שבילי התנ"ך - פרקי המקרא, פרשנות, מדרשים, קריאה בטעמים, מאמרים, מפות, ציורים וחומרי עזר כסדר המקרא
על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ
פירוש על משלי / רבנו יונה מגירונדי
פירוש ספר משלי / יוסף בן יוסף נחמיאש
חידות בספר משלי / מרדכי זר-כבוד (pdf)
פירוש משלי / אברהם אבן עזרא
מדרש שוחר טוב עם פירוש מהר"י כהן

מאמרים לפי סדר הפרקים
משלי יג: יש נספה בלא משפט / יהודה איזנברג
משלי טז: מה תפקידו של הלב במקרא? / יהודה איזנברג
משלי כא: מידת שליטתו של האדם בגורלו / יהודה איזנברג
משלי כה: כבוד אלהים הסתר דבר / יהודה איזנברג
משלי כו: ענה כסיל כאוולתו / יהודה איזנברג
משלי כט: יסר בנך ויניחך / יהודה איזנברג
משלי ל: מי עלה שמים וירד / יהודה איזנברג
משלי ל, כד-כח: חכמת הממשל במשל חכמה / יהודה אליצור
משלי לא: "אשת חיל" / יוסף אחאי (pdf)