פרשת קדושים
פרשה כד: קדושים תהיו
א [הקב"ה וישראל מתקדשים זה בזה]
ב [קדושתם של ישראל לעולמים]
ג [ישלח עזרך מקדש]
ד [כשם שאני קדוש, כך תהיו קדושים]
ה [עשרת הדברות כתובים בה]
ו [כל הפורש מעריות נקרא קדוש]
ז [ולא יראה בך ערות דבר, ערות דבור]
ח [והתקדשתם והייתם קדושים]
ט [קדושתי למעלה מקדושתכם]

פרשה כה: לימוד תורה, מצוות מילה וערלה

א [עסקו בתורה ואין אתם מתייראים משום אומה]
ב [כי בצל החכמה בצל הכסף]
ג [כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחלה]
ד [שבחה וטובה של הארץ]
ה [לנטוע נטיעות לעתיד; אדרינוס והזקן]
ו [ערלה באילן, וערלה באדם]
ז [מצוות מילה]
ח [פרשיותיה של תורה נדרשות לפניהם ולאחריהם]