איבנה והילא

תוילגרמ רזעילא ר"ד

'א ,'ב םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


לכב טעמכ תואלפנו םיסנ השוע ,ןירותסמ ףוטע איבנ אוה והילא ,ותנומאבו לארשי תורפסב
אוה ,ותבצחמ רוקמ ,ואצומ רבכ .ארקמב רבכ וז תומדב ראותמ אוה רבד לש ותמאל .תע
.דלונ ובש םוקמה אל םגו אצי ונממש טבשה אל ,ויבא םש ונל עידומ וניא בותכה .המולעת
םג .דעלג יבתותמ בשותמד והילא :םגרתמ ןתנוי (1 ז"י ,א"מ) :"דעלג יבשותמ יבשתה והילא"
יבשתה והילא בותכ תויהל ךירצ היה זא לבא .בשות המשש (ריעמ וא) ץראמ שרפמ י"שר
םנמא ,(היבוט 'סב) הבשת ריע םש רחואמה ןמזב רכזנ םלוא (קריחב) יבשתה אלו (ץמקב)
דג טבשל ךייש היהש ,דעלגמ ואצומש רמוא וניא בותכה .וז ריעל הנווכה ילוא ,ןדריה רבעב
.רחא טבש לובגב דלונש ןכתייו .םש בשיתהש רמולכ ,דעלגב רג היהש .א.ז ,דעלג יבשותמ אלא
לט הלאה םינשה היהי םא ,וינפל יתדמע רשא 'ה יח" זירכמו באחא ינפל בציתמ אוה םאתפ -
אוה .םלענו ויפמ הלאה תושגרנהו תוטעמה םילמה תא איצוה אוה ."ירבד יפל םא יכ רטמו
ונא םיכירצ ךכ .תאזה הערה האובנה רבד לע וב םקנתהל הצרי באחא אמש הארימ דימ חרב
ינפ לע רשא תירכ לחנב רתתסהל דימו ףכית ול הווצ 'הש האריהו ,הלאה םיקוספה תא סופתל
ינבמ דחא ומכ קוידב ותוחילש תא השע והילא .באחא ינפמ ןבומכ ?ימ ינפמ רתתסהל .ןדריה
ול רמאו לארשי לע ךלמל טפשוהי ןב אוהי תא רתסב חושמל וילע דקפ עשילאש ,םיאיבנה
תלדה חתפיו" ,תמאב וילע רפסמ בותכהו ,(3 'ט ,'ב םיכלמ) "הכחת אלו התסנו תלדה תחתפו"
והילאשכו .לארשי לע ךלמ דוע זא היהש ,םרוהימ ,ךלמה תמיאמ היה הז םגש ןבומ ."סניו
,והילא הנה ול רמולו באחאל תכלל ול רמאו תיבה לע רשא הידבועל םינש שלש רחא הארנ
באחאל דיגהל יתאבו עדא אל רשא לע ךאשי 'ה חורו ךתאמ ךלא ינא היהו" :הידבוע ול בישה
,והילא לש וישעמ תיצמת הלולכ הלאה תוטעמה םילמב .(12 ח"י ,א"מ) "ינגרהו ךאצמי אלו
לטלטמו ענ והילא .הנש םייפלאמ רתוי הז לארשי םע לש הנומאבו הבשחמב םימייק םהש יפכ
ץלחל ,עישוהלו רועל ,קחדנה תרזעל שוחל ,עגר ףא ששוב וניאו ,טקש וניאו חנ וניא ,דימת
,באחא ךלמה ותואו ,תולועפ לעופ רקיעב אוה .טעמ רבדמ אוה ,הפב ירקיעה וחכ ןיא .ליצהלו
לש ורבד השועלו וחילשל השענ ,לודג איבנ אוהש הארש ירחא - הנושארב וינפמ חרב והילאש
לעבה יאיבנ תאו למרכה רה לא לארשי לכ תא ילא ץבק חלש" :באחאל רמוא אוה .והילא
ינב לכב - בותכה רפסמש ומכ םנמא חלש באחאו ,(19 ח"י ,א"מ) "םישימחו תואמ עברא
ומכ ,זאמ שמיש למרכה רהש חינהל רשפא .למרכה רה לא םיאיבנה תא ץבקיו לארשי
הלמרכה לואש אב" לאומשב קוספל שריפ ק"דרה .'ה תדובעל םוקמ ,לגלג ,הליש ,לא-תיב
תומוקמה ינשבש ,"סורהה 'ה חבזמ תא אפריו" םיכלמב קוספל ןכ ומכ ,"די ול ביצמ הנהו
ויה חבזמה תיינבו לעבה יאיבנ תגירה .'הל חובזל למרכה רה לע לואש הנבש חבזמל הנווכה
הארנכ היה למרכה רהב והילא לש והשעמ רקיע .רקיעה היה אל הז לבא .העש תוארוה יאדווב
תירבה תא שיחמהל ךירצ היה םש הנב אוהש חבזמה .ומעו 'ה ןיב השודיח וא תירבה תתירכ
םיתש הנבנ חבזמה .לעבה תדובעל תטלחומ ףרוע תיינפו 'הל םעה תביש תא ,תאזה השדחה
לע ,םעה לכ ןיב תירבה תושדחתה הלמוס הז ידי לע ;לארשי ינב יטבש רפסמכ ,םינבא הרשע
ינפ לע םר ןויצ בצוה למרכה רהב איבנה והילא לש הז והשעמב .לארשי יהלא ןיבל ויטבש לכ
תירבב ךרבעל" ,השמ וינפל השעש המ השע והילא .לארשיב תיתדה הירוטסיהה לש בחר חטש
.(25 ד"כ עשוהי) ,"אוהה םעל תירב עשוהי תרכיו" ,עשוהיו (11 ט"כ 'בד) "ותלאבו ךיהלא 'ה
(23 'ג 'ב םיכלמ) "'ה רחא תכלל 'ה ינפל תירבה תא תרכיו" ,והישאי וירחא השעש המו
םעה ייח לש ירסומה ,יתדה דצל הנותנ רקיעב התיה איבנה והילא לש ובל תמושת .םירחאו
הבעותה חכונ תטהולה ושפנ לכב םמוקתה ןכל .םייטילופה םיעוריאה יפלכ תוחפ תנווכמו
,שרי םגו חצרש ,באחא יפלכ חלשש םירבדהו ,רבד זא ,אבינ זא .ילערזיה תובנב הרושקה
ויתפש חורבו" והילאב וב םייקתנ ;תישממ הלועפ ךרעכ םכרע ,ברח םידחו םיצחכ םינונש
."עשר תימי

ותיילע ,תומדא ילע וייח לש ןורחאה ערואמה אוה והילא תורוקבש אישה ,תרתוכה תלוג
.הז ערואמבש תויעבטה-יא תא תיחפהל םתילכתש םיילאנויצרה םישוריפה םה םיבר .םימשל
ןתנוי ,(א 'ה הכוס) םיחפט הרשעמ הטמל אלא שממ םימשה לא והילא הלע אל יסוי 'ר יפל
םיעבשה .םימשה ןווכב ,םימשה רבעל ,"אימש תיצל" :םימשה הרעסב והילא תא ...םגרתמ
...ריואה לא ץראה ןמ ותוא התלעה הרעסה חורו :שרפמ ק"דרהו .םימשל - וליאכ םימגרתמ
המשנה קר רמולכ ,םיהלא לא הבש ,חורהו - ומצעו ורשב הלכו תרדאה תלוז וידגב ופרשנ םשו
אלא ,איבנה תיילעבש אלפה תא טיעמהל שוריפה תנווכ ןיא לבא ,ףוגה אלו המימשה התלע
.וב קיזחהלו ומייקל