םיתשלפה תיילעו ךלמה תשקב

ח קרפ ,א לאומש


ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ

ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


תילילשה הבוגתהו ךלמ םהל תונמל לאומשמ םעה תשקב תשרופמ 'ח קרפ ,'א לאומשב
:ה"בקה לש "ותכימת" תא תלבקמה לאומש לש ךכל
.('ז קוספ) "םהילע ךלממ וסאמ יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ ...םעה לוקב עמש "
:הרותב רמאנ ירה .וז הבוגת רבסהב םלוכ םישרפמה וטבלתה הברה
.(וט ,זי םירבד) "וב ךיהלא 'ה רחבי רשא ךלמ ךילע םישת םוש"
:בותכה רבסהב םיאנת וקלחנ
.208 'מע ,ןייטשלקניפ תרודהמ ;ו"נק הקספ םירבד ,ירפס
:רמאנש ,לארשיל יינג רבד הז ירה :רמוא יירוהנ יבר - ךלמ ילע המישא תרמאו"
ןמ הוצמ אלהו :הדוהי יבר רמא .םהילע ךולממ וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל יכ
ימיב ושנענ המל ,ךלמ ךילע םישת םוש :רמאנש ,ךלמ םהל לואשל הרותה
ומידקה ץראה ימע" :וא ,ךכל ןמזה עיגה םרט) .םדי לע ומידקהש יפל לאומש
ןהב ןוידו תונושה תועדה האר ."םייוגה לככ ונטפשל :םינקזה ירבד לע ופיסוהו
יבר - "יתוביבס רשא םייוגה לככ" .(םש ,ירפס ,ןייטשלקניפ לש ויתורעהב
ונייהו רמאנש הרז הדובע םדיבעהל אלא ךלמ םהל ושקיב אל רמוא יירוהנ
"וניתומחלמ תא םחלנו ונינפל אציו ונכלמ ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג
:ילבבב רתוי תשרופמ וז תקולחמ
:ב"ע ,'כ ןירדהנס
.ונטפשל ךלמ ונל הנת :רמאנש ולאש ןגוהכ רודבש םינקז רמוא א"ר אינת"
ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו :רמאנש ולקלק ןהבש ץראה ימע לבא
."ונינפל אציו ונכלמ
דומלתב תלבוקמ - טפשמו ןיד םייקל ודיקפת רקיעש - ךלמה תשקב םצעש וז הסיפת
הדוהי 'ר ,הייגוסב םש םירכזנה םיאנת ינש .וז הייגוסב םינדה םימכחה בור לע םש
:השע תווצמכ התוא םיאור ףא ,יסוי 'רו
ךלמ םהל דימעהל :ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תוצמ שלש רמוא יסוי יבר אינת"
.(םש ,ןירדהנס) "הריחבה תיב םהל תונבלו קלמע לש וערז תירכהלו
תוכלה ,'א קרפ ,םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמ) וז העדב הכלהל עירכה ם"במרה
:הנושאר הווצמכ האנמ ףא םש ןירדהנס תכסמב דומלתב ןוידה תובקעבו ,(ב-א
"תיבה ןיינבל תמדוק קלמע ערז תתרכהו ...קלמע תמחלמל םדוק ךלמ יונימ"
.('ב הכלה ,םש)
,ג"מס םיטפש תשרפ ,ךוניחה רפס) .ג"מסהו ךוניחה רפס לעב םג וכלה וז הטישב
תכסמב ןוידה תובקעב תאז ףאו) ם"במרה שרפמ ה"בקה לש וסעכ תא .(ד"יק ,ןישע
:(םש ,ןירדהנס
?לאומשמ ךלמ ולאששכ ה"בקה הצר אל המל ,הוצמ ךלמ תמקהש רחאמ"
איבנה לאומשב וצקש ינפמ אלא הוצמה םייקל ולאש אלו ,תמוערתב ולאשש יפל
.('ב הכלה ,םש) 'וגו וסאמ יתוא יכ וסאמ ךתוא אל יכ רמאנש
וכמתסהב - דואמ ךיראהש לאנברבא לש ותטיש העודיו ,םירחא םיצורית םג ולעוה
.היוצר הנניא הרקיעמ הכולמה יכ - ונמז לש תירוטסיהה תואיצמה לע םג
םוקמה ןאכ ןיא ךא ;תויטסינורכאנא ןה ויתועדמ המכ .םש ,לאומשל ושוריפב)
.(ךכב ךיראהל

הבושח המורת םורתל ידכ הב שי הכולמה תשקב תשרפ לש ירוטסיהה עקרה תקידב
רזעילא 'ר השועש הדרפהה תא ששאל ידכ הב שי תמיוסמ הדימב .הז אשונב ןוידל
לש יאבצה דצה תשגדהב ורקיע סעכה יכו ,ךלמה ידיקפת ןיב ,םש ,ןירדהנס תכסמב
.םישקבמה יפב הכולמה דיקפת

שגדומ םיטפוש רפסב .םיטפושה תפוקת ךלהמב לארשי םעל ומק םינוש םיביוא
תוכמ רשאכ ףא .םהידי-לע הכומ תויהל ול ומרגש םה לארשי יאטחש הברה םימעפ
ותטילשלו לארשי-ץראב לארשי םע לש ומויק םצעל הנכס התייה אל ,ויה תושק הלא
תעוצרב םתוססבתהו םיתשלפה תיילע םע ןיטולחל הנתשנ הז בצמ .היחטש בור לע
.הנופצו יחרזמ םיטשפתמ ולחה הגרדהב .לארשי-ץרא לש תימורדה ףוחה

?םדוחיי והמו םיתשלפה לש םחוכ דוס היה ןומט המב

ונילא ועיגה אל םויה דע .ימש ונניא םאצומו ןענכ ימע םע ונמנ אל םיתשלפה
ץראמ יתילעה לארשי תא אולה" :רמאנ סומע רפסב .םאצומ לע תורורב תועידי
הנווכה םא רורב אל ןיידעש אלא .(ז ,ט) "ריקמ םראו רותפכמ םיתשלפו םירצמ
יאל הנווכה םיבר תעדל) יעמשמ דח ונניא רוקמה יוהיזו ,רותפכמ םאצומש
יחלוגמ ,םיהובג םישנאכ םיתשלפה םיראותמ םימודק םיירצמ םיטילבתב .(םיתרכ
.תוצונ תרטע םשארב םיאשונ רשא ,ןקז
טילבתב ןויעל ץחל
,הזע :םירע שמח לש תירבב אלא ,תחא תימואל הנידמב ונגראתה אל םיתשלפה
שארב דמע רתוי רחואמש רשפא .םינרס ודמע ןשארבו ,ןורקעו תג ,ןולקשא ,דודשא
.רורב ונניא רבדה ךא ,ךלמ ןלוכ

,עבק אבצ ןיעמ םהל היה .קזח יאבצה םנוגראו דכולמ היה םהלש הז יתרבח הנבמ
.וטלש םהילע םהינכש לש הדשה ילובימ קלח ומצעל חקל רשא

םשילחהל התייה ותוחילש .םעירכה אל ךא ,םהב ויתוכמ אילפה םנמא ןושמש
םצחל ךלה ילע ימי ףוסב .("עישוהל לחיי אוהו") םתוכהל אלו ,םצחל תופרהלו
וליפא ועיגה ,רמולכ .םירפאו הדוהימ קלח לע תוחפל וטלש םהו ,רבגו לארשי לע
רפוסמ ףא ,לואשב םהיתומחלמ ולחה רשאכ .לארשי-ץרא לש יררהה רוזאל
םיתשלפה .(ו ,גי ,א לאומש) יחרזמה ןדריה רבעל םיבר םידוהי ורבע םצחלבש
:לארשיב לזרבה תשורח לע ןילופונומ חוכב וגישה ףא
ברח םירבעה ושעי ןפ םיתשלפ ורמא יכ לארשי ץרא לכב אצמי אל שרחו"
.(בכ-טי ,גי ,א לאומש) "...םעה לכ דיב תינח וא
םששח תאו םיתשלפה ינפב לארשי לש הלודגה תותיחנה תא ריבסהל הלא לכב שי
ץרא לש םיכלוהו םילדג םיקלח לע םיתשלפה תוטלתשהמ םעה ישארו "םינקז"ה לש
וחוכ תא רצביו םעה דוחיאל הקזח דיב איבי רשא ךלמ קרש התייה םתשוחת .לארשי
ונכלמ ונטפשו םייוגה לככ ונחנא םג ונייהו") םליצי - םתשילפל המודב - יאבצה
.(ב ,ח - "וניתמחלמ תא םחלנו ונינפל אציו

תודחאל איביש ךלמ םיקהל שי ,םתוטשפתהו יאבצה םנוגרא ,תיתשלפה תודחאה לומ
.קזח יאבצ חוכ שוביגלו

חרט תוחרט המכו עגי תועיגי המכ .לאומש לש הארונה ותבזכאל עקרה והז
תווצמ תיישעב םכנחל ידכ לארשי יטבש ןיב הנשב הנש ידמ םיעובקה ויתועסמב
אלא ,םהיתונוחצינל הבורעהו םרוגה אוה יאבצה חוכה אלש הרכהה תא םהב תעטלו
םוקמל ול םיבר םיחילשו ,םנוחטיבל הבורעה איה איה 'ה יכרדב הכילה .האצות
ארקמב .תורוד ינש ךשמב ולמע לכ לש טלחומ ןולשיכ ןיעמ הז היה .תאז תושעל
("'ה ירחא לארשי תיב לכ והניו") לאומש ימיב םתבושת תובקעב יכ שרופמ
דימ םכתא לציו ודבל והדבעו 'ה לא םכבבל וניכהו" :העושיה םהל החטבוה
וכזו ,(ז-ד םיקוספ ,םש) ןכ ושע לארשי ינב .(ד ,ז ,א לאומש) "םיתשלפ
:םיתשלפה לע םילודג תונוחצינל
לכ םיתשלפב 'ה די יהתו לארשי לובגב אובל דוע ופסי אלו םיתשלפה וענכיו"
ןורקעמ לארשיל לארשי תאמ םיתשלפ וחקל רשא םירעה הנבשתו .לאומש ימי
.(די-גי םיקוספ ,םש) "םיתשלפ דימ לארשי ליצה ןלובג תאו תג דעו
וכלה אל םיטפושה וינב .שממ לש הגיסנ הלח ,לאומש ןקז רשאכ ,וימי ףוסב ,ןכא
תיללכה הרומתל םימרוגה תא וחכשש הלאכ לארשי ינבמ םג ויה הארנכו ,ויכרדב
םירוזא לע וטלתשהו ורזח םיתשלפהש םידמלמ ארקמב םינוש םיזמר .לאומש ימיב
- תיאבצה הדיריה לע .ותליחתב ח קרפ םש ,תינחורה הדיריה לע) .לארשיב
.(די-גי םיקרפ םש ,ןימינבו לארשי יככותב םיתשלפה תואצמיה

לאומשש חינהל ריבס ,'ה ךרדב םגיהני הקזח דיבו םכירדיש ךלמ ושקיבו ואב ול
תונוחצינה תיילת ,בבוסמב הביס בוברע לשב איה תמוערתה .סעוכ היה אל
.חוכבו ליחב תונולשיכהו

וסאמ יתא יכ וסאמ ךתא אל יכ" :לאומש לא ה"בקה לש וירבד םינבומ ףא תאזב
הנניא השעמל ךלמה תחישמ יכ םעה לא לאומש ירבדו ;(ז ,ח ,םש) "םהילע ךלממ
...ותא םתדבעו 'ה תא וארית םא" :תיאבצה הניחבה ןמ הדירומ הנניאו הלעמ
םג וערת ערה םאו ...םכיהלא 'ה רחא םכילע ךלמ רשא ךלמה םגו םתא םג םתייהו
.(הכ ,בי ,םש) "ופסת םככלמ םג םתא

:ךלמ ושקיבש לע םעה תא חיכומה ,לאומש ירבדמ תושקהל הרואכל ןתינ הז רבד לע
ינב ךלמ שחנ יכ וארתו חטב ובשתו ביבסמ םכיבא דימ םכתא לציו ...'ה חלשיו"
.(בי,בי) "םככלמ םכיהלא 'הו ונילע ךלמי ךלמ יכ אל יל ורמאתו םכילע אב ןומע
ןיא תמאב ךא .הכולמה תשקבל םרוגכ םיתשלפה תא אלו ןומע ינב תא ריכזהש ירה
.הכולמה תשקבל עינמכ תיאבצ הנכס :ןורקיעל ןווכתמ לאומש .שממ לש ישוק ךכב
עויס ןאכ שי ,תמאב .םתוא ריכזה ןכלו ,ןומע ינב םע התייה הנושארה המחלמה
לש הסיפתל דואמ איה הבורק ,רומאכ .ךלמה תשקב לע החכותה לש הלוכ הסיפתל
ןאכ דעו ,(תינחור הגהנה=) ונטפושל ךלמ תשקב ןיב וניחבהש םיאנתה ןמ המכ
."וניתומחלמ תא םחלנו ...םייוגה לככ" ךשמהה ןיבו ;ןגוהכ ולאש


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות