םיטפוש רפס םויס - א"כ-ז"י םיטפוש


גרבנזיא הדוהי.ושחרתה קוידב יתמ תעדל תורשפא אלבו ךיראת אלל ,םירופיס ינש םימייסמ םיטפוש רפס תא
ינשה רופיסהו ,ןהכו םיהולא םג ול אצומ ךרדבו הלחנ ול שפחמה ןד טבש לע אוה דחאה רופיסה
הצרפש המחלמ לעו ,השיא וסנאש םישנא לע ןגמה ,ןימינב טבש לש תירסומ הליפנ לע אוה
.הז השעמ תובקעב

תפוקת תליחתב ורק יכ הארנ ןיינעה יפל ךא ,ךיראת אלל םיעיפומ םירופיסה ינש ,רומאכ
ןיינעב אלא ימעפ-דח ןיינעב אל ןאכ רבודמ יכ תוארהל ומכ ,רפסה ףוסב וצבושו םיטפושה
.חקל ונממ דומללו ותוא ריכהל ךירצש ,ינמז-לע ,ינורקע

הכימ לספ
ליחתמ רואיתה .הלחנ ול שפחמ אוה הבש הפוקתב ,ןד טבש לש ורופיס אוה ןושארה רופיסה
םירפא רהמ םדא לע רפוסמ הליחתב .םלש ןיינעל םירשקתמ ףוסב קרש ,םידרפנ םירופיס ינשב
שידקהל הטילחה יכ הנבל העידומ םאה .והשעמב הדומ ףוסבלו ףסכ ומאמ בנוגה ,והיכימ םשב
,לספ ףסכה ןמ השוע ףרוצה ,ףרוצל ףסכה תא תרסומ םאה .לספ ונממ תושעלו 'הל ףסכה תא
.בונגה ףסכה ןמ השענש לספל ןהכ תויהל ךפוה ףסכה תא בנגש שיאהו

:הלא םיקוספב םייתסמ הבינגה רופיס
,הכסמו לספ והשעיו ,ףרוצל והנתתו ,ףסכ םיתאמ ומא חקתו"
.והיכימ תיבב יהיו
,םיהלא תיב ול ,הכימ שיאהו
.ןהכל ול יהיו וינבמ דחא די תא אלמיו ,םיפרתו דופא שעיו
(ו-ה :זי) ".השעי ויניעב רשיה שיא ,לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב
,שדח םירוגמםוקמ שפחמ םחל תיבב רגה יול רענ .הלילעל ףרטצמ ףסונ םדאו ,ךישממ רופיסה
:הקסע םישוע םיינשה .הכימ תיבב וכרדב רבוע אוהו
,ןהכלו באל יל היהו ,ידמע הבש :הכימ ול רמאיו"
...ךתיחמו םידגב ךרעו םימיל ףסכ תרשע ךל ןתא יכנאו
,ןהכל רענה ול יהיו ,יולה די תא הכימ אלמיו
.הכימ תיבב יהיו
,יל 'ה ביטיי יכ יתעדי התע :הכימ רמאיו
(גי-י :זי) ".ןהכל יולה יל היה יכ
חלוש טבשה .הלחנ ול שפחמה ןד טבש רואיתל ,לארשי ץראב רחא םוקמל רופיסה רבוע בושו
רענה תא םישגופ םה םש .הכימ תיב תא םכרדב םירבוע םהו ,ץראה תא לגרל םישנא השימח
םהו ,שדחה ודיקפת לע םהל רפסמ רענה .רבעב וידודנמ םהל רכומהו ,ןהכ דיקפת אלממה ,יולה
:דימ ונממ םישקבמ
,העדנו םיהלאב אנ לאש"
(ה :חי) ".הילע םיכלה ונחנא רשא ונכרד חלצתה
המ תא םה םירמוא ,םיריכש םינהוכ לש םכרד ךכ .לאש םרטב דוע ,דימ םהל בישמ רענה
:רמול םהמ םיפצמש
(ו :חי) ".הב וכלת רשא םככרד 'ה חכנ ,םולשל וכל"
שש םמע םיחקולו ןד טבשל םירזוח םהו ,התוא שובכל םיטילחמ ,שיל ריעל םיעיגמ םילגרמה
תא" םמע םיחקולו ,הכימ תיבב בוש םירבוע םה םכרדב .שיל תא שובכל ידכ םימחול תואמ
תא לבקמ אוה "םישע םתא המ" ןהכה תלאשל .(חי :חי) "הכסמה תאו םיפרתה תאו דופאה לספ
:הבושתה
,ונמע ךלו ,ךיפ לע ךדי םיש ,שרחה"
.ןהכלו באל ונל היהו
,דחא שיא תיבל ןהכ ךתויה בוטה
(טי :חי) "?לארשיב החפשמלו טבשל ןהכ ךתויה וא
ןד ינב .ןד ינב ירחא םיפדורו םיקעזנ הכימ תיבבש םישנאה לבא .ןד ינבל ףרטצמו ענכנ ןהכה
:הנוע הכימו "?תקעזנ יכ ךל המ" הכימל םירמוא
?דוע יל המו ,וכלתו ןהכה תאו םתחקל יתישע רשא יהלא תא"
(דכ :חי) "?ךל המ ,ילא ורמאת הז המו
:איה לבקמ אוהש הבושתהו
,שפנ ירמ םישנא םכב ועגפי ןפ ,ונמע ךלוק עמשת לא"
"...ךתיב שפנו ךשפנ התפסאו
(וכ-הכ :חי) .ותיב לא בשיו ןפיו ,ונממ המה םיקזח יכ הכימ אריו
:ןהכ םעו לספ םע השדחה םריעל םירבוע םהו ,ןהכבו לספב וכז ןד ינב
,השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהיו ,לספה תא ןד ינב םהל ומיקיו"
(ל :חי) ".ץראה תולג םוי דע ינדה טבשל םינהכ ויה ,וינבו אוה

?רופיסה תועמשמ המ
בותכה .םירבדה עקרב גולגל לש טוחב דימ ןיחבמ הכימ לספ תשרפ לש יארקמה רואיתב ןייעמה
םיניבמ ונא ןיטישה ןיבמ לבא ,ילרטינ לוכיבכ רואיתב לספה השענ ונממש ףסכה רוקמ תא ראתמ
,ףסכה ןמ השאייתהש ,םאה .ומאמ ןב בנגש ףסכב אוה לספה לש ורוקמ :קרפה בתוכ ונל זמרמ המ
ןד ינבש לספה לש "ינחור"ה רוקמה והז .ןהכ תויהל ךפוה בנגה ןבהו ,לספ תיישעל ותוא השידקה
.םויקו הדובע שפחל םוקמל םוקממ ךלוהה ,דוונ רענכ ראותמ לספה תא תרשמה ןהכה .םיצמאמ
תויוכזהו ותרוכשמ אוה הכימ םע םכסמ אוהש דיחיה רבדה ,"ןהכ"ה דיקפת תא לבקמ אוה רשאכ
.האלמ הלכלכו דוגיב הזל ףסונו ,יידמל הכומנ תרוכשמ ,הנשל ףסכ הרשע :ותרוכשמל תוולנה
.יול טבשמ אוהש הדבועה ללגב תאזו ,ןהכ תויהל אוה ךפוה - ורכש תא רענה לביקש רחאל

תאו לספה תא ודדש ןד ינב :לספה םקוה הבש ךרדל המוד לספה תא ןד ינב ולביק הבש ךרדה
:דואמ דע רורב הז רופיס לש ןויערה יכ המוד .ןחלופ םוקמ םהל ומיקה םה ךכו ,דחי םג ןהכה
תרכומה תרתוכה תחת תאז לכו ,רוהט ירחסמ ןיינע אלא םניא וזה םילילאה תדובע לכו לספה
.(ו :זי) "השעי ויניעב רשיה שיא ,לארשיב ךלמ ןיא םהה םימיב" ,ונל

.תוירע יוליג :ינשה אטחה תא ראתל םיטפוש רפס רבוע ,הרז הדובע ,ןושארה אטחה רואית רחאל

העבגב שגליפ
.תוכבוסמ תויטפשמ תויעב הב שיו ,רתוי הברה תבכרומ העבגב שגליפ תשרפ

תאז רחאל דימו .(א :טי) "לארשיב ןיא ךלמו םהה םימיב יהיו" :תרכומה המסיסב ליחתמ רופיסה
סוטטסב איהש השיא - שגליפש ךכל תמרוגה ,"םירפא רה יתכרי"ב תיתחפשמ הבירמ רואית אבומ
ההושו ,הדוהי םחל תיבב היבא תיבל תרזוח השיאה .הלעבמ תחרוב - האושנ השיאמ רתוי ךומנ
ונתוחו שיאהו ,וילא בושל ותשא תא ענכשל ידכ וימח תיבל ךלוה לעבה .םישדח העברא םש
ושגליפו שיאהו םידרפנ םהש דע ,םימי השימחו העבראו השולש םיתושו םילכואו הזב הז םיחמש
םהו ,םויה ףוסב ךרדל םיינשה םיאצוי החמשו הליכא בורמ .םירפא רהל הרזח םכרדל םיאצוי
.םכרדב הניל םוקמ אוצמל םיכירצ

ונתוא ןיכיש זמר ונילא חולש רבכ רופיסה תא עמשנ םרטב דוע לבא ,תחנב ךשמנ רואיתה
לומ םירבוע םה .וב ןולל םוקמ םישפחמ םהו ,ךרדב ושגליפו ורענ ,שיאה .תואבה תארקל
:ברסמ שיאה .םש ןוללו סוביל סנכיהל עיצמ רענהו ,םויה לש םילשורי איה ,סובי
(בי :טי) ".העבג דע ונרבעו ,הנה לארשי ינבמ אל רשא ירכנ ריע לא רוסנ אל"
.םירכנה ריע ,סוביב ןולל אלו ,ןימינב ינב לש םריע ,העבגב ןולל ףידעמ שיאה

תא ראתמ קוספהו .םש ןולל ,העבגל םיסנכנ םהו ,תעקוש שמשה ,העבגל דע םיעיגמ השולשה
:ריעל םתסינכ
םתוא ףסאמ שיא ןיאו ,ריעה בחרב בשיו אביו ,העבגב ןולל אובל םש ורסיו"
,ברעב הדשה ןמ והשעמ ןמ אב ןקז שיא הנהו .ןולל התיבה
...ינימי ינב םוקמה ישנאו ,העבגב רג אוהו ,םירפא רהמ שיאהו
(כ-וט :טי) ".ןלת לא בוחרב קר ,ילע ךרוסחמ לכ קר ,ךל םולש :ןקזה שיאה רמאיו
:םיחרוא ןימזמ העבג יבשוי לכב דחא םדא קר :תואבה לא ונתוא הניכמה הציקע ןאכ שי בוש
.ול אל טבש ברקב רג אוה הרקמבו ,םירפא רהמ אלא םוקמה ינבמ וניאש ,רז שיא

,"ןלת לא בוחרב קר" רמוא ןקזה .רכומ לילצ שיאהו ןקזה ןיבש החישב תעמוש השיגרה ןזואה
רשאכ .העבגהמ רטמוליק םישימחכ לש קחרמב :בורק םוקממו תרחא הפוקתמ רכומ טפשמהו
- םיחרוא ןימזמה אוה רזה םש םג - ותיבל טול םתוא ןימזה ,טול תא ליצהל םודסל םיכאלמה ואב
ןאכ רוזחי אל יכ ונא םיווקמ ןיידעו .(ב :טי תישארב) "ןילנ בוחרב יכ ,אל" :ורמא םיכאלמהו
.םודסב הרקש המ

:םיטפוש רפסב ארקנו ךישמנ
.ותשיו ולכאיו ,םהילגר וצחריו ,םירומחל לביו ,ותיבל והאיביו"
תא ובסנ ,לעילב ינב ישנא ,ריעה ישנא הנהו ,םבל תא םיביטימ המה
.תלדה לע םיקפדתמ ,תיבה
ךתיב לא אב רשא שיאה תא אצוה :רמאל ןקזה תיבה לעב שיאה לא ורמאיו
...ונעדנו
,יתיב לא הזה שיאה אב רשא ירחא ,אנ וערת לא ,יחא לא :םהלא רמאיו
,םתוא אנ האיצוא ,והשגליפו הלותבה יתב הנה .תאזה הלבנה תא ושעת לא
.תאזה הלבנה רבד ושעת אל הזה שיאלו ,םכיניעב בוטה םהל ושעו ,םתוא ונעו
.ול עמשל םישנאה ובא אלו
לכ הב וללעתיו ,התוא ועדיו ,ץוחה םהילא אציו ,ושגליפב שיאה קזחיו
.רחשה תולעכ הוחלשיו .רקבה דע הלילה
(וכ-אכ :טי) ".רואה דע םש הינודא רשא שיאה תיב חתפ לפתו רקבה תונפל השאה אבתו
םלוכ ,רבכ ורמאנ םלוכ - םייוטיבה ,תורימאה .םדוקה השעמה לע הרזחכ עמשנ רואיתה
םש םג .(ד :טי תישארב) "תיבה לע ובסנ ,םדס ישנא ריעה ישנא" םש םג .םודסב ושחרתה
"םתא העדנו ונילא םאיצוה ,הלילה ךילא ואב רשא םישנאה היא" ריעה ישנא םיארוק
אנ האיצוא ...תונב יתש יל אנ הנה" - טול - חראמה םהל הנוע םש םגו ,(ה :טי תישארב)
.(ח :טי תישארב) "רבד ושעת לא לאה םישנאל קר ,םכיניעב בוטכ ןהל ושעו םכילא ןהתא

ריעה ישנא וחילצה אל םודסב :לדבהה ליחתמ ןאכו ,םירופיסה ינש ןיב ןוימדה ןאכ דע
הפוס תאז לכבו .חתפה תא ואצמ אל םהו ,םירוונסב םהיניע תא וכה םיכאלמה .םתמיזמב
"לעילבה ישנא" וחילצה העבגב ,תאז תמועל .הלוכ הסרהנו הכפהנ ריעה :ץרחנ םודס לש
תיבה ןמ שיאה אצי רשאכ .הב וללעתה םהו ,ושגליפ תא םהילא איצוה שיאה :םתמיזמב
:תיבה ףס לע תלטומ ושגליפ תא אצמ אוה ,רקובב
.הנע ןיאו ,הכלנו ימוק :הילא רמאיו"
(חכ :טי) ".ומקמל ךליו ,שיאה םקיו ,רומחה לע החקיו
:התנע אל איה עודמ ונל הלגמ ךשמהה קרו ,השיאל הרק המ שרפמ וניא קוספה ?הל הרק המ
.ומקמל ךליו שיאה םקיו"
,הימצעל החתניו ,ושגליפב קזחיו ,תלכאמה תא חקיו ,ותיב לא אביו
(טכ-חכ :טי) ".לארשי לובג לכב החלשיו ,םיחתנ רשע םינשל
ריאשמו םיטרפ רפסמה ריסחמ המכ דע םיניחבמ ונא ,הזה רופיסה ןמ הייחד םיאלמתמ ונאש לככ
לבא ,ישונא יתלב והשמ השוע שיאה .התמ השיאה יכ םיניבמ ונא וישכע קר :וננוימדל םתוא
תדקעב :ארקמב םיימעפ עיפומה יוטיב אוה "תלכאמה תא חקיו" .רחא השעמ ונל ריכזמ והשעמ
.ושגליפ תא חתנל תלכאמה תא חקול שיאה ןאכו ,ונב תא טוחשל תלכאמה תא חקול םהרבא קחצי
םצעב שגליפה יכ בל םימש ונא החיתנה רואיתב קרו ,התמ שגליפה יכ וישכע דע רמאנ אל
יתלב םישעמ ינש ןיב האוושה ןאכ שי .התייה התמ יכ ,תונעל הלכי אל יכ ,התנע אל יכו ,התמ
רשאכ ,העווזה איש ןיבל ,ונב תא בירקמ םהרבא רשאכ ,תימצעה הברקהה תגספ ןיב :םיישונא
לעו ,םהילא עיגהל רשפאש םיהבגה לע קוספה ונל זמור וליאכ .ותשא תייווג תא חתנמ םדא
.םכותל לופיל רשפאש תומוהתה

לבא ,רמאנ אל לארשי ינבל עידוה המ .לארשי לובג לכב ותשא תייווג יקלח תא חלוש שיאה
:המושר םתבוגת
לארשי ינב תולע םוימל תאזכ התארנ אלו התיהנ אל :רמאו הארה לכ היהו"
.הזה םויה דע םירצמ ץראמ
(ל :טי) ".ורבדו וצע ,הילע םכל ומיש
ןולל םיאב םישנא .העבגבש ןימינב ינב לש הדוריה תירסומה םתמרמ םימעפנ ונייה ןאכ דע
ריעה ישנא םיפיקתמ ,הניל םוקמ םהל עיצמ רז רשאכ .הניל םוקמ םהל עיצמ שיא ןיאו ,ריעב
ינב ידי לע ץמואו ,ינענכה ברקב הארנכ םייק היהש גהנמ - ויחרוא תא םיצורו חראמה תא
ןיאו ,םויה דעו זאמ םימייק סנוא ישעמו םיעשפ :ירשפא יתלב רבד ןאכ ןיא ןיידע לבא .ןימינב
ךופהל ןתינ אל ןיידע .םיוסמ םוקמב תמיוסמ ריע ינב לש תופפורתה לע אלא דיעמ רבדה
.ללכה לע דיעמה ינורקע ןיינעל הז ןיינע

,הדעה לכ תפסאתמ ,הבוגת לע הווציש לארשיב ךלמ ילב .םיפצמ ונאש הממ הרומח הבוגתה
לארשי ינב .םויה לש הלאמר ריעה דיל ,ןימינב לובגב ריע ,הפצמב ,שיא ףלא תואמ עברא
זוחא הרשע יכ םיטילחמ םה .ןימינב ינב תא ושינעי רשא דע םתיבל ובושי אל יכ םיטילחמ
השירד ןימינב ינבל םינפמ םהו ,ןימינבב המחלמה תארקל הדיצ ןיכהל ואצי םימחולה ללכמ
:הרצק
,םתימנו העבגב רשא לעילב ינב םישנאה תא ונת התעו"
(גי :כ) ".לארשימ הער הרעבנו
:13 -ה האמה ןמ דומלתהו ארקמה ןשרפ ,ן"במר ןתונ ךכל הבושת ?עודמ .םיברסמ ןימינב ינב
יתלוז השעמ ושע אלש ,הרות ןידב התימ ןיבייח ויה אלש אוה רורב רבד"
הוחלשיו :םדיב התמ אל םג .הלש התימל ונווכתנ אלו ,הנוזה שגליפה יוניע
ויהש ינפמ לבא ...התמ ךכ רחאו הינודא תיבל םתאמ הכלהו ,רחשה תולעכ םתאמ
,הרותל גייס תושעל םיטבשה ואר ,םודס ישנאכ הלבנ תושעל םירמואו םיצפח
..."לארשימ הער הרעבנו" :ורמאש ומכ ,לארשיב ןכ רמאיי אלו השעיי אלש
".שגליפה יוניעב התימ בויח םהב היה אלש ,הז רבדב ומיכסה אל ןימינב טבשו
(ח :טי ארקיול ן"במר)
יכרדל הרזח שיאה תא הפיקתהש הצובקה השעמב םיאור לארשי ינב :יטפשמ חוכיו ןאכ שי
םה ןיאש ףא ,םתוא גורהל םיצור םה ןכ לע .םיינענכ תונחלופ שודיח - םודס לש תוגהנתהה
םיבייח םה ןיא ירהש ,תוומל םישנאה תא רוסמל םיברסמ ,םתמועל ,ןימינב ינב .התימ םיבייח
!חוצרל ונווכתה אל םה :התימ

ףלא השישו םירשע ןיבל ,לארשי ינבמ שיא ףלא תואמ עברא ןיב םדמ בוקע ברק ץרופ ךכו
.םיפסונ םילייח תואמ עבש - העבגה יבשוי םמעו ,ןימינב ינבמ שיא

םילאוש םה ןיא .(חי :כ) "?ןמינב ינב םע המחלמל הלחתב ונל הלעי ימ" :'הב םילאוש לארשי ינב
הדוהי" איה 'ה תבושת .ןימינב ינב דגנ המחלמל תאצל םיכירצ םה םא ,תינורקעה הלאשה תא
ינב .לארשימ םילפונ שיא ףלא םיינשו םירשע .םיפגינו ,ברקל םיאצוי לארשי ינב ."הלחתב
המחלמל תשגל ףיסואה" :תצק הנוש םתלאש םעפהו ,םילאושו םירזוחו 'ה ינפל םיכוב לארשי
בושו ,ןימינב ינב ינפל לארשי ףגינ בושו .תיבויח הבושתה םעפה םג .(גכ :כ) "?יחא ןמינב ינב םע
יחא ןמינב ינב םע המחלמל תאצל דוע ףסואה" :רתוי הבחר םעפה ,הלאש בושו ,םוצו הליפת
דציכ בל םישנ .(חכ :כ) "ךדיב וננתא רחמ יכ ,ולע" איה הבושתה םעפהו .(חכ :כ) "?לדחא םא
יכ םיחכוש םה ןיא המחלמה תביאבו ברקה תרעסב םג ."יחא ןימינב" :ןימינב טבש תא םה םינכמ
םירשע ןימינב טבשב םיגרוה םה .חצנל לארשי יטבש םיחילצמ תישילשה םעפב !םה םיחא
.ןימינב ירעבש םיחרזאה תא םיכמ םג ךכ רחאו ,םימחול ףלא השימחו

אל םהמ שיאש ברקה ינפל ועבשנ יכ םירכזנ לארשי ינב :שפנה ןובשח ןמז ליחתמ ברקה רחאל
םיללפתמו םיכוב ,לא תיבל םיחצנמה םילוע אלמה ןוחצינה רחאל .ןימינב טבש ינבל ותב תא ןתיי
:וז הליפת
,לארשיב תאז התיה ,לארשי יהל-א 'ה ,המל"
(ג :אכ) "?דחא טבש לארשימ םויה דקפהל
תא וסנאש הלא תא גורהל ןוצרה ללגב המחלמל ואצי םה הליחת .יתכלה ןויד ליחתמ בושו
,ןימינב טבש תא תויחהל תורשפאה תא םיקדוב םה וישכעו ,תוומ םניד ןיאש ףא ,שגליפה
,ןימינב םע המחלמל ואב אל דעלג שבי יבשוי יכ ררבתמ :אצמנ ןורתפהו .העובשה תורמל
יכ לע דעלג שבי יבשוי תא שינעמ םעה .םהיתונב תא םהל תתל אלש ועבשנ אל םה ןכ לעו
.ןימינב ינבל םישנל חקול אוה םהיתונב תאו ,המחלמל ואב אל

םעה שפחמ בושו ,(וט :אכ) "לארשי יטבשב ץרפ 'ה השע יכ ,ןמינבל םחנ םעהו" :תרבוג הטרחהו
ףוקעל דציכ הצע ןימינב ינבל םיצעיימ םינקזהו .ןימינב ינבל תורסחה םישנה תא םילשהל םיכרד
ינב ושע ךכ .םישנ םהל ףוטחלו גחב םימרכב דוקרל תואצויה הליש תונבל בוראל :העובשה תא
.טבשה לצינ ךכו ,ןימינב

םויס
ינב לש תירסומה המרה תדירי תא הארמ אוה :וכופיהו רבד הארמ םיטפוש רפס לש ומויס
םהיתובקעבו ,תוירע יוליגו הרז הדובע :השעי ויניעב רשיה שיאו לארשיב ךלמ ןיא רשאכ ,לארשי
רוכזל לארשי ינב םיחילצמ המכ דע :ךפהה תא םויסה הארמ העשב הב ךא .הארונ םימד תוכיפש
ןיידע םה ,םיעשופ שינעהל ידכ רחא טבשב םחליהל םיצלאנ םה רשאכ םגו ,םעכ םתודחא תא
לע םירעטצמ םהש הדימ התואב ןוחצינה לע םירעטצמ םהו ,םימחלנ םה םהיחא םע יכ םירכוז
.ןולשיכה


םיטפוש רפס ןכות