יכראה ישוחו ינוליגה לפותיחא


ירדה והיעשיירש דמעמב ףא יוטיב ידיל אב הכולמה רבד לע תילארשיה הפקשהה לש הדוחיי
ארקמה ןיא - סרפ תכלממל טרפ - םדקה תוצרא תויוכלמב .םהידיקפתו ךלמה
ויניתנ לכ לע ןוילעכ בשחנ ךלמהש םושמ ילוא ,ךלמה ץעוי לש הרשמ ריכזמ
.ותנובתבו ויתונוכתב

ךלמל רמוא דבלב אוהו ,ץעייל אלו ללקל באומ ךלמ קלב ידי לע ןמזומ םעלב ףא
- (5 'ו קרפב) הכימ רמוא הז דגנכו ,"השעי רשא ךצעיא הכל" (14 ד"כ רבדמב)
דבלב ולו המכחה רוקמ אוה יכ ,הצעה תוכז ךלמל קר ,"באומ ךלמ קלב ץעי המ"
.היישותו הצע

בויאב ךכ .ךלמה ץעוי לש יאמצעו דבוכמ דמעמ לארשיב םיאצומ ונא תאז תמועל
:הכימב ןכ ,"ץרא-יצעויו םיכלמ םע" :(די ,'ג) םיצעויל ךלמה תא הוושמה
:(וט ה"כ) 'ב םימיה ירבד ןכו ,(א ,'ד) ,"דבא ךצעוי םא ,ךב ןיא ךלמה"
ךכ ,ינוליגה לפותיחא אשונ ךלמל ץעוי לש הז ראות ."ךונתנ ךלמה ץעוילה"
ב"משבו "ךלמל ץעוי לפותיחאו" :(גל ז"כ) םימיה ירבדב בותכה ותוא הנכמ
."דוד ץעוי ינוליגה לפותיחא" :(בי ו"ט)

םאה :הכולמה רצחב הז דמעמ היה המ ןוכנ-לא ררבתמ אל ולא תורוקמ ךותמ
דובכ ראות הז היהש וא ,ךלמה תיילמפב םידיקפתה יאשונמ דחאכ ימשר יפוא אשנ
התייה לפותיחא לש ותעפשהש ,םיבותכה ךותמ הלועה םינפ לכ לע .דבלב תודידיו
,םהה םימיב ץעי רשא לפתיחא תצעו" :םינומהה ןיב ןהו הכולמה תיב יגוחב ןה הבר
"םולשבאל םג ,דודל םג לפתיחא תצע-לכ ןכ ,םיהלאה רבדב שיא לאשי רשאכ
.(גכ ז"ט)

וראשנש תורזה תוחפשמה תחאל ןב היה לפותיחאש רעשמ ןיביי לאומש 'פורפ
ג"כ ב"משב בותכל םאתהב וז הרעשה םולהל השק םלוא ,יסוביה ימימ םילשוריב
היבא אוה הז םעילאו ,דוד ירוביגמ דחאכ ינוליגה לפותיחא ןב םעילא הנמנ םש .דל
הירוא תשא םעילא תב עבש תב" :ג א"י ב"משב רכזנכ המלש םא עבש-תב לש
."יתחה

אשונה ךלמה דוד ןיבל עבש תב לש היבא-יבא לפותיחא ןיב וז תיתחפשמ הבריק
לפותיחא הלעתנ וז הבריק ליבשבש םירעשמה שי :םינפ יתשל תשרדנ ותדכנ תא
אצמ םולשבא דרמב יכ ,הרבסה תא הלעמ תאז תמועל ק"דר ,ץעויה תרשמל
תב השעמב ותחפשמ לע טימהש הפרחה לע דודמ םקניהל רשוכ תעש לפותיחא
תרושב ז"י קרפ שארב שומישה תא ק"דר תובקעב ריבסמ ןוסבקעי רכששי .עבש
תישיאה הניטה ןאכ תזמרנ ...יתיכהו ,יתדרחהו ,וילע אובאו :ןושאר ףוגב םילעפ
.דוד דגנ לפותיחא לש

האר ךלמה ץעוי .רתוי דוע הקומע הנווכ לפותיחא השעמב ואר םינושאר םימכח
עודמ ותכרדהלו ותצעל קקזנ ךלמה םא ;ומצע ךלמה רשאמ רתוי הכולמל רשכ ומצע
הכולמה בושתש ידכ םולשבאל ץעוי השענ ךכלו" ?גיהנמו ךלמ ומצע אוה השעי אל
לאומש ש"קלי) "וילא הכולמה בושתו רבדה לגלגתי ךכו ךכ ןיבו םולשבאל דודמ
.(א"נק

תא וניצמ אל .לכמ רתוי דוד תא הדירחה םולשבא דרמל לפותיחא לש ותופרטצה
דוד הלוע םיתיזה הלעמב ,ריעהמ ותחירב תעב אל ףא ,דרמה ץורפ םע ללפתמ דוד
לש הממדב ונוסאו ובאכ תא אשונ אוה וליאכ ,הליפת אשונ וניא לבא הכבו הלע
םירשוקב לפותיחא יכ ,העומשה וילא העיגמשמ קר .הרזגה םע המלשהו ןיד תלבק
,לפותיחא תצע תא אנ לכס" :הליפתב ץרפתמ דודו באכה תממד תערקנ ,םולשבא םע
דבלמ רחא ןיא ,םיהולאה רבדב שיא לאשי רשאכ לפותיחא תצע םא יכ ,(אל ו"ט) "'ה
רקיע ,הדירג הליפתב קפתסמ דוד ןיא ןכ יפ לע ףאו .וז הצע רפהל לוכי םיהולאה
.יכראה ישוח תא סייגמ אוה הז ךרוצל .לפותיחא תצע תא לכסל תונווכמ ויתוינכת
רחאל דימ עיפומ 'א ה"בדב דוד ירש תומישרבו ,"ךלמה ער" ראותה תא אשונ ישוח
עיפומ הז ראות ."ךלמה ער יכראה ישוחו ךלמל ץעוי לפותיחאו" .(גל ז"כ) לפותיחא
תונצקעב ארוק םולשבא ףאו ,"ךלמה הער ןהכ ןתנ-ןב דובזו" :ה 'ד א"למב ףא
"?ךער תא תכלה אל המל ,ךער תא ךדסח הז" ,ךלמה הער ישוחל

הארנ ."ךלמה ער" ארקנה הובג דיקפ היה םירצמב יכ ,רגרביט הליג שדחה רקחמב
יכ םא ,םולשבא ףאו ,וזל וז ויה תובורק "ךלמה ער"ו "ךלמה ץעוי" :ולא תוגרד יתשש
.ויצעוי רבחל ישוח תא ףוסבל ףרצמ אוה ירה ,ססהמ אוה הליחתב

הרשיה לפותיחא תצע התייה תיאבצ הניחבמ .םולשבא דרמ לרוג תא ךתוח הז ףורצ
ךרדבש ירה ,תאז אלמלא .הבוטה לפותיחא תצע תא רפהל הווצ 'הש אלא ,הנוכנהו
םיחילשהש הדבועה םג תשרפתמ ךכ .לפותיחא תצע לבקתהל התייה הכירצ עבטה
תאזכו תאזכ ,לפותיחא ץעי תאזכו תאזכ" :רומאל הווצ ישוח .ישוח רבד תא םינשמ
וליאכ "לפותיחא םכילע ץעי הככ" קר דודל םירסומ תאז תמועל םה ."ינא יתצעי
.ישוח תצעל ךרע לכ ןיאו לפותיחא תצע לבקתתש םה םיחוטב

ןולשכו דוד ןוחצינ - העמשמ ףוס ותצע תייחד ,דלונה תא האור םכחה לפותיחא
,הקינחב תעדל ומצע תא דביאו ותיבל רהימ ןכלו ,םילפונב ןושארה - אוהו ,דרמה
.ותיב לע הוויצש רחאל

תואנ לומגל הכזש רעשל שי ,םולשבא תומ רחאל רבד םיעמוש ונא ןיא ישוח לע
המלש ךלמה ביצנכ 16 'ד א"למב רכזנה אנעב אוה ונבש רשפאו ,ותוריש לע
.תולעבו רשאב


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות