םימד יכפוש וניניב ויהי אלש תנמ לע

ךרכב עשוהי

ח"ישת לולא א"ס תוחולש
(אכ םירבד - הפורע הלגע תשרפב ןויע)

ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא המדאב ללח אצמי יכ .א
:והכה ימ עדונ אל הדשב לפונ התשרל

םירעה לא ודדמו ךיטפשו ךינקז ואציו .ב
:ללחה תביבס רשא

ללחה לא הברקה ריעה היהו .ג
רקב תלגע אוהה ריעה ינקז וחקלו
:לעב הכשמ אל רשא הב דבע אל רשא

ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודרוהו .ד
ערזי אלו וב דבעי אל רשא
:לחנב הלגעה תא םש ופרעו

ךיהלא 'ה רחב םב יכ יול ינב םינהכה ושגנו .ה
'ה םשב ךרבלו ותרשל
:עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו

ללחה לא םיבורקה אוהה ריעה ינקז לכו .ו
:לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי תא וצחרי

(ירק וכפש) הכפש אל ונידי ורמאו ונעו .ז
:ואר אל וניניעו הזה םדה תא

'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ .ח
לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו
:םדה םהל רפכנו

ךברקמ יקנה םדה רעבת התאו .ט
.אכ םירבד :'ה יניעב רשיה השעת יכ


[א]
ללח אצמי יכ
הטוס) .יוצמל טרפ - אצמי יכ :רמאנש ןיפרוע ויה אל ם"וכע הבורש ריעל וא רפסל ךומס אצמנ
(המ :דמ
(ה"לה ט"פ שפנה תרימשו חצור תוכלה ם"במר) .ם"וכע והוגרהש תקזחב הז ירהש
(.זמ הטוס ,ירפס).הפורע הלגע הלטב םינחצרה וברשמ ורמא ןאכמ ,יוצמש העשב אלו - אצמי יכ
.יוצמ יתלבה רבד ןייצמ האיצמ ןושלו (גי ארקיו) "עגנ היהי יכ" היוה ןושל ספתי םיליגר םירבד לע
(ם"יבלמ)

.םימד תוכיפשמ םנויקנו םתקזח לע םדימעהל ידכ תוכזב לארשיל הדחייתנ וז הוצמ
הלגע הלטב יולגב ןינחצרה וברשמו ,אצמי יכ - רידנ אוה הז הרקמ יכ יאנתב ךא איה תגהונ ןכ לע
(.זמ הטוסב הנשמה לכ םש האר) .הפורע


[ב]
.וצראב לארשיל וז הוצמ הדחיתנו
.התשרל ךל ןתנ ךיהלא 'ה רשא המדאב

(א ב"פ םש ם"במר .ירפס) .ןדריה רבעב ןכו ,לארשי ץראב אלא גהונ הפורע הלגע ןיד ןיא
:הרות הרמא שפנ חצור תשרפל םוכסב

הב םתא רשא ץראה תא ופינחת אלו
ץראה תא ףינחי אוה םדה יכ
הב-ךפש רשא םדל רפכי אל ץראלו
:וכפש םדב םא-יכ
הב םיבשי םתא רשא ץראה תא אמטת אלו
הכותב ןכש ינא רשא
(דל-גל הל רבדמב) :לארשי ינב ךותב ןכש 'ה ינא יכ

ולאש (טכ) םכיתורודל טפשמ תקחל םכל הלא ויהו הליחת רמאש ינפמ - ץראה תא ופינחת אלו
.ץראל הצוחב םג םיגהונ (חצור יניד) םיטפשמה
אמטנ אלשו התוא ףינחנ אלש ריהזהו ,םש רשא הניכשה דובכל ,רתוי ץראה יבשויב רימחהו
.התוא

תישע הפונח לכ יכ 'וכו ףוסאת טעמו הדשה איצות בר ערז תוללקב הרמאנה איה ,הפונחה ןיינעו
ומכ ,תוירע יולגבו םימד תוכיפשו הרז הדובעב ץראב שנוע אוהו .םייניעל המדנהו הארנה ךפה
(.ה ,דכ והיעשי) .היבשוי תחת הפנח ץראהו (.א ,ג והימרי) ץראה ףנחת ףנח אלה :רמאנש
.(ן"במר0

- - - םימדב ץראה ףנחתו
(וק םילהת) :ותלחנ תא בעתיו ומעב 'ה ףא רחיו

'וכו הזה םוקמב וכפשת לא יקנ םדו
יתתנ רשא ץראב הזה םוקמב םכתא יתנכשו
(ז-ו ,ד והימרי):םלוע דעו םלוע ןמל םכיתובאל

[ג]
- הדשב לפנ
תונוש תוישרפב םיבותכ הלא לכ ,םידיזמו םיגגוש ,םהיגוסל םיחצור ינידו שפנ תאכה רוסיא
.אוה ימ עדונ אל יכ ,חצורב רמגנ וניא רשא חצר הרקמ ,שדח ןיד ונינפל ןאכ םלוא ,הרותב
.קעוז ומדו .הדשב לפונ אוהשכ חצרנה תא קר םיאור ונא

ךרבתי וינפל קעוצו לפונ ללחה םד ןיידע יכ - רמול - - תרתוימ איהש "לפונ" תלימ ןאכ ןכתי םג
(ךישלא) ןיד עבותו

וא ,וילא םמעז םינפמ לכה ,החוורל הלוכ הרבחה תמשונ חצורה אצמישכל ,םלוע לש וגהנמ
.המודכו םיישפנה םיעינמה ויה המ וא ,חצרנה ןיבו וניב היה המ ;תוביסמה תא תעדל םינופ
.וכפוש םדב רפכתמ םדה םגו ,ונידב םירהטתמו םימחנתמ לכה

יקנה םדה לע ודימעהלו ולוכ רוביצה תא םישאהל האב וז השרפ ,הפורע הלגע תוצמ ןכ אל
המדאב רמוא והזו - םלענה םימדה ךפוש לא םיבורק לכהו ללחה לא םיבורק לכה יכ .וברקב
יכ ןפואב םכתמדא יקלחו םתא ובשחת דחאכ יכ ,דיחי ןושל רמולכ - .ךל ןתונ ךיקלא 'ד רשא
(םש) .היהיש םוקמ לכב לארשי שיא לכל קלח עיגמ ללוכה ןווע םג

- - והכה ימ עדונ אלו
.הזה עשפב בייח אוה םג הדימ וזיאב שיגריו ובבלב דחא לכ שפחי חצורה ירחא שופיחב התע יכ
לע ,הרבחה ללח לא קעוזו םימשל קעוז ומדו ומוקמב םש לטומ ןיידע ,ץראל לפונ אצמנש גורהה
.הזה הדשכ רקפה והשעו וילע םק רשא ויחא
.םימד תוא ול םשיו ןושארה ןיק הנק רשא הדשה הז אלה

הדשב םתויהב יהיו
(ח ,ד תישארב):והגרהיו ויחא לבה לא ןיק םקיו
- - והכה ימ עדונ אלו
לכ לע ןכל ,ללכה ברקב אבחתה ןיק יכ .הפורע הלגע תשרפ תא הרותה ונילע הדירחה תאז לע
.לבה לש ומד םויה קעוצ םעה
(םש):המדאה ןמ ילא םיקעצ ךיחא ימד לוק
- - - המדאב ללח אצמי יכ


[ד]
:ללחה תוביבס רשא םירעה לא ודדמו ךיטפשו ךינקז ואציו
.ללחה תוביבס לא םמוקממ םאיצוהל ,ןושארה עוזעזה אב םהילא ,םיטפושהו םינקזה
(.המ הטוס) .םהיחולש אלו םה - ואציו

.ךיטפושבש םידחוימה - ךיטפושו ךינקז
(י"שר) .תיזגה תכשלד ךנה - הלודג ירדהנס ולא
(םש) .לודג ןהכו ךלמ הז ךיטפוש ,ןירדהנס וז ךינקז :רמוא בקעי ןב רזעילא 'ר

םירעה לא ודדמו
ןיד תיבמ םינקז השמח םיאצויו ומוקמב ותוא ןיחינמ ,והכה ימ עדונ אלו ץראל לפונ אצמנש גורה
.ללחה תוביבסש םירעה לא ונממ םידדומו ךיטפושו ךינקז ואציו רמאנש ,םלשוריבש לודגה

חצור תוכלה ם"במר) .דודמל הוצמ הבורקה איהש יאדוב עודי רבדהש וז ריע דצב אצמנ וליפא
(םש הטוס ,א-ט נ"השו

.ללחה תוביבס רשא
ןמ אלו םירעה לא ללחה ןמ ןידדומ .ויתוביבס לכ תא עזעזמו ררועמה זכרמה התע אוה ללחה
רזעילא 'ר ,ומטוחמ :רמוא ע"ר ,ורוביטמ רמוא רזעילא 'ר ?םידדומ ויה ןיאמ .ללחה לא םירעה
(.ב ,ט םש ם"במר :המ הטוס) [ע"רכ הכלהה] .וראוצמ - ללח השענש םוקממ :רמוא בקעי ןב

ןירזוחו (ומוקמ הנק הוצמ תמ) ומוקמב גרהנה תא ןירבוק ,הבורקה ריעה הדעונו םידדומש רחא
(:המ הטוס - .ב ,ט םש י"שר) .םמוקמל םילשורי ינקז

ללחה-לא הברקה ריעה היהו .ג
רקב תלגע אוהה ריעה ינקז וחקלו
:לעב הכשמ אל רשא הב דבע-אל רשא

ןתיא לחנ לא הלגעה תא איהה ריעה ינקז ודרוהו .ד
ערזי אלו וב דבעי אל רשא
:לחנב הלגעה תא םש-ופרעו

- ללחה לא הבורקה ריעה היהו
.רתויב המשאה ,רתויב הדושחה ריעה תא גיצהל אב וליאכ ,ומצע ינפב דמוע הז טפשמ
- ןכ תושעל הוצ םשהש ןכתיו

תובשחמו .םהמ בורק םדא גרהיש ןמדזנ אל ,הל המודכ הריבע ושעש ילול יכ - הבורקה ריעה
(ע"באר) .ונלצא ץק ןיאל ורבגו וקמע םשה
היהת לב ןגמל תויהל ןיואר ויה אלש םוקמה ישנא לש רבד תמשא המדאב ללח אצמהב יכ הנה
(ךישלא) .היתוביבס הלקת
והילא יעתשא אלו ,יול ןב עשוהי יברד הינימ יסרפ אתלת קוחרב אירא הילכאד ארבג אוהה]
.(אי תוכמ) .[ימוי אתלת הידהב

איהה ריעה ינקז ודירוהו - איהה ריעה ינקז וחקלו
ריעל ןידדומ :ןישוע דציכ - ריעה ינקז :רמאנש ןידדומ ויה אל ןיד ןיב הב ןיאש ריעל ךומס אצמנ
.ןיד ןיב הב שיש

םוקמה אוה ,רקפהה חטש אוה הדשה .ריעה לא הדשה ןמ הדידמהו הדשב ללחה אצמנ ,רומאכ
תאזה הדידמהו .(זכ-גכ ,בכ םירבד ,הסרואמה הרענ ןינע האר) ול עישומ ןיאו קעוצ םדאה רשא
לע אקוודו ,ללחה לא הבורקה איהה ריעה לע ,הז רקפה חטש לש תוירחאה תא ליטהל האב
.ןידדומ ןיא ןיד תיב הב ןיאש ריעלו .טפשמהו ןידה תודסומב תדסוימה ריע התוא

לכ בל ררועתיש ידכ הוצמה ישרשמ .ןידל םעה תא ררועל איה הפירעה תוצמ ם"במרה תעד לע
המהב איהש ,הרפ וחקיו ,הילודגו ריעה ינקז תפיסא ,הזה לודגה השעמה תא םתוארב םעה
םתפירע לוקלו ריעל ץוחמ לא - ,הלא םינינע תוארל םיצפח לכהש ,ןומהבו הפיסאב וכליו הלודג
ותבשחמ ריעתו ובבל המהי דימ רבד עדויה לכו .רבדה לע םנויער ררועתיו םיעמושה לכ ודרחי
.םברקמ םיחצורה םיערה ורעבי ךכ ךותמו םינקזה ינפל עדוי אוהש המ דיגהל

ץפח יכ לודג םוסרפ ןומהב םסרפלו תוארהל הזה לודגה השעמב בר תלעות שי ,העידיה דבלמו
ל"ז ם"במר ברהל יתאצמ ןכו חצרנה תמקנ ונממ םוקנל חצורה אוצמל היהי תעדה ישנאו םינקזה
(דקת הוצמ "ךונחה" רפס) .םיכובנ הרומב

תרימשב םעה ורישייה אל ןעיבו ןעי םהיגיהנמל סחוייש יואר םעשפו םעה אטח יכ ילצא ןוכנה לבא
אלש יפל םהיגיהנמ לע המשא היהת םגו .םימד תכיפש םהיניב היהי אלש ןפואמ הרותה יניד
.וינקזו ריעה יטפוש לע לטומה אוה הז יכ ,ורעבלו גרוהה ימ תעדל ועיגה
קדקודמו השק ריעב טפשמ היה םא יכ םימד תוכיפש לא איבי םהיניב טפשמה טועימ יכ םגו
ריעה התוא טפשממ ובבל דחפי יכ ריעה התוא לובגב שפנ גורהל איבהל חצורה די רבגי אל יוארכ
(לאנברבא) .וייח ץראל וסמריו והוגישיו וירחא ופדריש היטפושו


[ה]
רקב תלגע
:לעב הכשמ אל רשא הב דבע-אל רשא
:ערזי אלו וב דבעי אל רשא ןתיא לחנ לא

,תוריפ השוע וניאש םוקמב ףרעיתו ,תוריפ התשע אלש ,התנש תב הלגע אבת ה"בקה רמא
(זמ הטוס 'מגבו םוקמב י"שר ןושל) .תוריפ תושעל והוחינה אלש הז לש ותגירה לע רפכל

(ב"ע םש) .הירחאמ ץיפוקב התוא ןיפרועו
םלענ םוקמב קפס ילב התיה הגירההש לע הרומ - גרהנה יניעמ תמלענ התימ איהש - ופרעו
(ונרופס) .'וכו םעה יניעמ
(םש הטוס) .ואלב רבוע ןתיא לחנב ערוזה
(ט ,י םש ם"במר) .םלועל הדובעו העירזב רוסא הלגעה וב ופרעש לחנה

.ןתיא לחנ
רמואו ךנק עלסב םישו ךבשומ ןתיא (דכ רבדמב) רמאנש ?השק איהש ןתיאל ןינמ :ןנבר ונת
.(י"שר - אוה םינבא לש רה לכו םירה םה) ץרא ידסומ םינתיאהו 'ד ביר תא םירה ועמש (ו הכימ)
רמאנש (י"שר - יתירחא עקרקמ שדחמ ותיעקרק אבוהש אלו) ןשי אוהש ןינמ :םירמוא םירחא
:(ומ הטוס) .םלועמ יוג אוה ןתיא יוג (ה והימרי)
.דבענ אלש השק - ןתיא :י"שר
.הרותב רומאה ןתיא הזו הקזחב ףטושה לחנ :ם"במר

הרות) .שביי ברשה ימיב קרו הקזחב םימ ףטושה אוה ןתיא לחנד תוריתסה ןיב רשפל הארנו
(הבחרהב ש"רו א"ל הרעה המימת

החיצרה ןינע םסרפל הפירעה ןינעש ,הלגע תפירע תוצמב הז רדסב יתבתכש המ הוצמה ישרשמ
העירזהו הדובע תעינמ םגו הזה ערה רבדה לע םבלב הארי וסינכיו רבדה לע ןומהה ררועל ידכ
.םלועל םש
םוקמב הלגעה הפרענ ,ךרדב דחא שיא חצרנש רבד לע יכ ךרד ירבוע לכ בלב םלועל ריכזהל ידכ
.םלועל ברח ראשנו אוהה
(לוש-אלקת "ךונחה") .דאמ החיצרה ןינע קיחרהל הז םע םבבל ועיניו

- - םלועל ברח ראשנ אוהה םוקמהו
ןמ ךרד ירבוע לכלו ,הנממ םיאצויה לכלו תאזה ריעה יאב לכל תודע ומכ דומעת הדשב וז החרקו
!יקנ םד ךפשנ ןאכ :לכל עידותו קעזת וז החרקו - ודדמ ונממ רשא םוקמה תוביבס רשא םירעה

ודמעי הביבסב לייטל םהירומ םע םידליה ואצי רשאכ ארגפד ימויב ,םינבה ךוניחל םוקמ היהי הז
!הלגע הפרענ ןאכ :רמאל ארומב ועיבציו קוחרמ
("ךונחה" !דאמ החיצרה ןינע קיחרהל הז םע םבבל ועיניו)
.והגרהיו ויחא לע םק רשא ןושארה ןיק ימימ המדאה תללק קעזת תאזה החרקה ןמ יכ אלה

:ךדימ ךיחא ימד תא תחקל היפ תא התצפ רשא המדאה ןמ התא רורא התעו
(בי ,אי תישארב) ךל החכ תת ףסת אל המדאה תא דבעת יכ

הנה ,הבוטו הירפ לכאל ,הבונתהו עפשה תכרבב התשרל ךל ןתנ ךיקלא 'ד רשא תאזה המדאה
.החוכ תת ףסות אלו ,םשת איה הפ

!ואלב רבוע ןתיא לחנב ערוזה
טעמו הדשה איצות בר ערז :תוללקב הרמאנה איה הפונחה ןינעו) םימדב הפנח יכ ,ןורכז תבצמ
םדו ומד - םדא לש וייח ליתפ דפקנ ןאכ יכ .[הל רבדמב ,ן"במרה םשב ונאבהש המ האר] ,ףוסאת
.ויתועורז

.ונב ןתנוהי לעו לואש לע ותניקב דוד םג ןוכתה וז החרק תבצמל
םכילע רטמ-לאו לט-לא עבלגה ירה
(אכ ,א ב"ש) .'וכו תומורת ידשו

:תחא אלא ךכ לכ יתוא השגיר אל רורחשה תמחלמ רכזל ומיקהש םינבאהו תוטרדנאה לכמ]
,בגנל ךתדרב ,ךלה :תדדוב תחא ןבא לע בותכ עבש ראבל הימסממ דרויה שיבכה לש ונימימ
[ - - - ונתוא רוכז


[ו]
יול ינב םינהכה ושגנו
'ה םשב ךרבלו ותרשל ךיהלא 'ה רחב םב יכ
:עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו

.םינהכה לש םדיקפת ןאכ המ ררבוה אל קוספב
ונעי רשא םהו הפורע הלגעב שיש ןברקה ישעמ לע דומעל ואב םה יכ הארנ יתכלהה רבסהב
.לארשי ךמעל רפכ :ורמאיו

ונמ ךכיפלו .המודא הרפו חלתשמה ריעש ,ץוחב םישענה תונברקה ןינעב םעט שי יתעד יפלו
(ן"במר) .םיקוחה ללכמ הפורע הלגע םימכח
הלובחת וז הוצמב ןיא יכ רמואו ,ךונחה 'סב האר - ם"במרל רשא םימעטה תא החוד ן"במרה]
[ןברקכו הקוח איה יכ תלעותו

?ןלנמ - האנהב הרוסא הפורע הלגע
(:טכ ז"ע) .םישדקכ ,הב ביתכ הרפכ :יאני 'ר יבד ירמא
(ירפס) .םינהכב הרפכו םינקזב הציחר

(לאיזוע ןב ןתנוהי י"ת) .'וכו לארשי ךמעל רפכ ןורמיי אינהכ

.הזה דמעמה תנווכ לע בושחל בייחמ םינהכ ןאכ ולבקש םיראותה יוביר םג ךא

יול ינב םינהכה
(ע"באר) .יול ינבמ רורב םהש
(ירפס) יול ינב :ל"ת - ?ןינמ ןימומ ילעב ,םימימת אלא ול ןיא - ותרשל רמאנש ללכמ
.[ה ,א ארקיו (חל) ארפסה לע ם"יבלמב האר]

סמח ילכ דוסב היה ותליחתש הז ןכ לע יכ .ליגרכ ןרהא ינב אלו אקווד יול ינב ןאכ וארקנ ילואו
תפנה ךברח יכ] .חבזמה תדובעב םולשה אשונ תויהל בקעיב קלחתנ רשא אוה - םהיתורכמ
וניא ךכיפל ןרצקל לזרבהו םדא לע ויתונש ךיראהל ארבנ חבזמהש (בכ ,כ תומש) הללחתו הילע
ךכיפל םימשבש םהיבאל לארשי ןיב םולש ליטמ חבזמהש דועו .ךיראמה לע רצקמה ףינהל יואר
.[(אתליכמ) לבחמו תרוכ וילע אבי אל
שפנה תוחוכ תא ,םיהלאה ןוצר לא וניכהלו ובל ךופהל םדאל ןתנ רשא "'ה תדובע" יהוז יכ
- ךיקלא 'ד יכנא תווצמב םהב רוצעל םיערפתמה

יכ .הז םעטמ רבד םהב שי תונברקה תדובע לכ םג הארנה יפכו - - - ותרשל ךיהלא 'ד רחב םב יכ
עודיכ"] םדאה שפנב טשפתהל תוירזכאל םרוגה רשבב תוקסעתהו הטיחשה יובר ומכ רבד ךל ןיא
ן"במר - "דאמ םירזכא םדא יחבוז םימד ישנא םהש םירומחהו םילודגה םירושה יטחוש םיחבטב
[ו ,בכ םירבד

.'ה ינפל םישדקה שדקל םינודעה ןודעל הלא תוחוכ ריבעל םינהוכל הנתינ וז "הדובע" הנהו
!"םדאה ןחבמ" והז
."הדשב לפונ" :בותכה לא בושל שי ןאכו]
."הדשב םתויהב יהיו" - חצרהו רקפהה םוקמ אוה וז הדש

,חפ םיחספ) "הדשב חושל קחצי אציו" רמאנש ,הדש וארק קחצי - שדקמה תיב םג ארקנ הדשו
(א"פר ירפס

.ערהו בוטה ןיב ,םדאה לש םירציה ינש ןיב קבאמה היה ןושארה ןיק לש אטחב
הנבי ימוחתב רמוא הזו שדקמה תיב הנבי ימוחתב רמוא הז אלא ?(לבהו ןיק) םיניידמ ויה המ לעו
(וט ,בכ ר"ב) .הדשב םתויהב יהיו :רמאנש .ק"מהיב

(וט ,גכ םש) .הדשכ ומצע ריקפהש - הדש שיא .ינומדא היה ושע םג
הרוכבב בקעי ומידקה ךא .וכרד יפ לע ונחבמ היה הז - דיצ דוצל הדשל קחצי וחלש ןכ לעש ןכתיו
.'ד וכרב רשא הדשה חירכ ינב חיר האר - הכרבבו
[(טי ,הס םש) .יונבו ברחו יונב ק"מהיב ה"בקה ול הארהש דמלמ

- ךרבל ותרשל
.ץראל הכרבו יקנה םדה ןמ הרפכ היהת םדי לעו
(ונרופס) - עגנ לכו ביר לכ היהי םהיפ לעו

ריאמ 'ר היה אינת] .עגנהו בירה תא דחי ביכרה בותכהש הז לע םג ולו ,שוריפ שרוד הז קוספ ףוס
ונבל תמושת תא הנפמ לאירזוע ןב ןתנוהי [(:דל ןירדהנס) ?םיעגנ לצא םיביר ןינע המ רמוא
םתרהט לע לארשי תא דימעהל אוהו שדקמה תיב תדובעל ץוחמ ןהכל שיש דחוימה דיקפתל
.םשפנבו םפוגב

(לאיזוע ןב ןתנוהי 'ת) .טולחמלו רוגסל אערצ שתכמ לכו ןיד לכ ןרתמ אהי ןוהמופ רמימ לעו
לבא ,םיתבה יעגנ ןכו םלועב הווה אלו ללכ עבטב ונניא ןינעה הז :ן"במרה רמא תערצה עגנ לע
.בוט הארמב םהיתבו םהידגבו םפוג דימעהל דימת םהילע 'ד חור היהי ,'דל םימלש לארשי תויהב
רס םשה יכ תוארל ,ותיבב וא ודגבב וא ורשבב רועיכ הווהתי ,ןוועו אטח םהמ דחאב הרקי רשאכו
.'וכו 'ד תלחנ אוהש ,ץראב אלא גהונ ונניא הנהו .וילעמ

.וריגסהל וא ואמטל :ומשב אורקלו עגנה תא תוארל אוה ןהכה לש ודיקפת
ארקי אמטו הטעי םפש לעו" ואטח תורוקמ תא אוצמל ושפנב םדאה תוננובתה אוה הזה רגסההו
השפ הנהו הארו ןהכה אבו :רמאנ םיתב יעגנבו (ומ-המ גי ארקיו) ובשומ הנחמל ץוחמ בשי דדב -
.(דמ ,בי םש) אוה אמט תיבב איה תראממ תערצ תיבב עגנה

?תיבב השפ רשא עגנה תא תוארל םינהכה לש םתשיג ןאכ םג אל םאה
ללכה תא וילע קיעזהל התנוכ אלא ,הרקמ רדגב ראשי יכ הרותה התצר אל הז חצר השעמ יכ
תוביר ירבד ןה ולא .הלא םישעמ ידיל איבל םילולעה רובצב םיעינמה תא האריו ןנובתי ןעמל
.הרהטלו הרעבל שי רשא תראממ תערצ ,רובצה ייחב עגנכ אוהו רעשב

טפשמל רבד ךממ אלפי יכ
עגנל עגנ ןיבו ןידל ןיד ןיב םדל םד ןיב
ךירעשב תביר ירבד
:וב ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו
םייולה םינהכה לא תאבו
םהה םימיב היהי רשא טפשה לאו
(ט-ח ,זי םירבד):טפשמה רבד תא ךל ודיגהו תשרדו

(א ,ז"פ ןירדהנס) .ערוצמ תרהטו הלגע תפירעו הטוס תאקשה וז - תוביר ירבד

'ה ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו
(זי ,טי םש):םהה םימיב ויהי רשא םיטפשהו םינהכה ינפל

ןירדהנס תוכלה ם"במר הארו :בנ ןירדהנס) .טפשמ ןיא ןהכ ןיאש ןמזב טפשמ שי ןהכ שיש ןמזב
(תושפנ ינידב אי ,די
.םיוולו םינהכ וב ויהיש ןיד תיב תוצמ
(כ ו"טו ירפס) .רשכ םיוולו םינהכ וב ןיאש י"פעא טפושה לאו ל"ת :לוספ היהי וב ןיא לוכי

.'וכו היהי םהיפ לעו
.םהיגזמו םדא ינב יכרדב םיאיקב םהש ןפואב
.רבדה הלגתיו ויללעמו ויכרד תעידיב הז אטחב ךלכלתנ ימ וריכי ילואו .םהיתובאו םה וארש ומכ
(ונרופס)


[ז]
ללחה לא םיברקה אוהה ריעה ינקז לכו .ו
:לחנב הפורעה הלגעה לע םהידי תא וצחרי
(ירפס) .האמ םה וליפא - איהה ריעה ינקז לכו

לע םהידי םיצחור םלוכו - האמ םה וליפאו ,רדענ אל שיא םלכ ,היטפוש ,ריעה ינקז םישגנ התע
.לחנב הפורעה הלגעה

.[ללחה לא הבורקה ריעה הארקנ םש ,'ג קוספ םע הוושה] ...ללחה לא םיבורקה םה התע יכ
.העובשב ןתוא ומירי טעמ דוע םהידי םינקזה םיצחור םה תחא תבב וא הז רחא הזב
הציחר] .תאזה הציחרה איה הלק אלו .הרימאל הנכהה איה .הרימאל םדוק הציחרה השעמ
.[חצרה םוקמב

:ואר אל וניניעו הזה םדה תא (ירק וכפש) הכפש אל ונידי ורמאו ונעו .ז

.םינקזה רמול םיבייח העובשבכ םירצק םיטפשמ ינש
ללחל ביבסמ ,הרבחה ללחב תדמועה וז הלאש לע םהיפב םיאשונ םה הבושת ומכ - ורמאו ונעו
.הזה
בייחמ הז םג ,הלילשב וליפא םימד תוכיפש ומצע לע ריכזהל ךירצ םדא רשא הזה יודיוה םג
.הברה
ונידיל אב אל - וכפש אל ונידי יאמ אלא ?םה םימד יכפוש ןיד תיב ינקזש ונתעד לע הלע יכו
,היול אלב והונחנהו והוניאר אלו תונוזמ אלב והונרטפו
(:חמ הטוס) .ןיע ירצ ליבשב אלא האב הפורע הלגע ןיא יול ןב עשוהי 'ר רמא

.םדה תא וכפש אל ונידי רמול םילוכי ןיא בוש ,ל"שא תווצמ וב ומייק אלו ותוא ואר וליאש ירה
חרוא רבוע רובע וגאד אלש וללה ד"ב ינקז ,ומד תא וכפשו והוחצר וליאכ םהל בשחנ הזבש רמולכ
- -!םד יכפושכ טפשמה אסכ ינפל ודמעיו םימש ןידל ועבתי ותווללו ותוקשהל וליכאהל

רמול םילוכי ןיאו 'יול ילב ותוא והורטפו והואר םאש ,ואל עמוש התא ןה ללכמו "םדה םהל רפכנו"
ןמסח ל"ירגהל "להי רוא" 'ס) !ךפא זוע עדוי ימ יוה - הרפכ ילב המה םיראשנ 'וגו הכפש אל ונידי
(ל"צז


*
.גרהנב איירק ןירתפ (לבבד) ןמתד ןינברו גרוהב איירק ןירתפ (לארשי ץראד) אכהד ןינבר
:גרוהב איירק ןירתפ אכהד ןינבר
.וניד לע ונמעמעו והונחנהו והוניאר אל והונגרה אלו והונרטפו ונידי לע אב אלש
אלב והונחנהו והוניאר אלו ,היולה אלב והונרטפו ונידיל אב אל :גרהנב איירק ןירטפ ןמתד ןינברו
(ו"לה ט קרפ הטוס ימלשורי) .הסנרפ?ימ תא .תונוזמ אלב והונרטפו והוניאר אלש
- בער ללחב אלו ,אצמנש גורה ,ברח ללחב רבודמה ןאכ אלהו
:ם"יבלמהו י"שר םיריבסמ ,הלאה תועצה יתש תא

סנואל ונממ םפטוחל אבו תונוזמ אשונ דחא הארו ול היה אלו (גורהה) ךרצוה תונוזמל רמולכ
(י"שר) :וגרהו וילע הז דמעו ,ןובער
היה ךכ ידי לעו חצורהל ןוזמ ונתנ אלש ידי לע אל הזה חצרל אמרג ונייה אלש - וכפש אל ונידי
(ם"יבלמ) .בערי יכ ושפנ אלמל ומחל תא קושעל חצרנה תא גורהל חרכומ

,םינשה ןיב התיה תיגארט הרגת םא יכ .םימד תואתב והער לע םק רשא דעומ חצור הזב היה אל
...םחל תפ לע הרגת
אלב והורטפו - אוה בער יכ וב שיגרה אל שיאו והאר אל שיאו ריעב רבע אוהו שיאה היה בער
.היול אלו םחל
סנואל ונממ םפטוחל אבו תונוזמ אשונ דחא הארו הדשב ךלהו ריעה תא בזע שיובמו שאוימ
.וגרהו וילע הז דמעו .ןובער

- - - !והכה ימ עדונ אלו
קודבי יכ ריעב רשא דחא לכ לעו ללחה לא םיבורקה איהה ריעה ינקז לע תלפונ המשאה רקיע ןה
- םחל אלב והרטפו בער שיא וילע רבע אל םא ושפנב
תא וכפש אל ונידי רמול ולכוי אלו לחנב הלגעה לע םהידי ץוחרל ולכוי אל ירה והורטפו רבע םאו
.הזה םדה

והונרטפ םאו .חצורה אוה הזה בערה - ם"בלמה לש ומעטמ הלועה השירדה איה וזמ התוחפ אל
אלמל ומחל תא קושעל חצרנה גורהל חרכומ היה ןכ לעש חצור תויהל ול ונמרג ירה ןוזמ אלב
.ושפנ אלמל חרכהה וב חתפתי םרטב חצורה תא תוארל םיבייח ונא (ילשמ האר) בערי יכ ושפנ
.ושפנ עיבשהל םחל תפב הז םאו ןוכנ ךונחב הז םא
םרטב ותוארל םידקהל - היתונקתבו ריעה ירדסב חצרה תא עונמל םיעבתנ ויטפושו םעה ינקז
- ;הדשה אצי


[ט]
'ה תידפ רשא לארשי ךמעל רפכ .ח
לארשי ךמע ברקב יקנ םד ןתת לאו
:םדה םהל רפכנו

(ע"באר) .םינכוסמה םיכרדה ורמש אלו וגגשש - ךמעל רפכ
(ונרופס) וילע םיאב םיטסל הגירה בייחתנש ימ (ןירדהנס) ל"ז םרמאכ וכפוש םדב התא רפכ -