פרשת בחוקותי

פרשה לה: אם בחוקותי תלכו - ונתתי גשמכם בעתם

א [חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך]
ב [אשרי דרכי ישמרו]
ג [הקב"ה הקדים לקיים מצוות לפני נתינתם]
ד [החוקים שחקק ה']
ה [החוקים נגד היצה"ר]
ו [החוקים מביאים לחיי העוה"ב]
ז [ת מצותי תשמרו ועשיתם אותם]
ח [ג' מתנות נתנו לעולם]
ט [ונתתי גשמיכם בעתם: ברביעית]
י [ונתתי גשמיכם בעתם: בלילות]
יא [ונתתי גשמיכם בעתם: בא"י]
יב [ברכת הגשמים]

פרשה לו: זכות אבות

א [שלשת האבות שקולים]
ב [ישראל נמשלו לגפן]
ג [אחז נמנה עם המלכים]
ד [הכל בזכות יעקב]
ה [מדוע נמנו האבות בסדר הפוך]
ו [עד מתי זכות אבות קיימת?]

פרשה לז: איש כי יפליא לנדור

א [נדרו ושלמו לה' אלהיכם]
ב [כי פועל אדם ישלם לו]
ג [נדרים והתרת נדרים]
ד [ארבעה פתחו בנדרים]