םתובשייתה ךילהת לע
ןדריה-רבע יטבש לש

בכ עשוהי


ליק הדוהי :תאמ

ח"נשת ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחבו ארקמב תונויגה :ךותמןדריה ןמו ןופצב ןומרחה תולגרמל דעו םורדב ןונרא לחנמ ערתשמה בחרנה לבחב
יצחו דגו ןבואר םיטבשה ינש השמ ימיב דוע עודיכ ולחנתה חרזמב לודגה רבדמל דעו
.ירומאה תוכלממ יתש תא ודימשה-ומירחה לארשי ינבש רחאל ,השנמה טבש

- םיתב ונב םג םא יכ ,םהילהוא לא תובאה וטנ קר אל ,הרותה תנייצמ ךכ ,הז רוזאב
הז בא השעמו .(זי ,גל תישארב) "תכס השע והנקמלו ,תיב ול ןביו התכוס עסנ בקעיו"
םיכפוהו ירומאה ירע תא ןדריה-רבע יטבש םימקשמ השמ ימיב דוע .וינבל ןמיס היה
."ןאצה תורדג" תויוצמ ןדילשכ ,"רצבמ ירע"ל שדחמ ןתוא

אוה ,וז ץראב לחנתהל ןדריה-רבע יטבש תשקבל ירקיעה קומינהש השיגדמ הרותה
.איה הנקמ םוקמ ץראהו ,בר הנקמ םהלש הדבועב

ובש ,םידמל וננה יגולואיכראה רקחמהו ארקמבש תונושה תועדוהה ךותמ ,ןכאו
ולש ימורדה קלחב רושימהו לבחה לש ינופצה קלחב יתמרה ופונ לע ןשבהש ןמזב
בגרא לבח-לככ ריע םישש" :ןשבה לע הרותה לש התודעכ ,ףופצ בושי בשוימ היה
יזרפה ירעמ דבל ,חירבו םיתלד ההובג המוח תרצב םירע הלא-לכ .ןשבב גוע תכלממ
,יררהה ףונה לעב ,דעלגה הנוכמה ,יזכרמה קלחה ירה ,(ה-ד ,ג םירבד) "דואמ הברה
"הנקמ םוקמ" היה ךכיפלו ,תורעי הסוכמו לילד ןפואב סלכואמ העשה התואב היה
.ילאידיא

יהתו" :םולשבא תמחלמב םיראותמ םהו דוד ימיל דע ומייקתה הלא תורעי
"אוהה םויב ברחה הלכא רשאמ םעב לוכאל רעיה בריו ...םירפא רעיב המחלמה
.םויה דע ורמתשנ דעלג רעי ידירשש ןיוציו .(ח-ג ,חי 'ב לאומש)

טאל ורישכה םהינש .דג תלחנב וטועימבו יחרזמה השנמ תלחנב ובורב לפנ דעלגה
ןדריל רבעמ ,םלוממש ףסוי ינב םהיחאל המודב ,תואלקחל רעיה תמדא תא טאל
יכ ףא ,(זי) עשוהיב בותככ ,תואלקחל יברעמה םירפא רעי תא ורישכהש ,הברעמ
.הערמה לע סנרפתהל ,םקלחב ,וכישמה

ואצמ הבש טלקמ ץרא הכולמהו םיטפושה תפוקת ךשמב דעלגה שמיש הז םעטמ
ינידמ הסחמ ושפיח הבו ,ברעמב םתמדא לעמ ולשונש ,םיטילפ תוזחאיהל םוקמ
.תינידמ הכפהמו יאבצ ןויפר תעשב ,דודו תשב-שיא ןוגכ ,םינוש םיטילש יאבצו

ידי-לע םהל חנוה אל לבא ,רומאכ ,ירומאה תא ומירחה ןדריה-רבע יטבש ,םנמא
.חרזממ - םדק-ינבו ,םורדמ - םינומעהו םיבאומה ,ןופצמ - םימראה ,םהינכש
וצלאנ ןדריה-רבע יטבש .םתמדא לעמ םלשנלו םפיקתהל םעפ ידמ וסינ הלא םינכש
תכרב תא הפי ןיבהל לכונ הז עקר לעו ,הלא םינכש םע תדמתמ המחלמ להנל אופא
ותואל השמ תכרב תאו ,(טי ,טמ תישארב) "בקע דגי אוהו ,ונדוגי דודג דג" :דגל בקעי
.(כ ,גל םירבד) "דוקדק-ףא עורז ףרטו ןכש איבלכ ,דג ביחרמ ךורב" :טבשה

ויתווח תא ריבעהל השנמ ןב ריאי ץלאנ םיטפושה תפוקתב ינידמ לפש ימיב ,ןכאו
ףאש ןכתייו ,דעלגה - ןדריה-רבעבש בושייה זכרמ לא ןופצב ןשבה ןמ תומסרופמה
.וירעמ המכמ לשונ םורדב ןבואר

היורצ ןב באוי לש תיתמחלמה ותמסיס תדחוימ תועמשמ לבקת הז יתדבוע עקר לע
.(בי ,י 'ב לאומש) "וניהולא ירע דעבו ונמע דעב קזחתנו קזח" :ןומע ינב תמחלמב

םע תודימתמה ויתומחלמב דמשנו קחשנ ןבואר טבשש ןאכמ קיסהל ןיא םלואו
ונרשאל .וב המייקתנ (ו ,גל םירבד) "תמי-לאו ןבואר יחי" השמ לש ותכרב .וינכש
ןקלחב תורוזשה תוקיתע תירוטסיה תועדוה לש רצוא םימיה-ירבד רפסב רמתשנ
םיארגהה םע המחלמ ןבואר השע לואש ימיבש םידמל וננה ןהמו ,ןיסחויה תומישרב
חרזמ ינפ לכ לע וילהואב בשיו םדק-ינב םע הנמנה דדונ טבש ,(י ,ה 'א םימיה ירבד)
.(ט ,םש םש) "תרפ רהנה-ןמל ...חרזמל" ועיגה ,דעלגה ץראב םהינקמ וברשמו .דעלג

"ןועמ לעבו ובנ-דעו רערעב" המודקה ותלחנב תבשל ךישמה טבשה לש רחא קלח
הראב אוהו ינבוארל ןורחאה אישנה לש ומש ףא ונל עודי ,ןכ לע רתי .(ח ,ה םש)
.(ו ,ה םש) "רשא ךלמ רסאנלפ תגלת הלגה רשא"

השנמ ינב םהיחא םע ובשי דג ינבמ תוחפשמש ןיסחויה תמישרמ םידמל ונא המודב
םויכ הנוכמה ,רוזאב רתויב הובגה רהל דע רמולכ ,"הכלס דע ןשבה ץראב" יחרזמה
דעלגב" הקיתעה םתלחנב תבשל וכישמה דג לש תורחא תוחפשמ ולאו ,זורד לב'ג
ץרא לובג - רושימה ץראב רמולכ ,(זט ,םש םש) "ןורש ישרגמ-לכבו היתנבבו ןשבב
.באומו ןומע ינב

רטשמה םלצא רמתשנ ,הערממ סנרפתהל םבורב וכישמה ןדריה-רבע יטבשו ליאוה
לש םשארבשכ ,תוחפשמלו תובא יתבל וקלחתה םיטבשה .םודקה ילאכראירטפה
.ןורמוש תולגל דע ,"םינשמ"ו "םישאר" ,םיאישנ הלא

.המלש תולגה התייה אל ,תיברעמה הדגל המודב ,יחרזמה ןדריה-רבעב ףא ,ףוסבלו
תוביבסב אקוודו ןתמדא לע תובשוי וראשנש תוידוהי תוחפשמ לע תויודע ונל שי
דעו ןויצ תביש ימימ הפי ונל העודיה ינומעה היבוט תחפשמל ונתנווכ .ןומע ינב תבר
ןיערג ושמישש תופסונ תוחפשמ ודרש םשו הפש חינהל שי .םיאנומשחה ימיל
.יאנומשח תיב תוכלמ ימיב ידוהיה ןדריה-רבעב תבחרנה תידוהיה תובשייתהל

ףוסב לבחה לש רומגה ונברוחל דע ןדריה-רבעב קספ אל ידוהיה בושייה ,ןכ לע רתי
.םייניבה-ימי תפוקת