לארשי ץראב םיכרדה תשר - 'ה קרפ םיטפש

(ו,ה)."..תוחרא ולדח לעי ימיב ,תנע ןב רגמש ימיב"