םיזרא יצע

ןולא הירזע

'ו-'ה ,'א םיכלמ

1974 ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


םינש תואמ דוע :שדח היה אל הלא םיצעב שומשהו ,םיזרא יצעב ושמתשה שדקמה תיב ןינבב
םג אלא ,םאצומ ץראב קר אלו ,ראפ ינבימ ראשו םישדקמ ןיינבל זרא יצע ושמיש המלש ינפל
.לארשי ץראמ רשאמ רתוי הברה ןונבלה ןמ הקוחרה ,םירצמב

םינימ המכו המכ חמוצה םלועל המרת וז הרדס .םיינטחמה תרדסמ ,טחמ ץע אוה ןונבלה זרא
לע הלוע ההבוג רשא ,הינרופילק לש היווקסה ,םלועב םיצעה קנע םהיניבו - םילודג םיצע לש
.הנש 2500 -ל הליגו ,םירטמ 10 -ל עיגמ העזג רטוק ,רטמ 100

זראה ,הקירפא ןופצב סלטאה ירהב לדגה ,יטנלטאה זראה - םינימ השלש הנומ "זרא" גוסה
,ןונבלה ירהב וזכרמ רשא ןונבלה זראו ,היילמיהה ירה לש יברעמה םדיצב לדגה ,יאלמיהה
ץע אוה זראה - רומאכ .ןיסירפק לא הברעמו ,הילוטנא םורד דע הנופצ םג טשפתמ אוה םלוא
ולודיג .לבורטצא - וירפ .תוצובקב םיאשינו ,םיעבורמ ,םירצק ויטחמ .רישנ יתלב אוהו טחמ
םיצע :םידבכנ םידממלו ,גלפומ ליגל עיגהל לגוסמ אוה תאז תרומת ךא ,דאמ יטא ,םיערזמ
.םשור תבר תרתוכ םירצוי םינזואמה םהיפנעו ,םירטמ 50 - 40 לש הבוגל דע םיאשנתמ םינקז
,ולדגל ןתינ ךא ,ןומרחה תודרומב אלא רב הזה ץעה חמצ אל ,ונל עודיה לככ ,לארשי ץראב
.םיחתפתמ םילדג םהו ,םינש תורשע המכ ינפל םילשוריב ועטינ רשא םיזרא ךכ לע ודיעיו

אוה דבלב ארקמב .יפויו המצע ,חוכל למס זראה שמשמ תירבעה הצילמבו תורפסב ,ך"נתב
.רחא ץע לכמ רתוי ,םעפ םיעבש רכזנ

רבשנ וניא ,דאמ קצומו השק ולש הצעה :תורגנלו היינבל ץעכ תולעמ המכו המכ ץראל שי
ויתורוק .ןובקר ינפמ ץעה לע רמושו םיענ חיר ול הנקמה ,ףרש יוור אוה .תולקב ףפכנ וניאו
ןולא ןוגכ ,םירחא היינב יצע לע ןהל לודג ןורתי הזבו ,תרמצל דעו עקרקה ןמ תופוקזו תורשי
תורשפאמה ,תובעו תוכורא תורוק זראה ןתונ הז דבלמ .תולקועמ תורוקה בור םהב ,הטישו
.םילודג תומלוא ןינבב תושק תויעב רותפל
יכלמ ומידקה - רומאכ :םודקה חרזמה ישנא יניעמ ,ןבומכ ,ומלענ אל זראה לש הלא תונוכת
םירקיה םיצעה תא גישהל דבלבו - םיישקמ ועתרנ אלו ,ןונבלל תועסמב המלש תא םירצמ
תא ולביקו ,שוביכ יעסמ םשל וכרע םיקזחה םיטילשה .םהישדקמו םהיתונמראל וללה
ףא םיתעלו ,םיזראה תא תונקל וצלאנ - שלח ירצמ ןוטלש לש תופוקתב וליאו ,סמכ םייצעה
םיצעה לש םתלבוהו םתתירכ .םיזראה חטש ינודא ,לבגו ןודיצ לש םינענכה ןמ תונובלע גופסל
ישנא תלחנ ויה ,םמצע םיצעה ןמ תוחפ אל ,הלאו ,תינכט הטילשו בר ןויסנ ובייח םייקנעה
ךל ןתא ךידבע רכשו" :(20 'ה קרפ) םריח לא המלש ירבדב שוריפב רמאנ ףאש יפכ ,םוקמה
."םינודצכ םיצע תרכל עדי שיא ונב ןיא יכ ,תעדי התא יכ ,רמאת רשא לככ

םיצעה תא ותרכ ,המלש סייגש הייפכה ידבוע יפלא םע דחי ,רוצ ךלמ םריח לש םיחמומה
רוקמה ןמ רבתסמש יפכ ,םתוא וטישהו תודוספרל םתוא ורשק ,םיה ףוחל םתוא וררג ,ןונבלב
,ינשה תיבה ןיינב תעב שחרתה שממ הז רבד ,בגא .ופי דע ,(15 'ב) 'א םימיה ירבדב ליבקמה
ךא ,"בורל הלפשב רשא םימקשכ" ויה רשא דע םיזרא אביי המלש .7 'ג ארזעב ראותמש יפכ
לודג יתנש םולשת קר אל םליש םריח םע ויתוקסע תרומת :לוזב לארשי ץראל הלע אל הז רבד
וכע קמע איה ,לובכ ץראב ריע םירשע - ילאירוטירט םולשת ףא ףוסבל אלא ,ןמשו האובת לש
.(11 'ט ,א"מ) ונימי לש

תובצינ תורוק :תורוצ המכב םיזראה ושמיש ןונבלה רעי תיבו ךלמה ןומרא ,שדקמה ןינבב
תא ןופסיו" - הרקתב תונזואמ תורוק ,ןבאה קוזיחל תוריקה ךותב םיכבדנ ,הרקתה תנעשהל
ןבא ןיא ,זרא לכה" - תוריקה לכ לש ימינפ יופיצ ףוסבל ,(9 'ו) "םיזראב תורדשו םיבג תיבה
.(18 'ו) "הארנ

ילב הרבע אל ,וז ץרא לש טילשו שבוכ לכ ידיב ,תורוד ירוד הכשמנ רשא ,ןונבלה יזרא תתירכ
וזרכוה ןורחאה רודב .םיטעמ אלא םהמ ורתונ אלו ,ומלענ םיזראה בור :תותוא ריאשהל
דוחיב תמסרופמ .תונדפקב םינגומ םהו ,ןונבלה תלשממ י"ע עבט תרומשכ םירתונה םיזראה
ילואו ,םהיתובא רשא קנע יצע ןיידע םיבצינ הב ,ריית לכל תבאוש ןבא ,תראשיב דיל השרוחה
.המלש שדקמ ןיינבל םידע ויה ,םמצע םה ףא