פרשת שמיני

פרשה יא: חכמת נשים בנתה ביתה

א [חכמת נשים בנתה ביתה - בריאת העולם]
ב [חכמת נשים בנתה ביתה - גוג ומגוג]
ג [חכמת נשים בנתה ביתה - התורה]
ד [חכמת נשים בנתה ביתה - אומות העולם]
ה [עם חסיד תתחסד - אברהם, משה]
ו [משה נענש על שסירב ללכת למצרים]
ז [ויהי לשון צרה; והיה לשון שמחה]
ח [זקני ישראל]
ט [עתיד הקב"ה לעשות מחול עם הצדיקים]

פרשה יב: יין ושכר אל תשת

א [אל תרא יין כי יתאדם]
ב [אהרן שתק וקבל שכר על שתיקתו]
ג [אהרן זכה לדבר ה']
ד [סופו של המרבה בשתיית יין]
ה [אל למלכים שתות יין]

פרשה יג: החיה הנאכלת

א [ויקצוף משה]
ב [אומה שהייתה ראויה לקבל את התורה]
ג [אריסטוון עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו]
ד [זאת החיה אשר תאכלו]
ה [החיות כרמז לאומות העולם]