פרשת וירא

פרשה מח: אברהם זוכה לביקור השכינה
א [הקב"ה נראה אל אברהם]
ב [לאחר המילה זכה אברהם לגילוי שכינה]
ג [אם אמאס משפט עבדי]
ד [שקולה מצות מילה כבנית מזבח]
ה [שקולה מצות מילה כהקרבת קרבנות]
ו [ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט]
ז [מעשה אבות סימן לבנים]
ח [אברהם מכניס אורחים]
ט [והנה שלושה מלאכים]
י [מידה כנגד מידה]
יא [ואקחה פת לחם וסעדו לבכם]
יב [בזכות אברהם זכו ישראל למן]
יג [אברהם מחנך את ישמעאל למצוות]
יד [המלאכים בבית אברהם]
טו [צניעותה של שרה - באוהל]
טז [הקב"ה החזיר את אברהם לימי נעוריו]
יז [שרה צוחקת לשמע הבשורה]
יח [גדול השלום]
יט [היפלא מה' דבר?!]
כ [שרה היא היחידה שהקב"ה דיבר עמה]

פרשה מט: חטאי סדום ועונשם

א [זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב]
ב [סוד ה' ליראיו]
ג [אין העולם חסר משלושים צדיקים]
ד [כי ידיעתיו למען אשר יצווה]
ה [אנשי סדום נידונו באש ובמים כדור המבול]
ו [פתח של תשובה פתח ה' לסדום ולא שבו]
ז [המלאכים הולכים לסדום]
ח [אברהם מתפלל על סדום]
ט [אברהם מבקש למנוע חלול שם שמים]
י [דברי הצדיקים ערבים לפני ה']
יא [הקב"ה נותן לישראל כפרה בזכות אברהם]
יב [אברהם מלמד סנגוריה על סדום]
יג [אברהם בקש עד עשרה צדיקים]
יד [המלאכים ממתינים עד לסיום תפילת אברהם]

פרשה נ: המלאכים בסדום

א [המלאכים הגיעו לסדום בערב]
ב [המלאכים נראו כאנשים]
ג [לוט נתמנה לראש השופטים בסדום]
ד [לוט מכניס את המלאכים לביתו]
ה [רשעותם של אנשי סדום]
ו [אנשי סדום מנסים לפגוע במלאכים]
ז [חטאי אנשי סדום]
ח [המתחיל בעבירה לוקה תחילה]
ט [המלאכים מגלים ללוט את מטרת בואם]
י [המלאכים מאיצים בלוט]
יא [עושר השמור לבעליו לרעתו]
יב [עונשם של סדום היה בשעה שחמה ולבנה עומדים ברקיע]

פרשה נא: עונשה של סדום

א [סופה של סדום]
ב [הטוב והרע יורדים מן השמים]
ג [עונשה של סדום ושל הרשעים לעתיד לבוא]
ד [סדום ושכנותיה נענשו]
ה [אשת לוט חטאה במלח ונענשה במלח]
ו [זכותו של לוט להינצל]
ז [לוט ובנותיו נמלטו למערה]
ח [כוונתן של בנות לוט הייתה לקיום העולם]
ט [מעשה בנות לוט]
י [האם בנות לוט עשו לשם שמים או לשם זנות]
יא [בנות לוט נתפקדו בזכות אברהם]

פרשה נב: לוט נפרד מאברהם ופרשת אבימלך

א [אברהם עובר לגרר להרבות צדקה]
ב [לוט פשע באברהם]
ג [חטאיו של לוט גרמו לו להיות מורחק]
ד [אברהם מתרחק מלוט]
ה [הקב"ה נגלה אל אבימלך בחלום הלילה]
ו [הגוי גם צדיק תהרוג?!]
ז [הקב"ה עצר בעד אבימלך מלחטוא]
ח [אברהם מתפלל בעד אבימלך]
ט [אבימלך ואנשיו פוחדים מעונש]
י [אבימלך מתווכח עם אברהם]
יא [רק אין יראת אלוקים]
יב [אבימלך נתן לשרה כסות עינים]
יג [עונשו של אבימלך]

פרשה נג: וה' פקד את שרה

א [ה' פקד את שרה]
ב [דבר ה' קיים לעולם]
ג [וה' פקד את שרה]
ד [הקב"ה אינו חוזר בו מגזרה טובה]
ה [הקב"ה קיים הבטחתו]
ו [הולדת יצחק]
ז [משמעות השם יצחק]
ח [טובה וברכה באה לעולם בזכות שרה]
ט [היניקה בנים שרה]
י [אברהם עושה משתה גדול ביום היגמל את יצחק]
יא [מעלליו של ישמעאל]
יב [ביצחק יקרא לך זרע]
יג [אברהם משלח את הגר]
יד [תפילת הגר]
טו [ישמעאל בבחרותו]

פרשה נד: ברית אברהם ואבימלך

א [ברצון ה' יהפוך האוייב לאוהב]
ב [אבימלך כורת עם אברהם ברית]
ג [אברהם מוכיח את אבימלך]
ד [אברהם נענש על ז' הכבשות שנתן לאבימלך]
ה [עלית המים לרועי אברהם הוא סימן לבניו]
ו [אברהם נטע אשל]

פרשה נה: עקידת יצחק

א [הקב"ה ניסה את אברהם]
ב [רק את הצדיקים ה' מעמיד בנסיון]
ג [האלוקים ניסה את אברהם]
ד [אברהם אינון מעכב להקריב את יצחק]
ה [הקב"ה קיבל את רצונו של אברהם כקרבן]
ו [זכותו של אברהם שעמד בנסיון]
ז [אברהם קיבל שכר על כל דיבור ודיבור]
ח [אהבה ושנאה מקלקלין את השורה]

פרשה נו: בהר המוריה

א [אין הקב"ה מניח לצדיקים לסבול יותר מג' ימים]
ב [אברהם ויצחק ראו את המקום מרחוק]
ג [אברהם מכין את העצים האש והמאכלת]
ד [נסיונותיו של השטן למנוע מאברהם ויצחק למלא את שליחותם]
ה [אברהם מגן על יצחק שלא יפול בו מום]
ו [השחיטה נעשית בדבר המיטלטל]
ז [כפילות השם אברהם]
ח [יצחק מבקש מאברהם להכפת]
ט [הקרבת האיל תמורת יצחק]
י [בזכות העקדה]
יא [אברהם מבקש לא לעמוד שוב בניסיון]

פרשה נז: הולדת רבקה

א [בשורת הולדת רבקה]
ב [שמועה טובה - הולדת רבקה]
ג [הקב"ה מודיעו שנולד זוגו של יצחק]
ד [אימתי היה איוב?]