ייבא
(ט הטוס) ".הלטבל םימש םש איצומ וניאש ,קידצ ותואב (הלילד) וב העדי"
תא ייבא ברקמ הז ושוריפב .רביד תמא יכ הניבה - "ינא םיהל-א ריזנ" ןושמש רמאש ןוויכ
םש איצומ וניאש ,םיהל-אה חילש :וימי תישארב היה אוהש טפושה לש ותומדל ןושמש
.הלטבל םימש

:אוה ףא ריהמ ןושמש לש ותליפנ רואית
,ויניע תא ורקניו םיתשלפ והוזחאיו"
,םיתשחנב והורסאיו ,התזע ותוא ודירויו
(אכ :זט םיטפוש) ".םירוסאה תיבב ןחוט יהיו
.ורקונ ,אל המו רשי המ ועבקש ,םייניעה :ןושמש לש הידגרטה לכ הלולכ הז םצמוצמ קוספב
וז ריעב - ריעה ירעש תא ובג לע אשונ אוהשכ הבזעו הנוזה תא רקבל דרי הילא ריעה ,הזעב
.םירוסאה תיבב ןחוט :םיריסאה לש תויוזבה תודובעה תא השועו ,רהוסה תיבב אלכנ אוה

ןושמש לש ותומ
,םהיהולא ןוגדל לודג חבז וחבז םהו ,םיתשלפה ייחב בושח ערואמ היה ןושמש לע ןוחצינה
:הליהת ריש ורשו
/ ...ונביוא ןושמש תא / ונדיב וניהלא ןתנ"
/ ונצרא בירחמ תאו ונביוא תא / ונדיב וניהלא ןתנ
(דכ-גכ :זט) ".ונללח תא הברה רשאו
.תיבה ידומע ןיב דמעוה ןושמש .וב סלקתהל ידכ ןושמש תא ואיבה םה םבל בוטבו
:ודיב קיזחמה רענה לא ןושמש רמאיו"
,םהילע ןוכנ תיבה רשא םידמעה תא ינשימהו יתוא החינה
,םיתשלפ ינרס לכ המשו ,םישנהו םישנאה אלמ תיבהו .םהילע ןעשאו
.ןושמש קוחשב םיארה השאו שיא םיפלא תשלשכ גגה לעו
:רמאיו 'ה לא ןושמש ארקיו
,הזה םעפה ךא אנ ינקזחו אנ ינרכז ,םיהל-א 'ה
.םיתשלפמ יניע יתשמ תחא םקנ המקנאו ,םיהל-אה
,םהילע ןוכנ תיבה רשא ךותה ידומע ינש תא ןושמש תפליו
.ולאמשב דחאו ונימיב דחא ,םהילע ךמסיו
.םיתשלפ םע ישפנ תמת :ןושמש רמאיו
,וב רשא םעה לכ לעו םינרסה לע תיבה לפיו ,חכב טיו
(ל-וכ :זט) ".וייחב תימה רשאמ םיבר ותומב תימה רשא םיתמה ויהיו
:ותומב ןושמש םע ביטימ םימכח שרדמ
:"יניע יתשמ תחא םקנ המקנאו"
,הזה םלועב תחא יניע רכש יל ןת ,םלועה ןוביר :וינפל רמא
(דכ :ט רבדמב הבר שרדמ) .אובל דיתעל יל תנקותמ אהת תחא יניע רכשו
דחאכ ,הברה םימעפ 'ה םש תא ריכזמ אוה :ןימאמ שיאכ ןושמש הלגתמ הנורחאה ותליפתב
יניע יתשמ תחא םקנ המקנאו ,םיהל-אה ,הזה םעפה ךא אנ ינקזחו אנ ינרכז ,םיהל-א 'ה" :םיאיבנה
רתויב יטמרדה טפשמב ,דחא טפשמב 'ה םש תא ןושמש ריכזמ םימעפ שולש ".םיתשלפמ
.ויביוא םע דחי ,דבאתהל אוה שקבמ ובש טפשמב ,וייח ימיב רמאש

תמקנ םקנ ותומבו ,ויניע יתש רוקינב שנענ ,ויניע ירחא ךלה ואטחב :ןושמש לע לגעמה רגסנ
לע יתשנענ :רמא וליאכ .אבה םלועל ,ןושמשל ,ול ןמוזמ הרכש ,היינשה ןיעהו ,ויניעמ תחא
תוודחב ,ןאכ ינא הצור ותיצחמ :םיינשל קלחמ ינא יל עיגמה רכשה תא .וילע יתרפיכו ,יאטח
.אובל דיתעל ,ימצעל ינא רמוש ותיצחמו ,םיתשלפב המקנה

:םירצק םירבד בותכה רפסמ ןושמש לש ותרובק לע
,ותא ואשיו ,והיבא תיב לכו ויחא ודריו"
.ויבא חונמ רבקב ,לואתשא ןיבו הערצ ןיב ותוא ורבקיו ולעיו
(אל :זט) ".הנש םירשע לארשי תא טפש אוהו
ןיב ...ומעפל 'ה חור לחתו" :ומעפל 'ה חור הלחה ובש םוקמה והז .ונל רכומ ותרובק םוקמ
ובש םוקמל עיגהו רזח ותומב :ןושמש ביבס רגסנ ףסונ לגעמ .(הכ :גי) "לואתשא ןיבו הערצ
.ותאובנ תא לחה ובש םוקמב ,ויבא רבקב רבקנ אוה .ותלועפ תא לחה

.תויתשלפ םישנ רחבו ויניע רחא ךלה ,ויבא תיב תא בזע אוה :ןושמש לש וכרד התייה הכורא
.תחאה וניע תמקנ תא םקנו ,ויניע רוקינב שנענ ,ויניע רחא ךלה :התייה םילגעמב וכרד ךא
רבקנו רזחו ,םיה ףוחלש םיתשלפ ירעל אצי ,לואתשא ןיבו הערצ ןיב ותוליעפ תא לחה אוה
.לואתשא ןיבו הערצ ןיב ,ויבא לש םירבקה תלחנב

םירשע לארשי תא טפש אוהו" :רמאנ רבכש קוספ לע הרזח אוה ןושמש תשרפב ןורחאה קוספה
עודמ .הנושארה תיתשלפה השיאה םע ,הנמתב תוערואמה רואית רחאל הז קוספ ונארק רבכ ".הנש
הזה קוספב וניאר הלעמל ונירבדב ?ותוא םיעדויו ותוא םיריכמ ונאש ,הז טפשמ לע קוספה רזוח
ביטימ ןאכ םג םלוא .ויניע ירחא ךלוהה ןושמש רואיתל רבעמו טפושה ןושמש תפוקת לש םויס
:תניינעמ ךרדב תוליפכה תא שרפמו ,ןושמש םע שרדמה
םירשע ונממ םיארי ויהש ךרדכ ,ותומ רחאל הנש םירשע ונממ םיארי םיתשלפה ויה"
(ח :א הטוס ימלשורי) ".וייחב הנש
.ותומ רחאל ,טפש וליאכ ,הנש םירשע דועו ,וייחב טפש הנש םירשע :תוריפס יתש ןאכ שי
לש םדחפ רוקמ היה ןיידע ותומ רחאל הנש םירשע יכ דע ,ךכ לכ זע היה ותומ לש םשורה
.םיתשלפ


םיטפוש רפס ןכות