פרשת מצורע

פרשה טז: זאת תהיה תורת המצורע

א [הצרעת - עונש על חטאים]
ב [מי האיש החפץ חיים]
ג [הרחקה מן המצורע]
ד [אין הקב"ה חפץ בקילוסו של אדם רשע]
ה [אל תתן את פיך לחטיא את בשרך]
ו [ המדבר לשון הרע עובר על חמישה חומשי תורה]
ז [ולקח למטהר ציפור]
ח [חייב אדם לשמור שלא יבוא לידי חולי]
ט [תשובתו של המצורע וטהרתו]

פרשה יז: נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

א [נגעי בתים]
ב [נגעי בתים - עונש על צרות עין]
ג [על עשרה דברים נגעים באים]
ד [אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחלה]
ה [ישראל חוטאין והארץ מתקללת]
ו [נגעי בתים - טובתן של ישראל]
ז [בבית ארץ אחוזתכם]

פרשה יח: איש כי יהיה זב מבשרו

א [באור קהלת י"ב]
ב [איום ונורא הוא ממנו משפטו ושאתו יצא]
ג [ביום שנטעתי אתכם לי לעם, עשיתם פסולת]
ד [מהיכן נתחייבו ישראל בזיבות וצרעת?]
ה [בחטאו לוקה אדם בגופו ונרפא בשובו אל ה']

פרשה יט: ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים

א [כתם פז, אלו דברי תורה]
ב [מי יכול ללמוד את התורה]
ג [דברי תורה ערבים לפני הקב"ה]
ד [בעצלתים ימך המקרה]
ה [צער גדול נתן הקב"ה לאשה]
ו [ענשו של יהויקים]