רוד-ןיעב לואש

החודה איבנה ןיב ירופיס ןוזיא
תברקמה בואה תלעבו

ח"כ קרפ 'א לאומש

ןומיס לאירוא(113-124) 'מע 'א ךרכ ,ראיורב יכדרמ ברל לבויה רפס :ךותמ

:תיצמת
תדימ לעבו חיכומכ לאומש איבנה לש הרואכל םירתוסה םידיקפתב ןד ןומיס לאירוא
רמאמב .לואש יפלכ םימחרה תדימ תא תגציימה בואה תלעב לש הדיקפת ןיבל ,ןידה
.וז הרוצב רואיתה תרטמו ,ודיקפתל םיפתתשמהמ דחא לכ ךוישל הביסב רבחמה ןד

,תברקמ ןימיו החוד לאמש אהת םלועל"
"וידי יתשב יזחגל ופחדש עשילאכ אל
(א"ע ז"מ הטוס)

,חכ א לאומש) "ימע ךינבו התא רחמ" - איבנה לאומש יפמ האציש הצרחנה הריזגה
הירבד וליאו ;הצרא ותמוק אולמ ותוא הליפהו קתשמ דחפב לואש תא התכה - (טי
לע והודימעהו והוצמיאו והוקזיח בואה תלעב לש םיעפושה הילכאמו םיבוטה
אל ותקדצבש ,'ה איבנ ןיבש תאזה םידיקפתה תקולח חכונל םיהמת ונירהו .וילגר
לע לואש לע םערתה אוה .תוומ הנידש תאטוחה השיאה ,בואה תלעב ןיבל ,בבר קבד
איה וליאו ,ושנוע דבוכו ותמשא אולמ תא םחר אלב וינפב חיטהו ,ותחונממ וזיגרהש
התייה ינשה בלשבו ,ותשקבל התונעיהב ,רופיסה לש ןושארה בלשב הייח תא הנכיס
ןוזיאה לש ורשפ והמ .בל תבוטו ןיע תבוט םיחרוא תסנכמ ,המוחר תיב תלעבל ול
הכ ישונאה רושימב ןתוגהנתה רשא ,וללה תויומדה יתש ןיבש עיתפמה ירופיסה
?יתדה ןדמעמ ךמס לע ןהמ תופצל היה ןתינש הממ הנוש

םיניינעה בצמ לש יתיצמת רואית םג ללוכה ,(ז-ג 'ספ) בחרומ גצמב חתופ רופיסה
תדרחנה ושפנל הרידח הב םירוזש רשא - תודבועה תריסמ ןפוא .עובלגב ברקה ברע
'ספ) תידיימה התאיצמו בוא תלעב שופיח ןיינעב רצק חיש-ודו (ה 'ספ) לואש לש
יבגל הנבה ןיעמו ותקוצמב ךלמה יפלכ תמיוסמ הדהא ארוקה בלב ררועל דעונ ,(ז
םינועדיהו תובואה תא ולש ותמזיב תירכה לואש .תושעל דמוע אוהש גירחה השעמה
ךרעמב םינוחו םאבצ תא םיסייגמ םיתשלפה .ותוכזל ףקזנ הז רבדש ירבו ,ץראהמ
םעה לכ תא סייגמ ,רגתאל הנענ לארשי ךלמו ,לאערזי קמע בלבש םנושב יפקתה
םיתשלפה לש םחוכ ןורתי חכונל .עובלגה לש םיינופצה תודרומב םתמועל הנוחו
ומסחנ 'הב השירדל םיכרדה לכש ול ררבתה רשאכ המצעתהש הדרח ,דואמ ובל דרח
הדרש רשא ,בוא תלעב תועצמאב םיתמה לא שורדל סנואמ טילחמ אוה ךכו .וינפב
הארנה לככ ,הילא תכלל ונוצר לע וידבעל עידומ והירהו .תיתטישה התרכהה ןמ
.השובה תמחמ הנחמל האיבהל ןכתיי אלש םושמ

,תונצס שולשל קלחתמו ,בואה תלעב לש התיבב ולוכ שחרתמ ופוג רופיסה
בואה תלעבו לואש :תולעופה תושפנב םיפוליחה ידי לע בר רוריבב וזמ וז תונחבומה
.(הכ-אכ) בואה תלעבו לואש :בושו ;(כ-וט) לאומש לש וחורו לואש ;(די-ח 'ספ)
םיהולאה תקיתש תא רפהל לואש לש םישאונה ויצמאמ םיראותמ הנושארה הנצסב
תחתופ הנצסה .("בואב יל אנ [ימסק ירק] ימוסק") הרוסא תיגאמ הקינכט תועצמאב
ועבשיהב וכרדל לואש תושחכתהב הכישממ
(1);תושפחתההו תובנגתהה תמילכב
תמייתסמו ;'ה תווצמ לע רובעת םא שנעית אל איהש (2),'הב בואה תלעבל
,ותוכלמ דובכ לע תינשב לחומ אוה הבש ,איבנה ינפל לואש לש הקומע היווחתשהב
לואש לחונ ,בר הכ ריחמב הגשוהש ,וז תיתלחתה החלצה רחאל .הנעמ לבקיש דבלבו
ותמשאש קר עמוש אוה בואב הלעומה איבנה יפמ - הרמ הבזכא היינשה הנצסב
דיתעה תעידיש וחכוויהב ,ברק םרטב סבומ אוה ךכו .בורקו ארונ ושנועשו הדבכ
רשאכ ,העיתפמ תינפת הלח תישילשה הנצסב .ותעידי-יאמ המכ יפ ורובעב העורג
איה יופצ יתלב חרואב .בואה תלעב לש הידימ שואיי רחאלש דסחל הכוז לואש
ךכו .רופיסה לש אצומה תדוקנל רוזחל ול רשפאמה ,ינפוגו ישפנ קוזיח ול הקינעמ
הכילהב (ויזולקניא) תפטעמה הנבמ ךרד לע (הכ 'ספ) תישילשה הנצסה תמייתסמ
ןוויכהש אלא ,(ח 'ספ) הנושארה הנצסה החתפנש יפכ ,וידבע ינשו לואש לש תיליל
.וברקב ללח ךלמה בלו ,ךופה

,םיידי יתשב ותוא תברקמ בואה תלעבו ,םיידי יתשב לואש תא החוד איבנה ןכא
.וילא םרוביד ךרדבש ילמרופה ימודה תועצמאב טלבומ ויפלכ םסחיב הזה דוגינהו
תוירוטר תולאשכ ןלוכ תוחסונמה תוישיא תומשאה ודגנכ םיחיטמ דחאכ םהינש ןכש
,ךכב בואה תלעב ותוא המישאמ ינומלאה לש ותשקב עמשמל .המל הלמב תוחתופה
תנכס עדומב הילע איבמ והירה בואה תולעבב לואש ישעמ תא ןוכנ-לא ועדיבש
:תוומ
;(ט 'ספ) "!?ינתימהל ישפנב שקנתמ התא-המלו..."
:לודג לוקב תקעוז איה ,תיתימאה ותוהז תא תפשוח איה רשאכו
.(בי 'ספ) "!?לואש התאו ,ינתימר המל"
ודירחהש לע המשאהב לואש לא וירבד תא איבנה לאומש םג חתופ וז ךרד לע
:םיתמה ץראב ותחונממ
;(וט 'ספ) "?יתוא תולעהל ינתזגרה המל"
ותיינפש ודגנכ חיטמו רזוח והירה ,ריבסהלו קדטצהל ותבושתב הסנמ לואש רשאכו
:הרקיעמ רחש תרסח איה וילא
.(זט 'ספ) "!?ךרע יהיו ךילעמ רס 'הו ,ינלאשת המלו"
חילצהשמ ירמגל גפ ןצקועו ,דחפמ תועבונ בואה תלעב יפבש תומשאהה םלואו
,סעכמ תועבונ איבנה לש ויתומשאה וליאו ;ער לכ הל הנואי אלש החיטבהל לואש
.רבג ,הברדא ,אלא ,לואש לש ותוקדטצה ירבד תובקעב ךכש אל וסעכו

הברה תוגרוח ןהש םושמ לוכ םדוק ,תודמועו תופקת איבנה לש ויתומשאה ,ןכאו
"'ה תבעות" המצעלשכ איה םיתמה לא השירדה :לאומשב תישיאה העיגפל רבעמ
הפיאשהש יפכ ,דחוימב בעתנ השעמ איה בואב 'ה איבנ תאלעהו ,(בי ,חי םירבד)
.תידרוסבא איה (אל ,טי ארקיו) תואמט םסק יכרדב הנעמ 'ה לע תופכל

ןושלב תוחסונמ ןהירה איבנה תומשאה לש יביטקייבואה ןפקות ףא לע ,םרב
.םיהולא הנעמל יואר ךניא התאו ,ינזיגרתש יואר ינניא ינא :תקהבומ תיביטקייבוס
- לואש לש וניד רזג לש הטובה ישיאה חוסינה יבגל ןידה אוה
.(טי 'ספ) "ימע ךינבו התא רחמו"
"יתא תולעהל ינתזגרה המל" החיתפה תלאשל הז רוביד לש הרורבה ותקיזש המודו
םע םייחה ץראל לאומש לש היופכה ותאלעה תא הרמ הינוריאב ךורכל האב
םא ,ףיסוה לאומש .תרחמל רבכ םיתמה ץראב לאומש לא וינבו לואש לש םתופרטצה
.וילע אבש רומגה רבשל םרת אוה ךכבו ,לואש לש ויתואטחל וב העיגפה תא ,ןכ
ותווקב ,(די 'ספ) "הצרא םיפא" איבנל ךלמה הווחתשה הנושארה הנצסה לש המויסב
אלמ" לפונ והירה ,היינשה הנצסה לש המויסב ,התעו :ול עייסל ועינהלו ותוצרל
ורוגנס .ארונה וניד תא וילע קידצמ איבנה םגש וחכוויהב ,(כ 'ספ) "הצרא ותמוק
.ורוגטק השענ הווקמה

קוקז אוה המכ דעו ול רצ המכ דע שיחמהל קר אל ודעונ לואש לש תוקדטצהה ירבד
הרוצב וילא הנופ אוה הבש הגירחה ךרדה תא גיצהל םג אלא ,לאומש לש ותכרדהל
.םינוש םיירוטר םיעצמאל קקזנ אוה וז הלופכ המישמ תגשהל .רתויב תיבויחה
- הווה ןושלב המחלמה לע רובידה ידי לע רתוי תקחודכ תגצומ תיאבצה הקוצמה
.(וט 'ספ) "יב םימחלנ םיתשלפו"
וז ןיאש זמרה ידי לע תינורקע יתלבכ ךא הרומחכ תגצומ תונעיהה-יא תקוצמ וליאו
:השדח העפות אלא
.(וט 'ספ) "...דוע יננע אלו ,ילעמ רס םיהלאו"
תעבונ הניא ,ו קוספב הריכזה רפסמהש ,םירואב הליאשה תטמשהש דואמ ןכתיי
השימחו םינומש חצר לש ךיבמ רוכזא עונמל הדעונ אלא תורזחב רצקל המגמהמ
ןושל תרזעב
(3).(חי ,בכ א לאומש) "דב דופא אשנ" היה םהמ דחא לכש ,בנ ינהוכ
אוה ןכש ,בואב לאומש תאלעה לש יגאמה הייפוא תא םילעהל שקבמ לואש הייקנ
רופיסה ירוביג לכש ,הלע יפיצפסה לעופה תמועל ,"ךל הארקאו" ימתס חרואב רמוא
תא םג .(וט 'ספ ,איבנהו ;גי ,אי 'ספ ,השיאה ;אי ,ח 'ספ ,ומצע אוה) הכ דע וטקנ
ןהו (ו 'ספ) רפסמה ןה םישועש יפכ - הליאש רותב ראתמ אוה ןיא לאומשל ותיינפ
הנממ רשא ,"השעא המ ינעידוהל" ןושל היבגל טקונ אוה אלא - (זט 'ספ) איבנה
ויתולמב שי םנמא םאו] .איבנה ונעידוי רשא תא תושעל תובייחתה ןיעמ תעמתשמ
- המרב ותוא חשמש תעב לאומש ירבדל תנווכמ תוסחייתה הלא
(4),(ח ,י א לאומש) "השעת רשא תא ךל יתעדוהו"
תא הזימרה תועצמאב התע קזחמ אוה יזא ,לגלגב םהל עמשנ אל לואש רשא
[.םמייקל ותובייחתה

האוושהב דואמ דע הנטק הלא תוקדטצה ירבדבש תוקמחתההו שוטשטה תדימש ףא
ותואש המוד ירה
(5),קלמע תמחלמ רחאל לאומש םע ולש תומיעב לואש ירבדל
לש וזגור תא שדחמ וילע ררועש אוה םהב רתונ ןיידעש תימצע האנוה לש רועיש
"ךרע יהיו ךילעמ רס 'הו ינלאשת המלו" תירוטרה ותלאשב יכ אלא תאז ןיא .איבנה
לואש לש ויתולמב זחאנ לאומש (ךער םע םיעבשה תסרגכ ילוא וא ,ךרצ ל"ר)
תקיתשש ךלמה לש העגרהה ןויסינ תא ךירפהלו רותסל ידכ "ילעמ רס םיהלאו"
'ה תונווכ רבדב יתוא לואשל ,לאומש וב חיטמ ,םעט המ .תינמזו תירקמ איה םימשה
,"ךרע" אוהש ךכל ףסונ יוטיב איה ךילעמ רס 'הש היולגה הדבועה רשאכ ,ךיבגל
לכמ ותולצניהו הלאה קמעב דוד לש אלפומה ונוחצינ זאמ !?ךב סאמש רמול הצור
,חכ ,חי) "דוד םע 'ה יכ" לואש םג עדי וב ותואנקב וכרדב םש ךלמהש םישקומה
.(כ ,דכ הוושהו

תעירק לע 'ה רבד תא וילא ואיבהב שארמ תאז ול רמא ףא ומצע לאומש ירהו
לטק תורוצ איבנה טקנ זא רבכ .(חכ ,וט) קלמע תמחלמ תובקעב וילעמ הכולמה
התעו .תיפוס איה לואשב 'ה תסיאמש םיעטהל ידכ ("ךערל הנתנו םויה ...'ה ערק")
ךערל הנתיו ...'ה ערקיו") לטקיו תורוצ טקונו ,רחבנה ערה ,דוד לש ומשב שרפמ אוה
םייתסנ אל ןיידע וליפא ,םייקתנ רבכ 'ה רבדש ריהבהלו רוזחל ידכ (זי 'ספ - "דודל
.ושומימ ךילהת

...הזה רבדה") יחכונה בצמה תא ההזמ איבנה הדימ דגנכ הדימ לש ךרדב :וזמ הרתי
תמחלמב תועמשיהה-יא אטח לע יחרכההו קדוצה שנועה רותב (חי 'ספ - "הזה םויה
:קלמע
'ה ךל השע הזה רבדה ןכ לע ,קלמעב ופא ןורח תישע אלו ,'ה לוקב תעמש אל רשאכ"
.(חי 'ספ) "הזה םויה
:"השעא המ" תלאש לע הפיקעה ותבושת יהוזש ,דיעמ השע לעופב רזוחה שומישה
לע ךל למוג 'ה ובש השעמה והזש םושמ ,ןוסאה תא עונמל ידכ רבד תושעל רשפא יא
.ותווצמ תא תישע אלו ולוקב תעמש אלש

רסח ךא אשירב אבה ,עמש לעופב הזומרה ,תפסונ תועמשמ וירבדב תעלבומ אמשו
'ספ) "והנע אלו" :בותככ ,םויה ךל עמוש אוה ןיא ,'ה לוקב תעמש אלש לע - אפיסב
הלפמה לש תוילטוטה לע הארונה הרושבב םייסמ לאומשו .(וט 'ספ) "יננע אלו" ,(ו
.לארשי הנחמל הסובת ,וינבו לואשל תוומ - רחמ היופצה

:םימעפ עברא אל קרפב רזוח לפנ לעופה) המחלמב תרחמל לופיל ןודינש ,ךלמה
הלודגה האריה תמחמ ,חורה תשלוח .ץראה לע םינוא רסח לפנ ,(ח ,ה ,ד ,א םיקוספב
לכו םויה לכ םחל לכא אל"ש תמחמ ,ףוגה תשלוח לשב הרמחוה ,איבנה ירבדמ
ךכ לע רסמ אל אוהשו ,םוצ ןושל טקנ אל רפסמהש הדבועה .(כ 'ספ) "הלילה
לואשש ,הארנה לככ ,העמשמ ,"רוחאל ךלשה"ה ךרד לע ,ןאכ אלא רופיסה תליחתב
לאומש ;וכ ,כ םיטפוש :ןוגכ) םורממ הרזע תשקבו םינונחת לש םוצ ומצע לע רזג אל
א לאומש :ןוגכ) 'ה ינפל העינכו הבושת לש םוצ אל יאדוובו ,(זט ,ד רתסא ;זט ,בי ב
אלא התייה אל הליכאמ ותוענמיהש ןאכמ
(6).(בי ,ב לאוי ;זכ ,אכ א םיכלמ ;ו ,ז
ןתנוהי לע רפוסמש המל המודב) םיתשלפב ברקה ברע ושפנ תרצ לש אצוי לעופ
- "ויבא ומלכה יכ ,דוד לא בצענ יכ ,םחל ינשה שדחה םויב לכא אלו" :המוד חוסינב
דיעמ רשא - יתד טקא הב תוארל ןיא ךכיפל .(ז ,א םש הוושהו ;דל ,כ א לאומש
"םתנר לא עמש ינניא ומצי יכ" ךרד לע םקיר בשוה ךא ,ובצמ תרמוח תא ןיבהש
לדוג לע דיעמו רזוחה ,יגולוכיספ השעמ אלא - (ה ,חנ היעשי הוושהו ;בי ,די הימרי)
ךיא ,דיתעה ונעמל ןפוצש המ ינפמ דחפה תמחמ לוכאל לגוסמ היה אלש ימ .ולבס
?ויתוארומ לכב ול הלגתנ דיתעהשכ רבד התע םעטי

לע .שרופמב תרסמנ הניא וחור לש התומלעיה ךא ,םת רופיסב לאומש לש וקלח
שאוימ בכושה ,לארשי ךלמל הרזעהש ,העיתפמה הדבועה ןמ תאז קיסהל ארוקה
ריבס .בואה תלעב ידיב אלא איבנה לאומש ידיב תנתינ הניא ,ץראה לע שתומו
ןמ הרדענ איהש ,רמול תואב (אכ 'ספ) "לואש לא השאה אובתו" םילמהש חינהל
ןתינ יכ םא) ךלמל איבנה רבד תא העמש אל איה ךכיפלו ,לאומש תעפוה ןמזב רדחה
םינפ לכ לע .(כ ,ג םיטפושב ומכ ,"לא שגינ" לש הרידנה הארוהב םג ןראבל ילוא
יכ ארתו" - הטבמ תדוקנמ םירבדה וארנ ךיא םג רוסמל ץוחנל אצומ רפסמהש ירב
הארמ ידי לע תענומ איה לואשל רוזעל התשגבש ונדמלל ידכ - (אכ 'ספ) "דאמ להבנ
,ןכאו .ולבס םע תינטנופסה התוהדזה ידי לעו תלהובמה ושפנל התנבה ידי לע ,היניע
דדוב ובכשב םייחל איבנה והילא תא ריזחהש 'ה ךאלמכ הומכ) ןיבהל הביטיה איה
ןושארה דעצהש ,([ז-ד ,טי א םיכלמ] תומל ושפנ תא שקיבו דחא םתור תחת סבומו
,"לוכא םוק" איבנה לע תווצל היה לוכי ךאלמה םלואו .ףוגה תדיעס תויהל בייח
בוט ןכא והילא םימשה יניעבש לילעב חיכומה ,םיסנ השעמ ידי לע וצה תא ששאלו
תואי לואשש ידכ בר עונכש חוכל קקזיהל התייה הכירצ בואה תלעב וליאו ,ויתובאמ
.לוכאל

,הילא םינופב הרתי תוריח תגהונה ,בוא תלעבכ דוע תרבדמ איה ןיא התעמש אלא
אבש הלעמה-םר שיאה לא הבר דובכ תאריב תסחייתמה הליגר תיב תלעבכ אלא
ןושל תופוצר םיימעפ הטקנב ותוכלמ דובכמ ץמש לואשל הריזחמ איה .התרוק לצב
- טול ;ג ,חי תישארב - םהרבא) בל יבחר םיחרוא יסינכמ לש םכרדכו ;ךתחפש הוונע
דסחכ הנמזהל תונעיהה תא הגיצמ איה (ח-ו ,טי םיטפוש - שגליפה יבא ;ג ,טי םש
הז דסח המע תושעל תואי םנמא אוהש חיטבהל ידכ ךא .חראמה םע חרואה למוגש
המ לע לומג תניחב ,ותבוח םצעב יהוזש הדימ דגנכ הדימ ךרד לע ול החיכומ יהירה
:הירבד הלאו .ונעמל ןכל םדוק איה התשעש
.ילא תרבד רשא ךירבד תא עמשאו ,יפכב ישפנ םישאו ,ךלוקב ךתחפש העמש הנה
.(בכ-אכ 'ספ) ...םחל תפ ךינפל המישאו ,ךתחפש לוקב התא םג אנ עמש התעו
הרומתבו ,ךלוקב יתעמש ינא :דואמ תינויגה הזה ןועיטה לש הנושארה ותיצחמ
םילמה ימוד לע רתוי תנעשנ היינשה ותיצחמ וליאו .ילוקב עומשל התע אנ-לאוה
רמול הצור) יפכב ישפנ יתמש ךתשירדל יעמשיהב :תינויגה היגולנא לע רשאמ
הצור) םחל תפ ךינפל םישל יל רשפאו יל התא אנ-עמשיה התעו ,(ייח תא יתנכיס
,הרואכל ,יוקל הזה ןועיטה .(בל-אל ,גמ תישארב הוושה ;ןחלוש ךינפל ךורעל רמול
תשקבמ איה הרומתכו ,רבעב הנתנ איה - ביהרמ הירטמיס רסוח ןה וב שיש םושמ
,דואמ דע לודג רבד הנתנ איה :בידנ היצרופורפ רסוח ןהו - הווהב תתלו רוזחל
.טועפ רבד תשקבמ איה הרומתכו

תלעב ירבד לש בבושמה םמסק דוס ןומט הלא תוינויגה תושלוחבש דבלב וז אל ,םרב
ןיאש ,הטושפה תמאה תענצומ גלפומה שקיהלו ילולימה רושיקל דעבמש אלא ,בואה
היתומזגהב ,ןכ לע רתי .םייחל םדא תבשהב אלא חרואל הדועס תשגהב ןאכ רבודמ
איה ונעמל הייח תא ןכסל התונוכנ חוכמש ,תיתמאה הנעטה תעלבומ תוירוטרה
(7).וייח לע תוכז ןיעמ הל התנק

שרופמבו יולגב תעגונה ,הרישי הנעטב הלש ןיפיקעה ירבד תא תמייסמ בואה תלעב
'ה ךאלמש יפכ .(בכ 'ספ) "ךרדב ךלת יכ חכ ךב יהיו ,לוכאו" :לואש לש ותלעותל
,"ךרדה ךממ בר יכ ,לכא םוק") םפוסל ועיגה אל ןיידע וייחש ,איבנה והילאל ריהבה
וייח תא םייסל לוכי אוה ןיאש ,ךלמה לואשל איה הריהבמ ךכ ,(ז ,טי א םיכלמ
תיזיפ קזחתהל אלא הרירב םוש ול ןיאש ;בואה תלעב תיבב ץראה לע ובכשב
"לכא אל" - םישאוימ לש תושקיעב ביגה לואש .וכרדב ךישמהל לכויש ךכ ,תישפנו
וניא רפסמהש - השיאה לשו וידבע ינש לש תופסונ תורצפה ירחא קרו - (גכ 'ספ)
לגוסמ היה אוה - ןנכותב אקווד ואלו ןיובירב היה ןחוכש ונדמלל ידכ ןוכנ-לא ,ןטרפמ
.הטימה לע תבשלו ץראה ןמ םמורתהל ,ויתוחוכ תיראש תא רוזאל

רבד תביטימו בל-תמכח קר אל איהש ,חיכוהל תונמדזהה בואה תלעבל הנתינ התע
השעו טעמ רמאש ,םהרבאכ םיחרוא תסינכמ םג אלא ,תיעוקתה השיאכו ליגיבאכ
,םהרבא ץר רקבה לאו" :בותככ) בר הנקמ היה םהרבאל ךא .הבר תוריהמבו ,הברה
השבכה לעב שרל רתוי התמד איה וליאו ,(ז ,חי תישארב ,"בוטו ךר רקב ןב חקיו
המעש ידיחיה קברמה לגע תא תוזירזב תטחוש יהירהו .איבנה ןתנ לשמבש תחאה
ןעמלו הכורא העש ןיתמהל היחרוא וכרטצי אל ןעמל ,תוצמ ןוזפיחב הפואו תיבב
.ואבש יפכ ,הכישחה תוסחב םכרדל בושל ולכוי

יבגל תוהימת יתש ארוקה בלב תולועו תורזוח בואה תלעב לש עפושה הבוט חכונל
וב תישיאה העיגפה תא לאומש ףיסוה עודמ ,תחאה .'ה איבנ לש החושקה ותוגהנתה
איבנ לש תיקסטורגה האלעהה םצע תא עיקוהלמ ענמנ לבא ,לואש לש ויתואטח לע
יפלכ םימחרו הדהא םוש לאומש הליג אל עודמ ,היינשהו ?בוא תלעב תועצמאב 'ה
המשאה דבוכמ ץראה לע ודגנל לופיי אל ךלמהש ידכ ,וירבד תא ךכיר אלו לואש
,רופיסב יוצמ ןכא הז לכש ,איה הלא תולאש יתשל תינושארה הבושתה ?שואייהו
בואה תלעב ידי לעו ןאכמ רפסמה ידי לע אלמתנ לאומש ריסחהש המ לכש םושמ
.ןאכמ

ברסמ היה תאז תובקעבו ,םיתמה לא השירדה לע לואש תא לאומש חיכוה וליא
תא רתוי תמאות התייה ותוגהנתהש רשפא ,דיתעה יבגל ותלאש לע תונעל
המל" ויתולאש יתשב .תוחפ בכרומו תוחפ רישע לילעב היה רופיסה ךא ,וניתויפיצ
ליכשה אלש ,ךלמה ןמ הרמה ותבזכא תא לאומש עיבה "ינלאשת המל"ו "ינתזגרה
הנגמ איבנה .לאה לש תצרחנה הקיתשה ךותמ הלועה רורבה רסמה תא לבקלו ןיבהל
תעקוה תא ריאשמ ךא ,הנעמ 'ה לע תופכל תלאונה הפיאשה תא תושרופמ םילמב
לואש הנושארה הנצסב .הלילעה לש םישעמה ןושלל רבדה השענ התועצמאבש ךרדה
,(י 'ספ) "הזה רבדב ןוע ךרקי םא 'ה יח" העובשב תדחופמה בואה תלעב תא עיגרמ
.םיתמה לא השירדה לע םדא ינידב שנעית אל איהש הל חיטבהל ותוכמסב םנמאו
שושחל ךירצ ,ץראה ןמ םינועדיהו תובואה תא ריסהש ,ךלמה ןיאה :המת ארוקה ךא
?םימש ינידב הזה רבדב ןווע והרקי ןפ

,ץעורל ול התייה בואב לאומש תאלעהב החלצהה םצע רשאכ ,היינשה הנצסב ,ןכאו
חכונ ,הווקתל חתפ לכ תמתוסה תיעבט-לע העידי לש דבכה אשמה תחת ערכ אוהו
החכות םוש .ויתונווע לע ןווע הפיסוה םיתמה לא השירדהש ,תעדל לואש םג
ידיימה שנועה ומכ הזה ןוועה תרמוח תא ול הריהבמ התייה אל איבנה יפמ תשרופמ
תואדוו ,לאה תקיתשמ םינומ תרשע עורגה יאובנ הנעמ - ןירשימב ונממ לשלתשהש
.םידחפהו תוקפסה לכמ םינומ תרשע העורגה הרומג

לש הדיחי תגציימ שמשל האיטחמהו תאטוחה השיאל איבנה רשפיא הז עודמ ,םרב
יפלכ חושקה וסחיש ,איה ךכ לע הבושתהש המוד ?תאזה השרפב םימחרה תדימ
הלעומה לאומש .ןידה תדימ לש ןמאנ גציימכ תיאובנה ותבוחמ שקבתמ ןכא לואש
לכמ לעופו רבדמ והירהו ,תרחמל שחרתהל דיתעש המ תא רומג רוריבב עדוי בואב
ארונה ןידה תא עידוהל קר וניא וז לרוג תרה העשב ודיקפת .יח איבנכ תוניחבה
חוכ .(םהיתורודל םיארוקה ינזואבו) ןודינה ינזואב וקידצהל םג אלא ,םימשב רזגנש
תדימב םג ךא ,איבנה יפבש ןועיטה ביטב רקיעב יולת הז ןיד קודיצ לש עונכשה
אקווד ,בר יסחי לקשמ תישיאה ותעדל שי ילסקודרפ חרואב .תימצעה ותוענכתשה
לש ישונאה חילשה ןיא וז הביסמ .שונא-ןב לש ותבוגת אלא ןוילע תעד וז ןיאש םושמ
תא ךכשל חילצה ,לשמל ,השמ .טופישה ןמ ומצע רוטפל יאשר הלעמ לש ןיד תיב
הארמל ףא-ירחב תוחולה תא ורבשב ךא ,לגעה אטח לע לארשיב 'ה לש ופא ןורח
.םימשה ןיד לש תינורקעה ותקדצ תא וחרוכ-לעב רשיאו רזח אוה תולוחמהו לגעה
רוגנסהש ,בואב ותאלעהמ ישיא ןפואב עגפנ לאומשש ,הדבועל בר לקשמ אופא שי
(8).תיהולאה הירוגטקל ףתוש השענ יאובנה

וליאו ,ןודינה לש וישעמל תסחייתמ איה רשאב ,רבעה לע רקיעב תבסומ ןידה תדימ
םאתהב .ויתולבסל תסחייתמ איה רשאב ,הווהה לע רקיעב תבסומ םימחרה תדימ
לואש אטח לע הדימ דגנכ הדימ תנעט תא בסהל םימשה ןיד קידצמ היה בייח ךכל
,תיחכונה היצאוטיסל קרו ךא סחייתהל התייה תיאשר בואה תלעב וליאו ,קלמעב
לש ונעמל התע הז איה התשעש המ לע היפבש הדימ דגנכ הדימ תנעט תא בסהלו
הלוכי ךכב הצפח ול ,תמא .הרומתב הנעמל תושעל בייח אוהש המ לעו ,לואש
תא תירכהש לע הביא ול רוטנלו הלש היכרע יפ לע לואש תא טופשל איה םג התייה
התואינ ותעובשב החטבשמו ,תאזכ הייטנ לכמ הפח איה ךא .ץראה ןמ בואה תולעב
תחא לע .הנושארה הנצסב רבכ התוכזל תאז ףקוז ארוקהש המודו ;ושקובמ תא אלמל
ךותמ תלעופ איה רשאכ ,תישילשה הנצסב וניניעב הכרע ןיח הלוע המכו המכ
.םוחרהו בוטה הבל שחרש המלו היניע וארש המל האלמ תינטנופס תונעיה

ידי לע אטחב תקבאנה ,תיטסילרומו תיטקדיד תורפסל רומג דוגינב :התעמ רומא
ןיא ,ארוקה בלב ויפלכ תוניועו הייחד לש חופיט ידי לעו אטוחה לש תיברמ הרחשה
לש תולענה תוירסומה היתודימב אלמ הפב תודוהל ללכ ששוח יארקמה רפסמה
,דוחל בוא תלעבכ האטח .(זי ,בכ תומש) "היחת אל הפשכמ" ןיד הילע לחש השיא
תואלמל ,םייחה תמאל תאז הביהרמ תונמאנ
(9).דוחל הבידנו השיגר השיאכ התקדצו
תרופיסב ידמל הרידנ ,הינפ יובירו הילותפנ ,התובכרומ לע תישונאה היווהה
תועדבו תונומאב תוקבדה םע לקנב תבשייתמ הניא וז תונמאנש ןוויכמ תאזו .תיתמגמ
הרישיה העפשהה לע םיוסמ רותיו חוכמ .ןעבט םצעמ תוינללוכו תוטשפומ ןהש
.תמאה םתוחב ונרופיס עובט - תיתפטה תרופיס לש השפנ תאשמ איהש - תידיימהו
קזחתהלו ,םיתמה לא השירדה תא בעתלו לולשל ארוקה דמלי וז תותמאל תודוהו
וז הלילש ססבל ילבמ ,(גי ,חי םירבד) ויהולא םע םימת תויהל וילע הבוחש ותנומאב
חרכהב איה בוא תלעב לכש ,(הכירפהל הלולע תואיצמהש) תיתדבועה החנהה לע
לש בידנהו רשיה בוציעל תודוה .הילא םינופה לש םתער תא תשרודה ,תעשרמ
תא שילחמ וניא הבל-בוטש ,ארוקה ןיבי רוד-ןיעמ בואה תלעב לש תובוטה היתודימ
לע ,הל יוארכ ,וז תודגנתה ביצמ ,הברדא ,אלא ,םיתמה לא השירדל תודגנתהה
.ינורקעה הסיסב

ולבסל תושיגר תולגל המצעל הריתמ הניא ללכ ךרדבש ,תיטסילרומה תורפסבכ אלש
.ודיאל החמש לש ץמש רוד-ןיעב לואש רופיסב ןיא ,ויאטח תשרב דכלנה אטוחה לש
תאז םעו הבוח ףכל אטוחה ךלמה תא ןודי ארוקהש ךכ לע דקוש רפסמה ,הברדא
תאז גישמ אוה .אצומ ונממ ןיאש בצמל עלקנש שיאה לש ולרוג רמ םע ההדזי
תעייסמה ,השיאה ןיבל ,תוחישקב ןידה תא קידצמה ,איבנה ןיב ןוזיאה תועצמאב
בואה תלעב לש הבל-בוט ליטי ןפ ששוח רפסמה ןיא עודמ ךא
(10).תונידעב ןודינל
הלעתש תרוקיבה תמחמ לואש לש וניד תקדצה שלחית ןפו איבנה לש ותומד לע לצ
?לאומש לש ובל-תוישק יפלכ ונבלב

תמחלמ תשרפמ קתונמב לאומש לש ותשיג תאו וישעמ תא ךירעהלו ןוחבל ןיא
.(חי קוספבש לאומש ירבדב םג טלבומכ) ונרופיסל עקר רוריבב תשמשמה ,קלמע
יאורה ץמאמבו ,האחמב ,עוזעזב לואש לש וניד-רזג לע איבנה ביגה םש ,ןכאו
- הריזגה עור תא ריבעהל
.(אי ,וט) "הלילה לכ 'ה לא קעזיו ,לאומשל רחיו"
(11).ןידב תוניתמ רתיל העיבת אלא ,םימחר תשקב וז התייה אלש ,רכינ רחיו ןושלמ
,וכילמהש לע םחינ 'הש ךלמל רשבל היה בייחו ,ותליפת התנענ אלשמ ףא ,ןכאו
ןתייווהכ תודבועל לואש לש ותושחכתה קר .ןידה-רזג םע םלש ובל היה אל ןיידע
,ןידה-רזג תקדצ םע תימינפ תוהדזהל הגרדהב איבנה תא האיבה ךלמכ ותוירחאלו
רוגנסה תכיפה
(12).ואטחב האדוהל לואש םג ףוס ףוס עיגה החוכמש תוהדזה
ןיא ךכיפלו ,לואש לש האלמה ותמשאבו ,זא רבכ ןכ םא השחרתה רוגטקל יאובנה
ותבזכאל אלו בואב לאומש תאלעהמ לואש לש תושאונה ויתויפיצל אל ףתוש ארוקה
.(הל ,וט) וייחב ונממ שאונ רבכש שיאה לש וחור לע הפכ אוהש השיגפה ןמ הרמה

ןידה תרושמ ולש הייטס לכש םושמ ,םימחר ךותמ ןידב םינפ תאשל יאשר וניא איבנה
בואה תלעב לש הימחר ןיא תאז תמועל .וריחבב 'ה תסיאמ לע רגית תאירקכ שרפתת
הז רופיסב ןוזיאה ןיא ךכיפל .ותקדצמו יהולאה ןידה-רזג לש ופקותמ המואמ םיערוג
ינוציח תויהל בייח אוה אלא ,(לאומש לש ושפנב רמול הצור) ימינפ תויהל לוכי
.(בואה תלעבו איבנה לש תודגונמה םהיתושיג ןיב רמול הצור)

תועצמאב ונרופיסב גשומ םימחרה תדימ לש ןהו ןידה תדימ לש ןה אלמה יוצימה
םה םדמעמב יבטוקה דוגינה ףא לע .םירוביגה ינש ןיב "הייקנ" םידיקפת תקולח
ןיאו ,םהיניב טקילפנוק םוש ןיא רופיסה תרגסמבש םושמ ,הז תא הז םילשהל םילוכי
לככו) בואה תלעב תמלענ איבנה לש וחור העיפומ רשאכ .ותלוז תלועפמ ערוג דחאה
אוה םלענ העיפומו הבש איה רשאכו ;(לואשל רמא המ ללכ תעדוי איה ןיא הארנה
תא עירכהל שקיב אל אוהש יפכ .(לואשל הרזעה ןתמב ערל וא בוטל ברעתהל ילבמ)
תא הז םה םימילשמ ךכו .דיתעב ול יופצה ןמ ותוא הליצמ איה ןיא ךכ ,הווהב ךלמה
לכ םע תדרפנה ותוהדזה חוכמ עיגמ הלהו ,ארוקה לש ויתובוגתבו ותעדותב םג הז
.היטפמאו ןיד-קודיצ לש ,בוריקו הייחד לש יתמא ףוריצל םהמ דחא

הסיפתבש ינפמ קר ירשפא םיתמ לא תשרוד ןיבו תמא-איבנ ןיב ירופיס ןוזיא
,לאל שי םינושו םיבר םיחולש .וגיצנ אל םלועלו ,'ה חילש אוה איבנה תיארקמה
לש אשונהש יפלו .תויהולאה תויצקנופה לכ תא אלמל לוכיש ימ ןיא ודבלמש םושמ
לש וזמ רתוי הבחר רופיסה לש הביטקפסרפה ,ויתוירב םע 'ה יכרד אוה רופיסה
,איבנ וניאש ,ארוקה :וזמ הרתי .איבנה לש ותמאמ רתוי המלש רופיסה תמאו ,איבנה
תיישע לש הלטצאב תונקדצ ךותמ ףטעתהלו דבלב לאומש םע תוהדזהל יאשר וניא
רצבנש המ תושעל בייח ףאו לוכי אוה דצה ןמ דמועה הפוצ תניחב ןכש ;תיאובנ ןיד
ןיב הפיקמה ,רתוי ההובג תואר תדוקנמ םירבדה תא שוחלו תוארל - ומצע איבנה ןמ
(13).תיהולאה היטפמאה תחילשכ בואה תלעב לש התמורת תא םג ראשה

םג םישמשמ םהירה םהל ןתינש הריחבה שפוח חוכמ םדאה-ינב םישועש המל רבעמ
,הנה יתא םתחלש םתא אל התעו" :ויחאל ףסוי ריבסהש ךרד לע ,החגשהה ידיב ילכ
,םייחל לואש תא בואה תלעב הריזחה ןיעדויבו תעדב .(ח ,המ תישארב) "םיהלאה יכ
הליצה איה ןיעדוי אלבו ןיעדויב .דקפתל ותלוכי תאו ימצעה ודובכ תא ול הבישהו
שובל בוא תלעב לש התיבב ותוא אצומ היה ותומש ךכמ - לוכמ עורגה ןמ ותוא
תעדל התייה הלוכיש המל רבעמו .ואבצ תרקפה ךות ,(ח 'ספ) "םירחא םידגב"
תחת :תובר םינש ךשמב לקלקש המ ןורחאה ומויב ןקתל ול הרשפא איה ןיבהלו
אווש-ידחפש ,ךלמה .ושומימ םוקמ לא וילגר ומב דעצי אוה 'ה רבדמ חורבל ךישמיש
,הלענ םישאוימ תרובגב יאדווה ותומ תארקל ךלי ,םירומח םיעשפ ללוחל והואישה
ותרמשמ לע תומל - ןוילע ןחבמ ול ןוכנ ןיידע ץרחנ רבכ ונידש יפ לע ףאש ועדיב
(14).לארשי תואבצ שארב

איהו ,ויכרעל ותושחכתהבו ךלמה תושפחתהב תחתופ רוד-ןיעב לואש תשרפ
תדימל תודוה .לארשי ךלמכ ותומצע לאו תישיאה ותוהז לא ותבישב תמייתסמ
לש ותרובגלו בואה תלעב לש התוישונאל ןתינ ןידה תדימל התוולתנש םימחרה
.ןורחאה וליל תכשח תא ריאהל לואש


:תורעה
Prooftexts 8 (1988), pp. 159-171:ךותב םסרפתנ הז רמאמ לש ילגנא םוגרת *

ךשוחב קר ןהישעמ תושוע תופשכמש ךכב הלילב הכילהה תא ריבסמ ךילרהא .1
(Randglossen zur hebraischen Bibel, III, Leipzig 1910, p. 263 A. B. Ehrlich)
[לואש]" :ותוקלתסה תא םילעהל ךלמה לש ןוצרב תאז הלות והיתתמ ןב ףסוי וליאו
,(2)טילש 'א םוגרת ;ב ,די ,ו םידוהיה תוינומדק) "הנחמבש םישנאה לכ ינפמ קמחתה
טביהל הזימר ךות ,ךכ שריפ לאנברבא םג .(216 'מע ,א ךרכ ,1955 ביבא-לת-םילשורי
,ןכאו ."ורדעהב הנחמב ושיגרי אלו ,םדא םארי אלש ידכ הלילב וכלהו" :ידוקיפה
,(הכ 'ספ) הלילב התייה הנחמל הבישה םגש םיעטהל ץוחנל אצומ רפסמהש ,הדבועה
תא ריתסהל דעונ אוה ,אלש ןיבו בואה תלעבל שורד היה ךשוחהש ןיבש ,הדיעמ
רוזח .הילא ךלמה לש השיבמה ותכילה

;בי ,ב עשוהי האר) העובשב 'ה םש רכזיי אל 'הב עבשנ רמאנ רשאכ ללכ ךרדב .2
;ל ,זי ,א א םיכלמ ;ח ,טי ב לאומש ;אכ ,דכ א לאומש ;ז ,אכ םיטפוש ;טי ,חי ,ט
;טי ,ח םיטפוש האר) 'הב ועבשנש ןיוצי אל 'ה יח רמאנ רשאכו ,(במ ,ח ב םיכלמ
תמעטומה הרזחה וליאו .(זט ,חל ;ב ,ד הימרי ;טכ ,א א םיכלמ ;י ,וכ ;ו ,טי א לאומש
,ב א םיכלמ האר) דואמ הרידנ "...'ה יח :רמאל 'הב לואש הל עבשיו" י קוספבש
וזה המעטההש רבתסמ .(זט ,בי הימרי ;במ ,כ א לאומש םג תמיוסמ הדימבו ,דכ-גכ
שיקל ןב ןועמש יבר .לואש לש הז והשעמבש תימינפה הריתסה תא טילבהל הדעונ
השאל ?העש התואב המוד לואש היה המל" :עלוק לשמ תועצמאב ךכ לע דימעה
עבשנ היהו ,ינועדיו בואב לאוש לואש ךכ ;הלעב ייחב תעבשנו הבהוא לצא הנותנש
,(2)תוילגרמ 'מ תרודהמ ;ז ,וכ הבר ארקיו) "הזה רבדב ןוע ךרקי םא 'ה יח :הל
רוזח . (רת 'מע ,ג ךרכ ,ב"לשת םילשורי

םג' - ול רמא אל המל - (י ,די ילשמ) 'ושפנ תרמ עדוי בל' :אייח 'רב קחצי ר"א" .3
תערה התא :ול 'מוא היה ,'םימותו םירואב' ול 'מא ולאש ?'םימותב םג םירואב
.(דרת 'מע ,ג ךרכ ,תוילגרמ 'דהמ ;ז ,וכ הבר ארקיו) "!םינהכה ריע בונ התגרהש
רוזח .ב"ע בי תוכרב ילבב םג הארו

לע ורואיבב ,1981 םילשורי ,לאומש רפס ,ליק 'י דימעה וז תירשפא הקיז לע .4
רוזח .רתא

M. :גרבנרטש ריאמ ידיב הז רופיס לש הלועמה יתורפסה רואיבה תא האר .5
Sternberg, "The Bible's Art of Persuation: Ideology, Rhetoric, and Poetics in
Saul's Fall", HUCA 54 (1983), pp. 45-82; idem, The Poetics of Biblical
רוזח .Narrative, Bloomington 1985, pp. 482-515

,ברקה ינפל תועש ד"כ טעומה לכל הלחהש ,לואש לש תינעתה תא תוושהל ןיא .6
ברקה ךלהמב שמכמ תמחלמב ואבצ ישנא לע ליטה אוהש הליכאה רוסיא םע
ותרוקיב םגו ,רומחה רוסיאה לע עדי אל ןתנוהיש הדבועה .(דכ ,די א לאומש)
תודיעמ ,(אל-זכ ,םש) ותלטה לשב םרגנש קזנה רבדב ןתנוהי לש הפירחהו היולגה
,םמצע הלא םיבותכ ךמס לע םירקוח המכ ורעישש יפכ ,גהנש) ילארקס םוצ הז ןיאש
רשפאל התייה ותרטמ רשא ,יסקט-יתעמשמ דעצ הז היהש רבתסמ .('ה תומחלמב
רוזח .םיגוסנה םיתשלפה ירחא הפידרה תפונת לש יברמ לוצינ

םיצעמ דחאכ איבנה יפבו בואה תלעב יפב הדימ דגנכ הדימב ירוטרה שומישה .7
רוזח .רמאמה שארב וילע ונדמע רשא ,םרוביד ךרדבש ילמרופה ימודה תא

- והילא :םירחא םיאיבנ לש םהיפבש םיישיאה הירוגטקה ירבד לע םג לח הז ןיד .8
ינא רתואו ,ברחב וגרה ךיאיבנ תאו וסרה ךיחבזמ תא ,לארשי ינב ךתירב ובזע יכ"
ןת ?ןתת המ ,'ה ,םהל ןת" - עשוה ;(י ,טי א םיכלמ) "התחקל ישפנ תא ושקביו ,ידבל
,חובטל לבוי ףולא שבככ ינאו" - והימרי ;(די ,ט) "!םיקמצ םידשו ליכשמ םחר םהל
הארא ,בלו תוילכ ןחב ,קדצ טפש תואבצ 'הו ...תובשחמ ובשח ילע יכ יתעדי אלו
רוזח . (גכ-אכ ,חי ;חי-די ,זי ןכו ;כ-טי ,אי) "יביר תא יתילג ךילא יכ ,םהמ ךתמקנ

בואה תלעב תומד תבצועמ ובש ברה בויחה לע דומעל ביטיה והיתתמ ןב ףסוי .9
ןתיל אוה קדצה ןמ" :תפומ תומדכ הממורלו הראפל ששח אל ףאו ,רפסמה ידיב
אלו ,התמכח תא הדינש לע וילא הניט השחר אל [...] .השאה לש התוליצאל םוסרפ
ותלדישו ותמחינו ,ורעצב הפתשה אלא ,םלועמ וב הריכה אלש ימכו רזכ ותוא התחד
היהש ,דיחיה הנינק תא האלמ תובידנב ול הנתנו ,ונוצרל ללכ היה אלש ,רבד תושעל
,םישנאה לכ םע ביטהלו השאה (השעמ) תא תוקחל אופיא האנ [...] .הינעב הל
רתוי לגוסמו ישונאה ןימל רתוי האי וא בוט השעמ ךל ןיאש בושחלו ,הרצב םייורשה
"ונילע ויתוכרב תא עיפשיש ,ונילא םיהלא לש ודסח תא תוטהל הז השעממ
רוזח . (217 'מע ,טילש 'א םוגרת ;ד ,די ,ו םידוהיה תוינומדק)

סחייל לגוסמ וניאש ימ יניעב הריבס הארית אל ןזואמ ופוג רופיסהש החנהה .10
ןווכמ תנווכב אציש ןוזיא םיאור ונאש םוקמב .יארקמה רופיסל םוכחתו תובכרומ
תומגמ לש יתכירעה יוחיאה ירפ הבכרה השעמ אצמי אוה רבחמה לש וטעמ
תא תפקשמה - הנושארה :תובכש יתש יושע ונרופיסש ,גרבצרה רעשמ ךכ .תודגונמ
ותוישיאבש יגארטה ביכרל השיגרו לואש תא תדהוא - ונמזו ומוקמ ישנא תשיג
תא תטפוש - תיטסימונורטיודה הלוכסאה תשיג תא תאטבמה - היינשהו ;ולרוגבו
'ה יניעב ותסיאמ תקדצל תחצינ החכוהכ בואה תלעבב ותשירד תא הגיצמו לואש
רוזח . (H. W. Hertzberg, Die Samuelbuecher, ATD, Gotingen 1960, p. 179 האר)

ןיב" ספומ ןנחוי לש ותסמב לאומש תליפת לש שיגרהו קימעמה חותינה תא האר .11
רוזח . 60-58 'מע ,1988 ביבא-לת ,תשרדנ הרות :ךותב ,"םיאיבנ לש ןתליפת :םימחרל ןיד

ורפסבו ,82-69 'מע ,ליעל 5 הרעהב רכזנה ורמאמב גרבנרטש ריאמ ריאמ הז לכ .12
רוזח . 515-505 'מע ,םש רכזנה

ןיד ןיבש ןוזיאה תא אוצמל שרדה ילעב םילוכי תזעונ השרד תועצמאב קר .13
לואש תדמעה תא םיסחיימה םימכחה םיטקונ וז ךרד .ומצע איבנה לש ושפנב םימחרו
קירע תא יא :ל"א ?קרעמל יל תילו :[לואש] היל רמא" :לאומש לש ותצעל וילגר לע
תילו :ל"א .[!?לצנית חרבת םא :ול רמא ?חורבל תורשפא יל ןיא יכו=] ביזיתשמ תא
תקדצ םא םרב .[!?חצנת המחלמ תוכרעמ ךורעת םא :ל"א ?אברק ירדס דבעמל יל
רמולכ] יתציחמב - 'ימע' :ןנחוי ר"א .'ימע ךינבו התא' רחמל ,ןידה תא ךילע
רוזח . (ורת-הרת 'מע ,ג ךרכ ,תוילגרמ 'דהמ ;ז ,וכ הבר ארקיו) "[!ןדע-ןגב

םיכלמ תוכלהב םיסונמ ויהש םישנא השולש ידיב הראופ לואש לש ותרובג .14
,ו םידוהיה תוינומדק) והיתתמ ןב ףסוי ,(זכ-זי ,א ב לאומש) ישי ןב דוד :םהיתומחלמו
:הכ קוספל ושוריפב בתוכה ,לאנברבא קחצי ןודו (217 'מע ,טילש םוגרת ;ב ,די
לואש ךלהש המוצעה הרובגהמ הזבו ,הנחמה לא םכרדל ורזח ולכאש ירחאו"
םשו ומתי וינבו אוה איהה המחלמהו רבדמבש קפס אלב ותעדב ,רבגי םילייחו
רוזח . "םשה ישנא םלועמ רשא םירובגכ הדש ימורמ לע תומל ושפנ ףרח היה יכ ,ותומי

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות