(םיעטק) שדקמה ילכ תזינג

;ה ,ב"הד ;א ,ב"הד ;ח-ז ,א םיכלמ
ח לאקזחי ;זט ,ב םיכלמ

והירבג .י.מ םייח

ח"שת ירשת ,יתדה יאמדקאה ןואטיב ,הנבי
(תורעהה אלל ספדנ רמאמה)

:ןכותה
אובמ
המלש שדקמ תוילעב תומודקה תורשכה תומבהו הליש ןכשמ ירייש תזינג
תינורמושה תרוסמה
םילכה
הליש ןכשמ
תירבה ןורא תזינג
םוכיס
םודקה ןטקה תשוחנה חבזמ לרוגל

ןכו תירבה ןורא תזינג יבגל תינורמושהו תיארקמה תורוסמה תקידבב קסוע רמאמה :תיצמת
.קיתעה תשוחנה חבזמ לש ותזינג תורשפא תא

.תשוחנה חבזמ ,ןוראה תזינג ,תירבה ןורא : חתפמ תולימ


הליבשבשו הנש הרשע-עברא לגלגבשו תחא רסח םיעברא רבדמבש דעומ להא ימי"
עברא םימלוע תיבב עבשו םישימח ןועבגבו בונבשו תחא רסח םיעבשו תואמ שולש
,םיחבז אתפסות) ."ןורחאה ונינבל םירשעו תואמ עברא ןושארה ונינבל רשעו תואמ
.(ו,ג"י

אובמ
תועידיה .םישדקמה תונברוח ירחא םילכ יזנג לע תורפסמ ,דאמ תוקיתע ןהמ ,תודגאו תורוסמ
עגונב תוטועמו ינשה תיבה ילכל עגונב ,יסחי ןפואב ,תובורמ שדוקה ילכ לרוג לעו תוזינגה לע
תוזינג לע תויממע תודגא .תומודקה תומבה ילכל עגונב הזמ תוחפו ,ןושארה תיבה ילכל
תורצוא ישפחמל ומרג ,רתס תורעמב םש יא םייובחה םייתבר םיכלמ תורצוא לעו תובורמ
ידיקפ תא דחישש ,רקרפ ערואמ תא יאדווב ורכזי םילשורי ינקז .םלזמ תא וסניש םיינקתפרה
רקרפו תוחורה ורעס רבדה עדווהב ךא .תיבה רה תוליחמב יאשחב רפחו םיימלסומה שדקהה
תואצותה תא עדמה ליבשב רמש ןאסנאוו דמולמה ינקינימודה באה .רתסב חורבל חרכוה
רשפאש ,םתומימתב םירבוסה ,עדמ ישנא שי םויה דעש ןיינעמ .וז הריפח לש תויגולואכראה
"חולשה"ב םסרפ םולש שיא ריאמ 'ר יאניוה דמולמהו רקוחה .םילשוריב שדוקה ילכ תא אוצמל
ךותב תירבה תוחול ינש תא שפחל עיצמו ?ןוראה אוה ןכיה :םשב רמאמ 541-9 'מע ג"י ךרכ
ץבוק) 'ב "םדק"ב םסרפ חונמה יול ןנחוי ר"ד םסרופמה רקוחה .תיבה רה לש תלופמה ייע
ירחא שדוקה ילכ לש םלרוג לע" םשב רמאמ (םידוהיה תוקיתעל תוכנה תיב לש יגולואיכרא
תודגא .םילשוריב תויסנכה תחא תוברוחב םילכה תא שפחל עיצמ אוה וב "ינשה תיבה ןברוח
רורבל ייתוריקח תיצמת ירהו .ןהירחא ללוש וכלה םידמולמ םגו ןומהה בל תא תורגמ תוזינגה
-םיירוטסיהה םיניערגה תא איצוהל ןויסינ ךות שדוקה ירייש תוזינג לע תודגאהו תורוסמה
.תויאלפה תודגאה םלוע ךותמ םיילאיר


שדקמ תוילעב תומודקה תורשכה תומבהו הליש ןכשמ ירייש תזינג .א
המלש
םלצב םינפה תשב ונלו םיעישומ רשע העבראב תלעפ רשא לעפב הקדצה 'ה ךל"...
."םימלוע תיבו ןועבגו בונ הליש תמיקב הקדצה ךל .םיעשופ ונחנא וב יכ ,הכימ
(באב העשתל תוניק ךותמ)

רבדמב דעומ להא :תומודקה "רוביצה תומב" תונברוח םג םידפסנ המואה לש תוניקה תורפסב
ןכשמ ןברוח .התרבח תא השרי ןהמ תחא לכש ,ןועבגבו בונב תומבה ,הלישב ןכשמה ,לגלגבו
ימוקמ לא אנ וכל" :והימרי י"ע דפסנ ,הנש 369 תיתרוסמה היגולונורכה יפל םייקתנש ,הליש
וזע יבשל ןתיו םדאב ןכש להא ולש ןכשמ שטיו" :םילהתה ררושמ י"עו (בי ,'ז) "הלישב רשא
.('ס ,ח"ע) "רצ דיב ותראפתו

ףסכה תא ויבא דוד ישדק תא המלש אביו המלש ךלמה השע רשא הכאלמה לכ םלשתו"
תא םינהוכה ואשיו לארשי ינקז לכ ואביו ...'ה תיב תורצאב ןתנ םילכה תאו בהזה תאו
םתא ולעיו להאב רשא שדקה ילכ לכ תאו דעומ להא תאו 'ה ןורא תא ולעיו ןוראה
ןוראה ינפל ותא וילע םידעונה לארשי ינב תדע לכו המלש ךלמהו .םיולהו םינהוכה
לא תיבה ריבד לא ומוקמ לא 'ה תירב ןורא תא םינהוכה ואביו ...רקבו ןאצ םיחבזמ
...שדקה ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכראיו ...םיבורכה יפנכ תחת לא םישדקה שדק
לארשי ינב םע 'ה תרכ רשא ברחב השמ םש חינה רשא םינבאה תוחל ינש קר ןוראב ןיא
."םירצמ ץראמ םתאצב

המלש שדקמל "דעומ להא"ו םינשיה שדוקה ילכ תאבה לע הרורב העידי ןאכ ונינפל ירה
.שדחה
דעומ להא ,תוחולה ינשו וידב ,תירבה ןורא :רבדמה ישדקמ ןלהלד םידירשה ונמנ וז האבהב
ורדעה לעו םיאבומה ןיב היה אוה םגש קיתעה תשוחנה חבזמ ןאכ רכזנ אל .םיקיתע םילכו
.דחוימ עטקב ןלהל ןודנ המישרה ךותמ

רבדמה ישדקמ םירבד דוע תולילכמ םיינוציחה םירפסהו דומלתה לש הזינגה תורוסמ םלוא
קרפ ןיכרע אתפסותבש הזינגה קרפ ךותמ םודק חסונ איבנ .המלש תיבב םיזנגנכו םיאבומכ
:י"כל האוושהב םולש שיא לש וינוקית יפל ג"י

וינדאו וידומעו ויחירבו וישרק ויסרק ומע וזנגנו דעומ להא זנגנ ןושאר תיב הנבנשמ"
(אלו) השמ השעש הרונמו השמ השעש ןחלושב אלא םישמתשמ ויה אל(ש) ןכ יפ לע ףאו
."אבל דיתעל השדקו התעשל השדק הנושארה השודקש החשמה ןמש הכירצ התיה

תינורמושה תרוסמה
תא תעבוק תרחא תרוסמ .ןהכה יזוע י"ע םכשב ןכשמה תזינג לע תרפסמ תינורמושה תרוסמה
אצמנה םסרופמה קיתעה הרותה רפסש םירפסמ םה .הלישל םכשמ רבעש ,ילע ימיל הזינגה
הווקתה תעבומ םינורמושה לש םהיתוליפתב .דעומ להא חתפב ןהכה עשיבא ידיב בתכנ םלצא
:(ינורמושה חישמה=) "בהת"ה אוב םע ,םיזונגה רבדמה ישדק לש שדחה םייוליגל

/ ןכשמה ילגתיו ורואמ ובכי אלו / ןכשמה וסכתי אלו ורבדמ יתכרוא / בהתה יתרכז"
."ותיב דעבו ודעב רפכיו / דעומ להא לא אביו ויתודתי םוקתו

םילכה
דוגינב ודלונו ,תיתד היצלוקפס ךותמ תועבונ ,הלא תוינורמוש תורוסמ לש ןהיתורוקמ
.יסחי ןפואב רחואמ ןמזב תוקיתעה תוידוהיה הזינגה תורוסמל

:תופסוהה יכ ,ארקמב תנתינה םיזונגה םילכה תמישרב קר תירוטסיה תואיצמ תוארל שי
םירפסב והימרי לע הזינגה תרוסמב םירכזנה 'וכו לודגה ןהכה ישובלמ ,תרוטקה חבזמ
.הדגא ירבד אלא ןניא ,(ןלהל ןהב ןודנ) םיינוציחה

דוד ול הטנש "להא"מ תירבה ןורא :תומוקמ ינשמ םילכה ואבוה י"הבדבו א"למב רכזנה יפל
:'ו-'ג ,א ב"יהבד יפל ןועבגמ ואבוה תשוחנה חבזמו םילכהו "דעומ להא" וליאו ,דוד ריעב
השע רשא םיהולאה דעומ להא היה םש יכ ןועבגב רשא המבל ומע להקה לכו המלש וכליו"
ינפל םש דוד ול ןיכהב םירעי תירקמ דוד הלעה םיהולאה ןורא לבא .רבדמב 'ה דבע השמ
."להקהו המלש והשרדיו 'ה ןכשמ

הליש ןכשמ
תרוסמב תירוטסיה תמא יאדוובו רתוי רכזנ הז "דעומ להא" ןיא שדקמל ותאבה רחאל
ראשיהל העש התואב היה לוכי המ .אבוה שדקמה תיב תוילעל הזינג םשלש תידומלתה
וכל :והימרי לבא ,ןוראה תייבש לע קר רפוסמ לאומש רפסב ?םודקה דעומ להא ןכשממ
ינפמ ול יתישע רשא תא וארו הנושארב םש ימש יתנכש רשא ,הלישב רשא ימוקמ לא אנ
רשאתמ הז רבד .שדקמה ןברוח לע םג םידיעמ (ס ,ח"ע) םיליהתו (די ,ז) לארשי ימע תער
בורקב הסורהו הפורש הבכש ,הליש אוה ,ןולס תברוחב ואצמש תויגולואיכראה תוריפחה י"ע
.הריפסה ינפל 1050 תנשמ

לעב לכיה אוה היה דחא דצמ .ליגר יתלב ןינב הז היהש תוארמ הליש ןכשמ לע תורוקמה לכ
."להא" םשה םג וב קבד ינשה דצהמו עובק ןינב לש תוינוטקטיכרא תונוכת ונייה ,תותלד
םיעייסמ םייגולואיכרא תורוקמ םג אלא ,םיינשרפ םיקומינ קר אלש ,יתשרפ רחא רקחמב
"הלעמלמ תועיריו הטמלמ םינבא" וימי ףוסב היה הליש ןכשמש ,המודקה םיאנתה תרוסמל
םימשגהו הלישב דמע ןכשמה :ילאיר ןפואב תוחתפתהה תא ונל ראתנ .(ו ,די םיחבז הנשמ)
םוקמב םישדח םישרק סינכהלו ונקתל ךרוצ היה םעפב םעפ ידמ .םהלש תא ושע תוחורהו
דוסי תושעל ךרוצ היה ךכיפל ;עקרקל בורק וא עקרקב ויהש םיקלחה ולבס רקיעב .םיבוקרה
חינהל ןיא .דחאכ ןינבו להא לש תודוסי וב ויהש דע חתפתהו ךולה ןיינבה ךלה ךכ .םינבא לש
ץוחמ יכ ,םודקה "להא"ל רושק יתלבו ויתודימב הנוש ,ירמגל שדח ןינב ןמזה ךשמב ומיקהש
לע םייברעהו םיירושאה םיילבבה ,םיירצמה ,ןחלופה ינינב ידירש םידיעמ ,ארקמה תורוקמל
.הנושארה תינכתה תשודק לש יללכ גהנמ

תא הניש אלו זיזה אל םימודקה םישדקמה ינוקתבש ,לשמל ראפתמ ,לבב ךלמ סודינובנ
ןינבל םיזע תועירי יושע להא תינכת הרבע םיקו'גלסה לצא .לדוגאב וליפא המודקה תינכתה
לככ ,ורמש הליש ישנא .ךכל תובורמ תואמגוד היגולואיכראב שיו להא תרוצב לוגע ןבא
וליצה הליש ןברוח םע .השמ ימימ דעומ להא לש םידירשה רתי לעו תועיריה לע ,רשפאה
לש םיטעומ םידירש קר אופא ללכ ןועבגבש "דעומ להא" .ולכיש המ םילכהמו תועיריהמ
.המלש תיב תוילעב רומאכ וזנגנ הלאו דעומ להא תועירי

לש להאב ?להא הזיאב ."להאב רשא שדקה ילכ לכ תאו" :םילכ םג םירכזנ האבהה תשרפב
שרפמ ק"דר ?ןועבגב הלודגה המבב רשא דעומ להאב וא ,(דועו ט"ל 'א א"למ) דוד ריעב ןוראה
,איהה הפוקתב םתס "להא"ש הטונ תעדה .הינשכ לאנברבאו הנושארה תורשפאכ הארנכ
.רורב הז ןיא ךא ,ןוראה "להא"ל ןווכמ

תירבה ןורא תזינג .ב
םינובה תנווכ ,ךפהל אלא ,המלש תיבב זנגנ אל אוה .תירבה ןורא לש ובצמ היה ירמגל הנוש
ןוראה .(א"כ ,ח א"למ) "'ה תירב םש רשא ןוראל םוקמ" םשל אב רדוהמה ןיינבהש התיה
הניחבמ םיאתה אלו תועסמל דעונ םיכוראה וידב םע ןוראה .המלש תיבל ראפ בורב סנכוה
םע אוהש ומכ ריבדב והוניכשה ותשודק תמחמ םלוא .עובקה ןיינבה ךותל תינוטקטיכרא
םש ויהיו הצוחה וארי אלו ריבדה ינפ לע שדקה ןמ םידבה ישאר ואריו םידבה וכראיו" :וידב
.תיתד הכולהתל וא המחלמל כ"חא אצוהש תועידי ונידיב ןיא .('ח 'ח א"למ) "הזה םויה דע
והוארי אל םעה ןומהש ךכל המרג ותורגתסה םצעו ריבדה ךותב ןמזה לכ רוגס היהש הארנ
.וילע ףפוחה םימודק דוהמ תיתד הניחבמ ועפשוי אלו

תועמשמ ילעב םיקוספב ארקמב םימעפ קר תירבה ןורא רכזנ המלש תיבל ותסנכה ירחא
רמאיו" :רכזנ םהידיקפת לע םייוולל והישאי ךלמה לש לודג םואנ ךותב .תצקמב תלפרועמ
ףתכב אשמ םכל ןיא יכ המלש הנב רשא תיבב םיהולא ןורא תא ונת םעב םיניבמה םייוולל
לע םתרוסמ תא וכימסה ל"זח .(ג ה"ל ב"יהד) לארשי ומע תאו םכיהולא 'ה תא ודבע התע
ןורא תא ונת :הנושארה ותיצחמ תא שרפל רשפא ,בותכה טשפ יפל .הז קוספב ןוראה תזינג
םלוא .םשמ רדענ היהש רחאל ומוקמל בוש וסינכהל הנווכהש ,המלש הנב רשא תיבב םיהולא
.וזנג="ונת" :םג שרפתמ ךכיפלו ?זנגנ ןוראהש ונייה ,ףתכב אשמ םכל ןיא :הינשה תיצחמה

המיאתמה האובנ ,והימרי רפס תליחתב תאבומה תירבה ןורא לע העידיה תפלאמ רתוי דוע
םואנ ,המהה םימיב ץראב םתירפו וברת יכ היהו" :והישאי תפוקת ףוסל תיגולונורכ הניחבמ
תעב .דוע השעי אלו ודקפי אלו וב ורכזי אלו בל לע הלעי אלו 'ה תירב ןורא דוע ורמאי אל 'ה
וקדצש הארנ .הז עטק לע ורמאנ תונוש תועד .(ז"י-ז"ט ,'ג)" ...'ה אסכ םילשוריל וארקי איהה
,'ה אסכ תויהל הלוכ םילשורי הדיתעו ליאוהש רומאל איבנה תנווכש םישרפמה םירקוחה
תירבה ןורא לע הרשת הניכשהש ךרוצ היהי אלש דע תאזכ הדימב טשפתת השודקהש ונייה
עקרהש הארנ ,תונערופ תאובנ וז ןיאו ליאוה ...'ה תירב ןורא דוע ורמאי אל :ןכל ,דבלב
תא ןאכ רישכמ איבנהו ןוראה תא זונגל ובשח וא ,וזנג העש התואבש ,אוה ןוזחה לש ילאירה
ירבדל והימרי תאובנ ןיב רשק אופא שי .תירבה ןורא ילב 'ה תדובע תא אבהל ךישמהל עקרקה
.ףתכב אשמ ךליאו ןאכמ םכל ןיא :םייוולל והישאי

ימיב ,םולש תפוקתב דוע זנגנ תירבה ןוראש ,ל"זח ירבדל םיעייסמ הלא םייארקמ תורוקמ
זנגנ המל .ןברוחה ירחא וזנג והימריש םיינוציחה םירפסב תאבומה תרוסמל דוגינב ,והישאי
תירבה ןורא .םויקה רשוכ לש תילאירה הדוקנה תא םג ןובשחב תחקל שי יתעדל ?םולש ימיב
היה לוכי ,שדקמה תיב לש ריבדבו בטיה הסוכמ להאב ןמזה לכ הנחש בהז הפוצמו ץע יושע
תירבה ןורא םג יאדווב ואצמנ הכולמה תפוקת ףוסבש חינהל שי םלוא .םינשב תואמ םייקתהל
,ןקתל היה לק חבזמה תא .ןשוימ תוררופתה לש בצמב (ןלהל וילע רבדנש) תשוחנה חבזמ םגו
םיאיבנה תצע יפל ,טילחה והישאיש רבתסמ .וב עוגנל וששחש חינהל שי ןוראל עגונב וליאו
.ומוקמב רחא ןורא תושעל אל טלחוה ןכ .ונקתל אלו וזנגל

תביס תא םיראבמש אלא ,ל"זח ידיב הרמתשנ ןברוחה ינפל והישאי ימיב וז הזינג תרוסמ
:רבדב םיאנת תקולחמו ,לבב תולג לש ששחמ הזינגה
לש ולקמו החשמה ןמש לש תנצנצו ןמה תנצנצו ןוראה תא זנג והישאי אבש ןויכו"
םיניבמה םיולל רמאיו רמאנש (לארשי יהולאל ןורוד םיתשלפ ובישוהש) זגראו ןרהא
וזנג םהל רמא ףתכב אשמ םכל ןיא יכ המלש הנב רשא תיבב םיהולא ןורא תא ונת םעב
םימי הנה רמאנש לבבל הלג ןורא ,רמוא רזעילא 'ר .םילכה ראשכ לבבל הלגי אלש ותוא
.ובש תורבדה תרשע אלא רבד ןיא ,'ה רמא רבד רתוי אל ךתיבב רשא לכ תא אשנו םיאב
םע הלבב םאיביו רצנדכובנ ךלמה חלש הנשה תבושתל יהיו רמוא והירה רמוא ןועמש 'ר
.(ג"י ןיכרע 'סות)" .זנגנ ומוקמב ןורא רמוא הדוהי 'ר ןורא הז 'ה תיב תדמח ילכ

ג"פ תארוה ימלשוריב .והישאי ימיב זנגנ ןוראהש תרוסמה תא ולבק םימכחה בורש חינהל שי
ןוראהש הרוסמ התיה ןכ ומכ .תלבוקמה העדה יהוזש ןאכמ ?וזנג והישאי אלו :םתס םישקמ
וקיפסה אלו ,ןוראה םוקמב ושיגרהש םינהכ לע רפוסמ ארמגב .םיצעה ריד תכשלב זנגנ
תוסחוימ תוחפשמ (ד"נ אמוי ,'ו םילקש) םהיתומשנ ואציש דע םהירבחל רבדה תא רוסמל
:ןוראה םוקמ יפלכ היווחתשה םג שדקמב ויהש תויווחתשהה הרשע-שלש לע ופיסוה
התיה ןכיהו הרשע עבראב םיווחתשמ ויה םינהוכה ןגס היננח תיב לשו לאילמג ןבר תיב לש"
.(ו םילקש) "זנגנ ןוראה םשש םהיתובאמ םדיב תורוסמ ןכש םיצעה ריד דגנכ הרתי

וא ומצע והימריל שדוק ילכ דועו ןוראה תזינג תא תסחימ ,איה םג המודק תרחא תרוסמ
:שממ ןברוחה ךותב ודימלת ךורבל
לא אצי יכו ,ומע ךלהל ןוראה תאו להאה תא רובידה יפ לע איבנה הווצש ,בתכב היהו"
סינכה ,הרעמ תיב אצמ והימרי עיגהשכו .םיהולאה תלחנ תא הארו השמ וב הלעש רהה
ומע םיכלוהה ןמו .חתפה תא םתסו תרוטקה חבזמ תאו ןוראה תאו להאה תא םשל
:רמאו םתוא הניג ,רבדב הימרי שיגרהשכו .האצמל ולכי אלו ךרדה תא ןמסל ידכ ושגינ
.(ה-ד ,'ב 'ב םיאנומשח) ."וננחיו ומע תסינכ תא םיהולאה סנכיש דע םוקמה עדווי אל
.קה .מ לש םוגרתה יפל

שדוקה דופא תאו תכורפה תא םשמ חקולו םישדקה שדוק לא דרוי אוה הנה אראו"
תאו תרוטקה חבזמ תאו םינהכל שדוקה ידגב תאו תוחולה ינש תאו תרופכה תאו
ןכשמל רשא שדוקה ילכ לכ תאו לודגה ןהכה לע ויה רשא רקיה ינבא םיעבראו הנומש
(םילכה) תא ילבקו ידש לא רבד יעמש ץרא ץרא (רמאיו) לודג לוק ץראה לא ארקיו
.(ח-ו ,'ו 'א ךורב ןוזח) ."םימיה תירחא דע ךיתרמשו ךתא דיקפמ ינא רשא הלאה

םוכיס
םישיא .תירבה ןורא יזנוג תא ךורבו והימרי ,והישאיב תואורה תוקיתע תורוסמ אופא ונאצמ
היה ארקמה ירהש ,הלבב הלגוה תירבה ןוראש חינהל ןיאו ליאוה .דחא רוד ינב םלוכ םה הלא
,חינהל רתומ ,הלבב אבומה ללשה תמישרב רתויב שדוקמה תירבה ןורא תא ריכזמ יאדווב
םיינוציחה םירפסהו תידומלתה תורפסב תוקיתעה תורוסמה רואלו ארקמבש תוזימרה רואל
זנגנ ןוראהש ,רומאכ ,ונרעש 'ג הימרי רואל .וכותב וא ןברוחה ינפל ץראב םש יא זנגנ ןוראהש
םידהייתמה םירזוכה יכלמ .ןשוימ ררופתהל ליחתהו ליאוה ,םיילאיר םימעטמ ,םולש ימיב דוע
ןורא .לטלוטמ ןכשמ ךותב תירב ןורא םה םג ומיקה ,ןודהו הגלווה תודג לע םהינחמ םע ודדנש
- ךכ לע .תסנכה תיבב הרות רפס תקזחהל הביתו שדוק ןורא תסנכה לע םג עיפשה תירבה
.רחא רמאמב

םודקה ןטקה תשוחנה חבזמ לרוגל .ג
אוהו המלש תיבל םיאבומה םילכה תמישר ךותמ תשוחנה חבזמ רדענ המל השקמ ןזואהלוו
:לאוש
ירבדבו ,דעומ להאכ דבכנו םודק היה אוה םג אלהו השמ לש חבזמה ראשנ ןכיהו"
הכז יאדוובו אוה םג ןועבגב היה יכ ,דעומ להא םע דחי שרופמ דימת רכזי םימיה
."ןועבגב דובאל ךליש ול ונתי אלש חבזמה

אבוה אל הז יפלו ,דבלב הרקמכ שרפתהל לוכי וניא ,תללוכ המישר ךותמ בושח טרפ רדעה
ריבסה יולה א"יר .םירבדה ראש םע דחי ,'ד ,'ח םיכלמב תרכזנה האבהה תגיגחב חבזמה
:חבזמה וליאו הגיגחה םויב ואבוהש םירבדה קר וניוצ המישרבש הפי
ינפל ונוכמ לע ודימעהלו איבהל וחרכוה ותוא .ותדובעל שרדנ היה רבכ ךוניחה םויב"
היהי ךוניחה םוי עיגהבו לארשי לכ ףסאתהב רשא ןעמל שדקמה תיבב הכאלמה רמג
רסחי אלו םייושעו םירומג םלוכ חבזמה ילילח יפכ םיכסנל ןיתישה רבדו חבזמה ןינב
."רבד

םיאנת תקולחמ רבכ שי ןרואב לעו ןה תועוטק המלש חבזמ לע י"הדבו םיכלמב תועידיה
לש ותעד תא לבקל הטונ ינא .דחאכ םיינרדומהו םייתרוסמה םינשרפה דאמ ןהב ושקתהו
תיב רצחב ואצמנ ,םיכלמ רפס תרוסמ יפלש עבקו ,דחוימ רפסב וז הלאשב קסעש ,טורג-יד
יושע דחאו ןבאמ יונב רצחה עצמאב לודג דחא :תוחבזמ ינש ,זחא השעמ ינפל םג המלש
ונימיל לכיהל הסינכה דיל היה ןטקה תשוחנה חבזמ לש ומוקמ .ןשיו ןטק ,רפע אלוממו תשוחנ
ןכשמב םג אלא ,תוחבזמ ינש ויה המלש תיבב קר אלש הארנ יל .(ה ,בי ב"כלמ) סנכנה לש
םיקהל תאז דבלמו ,המדא תשוחנה חבזמ תא אלמל הינח םוקמ לכב וגהנ יתעדל .דעומ להא
תומש הושה) רחא םוקמל הנחמה תעסה םע כ"חא בזענש ,ןבא יונב חבזמ דעומ להא רצחב
.(ל ,ח עשוהי ;ה"כ-ד"כ ,כ

:ו"ס ,ח א"למב איה המלש תיבב תוחבזמה לע תירקיעה העידיה
תאו הלועה תא םש השע יכ 'ה תיב ינפל רשא רצחה ךות תא ךלמה שדק אוהה םויב"
תאו הלועה תא ליכהמ ןטק 'ה ינפל רשא תשוחנה חבזמ יכ םימלשה יבלח תאו החנמה
."םימלשה יבלחו החנמה

עלסל ןווכמ וניא "רצחה ךות" .רצחה עצמאבש לודגה חבזמל ןווכמ "רצחה ךות שודק" יכ הארנ
לש ותעד תלבקתמ .רצחה עצמאל אלא ,םירקוח המכ םירבוסש ומכ (הייתשה ןבא=) שודקה
ויבא דוד לש חבזמה תא ביחרהו ללכש אלא ,ירמגל שדח חבזמ הנב אל המלשש ,טדימש
:יוטיבב תוארל שי .ב"משב ב"כ קרפל םיעבשה םוגרתל הפסוהב רכזנש יפכ ,הנרוא ןרוגב
ל"נה רואל .לודגה חבזמה ןמ ולידבהל ןטקה חבזמל דחוימ יוניכ "'ה ינפל תשוחנה חבזמ"
:השקה קוספה תא שרפל רשפא
רשא ותא ריטקהו הנב רשא חבזמה לע םימלשו תולע הנשב םימעפ שלש המלש הלעהו"
.(ה"כ ,ט א"למ) "תיבה תא םלשו 'ה ינפל

ריטקה ,הנב רשא לודגה חבזמה לע ויתונברוק תברקה םע דחי - ותא רטקהו ,שרפל יל הארנ
:תולועפה יתשל ףתושמ אוה קוספה תליחתב "חבזמה לע" .'ה ינפל רשא תשוחנה חבזמ לע םג
.ריטקהו הלעה

:זט-י ,ז"ט ב"כלמב תוכיראב רפוסמ זחא ימיב ןטקה חבזמה לרוגב לחש ילקידרה יונישה לע
רשא חבזמה תא אריו קשמדב רושא ךלמ רסאלפ תלגת תארקל זחא ךלמה ךליו"
.והשעמ לכל ותינבת תאו חבזמה תומד תא ןהכה הירוא לא זחא ךלמה חלשיו קשמדב
ךלמה ברקיו חבזמה תא ךלמה אריו קשמדמ ךלמה אביו .חבזמה תא ןהכה הירוא ןביו
םימלשה םד תא קרזיו וכסנ תא ךסיו ותחנמ תאו ותלע תא רטקיו .וילע לעיו חבזמה לע
ןיבמ תיבה ינפ תאמ ברקיו 'ה ינפל רשא תשוחנה חבזמה תאו .חבזמה לע ול רשא
הירוא תא זחא ךלמה והווציו .הנופצ חבזמה ךרי לע ותא ןתיו 'ה תיב ןיבמו חבזמה
הלע םד לכו ברעה תחנמ תאו רקבה תלע תא רטקה לודגה חבזמה לע רמאל ןהכה
."רקבל יל היהי תשוחנה חבזמו קרזת וילע חבז םד לכו

חבזמה תא הירוא הנב רצחה עצמאב םינבאמ יונבה ,המלשו דוד לש םודקה חבזמה םוקמב
רשא" ןימימ לכיהה תלד דיל שממ דמעש קיתעה תשוחנה חבזמ .קשמדמ תינכתה יפל שדחה
("'ה תיב ןיבמו חבזמה ןיבמ") 'ה תיב ןיבל לודגה חבזמה ןיב בושחה ומוקממ זזוה ,"'ה ינפל
ובשחש תמחמ ,הז עטק רואיבב ושקתה םינשרפה .לודגה חבזמל ןופצמ התע תעל םשוהו
חבזמ לש ולרוג כ"חא היה המ םיכלמ רפסב ןיוצ אל .המלש תיבב דחא חבזמ קר היהש
.םינוש םישוריפ תלבוס "רקבל יל היהי" ןושלה .תשוחנה

עקרה ךותמ .םודקה תשוחנה חבזמ לרוג לע ארקמב רחא םוקמב העידי ונידיב שי םלוא
חבזמש הארנ ,שדקמה ךותב םשנועו םילשורי ישנא תואטח לע לאקזחי ןוזח לש ילאירה
:לכיהל הסינכה דיל ןוראה ומוקמל כ"חא רזח תשוחנה

םירשעכ חבזמה ןיבו םלואה ןיב 'ה לכיה חתפ הנהו תימינפה 'ה תיב רצח לא יתא אביו"
ארקיו .שמשל המדק םיווחתשמ המהו המדק םהינפו 'ה לכיה לא םהירחא שיא השמחו
לצא ודמעיו ואביו ...ודיב ותחשמ ילכ שיאו ריעה תודקפ וברק רמאל לודג לוק ינזאב
תיבה ןתפמ לא וילע היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהולא דובכו תשוחנה חבזמ
.(ג-א ,ט ;ז"ט ,ח ,לאקזחי) ."וינתומב רפסה תסק רשא םידבה שבלה שיאה לא ארקיו

בורק אצמנה "תשוחנה חבזמ" ינשהו ,םתס "חבזמ" דחא :תוחבזמ ינש ןאכ םג םיאור ונירה
קיתעהו םודקה תשוחנה חבזמ לרוג לע רתוי םיעמוש ונא ןיא ךליאו ןאכמ ."תיבה ןתפמ"ל
םג זנגנש וא ,תיבה ןברוח םע סרהנש ןכתי .רבדמב תועסמה ימי זאמ יתד דיקפת אלממהו
.תידומלתה תרוסמהו הדגאה וב הקסע אל ןכלו תירבה ןוראל ומכ תובישח ול התיה אל .אוה

ןאכ ריכזנ .דעומ להא ןכשמ לש םימודקה םישודקה םילכה לרוג לע ונרקחמ תא ונמייס הזב
תוישיא לע רפוסמ ןאכ ."םילכ (תזינג) תכסמ" רחואמה יפארגיפאודווספה שרדמה תא דוע
.המודכו םילכ יפלא לש יתבר הזינג לע םיחצנמה וירבח לעו "יולה רומיש" המשש תיתדגא
.אובל דיתעל תולגתהל םיזונגה םירבדה םידיתעש תובר םימעפ שיגדמו רזוח ל"נה שרדמה
םישרדמבו המואה תוליפתב םג תרכזנ רבכ הזונגה תראפתה יוליג לש וז הווקת םלוא
.ןועבגו בונ ,הליש לש תורשכה תומבה שדחמ ומוקיש הווקתה תעבומ ןכ לע רתי .םימודקה
שדקמה תיב דיל םיקהל ה"בקה דיתעש הווקתה תעבומ ה"כ קרפ ףוס אבר והילא רדסב
:רבדמבש ןכשמה תא םג

וניבא לש וינפל השקו בל בידנב ןירשכ והושעש ינפמ ?םויה םייק ןכשמ המ ינפמו"
."בל בידנב ןירשכ י"ע ושענש לכ קיספהל םימשבש

י"ע םקוה רשא ,בוט לעפמ ירמגל דבאי יכ ,יהולאה קדצה יפל ןכתי אלש ,הז בגשנ ןויערב
.רבדמה ישדק תשרפ תא המואה המייס ,םירשכ םישנא