פרשת בראשית

פרשה א: בריאת העולם
א [התורה היא כלי אומנתו של הקב"ה]
ב [כח מעשיו הגיד לעמו]
ג [ה' לבדו ברא את עולמו]
ד [ששה דברים קדמו לבריאת העולם]
ה [אילולי שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו]
ו [התורה אינה מפרשת את מעשה בראשית]
ז [וה' אלוקים אמת והוא לבדו ברא את העולם]
ח [התורה קדמה לבריאת העולם]
ט [בריאת העולם יש מאין]
י [העולם נברא באות ב']
יא [אותיות מנצפ"ך הלכה למשה מסיני]
יב [שמו של הקב"ה נזכר לאחר הבריאה]
יג [זהירות בהזכרת שם ה']
יד [התורה שומרת על האדם מכל רע]
טו [מי נברא תחילה שמים או הארץ?]

פרשה ב: תוהו ובוהו
א [והארץ הייתה תוהו ובוהו]
ב [ארורה האדמה בעבורך]
ג [רמזים בבריאה לדורות הבאים]
ד [רמזים בבריאה לגלויות]
ה [כל מעשי האדם גלויים לפני הקב"ה]

פרשה ג: סדר הבריאה

א [מי נברא בתחילה?]
ב [במאמר ה' נברא העולם]
ג [האור הוא טוב לעולם]
ד [מהיכן נברא האור?]
ה [האור סמל לתורה]
ו [אור שבעת הימים נגנז לעתיד לבוא]
ז [העולם הזה שהקב"ה ברא הוא להנאתו]
ח [הקב"ה היה יחיד בעולמו בבריאת העולם]
ט [תכלית הבריאה היא השראת השכינה בעולם]

פרשה ד: בריאת הרקיע

א [בריאת הרקיע - א]
ב [בריאת הרקיע - ב]
ג [המים שמעל לרקיע]
ד [מים העליונים תלוים במאמר]
ה [הרקיע דומה לבריכה]
ו [ביום השני לא נאמר "כי טוב"]
ז [ה' קרא לרקיע שמים]

פרשה ה: יקוו המים ותראה היבשה

א [יקוו המים]
ב [המים נקוו אל מקום אחד - א]
ג [המים נקוו אל מקום אחד - ב]
ד [הפרדה בין מים עליונים לבין מים תחתונים]
ה [הקב"ה התנה עם מעשה בראשית]
ו [והאלהים עשה שייראו מלפניו]
ז [מעט החזיק את המרובה]
ח [הטבע נשמע לציווי ה']
ט [חטאה של הארץ]
י [הבריאה ביום השלישי]

פרשה ו: המאורות

א [והיו לאותות למועדים לימים ולשנים]
ב [היום והלילה אומרים שירה]
ג [פגימת הלבנה]
ד [בריאת הכוכבים]
ה [הדברים שנתנו במתנה לעולם]
ו [חסד עשה ה' שנתן את החמה בתוך נרתיק]
ז [ג' דברים קולן הולך מסוף העולם ועד סופו]
ח [מהלכן של צבא השמים]
ט [יש בכוחן של הצדיקים לשנות את הטבע]

פרשה ז: בריאת דגים ועופות

א [ישרצו המים]
ב [דגים אינם טעונים שחיטה]
[אין מלין בשבת בן של נכרית]
ג [בריאת העוף]
ד [בריאת התנינים]
ה [הקב"ה פסק ממלאכתו עם קידוש השבת]

פרשה ח: בריאת האדם

א [בריאת האדם]
ב [התורה קדמה לבריאת העולם]
ג [במי נמלך ה' בבריאה?]
ד [תכלית בריאת האדם]
ה [הויכוח בין המלאכים בדבר בריאת האדם]
ו [כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם]
ז [הקב"ה נמלך עם נפשות הצדיקים]
ח [דרך ארץ שהגדול נמלך בקטן]
ט [נעשה אדם ושאלת המינים]
י [הקב"ה הפיל תרדמה על האדם כדי שלא יטעו בו]
יא [האדם נברא מהעליונים ומהתחתונים]
יב [זכה שולט האדם בבריאה]
יג [מידותיו של הקב"ה]

פרשה ט: והנה טוב מאד

א [כבוד אלוהים הסתר דבר]
ב [עולם זה מצא חן העיני הקב"ה ולכן קיימו]
ג [לא יפלא ממך דבר]
ד [ חן העולם בשעת בריאתו]
ה [גזרת המיתה]
ו [השינה טובה לצדיקים]
ז [הטוב שביצר הרע]
ח [הייסורין מביאין לחיי עולם הבא]
ט [התועלת שבגיהינום]
י [הטובה הבאה ממלאך המות]
יא [מידה כנגד מידה]
יב [תכלית הבריאה - בריאת האדם]
יג [גם במלכות הרשע יש טוב]
יד [מנין העולם מיום בריאת האדם]

פרשה י: ויכלו השמים והארץ

א [לתורה אין גבולות]
ב [הבריאה נתגלתה ביופיה]
ג [כיצד ברא הקב"ה את עולמו?]
ד [הכוכבים האטו מהלכן עקב חטאו של אדם]
ה [וכל צבאם]
ו [לכל עשב מלאך]
ז [לכל נברא יש תכלית בעולם]
ח [ויכל ביום השביעי]
ט [בערב שבת מוסיפים מחול על קודש]

פרשה יא: השבת וקדושתה

א [ברכת השבת למקיימיה]
ב[ייחודה של השבת]
ג [הוצאות השבת אינן קצובים]
ד [תבלין ושמו שבת]
ה [הסמבטיון והמן מעידים על קדושת השבת]
ו [מצות המילה]
ז [בזכות שמירת שבת]
ח [כנסת ישראל - בת זוג לשבת]
ט [הברואים שנבראו בשישי]
י [לא שבת ממלאכת הרשעים והצדיקים]

פרשה יב: תולדות השמים והארץ

א [אין האדם יכול להבין את סוד הבריאה]
ב [במאמר פיו של הקב"ה נברא העולם]
ג [אלה תולדות השמים]
ד [מתי נבראו תולדות השמים והארץ?]
ה [עיקר הבריאה]
ו [שישה דברים נטלו מאדם הראשון עקב חטאו]
ז [לכל יש תולדות]
ח [אדם נברא גם מעליונים וגם מתחתונים]
ט [בזכותו של אברהם נברא העולם]
י [העולם הזה נברא בה"א]
יא [אלה תולדות השמים והארץ]
יב [העולם נברא בפעם אחת]
יג [יום יוצא יום נכנס]
יד [העולם נברא עם דמדומי חמה]
טו שיתף הקב"ה מידת הדין ומידת הרחמים]
טז [הארץ עשתה כדבר ה']

פרשה יג: כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ

א [ירידת גשמים]
ב [כל האילנותלהנאתן של בריות נבראו]
ג [ארץ אדם ומטר שקולים זה כזה]
ד [גבורות גשמים שקולה כנגד מעשה בראשית]
ה [כוחו של הגשם]
ו [גבורות גשמים ותחיית המתים]
ז [אשרי אדם שעמל בתורה]
ח [רק לאחר בריאת האדם המטיר ה' על הארץ]
ט [ה' ממטיר על הארץ לטובת האדם]
י [מה מקור המים בענן?]
יא [מה מקור הענן?]
יב [שמות הענן ושמות הארץ]
יג [מי הגשמים ומי התהום מרווים את האדמה]
יד [התשובה קורעת את גזר הדין ויורדים גשמים]
טו [מתי מברכים ברכת הטוב והמטיב?]
טז [בירידת הגשם מתברכים כולם]
יז [מי הגשמים משקין כל אחד לפי צרכו]

פרשה יד: יצירת האדם

א [אדם הוא גמר היצירה]
ב [שתי יצירות באדם]
ג [האדם נברא מן העליונים ומן התחתונים]
ד [אדם נברא עם שני יצרים]
ה [שתי יצירות- בעוה"ז ובעוה"ב]
ו [האדם נברא בזכותו של אברהם]
ז [אדם וחוה נבראו כבני עשרים]
ח [האדם נברא ממקום כפרתו]
ט [שמותיה של הנשמה]
י [ויהי האדם לנפש חיה]

פרשה טו: גן עדן

א [ארזי הלבנון נטעו לצורך בנין המקדש]
ב [גן בעדן]
ג [הקב"ה ברא את הגן לפני בריאת האדם]
ד [אדם נברא בזכות אברהם]
ה [ויהי שם עד היום הזה]
ו [עץ החיים]
ז [מהו העץ שממנו אכל האדם?]

פרשה טז: נהרות גן עדן

א [ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן]
ב [מה מקור השם פישון ומה מקור השם חווילה?]
ג [מהו מקור השם גיחון וחידקל?]
ד [ד' נהרות כנגד ד' גלויות]
ו [ו' מצוות נצטווה אדם]

פרשה יז: בריאת האשה

א [בעשרה מאמרות נברא העולם]
ב [אדם השרוי בלוא אשה נמצא חסר]
ג [עזר כנגדו]
ד [האדם קורא בשמות]
ה [ה' הפיל על האדם תרדמה]
ו [ממה נבראה האשה?]
ז [הכל מן האשה]
ח [השוני בין האיש והאשה]

פרשה יח: בינה יתירה באשה

א [בינה יתרה באשה יותר מבאיש]
ב [מדוע נבראה האשה מהצלע?]
ג [בריאת האשה]
ד [זאת הפעם]
ה [בן נח מצווה על עריות]
ו [חטאו של אדם היה כשש שעות לאחר שנברא]

פרשה יט: חטאי אדם וחוה

א [מוסיף דעת מוסיף מכאוב]
ב [ארבעה פיהם הכשילם]
ג [כל המוסיף גורע]
ד [כל שנברא אחר חבירו, שליט בחבירו]
ה [תכונותיו של עץ הדעת]
ו [הקב"ה הראה להם את גודל חטאם]
ז [החוטאים גורמים לסילוק השכינה והצדיקים להחזרתה]
ח [יומו של הקב"ה]
ט [הקב"ה קונן על אדם הראשון ועל בניו]
י [הנחש מפתה את חוה]
יא [ארבעה נכשלו ולא עמדו בניסיון]
יב [אדם מאשים את חוה בחטאו]

פרשה כ: עונשם של הנחש חוה והאדם

א [הנחש דיבר לשון הרע]
ב [הקב"ה לא נשא ונתן עם הנחש]
ג [הנחש נתקלל ראשון]
ד [עונשו של הנחש]
ה [קללתו של הנחש]
ו [עונשה של חוה]
ז [ואל אישך תשוקתך]
ח [ה' מוכיח את האדם שנתפתה]
ט [עונשו של אדם]
י [עונשם של האדם והאדמה]
יא [משמעות השם חוה]
יב [הקב"ה הלביש את אדם וחוה]

פרשה כא: גדולתו של אדה"ר וירידתו

א [אדם הראשון, היתה מחיצתו לפנים ממלאכי השרת]
ב [על שדה איש עצל עברתי, זה אדם הראשון]
ג [אדם הראשון מלא את כל העולם כלו]
ד [הן האדם היה כאחד ממנו]
ה [אדם היה כאחד ממלאכי השרת]
ו [פתחלו פתח של תשובה]
ז [גירוש אדה"ר מגן עדן - א]
ח [גירושו אדה"ר מגן עדן - ב]
ט [תורה ומילה מצילים מגיהינום]

פרשה כב: קין והבל

א [בזכות שהאריך הקב"ה לאדם את יומו הקים וולדות]
ב [הולדת קין והבל - א]
ג [הולדת קין והבל - ב]
ד [חייו של הבל]
ה [קורבנותיהם של קין ושל הבל]
ו [כוחו של יצר הרע]
ז [על מה התדיינו קין והבל?]
ח [קין הורג את הבל]
ט [קין מכחיש את מעשהו]
י [קללת האדמה]
יא [וידויו של קין]
יב [קין נשפט כרוצח בשגגה]
יג [קין חזר בתשובה]

פרשה כג: בניו של קין

א [סופם של רשעים]
ב [שמות בני קין ומשמעותם]
ג [כל מעשי בני קין להכעיס את ה']
ד [למך ונשותיו]
ה [התאווה היא לצורך קיום העולם]
[עד דור אנוש נבראו כולם בצלם ובדמות]
ז [חטאם של דור אנוש ועונשם]

פרשה כד: זה ספר תולדות האדם

א [אין דבר נעלם מהקב"ה]
ב [הקב"ה הראה לאדה"ר כל מי שעתיד להיות]
ג [הרשעים נמחקים מספר החיים]
ד [לעתיד לבוא יכופר לאדה"ר על חטאו]
ה [ראוי היה אדה"ר שתנתן תורה על ידו]
ו [אלין תולדות, ואין הראשונים תולדות]
ז [המבזה את האדם כמבזה את הקב"ה]

פרשה כה: הולדת נח

א [הקב"ה לקח את חנוך]
ב [משמעות השם נח]
ג [עשרה שני רעב באו לעולם]

פרשה כו: דורו של נח

א [זכותו של נח]
ב [בניו של נח נולדו לעת זקנה כדי שלא יענשו במבול]
ג [בני נח נזכרים לפי חשיבותם]
ד [חטאי דור המבול]
ה [העונש על הזנות]
ו [אין תחיית המתים לדור המבול]
ז [מי היו הנפילים?]

פרשה כז: חטאי דור המבול ועונשם

א [מרוב טובה חטאו דור המבול]
ב [דור אנוש ודור המבול הכעיסו במעשיהן]
ג [דור המבול נידון במים ואנשי סדום באש]
ד [ה' ניחם על שברא את האדם]

פרשה כח: עונשם של דור המבול

א [לאחר שנפסק דינו של אדם למעלה הוא נענש]
ב [יקוו המים - יעשה מדה למים]
ג [כל היקום נמחה במים]
ד [כמה דורות נימוחו?]
ה [מה בין עשרת השבטים לדור המבול]
ו [מאדם ועד בהמה נשמדו במבול]
ז [ה' השמיד את האדם ואת כל אשר לו]
ח [כל הברואים קלקלו בדור המבול]
ט [לדור המבול אין חלק לעוה"ב]

פרשה כט: נח מצא חן

א [נח מצא חן בעיני ה' וניצול]
ב [אל תשחיתהו כי ברכה בו]
ג [ג' מציאות מצא הקב"ה]
ד [מצא חן]
ה [הראשונים זכו בזכות האחרונים]