הבושתה ןויערו הנוי רפס

גרבנזור םחנמ עשוהי

ך"נתב םויה יקרפ תינכתה תרגסמב ורדוש תוחישה
לארשי לוק לש 'א תשרב

הנוי רפס


הנושארה תוחילשה :הנושאר החיש

.איבנה לש ורופיס תא ונל רפסל ידכ קר בתכנ אל רפסהש שיגרמ הנוי רפסב ארוקה
.רפסה בתכנ םמשלש תונויערה םייובח השעמה רופיס ךותב

:רמוא א קוספ 'א קרפ הנויל ושוריפב ק"דר
ןיאו םלועה תומואמ התייהש הונינ לע הלוכו שדקה יבתכב וז האובנ הבתכנ המל לואשל שיו
.לארשיל רסומ תויהל הבתכנ יכ שרפל לכונו הומכ התלוז םיאיבנה לכב ןיאו לארשיל רכז וב

תיטנוולרה הלאש ,קדצהו רשויה ,טפשמה לומ לא דסחהו הבושתה תלאש תא ונינפל הלעמ רפסה
.םלוכ תורודה לכל
:םהל יופצה שנועה לעו היבשוי לש םתער לע זירכהל הונינל חלשנ הנוי
.ינפל םתער התלע יכ הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק
:גי קוספ ט"י קרפ תישארב רפסב הרומעו םודס לע רפוסמל ןוימד בותכב שי
.התחשל 'ה ונחלשיו 'ה ינפ תא םתקעצ הלדג יכ הזה םוקמה תא ונחנא םיתחשמ יכ

."הילע ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק" :הנוי תא הווצמ 'ה
הינשה תוחילשב ןכאו .הונינ תא תיחשי 'ה :אוהש ןכתי .ןאכ םיקוספב שרופמ וניא האירקה ןכות
.".תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע" :הנוי ארוק
.תוחילשל ברסמ הנוי
םהידי ואלמ ,ואטח הונינ ישנא .םהיאטח לע םהל לחמי 'הו הבושתב ובושי הונינ ישנאש ששוח הנוי
?ךכ ידי לע תתוועתמ קדצה תדימ ןיא םאה ?םהל חלסי וישכעו ,ולזגו וקשע ,סמח

:איבנכ ודיקפתמ הנוי חרוב ךכיפלו .ושנעי םיאטוחה הונינ ישנאש הצור הנוי
הב דריו הרכש ןתיו שישרת האב הינא אצמיו ופי דריו 'ה ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו
.'ה ינפלמ השישרת םהמע אובל
הצור וניא אוה .וילע הלטוהש תוחילשה לע ותעד יהמ קיסהל םילוכי הנוי לש ותוגהנתה ךותמ
.שנעהל םיאטוחה לעש איה ותעד .תכלל

:רמוא ג קוספ 'א קרפל ק"דר
ךחורמ ךלא] הנא :רמא דודו ?חורבל לוכי היהי ךיאו - 'ה ינפלמ השישרת חרבל הנוי םקיו"
ךיאו תעדו המכח אלמ היה איבנה יכ .ינפמ ומכ 'ינפלמ' - ןיא :אלא ?חרבא ךינפמ [הנאו
אוהש רבדמ - ינפלמ שוריפ יכ .בשוח היה 'ה ינפלמ :אלא ?'ה ינפמ חורבל בשוח היה
וילע הרשת אל ,ץראל הצוחל לארשי ץראמ אצי םאש בשח יכ .האובנה חור אוהו ,'ה ינפל
...תוחילשה הזב תכלל ןאממ היהו .האובנ חור

:ג קוספ 'א קרפ דוד תדוצמ לעב ראבמ המוד ןפואב
(רמאש הזו) ש"זו םיאיבנה לע הרוש האובנה ןיאש םוקמ ץראל ץוח אוה - השישרת חורבל
לובק םוקמ אוהש לארשי ץרא אוהו 'ה ינפל אוהש םוקמהמ (רמול הצרו) ל"רו 'ה ינפלמ
תדמעה יכ לעו תכלל חרכויו ארקי המ שרפיו םעפ דוע האובנה ול אובי ןפ דחפ יכ האובנה
ודמעיש ויניעב בוט היה יכ רבדב חילש תויהל ץפח היה אל ןכל לארשיל הער היה הונינ
.לארשיל ןטשל ויהי אלו ודבאיו םעשרב

ןוויכ ,םלועבש תוריבע לכ רבעו אטחש םדא .לארשי תנומא לש דוסיה יכרעמ אוה הבושתה ןויער
.ויתונווע לכ םילחמנ דימ ,דוע ןתושעל אלש ומצע לע לבקמו םהילע טרחתמ אוהש

ז קרפ הבושת תוכלהב ם"במר םירבדה תא םכסמ ךכו

ד הכלה
,השעש תואטחהו תונועה ינפמ םיקידצה תלעממ קחורמ אוהש הבושת לעב םדא המדי לאו
ורכשש אלא דוע אלו ,םלועמ אטח אל וליאכ ארובה ינפל אוה דמחנו בוהא אלא ןכ רבדה ןיא
הבושת ילעבש םוקמ :םימכח ורמא ,ורצי שבכו ונממ שריפו אטחה םעט םעט ירהש הברה
ואטח אלש ולא תלעממ הלודג ןתלעמ רמולכ ,וב דומעל ןילוכי ןירומג םיקידצ ןיא ןידמוע
.םהמ רתוי םרצי םישבוכ ןהש ינפמ םלועמ

ו הכלה
ד"י עשוה) ךיהלא 'ה דע לארשי הבוש :רמאנש הניכשל םדאה תא תברקמש הבושת הלודג
ילא 'ה-םאנ לארשי בושת-םא :רמאנו ,('ד קרפ סומע ) 'ה-םאנ ידע םתבש-אלו :רמאנו ,(ב
,םיקוחרה תא תברקמ הבושתה ,קבדת יב הבושתב רוזחת םא רמולכ ,(א 'ד הימרי) בושת
בורק דמחנו בוהא אוה םויהו ,הבעותו קחורמו ץקושמ םוקמה ינפל יואנש הז היה שמא
ןיב דיחי ןיב םיבשה תא ברקמ הב םיאטוחה קיחרמ ה"בקהש ןושלבש אצומ התא ןכו ,דידיו
'ב עשוה) יח-ל-א ינב םהל רמאי םתא ימע-אל םהל רמאי-רשא םוקמב היהו :רמאנש ,םיבר
חלצי אל יכ] וימיב חלצי-אל רבג ירירע הזה שיאה-תא ובתכ :ותעשרב והינכיב רמאנו ,(א
םיקיוהי-ןב והינכ היהי-םא ,(ל ב"כ הימרי) [הדוהיב דוע לשומו דוד אסכ-לע בשי שיא וערזמ
רמאנ ותולגב בשש ןויכו ,(דכ ב"כ הימרי) ךנקתא םשמ יכ ינימי די-לע םתוח הדוהי ךלמ
ךיתמשו 'ה-םאנ ידבע לאיתלאש-ןב לבברז ךחקא תואבצ 'ה-םאנ אוהה םויב :ונב לבבורזב
.(גכ 'ב יגח) םתוחכ

ז הכלה
םכיתנוע... :רמאנש לארשי יהלא 'המ לדבומ הז היה שמא ,הבושתה תלעמ הלועמ המכ
וברת-יכ ... :רמאנש הנענ וניאו קעוצ ,(ב ט"נ היעשי) םכיהל-א ןיבל םכניב םילדבמ ויה
ואבת יכ :רמאנש וינפב ןתוא ןיפרוטו תוצמ השועו (וט 'א היעשי) [עמש ינניא] 'וגו הלפת
,'וגו םיתלד רגסיו םכב-םג ימ ,(בי 'א היעשי) ירצח סמר םכדימ תאז שקב-ימ ינפ תוארל
יכאלמ) [םכדימ הצרא-אל החנמו תואבצ 'ה רמא םכב ץפח יל-ןיא םנח יחבזמ וריאת-אלו]
קעוצ ,(ד 'ד םירבד) םכיהל-א 'הב םיקבדה םתאו :רמאנש הניכשב קבדומ אוה םויהו (י 'א
ןילבקמו תוצמ השועו ,הנעא ינאו וארקי-םרט היהו (דכ ה"ס היעשי) :רמאנש דימ הנענו
אלא דוע אלו ,(ז 'ט תלהק) ךישעמ-תא םיהל-אה הצר רבכ יכ :רמאנש החמשו תחנב ןתוא
םינשכו םלוע ימיכ םלשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו (ד 'ג יכאלמ) :רמאנש םהל םיואתמש
.תוינמדק

תונמלא קשע ,סמח וידי תא אלמ ,אטח םדא .קדוצ ונניא הבושתה ןויערש םירובסה םישנא שי
.ויאטח לע שנעהל ךירצ אטוחה .קדצה תדימב העיגפ יהוז ?ול חלסייו בש אוה וישכעו םימותיו
'ה רשיו בוט :ח ,ה"כ קרפ םילהתב קוספה לע ו הכלה 'ב קרפ תוכמ תכסמ ימלשוריה דומלתב
.ךרדב םיאטח הרוי ןכ-לע
:סחנפ יבר רמא
.בוט אוהש ?רשי אוה המלו .רשי אוהש ?בוט אוה המל - רשיו בוט
.הבושת ךרד הרומש - ךרדב םיאטח הרוי ןכ-לע
('ג ילשמ) 'הער ףדרת םיאטח' :םהל הרמא '?ושנוע והמ אטוח' :המכחל ולאש
(ח"י לאקזחי) '.תומת איה תאטחה שפנה' :ןהל הרמא '?ושנוע והמ אטוח' :האובנל ולאש
הבושת השעי ןהל רמא ?ושנוע והמ אטוח (אוה ךורב שודקה תא) :אוה ךירב אשדוקל ולאש
תושעל ךרד םיאטחל הרוי - ךרדב םיאטח הרוי ןכ-לע (בותכש והז) :ביתכד ונייה .ול רפכתיו
.הבושת

:ותחירב תביס תא 'הל הנוי ריבסמ 'ד קרפב ?הבושתה ןיינעב הנוי איבנה לש ותעד יהמו
השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו
:דוד תדוצמ לעב שרפמו .הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-א התא יכ יתעדי יכ
השק היה הזלו הערה לע םחנתמו םיבשה לבקמו 'וכו ןונח לא התאש יתעדי זאמ - יתעדי יכ
.םנועב ודבאיו ובושי אלש יניעב בוט היה יכ תאזה האובנה ילע
הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו :רפסה ףוסב תירוטר הלאשכ האב 'ה תבושת
?הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע םיתשמ הברההיינשה תוחילשה :היינש החיש


:הנוי לש היינשה ותוחילשב ליחתמ 'ג קרפ
האירקה תא הילא ארקו הלודגה ריעה הונינ לא ךל םוק :רמאל תינש הנוי לא 'ה רבד יהיו
.ךילא רבד יכנא רשא
:חרוב הנוי ןיא תאזה תוחילשה ןמ
לחיו :םימי תשלש ךלהמ םיהל-אל הלודג ריע התיה הונינו 'ה רבדכ הונינ לא ךליו הנוי םקיו
םתבוגת יהמו .תכפהנ הונינו םוי םיעברא דוע רמאיו ארקיו דחא םוי ךלהמ ריעב אובל הנוי
םיקש ושבליו םוצ וארקיו םיהל-אב הונינ ישנא ונימאיו ?הנוי לש ותאירקל הונינ ישנא לש
בשיו קש סכיו וילעמ ותרדא רבעיו ואסכמ םקיו הונינ ךלמ לא רבדה עגיו :םנטק דעו םלודגמ
לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה רמאל וילדגו ךלמה םעטמ הונינב רמאיו קעזיו :רפאה לע
םיהל-א לא וארקיו המהבהו םדאה םיקש וסכתיו :ותשי לא םימו וערי לא המואמ ומעטי
בשו םיהל-אה םחנו בושי עדוי ימ :םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובשיו הקזחב
.דבאנ אלו ופא ןורחמ

:םינוש תינעת תכסמ הנשמב
,הביתה יבג לע הלקמ רפא ןינתונו ריע לש הבוחרל הביתה תא ןיאיצומ ?דציכ תוינעת רדס
ןהינפל רמוא ןהבש ןקזה .ושארב ןתונ דחאו דחא לכו .ןיד תיב בא שארבו ,אישנה שארבו
אריו אלא ,םתינעת תאו םקש תא םיהל-א אריו הונינ ישנאב רמאנ אל !וניחא :ןישובכ ירבד
םכידגב-לאו םכבבל וערקו :רמוא אוה הלבקבו ,הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיהל-אה
.(גי 'ב לאוי) .[הערה-לע םחנו דסח-ברו םיפא ךרא אוה םוחרו ןונח-יכ םכיהל-א 'ה-לא ובושו]

:םשגתמ הנוי לש וששח
רבד רשא הערה לע םיהל-אה םחניו הערה םכרדמ ובש יכ םהישעמ תא םיהל-אה אריו
.השע אלו םהל תושעל
?הנוי ביגמ דציכו
לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא רמאיו 'ה לא ללפתיו :ול רחיו הלודג הער הנוי לא עריו
דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-א התא יכ יתעדי יכ השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא
.ייחמ יתומ בוט יכ ינממ ישפנ תא אנ חק 'ה התעו :הערה לע םחנו

רידגמ ד הכלה י קרפ הרותה ידוסי תוכלהב ם"במר .רקש איבנ בשחיי אמש ששחל םוקמ ןיא הנויל
:והמ רקש איבנ
אצויכו המחלמ וא בער תינולפ הנש וא תומי ינולפ רמאיש ןוגכ רמוא איבנהש תונערופה ירבד
,אב אלו רבד הנה םירמוא ןיאו ,ותאובנל השחכה הזב ןיא וירבד ודמע אל םא ולא םירבדב
ישנאכ םהל חלסנו הבושת ושעש רשפאו הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא ה"בקהש
האב אלו ךכו ךכ היהיש רמאו הבוט לע חיטבה םא לבא ,היקזחכ םהל הלתש וא ,הונינ
וניא יאנת לע וליפא לאה רוזגיש הבוט רבד לכש ,רקש איבנ אוהש עודיב רמאש הבוטה
םע ותומי אלש םיקידצל חיטבהשכ ןושאר ןברחב אלא הבוט רבדב רזחש וניצמ אלו ,רזוח
ןחבי דבלב הבוטה ירבדבש תדמל אה ,תבש תכסמב שרופמ הזו ,וירבדב רזחו םיעשרה
היננחו הערל אבנתמ הימרי היהשכ רוזע ןב היננחל ותבושתב רמא והימריש אוה ,איבנה
ודמעי אל םא לבא רקש איבנ ינאש היאר הזב ןיא ירבד ודמעי אל םא היננחל ול רמא ,הבוטל
רשא] 'וגו הזה רבדה אנ-עמש-ךא (ז ח"כ הימרי) :רמאנש ,רקש איבנ התאש עדוי ךירבד
איבנה רבד אבב םולשל אבני רשא איבנה (ט ח"כ הימרי) [םעה-לכ ינזאבו ךינזאב רבד יכנא
.תמאב 'ה וחלש-רשא איבנה עדוי

ישנאש הווקמ ןידע אוה .הונינ ישנא לש םתבושתב ץפח וניא הנוי תמדוקה ונתחישב ונרכזהש יפכ
:םשנוע לע ואובי הונינ
המ הארי רשא דע לצב היתחת בשיו הכס םש ול שעיו ריעל םדקמ בשיו ריעה ןמ הנוי אציו
.ריעב היהי
.םויס רפסל ןיא וליאכ הארנ םינורחאה רפסה יקוספ תא ארוקל
םיתשמ הברה הב שי רשא הלודגה ריעה הונינ לע סוחא אל ינאו :'ה תלאש אוה ןורחאה קוספה
?הבר המהבו ולאמשל ונימי ןיב עדי אל רשא םדא ובר הרשע

.הליפת עמוש 'ה .הבושתה לע חוכיוה תא תמתוח וז הלאש


תמה תומב ץפחא אל יכ :תישילש החיש

.תמא עבות הנוי .הבושתה ןיינעב ה"בקל הנוי ןיבש לוכיבכ חוכיוה תא ונרכזה תומדוקה וניתוחישב
.םיעשר לש םתבושת לבקמ 'ה .הקדצ לע רבדמ 'ה .קדצ
:ח"י קרפב לאקזחי רפסב םיעמוש ונא המוד חוכיו
היחי היח הקדצו טפשמ השעו יתוקח לכ תא רמשו השע רשא ויתאטח לכמ בושי יכ עשרהו
עשר תומ ץפחא ץפחה :היחי השע רשא ותקדצב ול ורכזי אל השע רשא ויעשפ לכ :תומי אל
.היחו ויכרדמ ובושב אולה 'ה 'ה םאנ
רשא ותקדצ לכ יחו השעי עשרה השע רשא תובעותה לככ לוע השעו ותקדצמ קידצ בושבו
.תומי םב אטח רשא ותאטחבו לעמ רשא ולעמב הנרכזת אל השע
:הבושתה ךרד תא לבקמ וניא םעה
,''ה ךרד ןכתי אל' :םתרמאו
:'ה בישמ ךכ לע
השעו ותקדצמ קידצ בושב .ונכתי אל םכיכרד אלה ?ןכתי אל יכרדה לארשי תיב אנ ועמש
הקדצו טפשמ שעיו השע רשא ותעשרמ עשר בושבו .תומי השע רשא ולועב םהילע תמו לוע
.תומי אל היחי ויח השע רשא ויעשפ לכמ בשיו האריו .היחי ושפנ תא אוה
.ןכתי אל םכיכרד אלה ?לארשי תיב ונכתי אל יכרדה ''ה ךרד ןכתי אל' :לארשי תיב ורמאו
היהי אלו םכיעשפ לכמ ובישהו ובוש 'ה 'ה םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל
שדח בל םכל ושעו םב םתעשפ רשא םכיעשפ לכ תא םכילעמ וכילשה .ןוע לושכמל םכל
.ויחו ובישהו םיהל-א 'ה םאנ תמה תומב ץפחא אל יכ .לארשי תיב ותמת המלו השדח חורו
הליחת ךירצ אטוח לכש םירובס לארשי ינב .םדו רשב לש םתדיממ הניא הבושתה רחאל החילסה
.ורבעב תובשחתה אלל .םש אוה רשאב םדאה תא טפוש 'ה .ול חלסי כ"חא קרו שנעיהל

:לאקזחיב ג"ל קרפב בוש עיפומ חוכיוה
ונחנא םבו ונילע וניתאטחו וניעשפ יכ רמאל םתרמא ןכ לארשי תיב לא רמא םדא ןב התאו
עשר בושב םא יכ עשרה תומב ץפחא םא 'ה 'ה םאנ ינא יח םהילא רמא :היחנ ךיאו םיקמנ
לא רמא םדא ןב התאו :לארשי תיב ותומת המלו םיערה םכיכרדמ ובוש ובוש היחו וכרדמ
ועשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשרו ועשפ םויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע ינב
השעו ותקדצ לע חטב אוהו היחי היח קידצל ירמאב :ותאטח םויב הב תויחל לכוי אל קידצו
בשו תומת תומ עשרל ירמאבו :תומי וב השע רשא ולועבו הנרכזת אל ותקדצ לכ לוע
יתלבל ךלה םייחה תוקחב םלשי הלזג עשר בישי לבח :הקדצו טפשמ השעו ותאטחמ
השע הקדצו טפשמ ול הנרכזת אל אטח רשא ויתאטח לכ :תומי אל היחי ויח לוע תושע
השעו ותקדצמ קידצ בושב :ןכתי אל םכרד המהו 'ה ךרד ןכתי אל ךמע ינב ורמאו :היחי ויח
אל םתרמאו :היחי אוה םהילע הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו :םהב תמו לוע
.לארשי תיב םכתא טופשא ויכרדכ שיא 'ה ךרד ןכתי

:תישארב רפסב רפוסמ לובמה רוד לע
.סמח ץראה אלמתו םיהל-אה ינפל ץראה תחשתו
:םילימב תוראותמה םוקמ םדא ןיבש תוריבע ןיב םיקוספב ןיחבמ י"שר
,םיהל-אה ינפל ץראה תחשתו
,ןותיחשת ןפ (ז םירבד) ומכ (זנ ןירדהנס) םילילא תדובעו הורע ןושל - תחשתו
.לזג -סמח ץראה אלמתו :םילימב תוראותמה וריבחל םדא ןיבש תוריבע ןיבל
:תראתמו הכישממ הרותה
.ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה יכ התחשנ הנהו ץראה תא םיהל-א אריו
קר שיגדמ ה"בקהו התחשהה העיפומ אל םוקיה לכ תתחשה תא חנל קמנמ ה"בקה רשאכ הנהו
:סמחה תא
תא םתיחשמ יננהו םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ ינפל אב רשב לכ ץק חנל םיהל-א רמאיו
.ץראה
:י"שר שרפמו .סמחה ללגב האב תושונאה לכ תא דימשהל הטלחהה
.לזגה לע אלא םניד רזג םתחנ אל - סמח ץראה האלמ יכ
:הירא רוג ושוריפב גארפמ ל"רהמה ראבמ הלא י"שר ירבד תא
םיבירחמ םינלזגה ונייהד ,םלועה תתחשה אוה לזגהש ,לזגה לע הריזגה תמיתח ךכ ינפמו
.םלועב ןתמו אשמ ןיאש ,םלועה תא
:א דומע חק ףד ןירדהנס תכסמ ילבבה דומלתב אוה י"שר לש ושוריפ רוקמ
אלו לכה לע ורבע לובמה רוד ירהש ,סמח לש החכ לודג המכ הארו אב :ןנחוי יבר רמא
םהינפמ סמח ץראה האלמ יכ :רמאנש ,לזגב םהידי וטשפש דע םניד רזג םהילע םתחנ
םנומהמ אלו םהמ-אל עשר-הטמל םק סמחה ביתכו ,('ו תישארב) ץראה תא םתיחשמ יננהו
דמעו ,לקמכ ומצע ףקזש דמלמ :רזעלא יבר רמא .(אי 'ז לאקזחי) םהב הנ-אלו םהמהמ אלו
םהמהמ אלו םנומהמ אלו םהמ-אל ,םלוע לש ונובר :וינפל רמאו ,אוה ךורב שודקה ינפל
.םהב הנ-אלו
ןיינע תא םיימעפ םיריכזמ ונא ,וית דעו ףלאמ ,םויה ייודיו לכ רחאל הליענה תליפתב ,םירופיכה םויב
"...ונידי קשועמ לדחנ ןעמל" :םירמואו סמחה
:הבושתב םיבש ,םכלמ דיעמש יפכ ,םהיפכב סמח רשא הונינ ישנא הנהו
יכ םהישעמ תא םיהלאה אריו :רמאנ דימו ,םהיפכב רשא סמחה ןמו הערה וכרדמ שיא ובשיו
.השע אלו םהל תושעל רבד רשא הערה לע םיהל-אה םחניו הערה םכרדמ ובש
... :'הל רמוא אוה ותליפתבו .םיעשר לש םתבושתב ץפח וניא אוה .הנוי םערתמ ךכ לע
התא יכ יתעדי יכ השישרת חרבל יתמדק ןכ לע יתמדא לע יתויה דע ירבד הז אולה 'ה הנא
בוט יכ ינממ ישפנ תא אנ חק 'ה התעו :הערה לע םחנו דסח ברו םיפא ךרא םוחרו ןונח ל-א
.ייחמ יתומ
.םייקתהל הכישממ איהו הישנא לעו הונינ לע סח 'ה תלבקתמ אל ותעד םלואו

:ג הכלה א קרפ הבושת תוכלהב ם"במר ירבדב םייסנ
הבושתה ,הבושת אלא םש ןיא הרפכ חבזמ ונל ןיאו םייק שדקמה תיב ןיאש הזה ןמזב
םוש ול ןיריכזמ ןיא הנורחאב הבושת השעו וימי לכ עשר וליפא ,תוריבעה לכ לע תרפכמ
ומצעו (ג"ל לאקזחי) ,ועשרמ ובוש םויב הב לשכי אל עשרה תעשרו רמאנש ועשרמ רבד
(ל ז"ט ארקיו) .םכילע רפכי הזה םויב יכ :רמאנש םיבשל רפכמ םירופכה םוי לש
            תוכן תנך