דון יצחק (בר' יהודה) אברבנאל

(1508-1437)

יחיאל צבי מושקוביץ

פרשנות המקרא לדורותיה, משרד החינוך התרבות והספורט
האגף לתרבות תורנית, התשנ"ח 1998, עמודים 117 - 130


תוכן המאמר:
מבוא למקרא
סדר ספרי המקרא
מחברי הספרים (ושמותיהם)
קרי וכתיב במקרא
מבנה הפירוש
א. ההקדמות
ב. השיטה והדרך
ג. מזיגה של פרשנות פילוסופית והיסטורית
ד. שימוש בידיעת ההיסטוריה והגיאוגרפיה. פרשת המלך.
סדרים מדיניים וחברתיים.
הערות גיאוגרפיות
לקט אופייני מפירושו
הפירוש על ספר דניאל
סיכום פרשנותו ואישיותו של אברבנאל

מילות מפתח: קרי וכתיב, פרשנות פילוסופית, פרשת המלך,


אברבנאל היה מאחרוני פרשני המקרא בימי הביניים. הוא שימש שר אוצר אצל המלך אלפונסו החמישי בפורטוגל, ובמות המלך חשד בו בנו ויורשו, חואן השני, שהיה בין הקושרים נגדו שרצו למנוע בעדו להקים משטר אבסולוטי. אברבנאל נאלץ לברוח והתגורר בעיירה סמוך לפורטוגל. השינוי הזה בחייו עורר בו את המחשבה שאסונו בא עליו משום שבזבז את זמנו בשירות מלך בשר ודם, והוא החליט להקדיש את חייו לתורה. הוא ניגש לכתוב פירוש על נביאים ראשונים, ספרים שהרבה פרשנים פסחו עליהם, והוא סבר שבזכות ניסיונו המדיני הוא מסוגל לבארם היטב. אך הוא לא הספיק לגמור את הפירוש, ונקרא לשירותם של המלך פרנאנדו והמלכה איזבלה, ושימש במשרתו עד לגירוש כל יהודי ספרד (ב - 1492). משם עבר לנאפולי ושימש שם יועץ למלך נאפולי, פרנאנדו, ואחר כך לבנו, אלפונסו1.

על אף עיסוקו בחצרות המלכים כתב אברבנאל ספרים רבים, בעיקר בפרשנות המקרא ובפילוסופיה. פירושיו על המקרא הם על התורה ועל הנביאים ראשונים ואחרונים. מן הכתובים הוא פירש רק את ספר דניאל בספרו "מעייני הישועה", שהוא למעשה חלק מהטרילוגיה המשיחית שלו (שני החלקים האחרים הם: "משמיע ישועה" ו"ישועות משיחו"), ובעצם יצירה זו שייכת למחקריו הפילוסופיים ולא לפרשנות המקרא2. על ספרי החכמה פסח אברבנאל משום מה, וקשה להבין מדוע, אם נשים לב לחומר הפילוסופי הרב שבספריו.
וזה סדר כתיבת פירושיו על המקרא, כפי שמתברר מהקדמותיו,3 הוא התחיל בספר דברים (בספרו "מרכבת המשנה") עוד בהיותו בלישבונה, והספיק להשלימו רק כעבור עשרים וחמש שנה; אחר כך עבר לנביאים ראשונים ואחרונים, סיים אותם בסוף ימיו, ואז גמר את פירושו גם לשאר ספרי התורה.


מבוא למקרא


לפני שנדון בפירוש עצמו נרכז מתוך הקדמותיו את החומר השייך למה שאנו רגילים לכנות היום בשם "מבוא למקרא".

סדר ספרי המקרא
בהקדמתו לספר שמות (לספר בראשית הוא לא כתב הקדמה) אברבנאל מביא ארבע סיבות לקדימותו של ספר בראשית לספר שמות:
ראשית:
"הספר הראשון בא באנשים יחידים קדושים אשר בארץ המה, והספר השני הוא בסיפורי מעלות האומה בכללותה."
שנית:
"הספר ה-א' היה מספר היחס והסתעפות האומה, והספר ה-ב' הזה הוא מספר מעלות האומה ושלמיותה."
שלישית:
"הספר ה-א' (הוא) ספר האבות והספר הזה ה-ב' ספר משה רבנו עליו השלום."
והסיבה הרביעית:
"ספר בראשית הוא ספר הסיבות וספר 'ואלה שמות' הוא ספר הגלות והגאולה המסובבת מהן."
את ההקדמה לשמות הוא מסיים במילים אלו:
"ומזה כולו יתבאר לך שחילוק חמישה חומשי התורה והפסקותיה, וכן הפסק הסדרים והתחלתם וסופם - הכול משה רבנו ע"ה עשאו מפי הגבורה."
ספר ויקרא (לפי הקדמתו לספר זה) בא אחרי מתן תורה והקמת המשכן, לבאר את עבודת המקדש ואת תורת הכוהנים ותפקידיהם.

אברבנאל מבחין שני חלקים בספר:
קדושת הכוהנים ודרכי עבודתם.
וקדושת העם.

החלק הארי שבהקדמה זו מוקדש לתורת הקורבנות, גם לאלה שדיניהם מפוזרים בכל התורה.
לאחר שהשלימה התורה כל זאת, בא ספר במדבר (לפי הקדמתו לספר זה)
"לספר סדר הנהגת העם... והסיבה אשר בעבורה נתעכבו במדבר ארבעים שנה (בפרשיות במדבר, עד קרח)... והחלק ה-ב' (פרשת חוקת, עד מסעי) יספר בו מה שקרה להם מהמלחמות משהגיעו לארץ נושבת."
לפי חז"ל,4
"סדרן של נביאים - יהושע ושופטים, שמואל ומלכים, ירמיה ויחזקאל, ישעיה ושנים עשר".
בהמשך יש הסבר מדוע קבעו כך את סדר הנביאים האחרונים, שהרי ישעיה קודם לירמיה, והתשובה היא שספר מלכים מסתיים בחורבן הבית, ירמיהו כולו מנבא על חורבן, יחזקאל בתחילתו מנבא על חורבן ובסופו באות נבואות נחמה, וישעיהו כולו נחמה; על כן שילבו חורבן בחורבן ונחמה בנחמה5. אברבנאל מעיר על זה:
"אמנם קדמונינו בני הגולה לא נהגו כך, כי אם להקדים ישעיהו ואחריו ירמיהו ואחריו יחזקאל ואחריו תרי עשר... רואה אני את דבריהם... בהקדימם ספר נבואות ישעיהו לספרי נבואות שאר הנביאים, וזה מחמש בחינות. האחת כפי הקדימה הזמנית והשאר כפי קדימת המעלה."
בהמשך הוא מפרט באריכות את חמש הבחינות.

מחברי הספרים (ושמותיהם)
בהקדמתו לספר דברים אברבנאל חוקר אם הדברים בספר -
"משה אמרם מפי הגבורה, כיתר דברי התורה,
מ'בראשית' עד 'לעיני כל ישראל'... או אם... אמרו משה מעצמו".
לגבי כל אחת משתי האפשרויות הוא מעלה שורה של "ספקות" (כפי שהוא נוהג לכנות גם בפירושו לספר דברים את הבעיות המתעוררות). בהמשך הוא מביא את דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר דברים (הבאנו אותם בדיוננו על הרמב"ן לעיל, וגם עליהם הוא מקשה שורה של קושיות, ומכוחן הוא שולל את עמדת הרמב"ן שיש בספר דברים מצוות מחודשות. לדעתו
אין שם אף מצווה אחת שאינה נמצאת בספרים הראשונים. כל כוונתו של משה רבנו הייתה רק לבאר בספר דברים את אותן המצוות שלא היו מבוארות די הצורך לפני כן.

על סמך דיוניו קובע אברבנאל שספר דברים כתיבתו כולה הייתה מפי הגבורה (כפי שגם רמב"ן מדגיש בפירושו) ומשה לא אמר את הדברים על דעת עצמו,
"והאומר שפסוק מהם משה כתבו מעצמו,
הרי הוא בכלל 'כי דבר ה' בזה' (במ' טו, לא)".
אשר לבעיה שלפי חז"ל (במגילה לא, ע"ב)
"קללות שבמשנה תורה... בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן" -
הכוונה היא שה' ציווה למשה שאחרי ביאור המצוות יכרות ברית עם ישראל.
"ולא ציווהו על פרטיות הברכות והקללות... ועל כן לא אמר אלה דברי הברית אשר דיבר ה' אל משה לכרות את בני ישראל... לפי שלא היה פרטיות הדברים ממנו יתברך ושמשה סידר הדברים בעצמיותם".
בסוף אברבנאל מסיק:
"שהספר המקודש הזה בכללו ובכל חלקיו הוא מפי הקב"ה... מילה במילה, כשאר חלקי התורה".
בהקדמתו לספר יהושע אברבנאל דן בשמותיהם של שלושת חלקי המקרא - תורה, נביאים וכתובים - והוא שואל מנין לקוח השם של כל אחד מהם. תשובתו התמציתית היא: התורה נקראת כך על שם שהיא מכילה את המצוות, כלומר היא מורה לנו את הדרך שבה נלך. ספרי הנביאים נקראים על שם מחבריהם, שהיו נביאים, ולא נקראו "נבואות" כי חלק גדול מהם מכיל "סיפורי הדברים שקרו באותם הזמנים... ואין זה הגדת העתידות". את הספרים הכלולים בחלק ה"כתובים" לא חיברו נביאים, אלא אישים שדיברו ברוח הקודש, ולפיכך נתייחד להם שם נפרד.

אשר לזהותם של מחברי ספרי הנביאים, גם בזה יש לאברבנאל דעה שונה מזו של חז"ל. שנינו בברייתא שצוטטה לעיל:4
"ומי כתבן? משה כתב ספרו ופרשת בלעם ואיוב, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, שמואל כתב ספרו ושופטים ורות, דוד כתב ספר תהילים על ידי עשרה זקנים... ירמיה כתב ספרו וספר מלכים וקינות, חזקיה וסיעתו כתבו ישעיה, משלי, שיר השירים וקהלת, אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת אסתר, עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו."
אברבנאל אינו מקבל את קביעת שם המחברים כפי שמפורט בברייתא. בהקדמתו לספר יהושע הוא כותב:
"ואל תתמה על אשר נטיתי מדעת חז"ל בזה, כי גם בגמרא לא הסכימו בדברים האלה, וחלקו שם אם משה כתב ספר איוב ואם כתב יהושע שמונה פסוקים מהתורה. ואחרי שחז"ל עצמם סיפקו בקצת המאמר, אינו מהבטל שגם אני אבחר בקצתו דרך יותר ישר ונאות כפי טבע הפסוקים ויושרם."
לדעתו לא יהושע כתב את ספרו אלא שמואל, והוא כתב גם את ספר שופטים 6. את ספר שמואל לא כתב שמואל, מכוח אותו נימוק שבגללו לא היה יכול יהושע לכתוב את ספרו (ראה הערה 6), ובגלל קשיים אחרים שהוא מפרט, אלא ירמיהו, שקיבץ את הדברים שכתבו שמואל ונתן הנביא וגד החוזה על מה שקרה בימיהם וסידרם בספר.
עוד שאלה אברבנאל מעורר בקשר לספר שמואל עצמו:
הלוא הספר נמצא על ה"תפר" שבין שתי תקופות - תקופת השופטים (עלי ושמואל ותקופת המלוכה (שאול ודוד) - ועל כן מן הראוי היה לצרף את התקופה הראשונה לספר שופטים ואת השנייה לספר מלכים?


תשובתו היא שספר שמואל יוחד למיוחד שבין השופטים - שמואל (ומפני הקשר שלו עם עלי היה צורך להכניס גם את עניינו של שופט זה בספר) - ולמלך השלם שבמלכים - דוד, עבד ה' (והיה צורך להקדים את עניין שאול, שהרי דוד נמשח בחייו).

באותה מידה יש להסביר מדוע לא נכללה מגילת רות בספר השופטים.

התשובה היא כי ספר שופטים כולל עניינים הנוגעים לכלל ישראל בתקופת השופטים, ואילו את מגילת רות, שנכתבה כאשר כבר הושלמה כתיבת ספר שופטים, מצא שמואל לנכון לכתוב בפני עצמה, כדי להאדיר את שמו של דוד ומלכותו.

בהקדמתו לספר שמואל אברבנאל מנמק את שמות הספרים הכלולים בסדרת הנביאים הראשונים. ואלה דבריו בקיצור:
יהושע ושופטים לא נקראו בשם זה על שם מחבריהם, כפי שהסיק בחקירתו שהזכרנו לעיל, אלא משום ששני הספרים עוסקים ברובם בתקופתו של יהושע ובתקופתם של השופטים.
ספר שמואל, אף על פי שירמיהו (או נתן הנביא או גד החוזה) סידרו, נקרא שמואל כיוון שרצו לייחד אותו לשמואל שהספר עוסק בו והוא אשר נמצא במרכז גם במאורעות המאוחרים יותר, שהרי הוא משח את המלכים שאול ודוד, " ואין הספר נקרא על שם שני שמות". וראה גם מה שכתבנו לעיל בדבר חוסר האפשרות לחלקו בין שופטים למלכים. זוהי גם הסיבה שספר מלכים לא נקרא על שם ירמיהו, אף על פי שהוא היה מחברו לפי חז"ל, ואברבנאל כנראה מסכים לדעה זו, שהרי רובו עוסק במלכים ולא בנבואות ירמיהו.

בהמשך אברבנאל מציג את השאלה בקשר לספר מלכים:
מדוע הספר מדלג על חלק מהדברים שמצאו את מקומם אחר כך בספר דברי הימים, ולחלופין מדוע ספר דברי הימים דילג על חלק מהמאורעות שנרשמו בספר מלכים? 7.

בסדרת הנביאים האחרונים, אברבנאל מפרש את ספר ישעיהו במקום הראשון מבחינה כרונולוגית, 8 וכן הוא מקדים את ירמיהו ליחזקאל, כפי שראינו לעיל.

אשר לסדרת "תרי עשר", מבחינה כרונולוגית ראוי היה להקדים את הושע ואת עמוס לירמיהו, שכן שניהם ניבאו לפניו, אלא שכאן גבר הנימוק "איידי דזוטר מרכס", כלומר "להיות תרי עשר נבואות קטנות, קובצו כולם בספר אחד" 9.

בהקדמתו לספר יחזקאל אברבנאל מביא מעין "מדרש שמות" לשמות הנביאים האחרונים: ישעיהו = נבואות ישועה;
ירמיהו = ירא מה' (מיראת ה' שאמר לו "אל תירא מפניהם" הלך להינבא).
יחזקאל = חוזק האל;
הושע = חותם נבואתו "שובה ישראל", וזוהי תקוות הישועה;
יואל = יואל וירצה ה' לרחמנו.
עמוס = שהיה עילג ועמוס שפתיים;
עובדיה = היה גר אדומי;
יונה = שהלך לנינווה (וגם "בן אמיתי", שנתאמתה נבואתו);
מיכה = מי כה' (נבואת אחרית הימים);
נחום = ניחם את ישראל מצרותיו,
חבקוק = התחבק עם ה' לריב עמו על הצלחת נבוכדנאצר;
צפניה = דבריו צפונים ונסתרים וביאר מצפוני ה' וסתריו;
חגי = ניבא על בניין בית ה' שתהיה להם שמחה כליל התקדש החג;
זכריה = זכר את ה' ואת מעשיו;
מלאכי = על שם "הנני שולח מלאכי ופינה דרך לפניי" (שם ג: א).

קרי וכתיב במקרא
בחוברת אחרת שלנו, "פרקי מבוא למקרא" (א),9. הבאנו עימות בין רד"ק לאברבנאל בנושא קרי וכתיב במקרא תוך ציטוט מבואותיהם. גם לעיל, בדיוננו על רד"ק, התייחסנו לנושא זה. להשלמת הדברים נביא כאן רק את עיקרי דבריו של אברבנאל מתוך הקדמתו לספר ירמיהו:
"עזרא ואנשי כנסת הגדולה מצאו ספרי התורה בשלמותם ותמותם כמו שנכתבו... והדברים אשר נראו אליו זרים כפי טבע הלשון וכוונת הסיפור חשב בעצמו... שכיוון הכותב בדברים הזרים ההם סוד מן הסודות מסתרי התורה... ולכן הניחם בכתב מבפנים כמו שנכתב, האמנם שם מבחוץ הקרי שהוא פירוש הכתוב הזר..."
כל זה אמור לגבי התורה, שהרי אם נניח שיש בספרי התורה שלנו חסר או יתר, כי אז לא נוכל לסמוך על ספר כזה, שהוא נחשב פסול.

בספרי הנביאים, ובמיוחד בספר ירמיהו, שיש בו הרבה הערות קרי וכתיב, חשב עזרא, שהמילים בטקסט המקורי שהוא תיקן בדרך של קרי וכתיב נכתבו כך מחוסר שליטה בידיעת הלשון העברית, אבל הוא "כשגגה היוצאת מלפני השליט", ובכל זאת לא נגע בטקסט מבפנים, אלא רשם את הערתו מבחוץ. בסוף אברבנאל מוסיף שייתכן שהייתה לכותב כוונה כלשהי, ועזרא לא דרש במופלא ממנו והניח את הדברים כמו שנכתבו:
"ואפשר עוד לומר שלא נכתב בספר הקודש תורה ונביאים וכתובים דבר בטעות ושגיאה, אבל שכל המילים והתיבות הזרות בלשונם ובכתיבתם כתבום הנביאים כן בכוונה וחכמה ולסיבה מהסיבות, ואנחנו לא נדע, כי הם מסתרי התורה והנבואה וידיעותינו קצרות מהשיגם, האמנם עזרא הסופר במופלא ממנו לא דרש והניח הדברים כמו שנכתבו..."

מבנה הפירוש

א. ההקדמות
כבר ראינו לעיל שרי"א אברבנאל מתחיל כמעט כל פירוש בהקדמה ארוכה או קצרה. העניינים שהוא עוסק בהם משובצים היום ב"מבוא למקרא". אמנם הדיון בהם הוא עדיין ברוח האסכולסטי (היינו התלבטות בין אמונה לשכל, בין מיסטיקה לדיאלקטיקה, בין דתיות להומניזם), אבל עצם הדיון בדברים כאלו בראש הספרים היה בו מעין חידוש גדול והתחלה של מקצוע חדש בחקר המקרא. קשה לומר שאברבנאל היה לגמרי מקורי בנידון זה, שהרי הוא מצא לפניו מעין התחלה בהקדמותיהם ובפתיחותיהם של ראב"ע, רד"ק ורמב"ן לכמה ספרים שבהם דיברו גם הס מעט על תוכן הספרים ועל זמן חיבוריהם 10. בראש דברינו עסקנו בסדר ספרי המקרא ובמחברי הספרים (ובשמותיהם) על יסוד ההקדמות הללו. מן הראוי יהיה להוסיף את עמדתו של אברבנאל בעניין כתיבת ספרי הנביאים הראשונים:11
"אופן כתיבת הספרים ההם... אין ספק שמצאו הנביאים דברים נכתבו באותם הזמנים בספרי דברי הימים שנזכרו בספר מלכים... ומאשר היו מפוזרים ומפורדים... והיו בהם דברים נכתבו כפי הרצון ולא כפי האמת... לכן נחה רוח ה' על הנביאים ההם וייצוום לחבר ספר על כל הסיפורים האלה בשלמות ובאמת."
בהקדמותיו אברבנאל נוגע בקשת רחבה נוספת של נושאים, שחלק מהם הזכרנו וכאן נוסיף בראשי פרקים בלבד עוד כמה מהם: היחס בין ספרי דברי הימים לספרי שמואל ומלכים (לדעתו ספר שמואל הביא את ענייני דוד לא כדי לספר היסטוריה אלא לשם תכלית דתית, ואילו ספר דברי הימים נכתב לשם היסטוריה גרידא). את ההבדלים שבין שמואל ב' כב לבין תהילים יח הוא מסביר בסברה שהשירה שבשמואל ב' חוברה על ידי דוד בבחרותו. השינויים שבספר תהילים באו מידי דוד עצמו, כשהכניס שירה זו לתוך ספר תהילים שחיברו בסוף ימיו. לפי זה יוצא שהנוסחה בספר תהילים מתוקנת יותר, והשינויים הם "לייפות המאמר", "ליופי הדבר ותיקונו".

על ההבדלים שבין מלכים ב' יח-כ לבין ישעיהו לו-לט אין אברבנאל מתעכב כלל, אבל הוא דן בכפילויות אחרות, כגון ישעיהו ב: ב-ד לעומת מיכה ד: א-ג.
מסקנתו היא שישעיהו ניבא נבואה זו בראשונה, ומיכה -
"ראה עניינה וכללותה בנבואות מאת ה' והביע אותה בלשונו של ישעיהו".
לספרי התורה כתב אברבנאל רק ארבע הקדמות, שתיים ארוכות (לויקרא ולדברים) ושתיים קצרות (לשמות ולבמדבר); לספרי הנביאים הוא כתב הקדמות ארוכות לכל אחד מהם.

ב. השיטה והדרך
שיטתו קשורה, מחד גיסא, קשר הדוק לשיטת הפרשנות למקרא של ימי הביניים, אך גם מתוך מה שראינו עד כה וגם על סמך מה שנראה בהמשך נוכל לומר שיש בפירושו דרכים, שיטות והשקפות חדשות, וננסה לסקור אותן אחת לאחת. הוא אינו מרבה לעסוק בבעיות לשון (כמו ראב"ע ורד"ק), אבל הוא מרבה להשתמש במדרשים (כמו רש"י ורמב"ן), ומתייחס לדברי חז"ל ביראת כבוד, אך לא באמונה עיוורת. במקומות רבים הוא מבקר אותם בצורה מוחלטת, וכך הוא כותב בסוף הקדמתו לספר יהושע:
"ואביא מהמדרשות וממאמרי חז"ל היותר נאות אצלי, ואזכור מקומות דבריהם מה שלא עשה רד"ק ז"ל,12 ולא אמנע מלהראות החולשה שבאה בדבריהם במקומות על דרך הפירוש ולא היו מקובלים אצלי."
דרכו של אברבנאל היא דרך ביניים בין הדרשן לפרשן.
הראשון אינו מפרש מילים בודדות, אלא רואה לפניו את הרעיון או את המסר בקבוצה שלמה של פסוקים, והנוסח המקראי אינו משמש לו אלא בסיס, נקודת זינוק לרעיון.

הפרשן משתמש ב"דיבור המתחיל" כדי לפרש בצורה מסודרת פסוק אחרי פסוק, אברבנאל קובע לעצמו יחידות שהוא מפרש בשלמות, ולפעמים הוא עובר גם לדיון בפרטי הפסוקים שבתוכן.

את ספרי התורה הוא מחלק ליחידות לפי העניין, לא לפי פרשיות השבוע, ולפני כל יחידה הוא מעמיד שאלות אחדות שהוא עונה עליהן. בדרך כלל הוא מציין את התחלת היחידה ואת סופה בקטעי פסוקים הלקוחים ממנה13. בספר דברים הוא שמר על מסגרת פרשת השבוע, ובמקום "שאלות" הוא מעמיד "ספקות" בראש כל יחידה14.

בספרי הנביאים הראשונים והאחרונים כל ספר מחולק ל"פרשיות" (בנביאים ראשונים) או ל"נבואות" (בנביאים אחרונים), לא לפי החלוקה המקובלת של הפרקים. לאחר ההקדמה של הספר הוא מפרט את הפרשיות או את הנבואות וגם כן בציון תחילתה וסופה של כל אחת), ולפני כל "פרשה" או "נבואה" הוא מציג שש שאלות (תמיד שש, לא פחות ולא יותר). ואם קורה שיש לו יותר שאלות, אין הוא מעמידן בראש הפרשה, אלא הוא מכניסן לפנים פירושו. טיב השאלות אינו דומה; יש שהן חמורות מאוד, מהן כאלה המעסיקות את חוקרי המקרא עד ימינו, ויש שאינן עקרוניות אלא באות למלא את המספר הקבוע של שש השאלות15.

את החלוקה לקח אברבנאל מרלב"ג,16 והוא משתדל שהחלוקה שלו תהיה טובה יותר משל רלב"ג, אבל למעשה חלוקתו אינה הגיונית יותר, אלא היא מתואמת לצורכי החומר של דרושיו. כך למשל הוא עושה פרשה מיוחדת משלושה פסוקים (יהושע י: יא-יד) כדי להכניס את הדרוש על "שמש בגבעון דום" ופרשה אחת משמונה פרקים (שם מ-יד: ו עד כא: מג), כנראה מחוסר חומר פרשני.

ליד המקורות המסורתיים אברבנאל מביא גם מפירושי הנוצרים, ובדרך כלל הוא מציין את פירושו של גירונימ"ו,17 ועל זה עוד נדון להלן.
דבקותו בשיטתיות נראית גם בכך שבראש ספר שופטים הוא עורך רשימה של השופטים ובראש ספר מלכים רשימה של מלכי יהודה וישראל, וליד כל שם הוא מביא כמה נתונים עיקריים, ממש אנציקלופדיה בזעיר אנפין.

ג. מזיגה של פרשנות פילוסופית והיסטורית
ראינו שפרשננו מושפע הרבה משיטתו של רלב"ג. הוא מרבה לפרש פסוקים שיש בהם רמז כלשהו למושג מופשט בדרך העיון הפילוסופי. כך הוא נוהג גם בהרבה מדרשות חז"ל שהוא מביא בפירושו.
הצד השני הבולט מאוד בדרך פרשנותו הוא השימוש הנרחב בידיעותיו בהיסטוריה ובגיאוגרפיה, שהוא היה בקי בהם יותר מכל פרשני ימי הביניים, ואין זה מפליא אם נזכור את חינוכו ואת עיסוקו כמדינאי.

בחלק הפילוסופי שבפרשנותו אברבנאל חותם לעצמו גבול ואינו עובר אותו. הוא נאבק עד הפרשנות הפילוסופית הקיצונית. בפירושו ליש' כ' הוא חולק על דברי הרמב"ם, שהנביאים פעלו את כל מה שנצטוו (ביש' כ:ב-ג,18 ביר' יג:א-ז;19 ביח' ד:א ושם ח:ג,ח20 וכן בהושע, שם א: ב-ו21) במראה הנבואה, לא בהקיץ ובמציאות22. נגד דעה זו הוא יוצא בכמה מקומות בפירושו23. תמצית דבריו היא שאין לנו רשות לקבוע שמעשים מסוימים, הנראים לנו כטבעיים, שאין בהם כל "זרות" (כדבריו), עליהם נאמר שנעשו במציאות כהווייתם, ואילו מעשים אחרים יש להבינם כ"מראה הנבואה". נגד עמדה זו הוא מעמיד כלל חשוב:
"בכל מקום שהכתוב מעיד על מעשה נבואי כלשהו, גם אם נראה לנו מוזר שהוא קרה בפועל, אין לנו לזוז מפשוטו של מקרא ולהגדירו כ"מראה נבואי".
אשר לטענתו של הרמב"ם,
"חלילה לאל שיעשה את נביאיו לעג וקלס לנבלים ויצוום לעשות מעשי שטות",24
סובר אברבנאל
"שהנביאים לא נבחרו מהשם יתברך מפאת עצמם, להעלותם במעלות לכבוד ולתפארת כמלכים, אבל היו שליחי האל ליישר את עמו ולכן היה מצווה אותם לעשות מה שיצטרך לתיקונם, ולא יחוש השם לעניין הנביא כי אם למה שיצטרך להישרת עמו"25.
מחלוקת דומה בין אברבנאל לבין הרמב"ם קיימת גם בעניין ההסברים לפרשיות המשכן וכליו וכן לפרשיות הקורבנות.

במו"נ חלק ג, פרק כו כותב הרמב"ם:
"ואשר ראוי שיסבור בעניין זה כל מי שדעתו שלמה הוא מה שאבאר, והוא שכלל המצוות יש להן טעם בהחלט, ובגלל תועלת מסוימת כיווה בהן, אבל פרטיהן הן אשר נאמר בהן שהן לפשט הציווי... אבל מה שיש להדגים בו באמת מעניין הפרטים הוא הקורבן, שהציווי בהקרבת הקורבן יש לו תועלת גדולה ברורה, כמו שאבאר, אבל היות הקורבן הזה כבש וזה איל, ושיהיה מניינן מניין מסוים, לזה אי אפשר ליתן טעם כלל, וכל מי שמעסיק עצמו לדעתי בהמצאת טעמים לאחד מן הפרטים הללו הרי הוא הוזה הזיה גדולה..."
על הקטרת הקטורת פעמיים בכל יום כותב הרמב"ם: 26
"כדי לבשם ריחו וריח בגדי כל העובדים שם... וגם זה ממה שמקיים יראת המקדש. אבל אילו לא היה לו ריח טוב, כל שכן אילו היה ההפך, הייתה ההרגשה הפך הרוממות..."
דעתו של אברבנאל שונה לגמרי. בפרשת תרומה, בד"ה "ועשו ארון", הוא כותב:
"קודם פירוש הפסוקים אשר בפרשיות המשכן וכליו ראוי כפי העיון הטוב לבאר ראשונה: אם יש רמז ונמשל במשכן וכליו, או אם ציווה בו ית' לכבוד ולתפארת הבית בלבד מבלי שום כוונה אחרת. ורחוק הוא שנאמין שלא היה בזה משל ורמז כלל לדבר אחר... אין ספק שהשכל מורה ומחייב שיש בזה הערה והוראה לדברים אחרים זולת פשוטי המאמרים האלה."
בהמשך הוא מונה רמזים למשכן ולכל הכלים שבו, כולל המזבחות (גם מזבח הקטורת). באותו כיוון הוא כותב גם בהקדמתו לספר ויקרא בקשר לרמזים של הקורבנות, ושם, בד"ה "והנראה לי", הוא עובר על כל סוגי הקורבנות ומסביר מה ייעודו של כל אחד מהם ומה הקשר בינו לבין החטא שהוא בא לכפר עליו.
כיוצא בזה הוא סבור גם ביחס לפרה האדומה:
"מה טעם שתהיה הפרה נקבה ולא פר זכר, ומה טעם להיות אדומה... למה היה אפר הפרה מטהר את הטמאים ועם זה היה מטמא את הטהורים..."
וכמה שונים דברי רי"א אברבנאל שם מדברי הרמב"ם: 27
"דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזרות הכתוב הן, ואיל מדברים שדעתו של אדם מכרעת והרי הן מכלל חוקים. וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא, שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזרת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב..."
ד. שימוש בידיעת ההיסטוריה והגיאוגרפיה. פרשת המלך
בפירושו לספר שמ"א ח, אברבנאל כותב מאמר ארוך, וחוקר:
"אם היה המלך הכרחי בקיבוץ המדיני...
ואם בעם ישראל הוא גם כן מחויב והכרחי כבשאר האומות".
בבעיה זו הוא עוסק גם בפירושו לספר דברים יז. תמצית דבריו, בהסתמכו על הכרתו את המדינות שלא היה בהן מלך בזמנו, כמו ונציה, פלורנציה, בולוניה וכד', הם שהמשטר בארצות שאין בהן מלך טוב יותר, מאשר במדינות שמלך מולך עליהן, ולכן לא רק שמציאות המלך אינה הכרחית, אלא היא מזיקה מאוד. ואף אם נודה שאצל עמים מסוימים המלך הוא הכרחי, בעם ישראל משטר המלוכה הוא עניין שבדיעבד. אברבנאל מתפעל מהמשטר הרפובליקני של אומות העולם שהכיר גם במקומות אחרים בפירושו,28 אבל לדעתו משטר התורה נעלה מזה של הרפובליקות האריסטוקרטיות באיטליה. אפילו נניח שאומות העולם צריכות למלך המגן על עמו מאויביו, מחוקק חוקים ומקיים מערכת שיפוטית (גם אם היא לטובת הציבור), עם ישראל אינו זקוק למלך, שהרי ה' מושיעו בעת צרה, תורתו היא מן השמים, ושופטיו מצווים לשפוט לפי חוקיה 29.

סדרים מדיניים וחברתיים
גם מפרשים אחרים רגילים לפרש פסוקים על פי מנהגים שראו בימיהם, כמו לדוגמה רש"י בפירושו למעשה האפוד,30 וכן על הביטוי "ומילאת את יד31." גם ראב"ע ורד"ק נוהגים לפעמים כך. בפירושו של אברבנאל אנו מוצאים הערות רבות כאלו, ואחדות נראות לנו היום אנכרוניסטיות, כגון ביהושע ג,32 בעניין שנים עשר האנשים שהלכו עם הארון לירדן:
"כמו שהוא עוד היום המנהג במלחמות, שעם המארשאל"ק ההולך עם שר הצבא לפני העם ילכו איש אחד מכל שרי המחנה לתור להם מקום לתחנותם."
בירמיהו ט: כב הוא מזהה את המושגים "חכם", "גיבור" ו"עשיר" במושגים שהיו נראים בעיני יוצרי מדעי המדינה שבימיו כחלוקה רצויה בחברה, דהיינו חכמים = פילוסופים ושופטים וכל בני-אדם המתעסקים בספרים; גיבורים = אנשי-מלחמה, ובכלל זה מלכים, שרים וסגנים; עשירים = עובדי האדמה, ובכלל זה בעלי אומנויות, "ושלושת אלה החלקים הם הנקראים בלשונם אוראטור"י, דפינשור"י, לאבוראטור"י".

לפעמים אברבנאל מסתמך על תקדימים היסטוריים בפירושו, כמו ביח' כט: יט:
"וכבר אמר אלכסנדרוס מוקדון בלכידת עיר אחת לגיבוריו... בהיותם שואלים ממנו מהו החלק אשר ירצה לקחת מהעיר ההיא, והוא השיבם: אין ראוי לי לקחת יותר מכבוד הניצחון והצלחת הכיבוש והממשלה."
יש שהוא מביא גם הסברים הלקוחים מהמיתולוגיה, כמו ביואל ב: ד:
"וכבר כתבו הקדמונים מהיוונים מספרי דברי הימים מעניין האנשים אשר קראו צינטאורו"ס... שהם היו ממראה מותניהם ולמעלה אנשים וממראה מותניהם ולמטה היו סוסים."

הערות גיאוגרפיות
אנגליה מכונה בפירושו "אי קצה הארץ הנקרא אינגלטיר"א",33 ולזה הוא מוסיף הערה חשובה בעובדיה:34
"...כי הנה האי (אינגלאטירה) ההיא לחלק צרפת תיחשב, ומצרפת היה בתחילה, וכן קראוה בספריהם הקדמונים אי צרפת, עם היות שאחרי כן נבדלה מצרפת ונעשתה מלכות בפני עצמה."

לקט אופייני מפירושו

קושי ידוע הוא כיצד נקרא משה בשם זה, שהרי לפי התורה השם משה נגזר משורש עברי, ונשאלת השאלה אם ידעה בת פרעה עברית. אברבנאל אינו מקבל את דעתו של ראב"ע35 שהשם משה מתורגם מלשון מצרים ללשון הקודש. לדעתו:
"ותקרא שמו משה כי אמרה מן המים משיתיהו"
מתייחס ליוכבד, והוא המשך ל"ותביאהו", שגם הוא מתייחס ליוכבד.

פסוק אחר, שגם בו התלבטו הפרשנים הרבה, הוא:
"ויעבדו את ה' ותקצר נפשו בעמל ישראל" (שו' י: טז).
את ההגשמה הקשה שבפסוק מתרץ אברבנאל בפשטות,36 היינו ש"ישראל" משמשת כאן תמורה ל"נפשו", ושיעור הכתוב: קצרה נפש ישראל בעמל השעבוד, ושלושת הדברים, היינו הסרת אלוהי הנכר, שובם לעבודה ה' והשעבוד, הם אשר "סבבו הרחמים והסליחות".

בדרך כלל בביאוריו "המקוריים" האלו אין הוא מתבטא בהיסוס או בפקפוק אלא בביטחון גמור. כך הוא פותר את הבעיה הסבוכה כיצד לקח דוד בחזרה את מיכל מידי פלטי בן ליש, ומעיר על האפשרויות השונות:37
"וכולם בעיניי דברי רוח... ולהסיר המבוכות האלה כולם אמרתי אני... שכאשר ראה שאול שדוד לקח נשים אחרות... חשש אולי מיכל בתו תזנה... (ולכן) נתן שאול את מיכל בתו לפלטי בן ליש... לשמרה... וידמה שהיה פלטי אדם זקן והיה נשוי..."38
כלומר לא היה כאן שום חשש של אשת איש שנאסרה על בעלה.

מציאת ספר התורה בימי יאשיהו39 נתפסת על ידי חוקרים רבים, שאינם מאמינים בתורה מסיני, כרפורמה שהנהיג, כביכול, יאשיהו אחרי מציאת ספר התורה בבית ה' (מל"ב כב)40. אברבנאל מוסיף על סבך הבעיות שבפרק הנזכר גם את השאלה הזו:
איך ייתכן שלא שמעו על קיום ספר התורה עד שהוא נתגלה במקרה על ידי חלקיה הכוהן?

גם כאן תשובתו פשוטה לכאורה: חלקיה אינו מבשר "ספר תורה מצאתי" אלא "ספר התורה", ב-ה' הידיעה;
"רצה לומר, אותו הספר האלוקי אשר כתב משה איש האלוקים שחיפשנו ולא מצאנוהו עד הנה, אותו מצאתי."41
והוא מוסיף, שהספר נגנז לפני כן, ובימי יאשיהו חיפשו אחריו, והנה בעת שחיזקו את בדק הבית מצאו אותו,
"כי כמו שאם היום הזה נמצא הספר אשר כתב משה, פחד יקראנו ורעדה מפני קדושתו, עם היות בתוכנו הפתשגן ממנו לאלפים ולרבבות, כן היה בימי חלקיהו שלא נתחרד להיותו ספר תורה, כי אם להיותו אשר כתב משה בידיו המקודשות מפי אל עליון".
בד בבד עם יראת הכבוד שאברבנאל רוחש לגדולי האומה הוא אינו חושש למנוע מאחדים מהם את שבט ביקורתו.
מצד אחד הוא מגן על דוד מאשמת בגידה באכיש מלך גת,42
ומצד שני הוא אינו נותן לטשטש את חטאו בעניין אוריה ובת שבע,43 בניגוד לדעתו של ר' שמואל בר נחמני,44 "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה". אברבנאל סבור כך:
"הדברים האלה לחכמינו ז"ל הם דרכי הדרש, ואין לי להשיב עליהם. ודי במה שאמרו (שבת, שם) 'רבי דאתי מדוד מהפך בזכותיה'."
הוא יוצא במילים חריפות יותר נגד שלמה, בעניין שגם המקרא אינו מסתיר את הסתייגותו ממנו45.

הפירוש על ספר דניאל


כבר הזכרנו את פירושו של אברבנאל לספר דניאל, שהוא חלק מן הטרילוגיה "מגדול ישועות". למעשה רק הראשון משלושתם.
"מעייני הישועה", הוא פירוש לספר דניאל.
השני, "ישועות משיחו", עוסק בביאת המשיח במדרשי חז"ל.
והשלישי, "משמיע ישועה", עוסק בפסוקים הדנים בנושא זה במקרא. את הספרים האלה חיבר אברבנאל אחרי גירוש ספרד, כדי לעודד את הפליטים המיואשים שהגאולה קרובה לבוא. יחד עם זה הוא נלחם בפרשנים הנוצרים המזהים את הגאולה עם האמונה המשיחית שלהם.

בספרו "מעייני הישועה" אברבנאל קובע שדניאל היה נביא46 ודבריו מתייחסים לגאולה העתידה. החיה הרביעית בחזונו של דניאל היא רומי הנוצרית, אברבנאל מתאר את התפתחותה של רומי הרפובליקנית, הקיסרית והקתולית. הוא מזכיר גם את ממשלת האפיפיור, שבהתחלה לא הייתה לה חשיבות גדולה.

לפי אברבנאל הגאולה תבוא על ידי מסע צלב חדש ומלחמה בין הנוצרים ובין המוסלמים, וממשלות אדום וישמעאל ייפלו יחד וכך יועלה המשיח. אדום לדעתו היא רומי, לא הקיסרית אלא הקתולית, ולא רק רומי בלבד נכללת בשם אדום אלא כל הנוצרים נכללים בשם זה. אברבנאל מדבר גם עד המשומדים ועל האנוסים הרוצים להיראות כגויים הוא אומר שבעל כורחם יהיו נחשבים יהודים, ולכן יתעוררו רבים מהם לעזוב את ארצות הנוצרים ולחיות כיהודים.


סיכום פרשנותו ואישיותו של אברבנאל


הסיכום המובא להלן מבוסס ברובו על דבריו על אפרים שמואלי בספרו "דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד" עמודים 88-71.
נוהגים להכתיר את רי"א אברבנאל בכתר "אבי חכמת ישראל", ואכן הוא לא הסתגר ב-ד' אמותיה של הספרות הרבנית, אלא שאב מלוא חופניו מאוצרות חכמת העמים, בניסיון בלתי פוסק להסביר את השפע הרב שבמקורותינו על רקע היחסים הרוחניים והחברתיים שבין היהודים לסביבתם. הוא שלט במחקר הפרשני וההיסטורי שנצטבר בספרות העברית שבדורו באותה מידה שבה היה בקי בספרות אומות העולם, ובכך הוא פתח פרשה חדשה במתודה של המחקר היהודי, שאינו מצטמצם באימות המקורות היהודיים מתוכם בלבד. מתוך מה שאמרנו משתמע שבפרטי המחקר לא גילה אברבנאל תמיד עצמאות מובהקת, אבל בצורה כוללת, בדרך ובשיטה, כפי שפירטנום לעיל, הוא הכניס חידושים רבים לפרשנות העברית.

ברם יש להבחין בין "חכמת ישראל" שהתפתחה בתקופת ההשכלה בגרמניה, שעיקר מעייניה היה לחקור ולבחון את תולדות היהדות, את נכסי חומרה ורוחה, את מוסדותיה ואת מושגיה, ובין יצירתו של רי' אברבנאל, שתכליתה ציבורית וחינוכית והנחתה הדבקות בעיקרי הדת.

אברבנאל יוצא חוצץ נגד מי שמנסים לפגוע בבניין המסורת, שהיא בעיניו נפש האומה. בפירושו הוא מעורר "ספקות", אבל הוא נותן עליהם תשובות. יש שהתשובות אינן מספקות את הלומד שבימינו, אבל הוא מדריך אותו לשאול ולהתעמק בשורשם של הדברים. אברבנאל מבקש את הכוונה האלוהית שבעולם, את פשר פורענויות ההיסטוריה ואת אימות תקוותיה; על כן הוא מתלבט בכל פירושיו בין פשט לדרש. פירושיו עוסקים בנצחיות אקטואלית שכל שעה היא שעתה.
"העבר אינו נידון לשכחה, בחינת מאי דהווה הווה, והעתיד אינו נדחה מן התודעה כהלכתא למשיחא. הפעלתה של ההיסטוריה משמעותה כפולה: יש בה מן ההיסטוריזציה של עניינים בלתי-היסטוריים ומתן כוונה אסכאטולוגית למאורעות שאירעו בשעתם ועבר זמנם... תחום ההיסטוריה מתפשט לה גם על חזיונות, שמטבעם הראשון אינם היסטוריים כלל וכלל, ומאורעות ומראות-נבואה שמקומם נתייחד להם בעבר, לפי רוב דעות קודמיו, מוכנסים עתה לרשות העתיד."47

"אברבנאל מאמין שאי אפשר לפרש כל מקרא כפשוטו העלה... יש סיפורים בתורה, הבאים ללמדנו 'חכמה ודעת ויראת ה' מלבד הפשט'... הוא משתדל להוכיח שהעלה והנסתר דבר אחד הם."48
"אברבנאל... קרוב ביותר לתפיסת-העולם הפיוטית והקדמונית של המקרא... המיוסדת על הרגש והאמונה... אבל היו לו בעיות משלו... שביקש להיחלץ מהן לאורם של כתבי הקודש... בעיות של פילוסופיה דתית... של מדעי הטבע והעולם ובעיות הזמן ופגעיו... באברבנאל ניכר יפה הצורך של האיש הדתי להאיר הכול באורה של האמונה... וניכר בו הדחף הרוחני החזק ליישב לעצמו ולבני עמו את הקושיה הגדולה שהקשו מאורעות זמנו על תורת ישראל ועל ייעודיו: כלום אין המציאות סותרת את התורה?"49
לדברי סיכום אלה נוסיף עוד ממאמרו של מ"צ סגל, שצוטט בהערה 10, שבו הוא קובע שבפירושו לתורה אברבנאל יותר קונסרבטיבי ויותר פילוסופי ועיוני מבפירושיו לנביאים. הוא אינו מתקשה כלל בקושיות שהעיר ראב"ע (בייחוד בפירושו לדב' א: ב, "ואם תבין סוד השנים עשר וכו' ") על כמה ביטויים בתורה שנראים מאוחרים מדורו של משה. בין היתר הוא מתעד גם לדעתו של רמב"ן בפירושו לבמ' כא: ב, על המלחמה עד מלך ערד ועל קריאת שם העיר חרמה. אברבנאל מאשים את ראב"ע שלקח את הפירוש הזה מפי הקראים (ראה פירושו של אברבנאל לבמדבר כ"א, ד"ה "וישמע הכנעני") וטוען שהרמב"ן קיבל דעה זו של ראב"ע. והדברים תמוהים.

ועוד עמנו הערה אחת על האמביוולנטיות שבתפיסת ר"י אברבנאל בעניין הקורבנות. לעיל, תחת הכותרת "מזיגה של פרשנות פילוסופית והיסטורית" ועימתנו את דעתו עם דעת הרמב"ם בעניין הרמזים שבקורבנות. והנה בפרק ד' שבהקדמתו לספר ויקרא הוא עוזב את שיטתו הקבועה לסתור את הביאורים הרציונליסטיים לתורה, והוא מצטרף לדעתו של הרמב"ם שבמצווה על הקורבנות דיברה התורה כעד הרגלם הרע של בני ישראל, שהיו להוטים אחרי קורבנות כמו כל העמים הקדמונים. הוא דוחה את התנגדותו ואת הערתו החריפה של הרמב"ן עד הרמב"ם,50 ומקבל את דעתו של משה נרבוני בדבר מצוות שנצטוו
"על הכותב הראשונה", כגון מזוזה, ציצית, תפילין וכד', ולכן היו בכל מקום ובכל זמן. לעומת הקורבנות ש"לא היו כן... אבל ציווה לייחד בית אחד במקום אחד... וכל זה מורה היות הכוונה האלוהית למעט זה המין מן העבודות ושלא נצטוו אם כן הקורבנות על הכוונה הראשונה כתפילות ושאר המצוות".
ובהמשך הוא קובע:
"הנה התבאר שמן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים ומדברי רז"ל בהרבה מקומות יש סיוע גדול לדברי הרב המורה, ואין בזה דברי הבאי אלא דברי קדושה."

הערות:1. ראה עוד פרטים על חייו המעניינים באנציקלופדיה העברית כרך א, הערך "אברבנאל."
2. ראה ד"ר ש' רגב, "השיטה הפרשנית של אברבנאל", קובץ מחניים, רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית (ב), י-ם, תשנ"ג, עמ' 249-242. לטרילוגיה הוא קרא בשם הכולל "מגדול ישועות".
3. הוא מרבה לפרט בהקדמותיו גם את תולדות חייו, עיסוקיו המדיניים ונדודיו הרבים.
4. בבא בתרא דף יד, ע"ב.
5. וראה חידושי אגדות מהרש"א שם: ירמיה לאו דווקא כולו חורבן, שהרי יש כמה נבואות נחמה בירמיה, וכן ישעיהו אינו כולו נחמה, שהרי יש בו נבואות המבשרות חורבן, אלא הכוונה היא לרובו של כל ספר - "רובא ככוליה". וראה גם את הקדמתו של אברבנאל לספר ישעיהו.
6. הוא מסתמך על הביטוי "עד היום הזה" המופיע תכופות בספר יהושע, וזה מוכיח, לדעתו, שהכתיבה הייתה זמן רב אחרי שהדברים קרו. והוא מוסיף עוד השערה: "ואם תרצה לומר שיהושע כתב ספרו להסכים עם דברי חז"ל, אמור מעתה שירמיה גם כן או שמואל קיבץ המאמרים ההם ותיקנם על ספר והוא אשר הוסיף עליהם כיד אלוקיו הטובה עליו."
7. מוצע ללומד לעיין בהקדמותיו לספר שמואל ומלכים. לא מצאנו לנכון להפליג ולדון בפרטים אלה, שאינם עיקר נושאנו.
8. הוא אינו מסכים שהושע קודם לישעיהו (ב"ב דף יד, ע"ב) על סמך הפסוק "תחילת דבר ה' בהושע" (שם א: ה. וראה גם "דעת מקרא", מבוא לספר הושע, עמ' 4.
9. מתוך הקדמתו של אברבנאל לספר ישעיהו, על פי ב"ב שם.
9*. ראה הערה 23 בפרק הדן על הרשב"ם.
10. ראה מ"צ סג"ל, "רי"א אברבנאל בתור פרשן המקרא", תרביץ (ח), תרצ"ז, עמ' 299-260.
11. על פי הקדמתו לספר יהושע וההקדמה השנייה לספר מלכים.
12. יש לציין שגם הוא שכח במקומות לא מעטים לציין את המקור שממנו הוא מביא את דברי חז"ל.
13. בדיוננו על רד"צ הופמן נראה שגם הוא מחלק את ספרי התורה ליחידות, אבל הוא עושה זאת בשיטה אחרת, שנעמוד עליה במקומו.
14. נזכור שפירושו לספר דברים הוא חיבורו הפרשני הראשון ("מרכבת משנה"). בספרים האחרים שהוא פירש מאוחר יותר הוא משתמש במונח "שאלות" ולא במונח "ספקות".
15. ר' מ"צ סגל שצוטט בהערה 10.
16. ר' לוי בן גרשום (1344-1288), פרשן המקרא, חוקר בתחומי המקרא, התלמוד והפילוסופיה.
17. בהקדמתו של אברבנאל לספר שמואל הוא מביא באריכות את גירונימ"ו בקשר לשמו של ספר שמואל (שמואל או ריגו"ם = מלכים). אברבנאל הרבה לצטט מתוך פרשנים נוצריים; ראה בין היתר את הערתו למל"א: ח, בתשובה לשאלתו השישית: "ואמנם חכמי הנוצרים נמשכו בזה אחרי דעת האחרונים מבני עמנו... ובאמת רואה אני את דבריהם בזה יותר מכל דברי שאר החכמים אשר זכרתי מבני עמנו."
18. ישעיהו הלך עירום ויחף שלוש שנים.
19. ירמיהו הלך לטמון את אזור הפשתים בנהר פרת.
20. המעשים הסמליים השונים שעשה יחזקאל לפי דברי ה'.
21. הושע לקח אשת זנונים, את תמר בת דבלים.
22. על פי מו"נ ח"ב, פרק מ"ו.
23. ראה פירושו ליש' כ, ד"ה "ואמנם" ו"על כן" ן יר' יג, ד"ה "כה אמר ה", הוש' א, ד"ה "דבר ה"'.
24. על פי מו"נ ח"ב, פמ"ו, בתרגומו של קפאח. בהערות שם טוען קפאח שאבן תיבון טעה כאן בקריאת המקור.
25. א. לפי הוש' א שם. אבל ראה גם פירושו ליש' כ, ד"ה "על כן"; שם יש נסיגה כלשהי בעמדתו הנחרצת של אברבנאל ומוכנות לקבל את דעתו של הרב במו"נ שם. וראה גם "דעת מקרא" לספר יחזקאל, עמ' 19 ב"מבוא", בקשר לעמדתו של אברבנאל ליח' ג: ב (אכילת המגילה).
ב. דיון ממצה על ה"פולמוס" בין אברבנאל לבין הרמב"ם בעניין הנבואה ראה בספרו של א' שמואלי, "דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד", מוסד ביאליק, י-ם, תשכ"ג, עמ' 112-96.
26. מו"נ ח"ב, פרק מה.
27. בסוף ספר טהרה, הלכות מקוואות פי"א, הי"ב. מדרכו של הרמב"ם לסיים את ספריו ב"יד החזקה" בדברי הגות ולא בהלכה.
28. למשל בשופטים יח: ז, בפסקה המתחילה במילים "בימים ההם": "כמו שעוד היום עושים הויניציאנוש והפלורינטינוש... ושאר העמים, אשר בארץ איטליה עומדים בהנהגותיהם בלי המלכת מלך בתוכם."
29. ראה גם פרק שביעי, "תורת המדינה", בספרו של שמואלי שצוטט לעיל בהערה 25, עמ' 194-183.
30. שמ' כח: ו, ד"ה "ועשו את האפוד": "עשוי כמין סינר של נשים רוכבות סוסים."
31. שמ' שם מא, ד"ה "ומילאת את ידם": "בלשון לעז, כשממנין אדם על פקידת דבר, נותן השליט בידו בית יד של עור, שקורין גנ"ט (GANT = כפפה) בלעז, ועל ידו הוא מחזיקו בדבר, וקורין לאותו מסירה ריוישטי"ר בלעז, (REWESTIR או INVESTIR = להלביש, להסמיך), והוא מילוי ידם."
32. שם פס' ט, ד"ה "ויאמר יהושע".
33. יש' מג, הפיסקה המתחילה במילים " 'ועתה כה אמר ה"' ועוד.
34. בפיסקה המתחילה במילים "'כי קרוב יום ה"'.
35. שמ' ב: י, ד"ה "ויהי לה לבן".
36. והוא דוחה את כל התירוצים שהוא מביא: את ת"י, את הרב במו"נ ח"א, פמ"א ואת רלב"ג.
37. וראה סנהדרין יט, ע"ב-כ, ע"א. השאלה היא אם מיכל נבעלה בכלל על-ידי פלטי בן ליש, או אולי דוד נתן למיכל גט שלא ברצונו ולכן הגט היה פסול (רד"ק) ועוד אפשרויות כגון אלה.
38. ש"א כה, ד"ה "ושאול נתן את מיכל".
39. מל"ב כב:ח.
40. ראה י' קופמן, "תולדות האמונה הישראלית", הוצ' מוסד ביאליק, תש"ך, כרך שני ספר ראשון, עמ' 270-268.
41. ראה פירושו למל"ב כב, בפיסקה המתחילה במילים "וימליכו את בנו יאשיהו".
42. שמ"א כז: ח, ד"ה "ויעל דוד ואנשיו".
43. שמ"ב יא, בפיסקה המתחילה במילים "ויהי לתשובת השנה".
44. שבת נו, ע"א.
45. מל"א יא, בפסקה המתחילה במילים "והמלך שלמה".
46. בניגוד לדעת חז"ל במגילה ג, ע"א. לדעתו חז"ל התכוונו במאמרם זה לכך שהוא לא יהיה שליח לישראל לנבא דברי אזהרה כחגי, כזכריה וכמלאכי.
47. אפרים שמואלי, "דון יצחק אברבנאל וגירוש ספרד", מוסד ביאליק, ירושלים, תשכ"ג, עמ' 80.
48. שם, עמ' 84.
49. שם, עמ' 87
50. ראה רמב"ן לוי' א: ט, ד"ה "ניחוח": "והנה הם ודברי הרמב"ם) הבאי ירפא שבר גדול וקושיא רבה על נקלה, יעשו שולחן ה' מגואל..."