פרשת משפטים
פרשה ל: עשות משפט
א [עוז מלך משפט אהב]
ב [הוו מתונים בדין]
ג [ואלה המשפטים]
ד [שלשה דברים נתן משה נפשו עליהם]
ה [כמה משובחת פרשה זו]
ו [בכל דבר ודבר התורה מזהרת לישראל]
ז [למה בשור נותן חמישה ובשה ארבעה?]
ח [אבי יתומים ודיין אלמנות]
ט [חוקיו ומשפטיו לישראל]
י [בא וראה כמה חיבב הקב"ה למשה]
יא [בבקר ניתנה התורה ובערב נתנו המשפטים]
יב [מגיד דבריו ליעקב]
יג [מלך במשפט יעמיד ארץ]
יד [אם אין בו יראת חטא, אין בידו כלום]
טו [אחר הדברות הזהיר הקב"ה על המשפטים]
טז [מחיבת ה' את ישראל ציוה אותם על המשפט]
יז [שמירת המשפט מצילה מרעה]
יח [כל המיצר לישראל נידון בסנהדרין של מעלה]
יט [כל התורה תלויה במשפט]
כ [המצוות נתנו לישראל בשכר קיום המשפטים]
כא [בין אדם לחבירו ובין אדם למקום]
כב [בין שופטי ישראל ושופטי האומות]
כג [ציון במשפט תפדה]
כד [בעשית משפט תשרה שכינה ותקרב הגאולה]

פרשה לא: הלוואה לעני

א [אם כסף תלוה את עמי]
ב [מתן אדם ירחיב לו]
ג [עושר שמור לבעליו לרעתו]
ה [ונתת לאיש ככל דרכיו]
ו [כל מי שלוקח רבית אין ירא אלהים]
ז [ביומו תתן שכרו]
ח [סמיכות איסור קללת הדיין לדיני מעשרות]
ט [קדש ישראל לה']
י [המאוס מאסת את יהודה]
יא [מרבה הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו]
יב [אין בעולם קשה מן העניות]
יג [לא תנשוך את העני, כשם שנשך הנחש את האדם]
יד [גלגל חוזר בעולם]
טו [כל הברואים לווין זה מזה]
טז [אלהים לא תקלל]
יז [נבהל להון איש רע עין]

פרשה לב: הנה אנכי שולח מלאך

א [אילו המתינו ישראל למשה]
ב [איך אשיתך בבנים]
ג [שליחות המלאך התעכבה עד לימי יהושע]
ד [כי שמי בקרבו]
ה [בגדה אשה מרעה]
ו [בזכות המצוות שומרים המלאכים על האדם]
ז [בגלל חטאיהם נמסרו ישראל לידי שרים של מעלה]
ח [אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה]
ט [בכל מקום שהמלאך נראה השכינה נראית]