פרשת פקודי
פרשה נא: משמעותו של המשכן
א [משה איש אמונות]
ב [משה עשה שלא יבוא לידי חשד]
ג [המשכן נתמשכן שני פעמים]
ד [עדות הוא לכל באי עולם, שיש סליחה לישראל]
ה [התגרות האומות במקדש ובישראל - כנגד כבוד ה']
ו [אמר משה: נגמר המשכן, אתן לכם חשבון]
ז [בזכות התורה והקרבנות אני מציל אתכם מגיהינום]
ח [חרות על הלוחות]

פרשה נב: סיום עבודת המשכן

א [בגמר המשכן הביאוהו אל משה]
ב [תאלמנה שפתי שקר]
ג [ותשחק ליום אחרון]
ד [המשכן והמקדש הוקמו בנס]
ה [ביום חתונתו וביום שמחת לבו]