אוהי לש ותומד

רמייהנפוא ןימינב ר"ד

'י-'ט ,'ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


הכשמש ירמע תיב תוכלמ תא המתח רשא ,ישמנ ןב אוהי תכפהמ תא םיראתמ י-ט םיקרפה
ועייסש םימרוגה םהמ ?אוהי שיאה אוה ימ .נ"הס ינפל 845-882 ,הנש םיעבראל בורק
ינשב ןויעה ךותמ ?יאובנה רפוסה התוא ךירעה דציכו היתואצות ויה המ ?ותכפהמ ותחלצהל
לא וירבד ךותמ ונא םיעמוש אוהי ייח לע :הלא תולאשל תובושת תולעהל רשפא הלא םיקרפ
וילע אשנ 'הו ,ויבא באחא ירחא םידמצ םיבכר תא התאו ינא רכז יכ" :(25 'ט) ושילש רקדב
ךומסב אצמנו באחא לש ישיאה רמשמה ליחב אוהי תרישש רבתסמ ןאכמ ."הזה אשמה תא
יעוצקמ לייח ,אופא ,היה אוה .ילאערזיה תובנ חצר ירחא והילא לש השקה ותאובנ תעשב ול
אבצ לע ותוא דיקפה זא באחא ןב םרוהיו אבצ רש תלעמל דע דוקיפה תוגרדב הלע רשא
לע לבוקמ היהש םידמל ונא וידוקיפ ידיב ותרתכה רופיס ךותמ .דעלג תומרב הנחש לארשי
יווק ,דועו .ךלמל וחשמ איבנה ןב יכ עדונשמ תבהלנה םתכימתב הכזו םיניצקהו םילייחה
לועפל ןכומה ,תח אלל יושעה יעוצקמ לייח םע הפי םילוע םיקרפה ינשב םיראותמה ותומד
ירבדש המדנו .םדא ייחב תובשחתה אלל תוירזכאבו חור רוקב ,תוריהמב וממז תא עצבלו
םרוגה .ותוא ןייפאל םיאב (20 'ט) "גהני ןועגשב יכ ישמנ ןב אוהי גהנמכ גהנמהו" הפוצה
לעבה ןחלופ לע המואה לש םיבחר םיגוחב תורמרמתהה התיה ודרמ תחלצהל עייסש ירקיעה
ךכשל שקיב באחא ןב םרוהי יכ ,2 ,ג ,ב"מ יפל רבתסמ םנמא .באחא ימיב גהנוהש ירוצה
איהו הלטב אל ומא לבזיא תעפשה לבא ,ויבא השעש לעבה תבצמ ריסהשכ תאז תורמרמתה
היפשכו ךמא לבזיא ינונז דע םולשה המ" :אוהי ירבד ךותמ אצויש יפכ וירכועב התיה
םילייחה תא ,םעה יטושפ תא הדכיל לעבה ןחלופל תודגנתהה ןכא .(22 'ט) "?םיברה
תיבל תצרמנה םתודגנתהב םיינוציקה תרוסמה ירמושמ בכר ינב תאו םיאיבנה תא ,םיניצקהו
באחא ןב םרוהי לש םייאבצה ויתונולשכש קפס ןיא .דרומה אוהיב תבהלנה םתכימתבו באחא
לאזחב המחלמב דעלג תומרב לארשי תסובתו באומ ךלמ עשימ לש חלצומה דרמהו ותסובתו
ףיסוהל שי הז לע .אבצה יגוחב הסיסתו טקש יא וררוע הלא תונולשכש קפס ןיא ,םרא ךלמ
לע םירופיסה ךותמ הלועש יפכ וימיב לארשי הטבלתה םהב םילודגה םיילכלכה םיישקה תא
.ד ב"מב םיאבש בערה

?וז הכפהמ לש תיעצמא יתלבה האצותה המ

רומגה הדודיבל ואיבה ,היכמותו לבזיא תגירה ,הדוהי ךלמ היזחא תחיצרו באחא תיב תדמשה
.לבזיא תב הילתע הטלש הב הדוהי םע םיסחיה ושבוש ףאו רוצ םע םיסחיה וקתונ .לארשי לש
םייתנשכ רושא ךלמ ישילשה רסאנמלש ינפל אוהי לש תזפחנה ותעינכ תרבסומ הז עקר לע קר
בהז ילכו ףסכ בהז ללכש סמה םולשת .םרא ךלמ לאזחב םחלנ רוא ךלמ רשאכ ,ןכמ רחאל
לע ירושאה ץחלה קספשמ םלוא .ישילשה רסאנמלש לש רוחשה קסיליבואב ראותמ םינוש
םרא ךלמ חילצה 33-32 'י יפל .םרא ינב לש םעורז תחנ תא שדחמ אוהי שח 838 תנשב םרא
םע השלחנש אוהי תוכלמ .יחרזמה ןדריה רבעב לארשי יבושיי םוחת תא לארשי לעמ עורקל
.םימראה ץחל ינפב דומעל הלכי אל ,אוהי לש ותיילע םע הילע אבש יתדה תוכרעמה דודיש
ילאיצוסה הנבמה תא ושבישו םעה תא ולדלד ,ץראה לע תילכלכ האוש ואיבה הלא תומחלמ
שקיב אוהי ןכא .תאזה הפוקתה יהלשב יחש עוקת שיא סומע ירבדמ אצויש יפכ לארשי לש
אהיו ,הינכש םע לארשי ירשק תא קזחל םידוקש ויה וללה .ירמע תיב יכלממ הנוש ךרדב תכלל
לע רומשל דוקש היה אוהי וליאו .תיתוברתהו תיתדה התואמצע לע רותיווה ריחמב ףא
םינושאר םיינוחטב םילוקיש לע רותיוו ךותמ אהיו התוא ןיבה אוהש יפכ תיתדה התואמצע
.הלעמב

תוחוכב ופדהש תמחו םרא ,לארשי יכלמ תירב התיה ירמע תיב תוינידמ לש םילוליהה ירפ
וז ךרדב וחילצהו 853 תנש לש רקרק תמחלמב רושא ךלמ ישילשה רסאנמלש תא םיפתושמ
.לבזיא ימיב הלגנ תאזה תוינידמה לש םויאה הנברק .רוזיאה ימע לש םתוריח לע רומשל
הנברק .לארשימ ירוצה לעבה ןחלופ לש הרומגה ותדמשה היה אוהי תוינידמ לש גשיהה וליאו
ןב םעברי ימי דע לארשי הששואתנ אל הנממש תילכלכהו תיאבצה ,תיטילופה התשלוח היה
גשיהה תא רכינ ןפואב טעימ רשא ינש ןברק לע ונא םיעמוש רפסה ירבד ךותמ םרב .שאוי
ילחנ ירהנ ךפש אוהיש ךותמ םדא ייחב תובשחתה יא ךותמ הדמשוה תולילאה יכ ,יתדה
רייצמ אוה רשאכ ןיטישה ןיב הלוע איה ;הייולג הנניא יאובנה רופיסה לש ותרוקיב .םימד
אללו יולג ןפואב תצרופ וז תרוקיב .אוהי לש םימדה ישעמ תא תוצלפ תררועמ תובחרב
לע וניד תא ץרחש יראב ןב עשוה והירה ,אוהי תיב לש ותירחאב הזחש איבנ יפמ האווסה
"אוהי תיב לא לאערזי ימד תא יתדקפו טעמ דוע יכ" :וזירכהב ויתורטמ תא םישגה הב ךרדה
.(4 'א עשוה)