םעברי לש ויתואטח

ןרה םחנמ 'פורפ

ב"י ,'א םיכלמ

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרועה םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


ןורחאה דע ןופצה תוכלמב וכלמש םיכלמה לכ לע ןליצ תא תוליטמ םעברי לש ויתואטח
תוכלמב ןחלופהו תדה ייחמ רתויב ידוסי טוטרש ונינפל הלעמ רבכ המצעלשכ וז הדבוע .םהבש
םימייוסמ םימרזל דה אוהו תימורדה התוחאמ וז תוכלמ לידבמש טוטרש .תינופצה לארשי
.םתוא לסופ ארקמהש לארשי תדב

השולש םרפסמו 'א םיכלמ ב"י קרפ ףוסב ומכוסו ונמנ םה ירה ?םעברי לש ויתואטח ויה המ
ןדו לא-תיב לש םימודקה שדקמה יתבב דימעהש בהזה ילגע ינש ,תישאר :םה הלאו העברא וא
יתב" םירחא תומוקמב בותכש יפכ וא) "תומב תיב" ,תינש .לגרל םהילא תולעל לחה םעהו
זוכר תומוקמ אלא שדקמ יתב אקוד ואל הלא ויה ;ןורמוש ירעב םעברי השעש ("תומב
ויה אל רשא" םינהכ רמולכ ,"םעה תוצקמ םינהכ" םהב םיתרשמ ויהו תוחבזמ לש םידחוימ
.בותכה ירבדכ "יול ינבמ

יתלבש אלא דוע אלו םייקוח יתלבל םיבשחנ הלא "תומב יתב"ש רחאמ לפוכמ אטח הזב היה
תא זכרל תעבות הרותהו ליאוה יול טבשמ םניאש םינהכ לש ינחלופה תורשה םצע אוה יקוח
,ינימשה שדוחב "הדוהיב רשא גחכ" גח םג השע םעברי ,הנורחאלו .םילשוריב ןחלופה לכ
.רתוי רחואמ שדוחל םעברי וקיתעהש תוכוסה גחל ,אופא ,הנווכה ,"ובלמ הדב רשא שדחב"

השעמ רואית .ויאטח ןיבש רתויב םסרופמהו טלובה השעמה ,ןבומכ ,םה םעברי לש םילגעה
לגעה אוהו ,לגעב רושק אוה םגש המוד השעמ לש רכז דימ ונינפל הלעמ םיכלמ רפסב םילגעה
ךיהלא הלא" תיגיגחה האירקה םג .ב"ל תומשב ראותמכ יניס רה דמעמ רחאל ןורהא השעש
תוניצסש חינהל ונל הנתנ תושרו םירקמה ינשל תפתושמ "םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי
.םעברי לש םילגעב םג ויה תוגוהנ ןורהא לש לגעה השעמב תורכזנה

הדובעה ןמ םולכ אלו םישעמה לכב ןיא ,רמולכ תולילא לש םיאטח הלא ןיאש דימ רמאל שי
יתלבכ וישעמ תא הנומ ארקמהש ףא ,לארשי יהולאל אלא ןווכתנ אל םעברי .רכנ יהולאל
.לארשי יהולאל ודעונ םלכ ינימשה שדוחב גחהו םעה תוצקמ םינהכהו תומבה יתב .םייקוח
ובשחנ ,ןושאר טבמב הימתמ רבדה האריש המכ לכ ,םילגעה יליספ ףאש אלא דוע אלו
,'ד רמאמ) "ירזוכה" ורפסב יולה הדוהי יבר דמע רבכ הז רבד לע .לארשי יהולא לש םילמסכ
דחא הכולמ תיב קר לשכנ שממ רכנ יהלא תדובעב .םירחאו םינושאר םינשרפ תאז ונייצו .(ד"י
תודגנתה לש תוחכ ,בגא ,ררוע רבדה .באחא לש ותיב אוהו ןופצה יטבש לע וכלמש הלא ךותמ
ןורמושמ תיפוס הטאוט באחא תיב לש תולילאהש דע והילא לש ותומד תא לדיגו םעב
,םעברי לש םתאטחב לבא .לעבה ידבוע לכ םג דימשהש אוהי תיב י"ע וז תלשוש התרכנשכל
ןופצה יכלמ לכו ומצע אוהי םג קיזחה ,לארשי יהלאל תימיטיגל יתלבה הדובעה אטח
.וירחאלש

למס .םיבורכה למס לש תינופצה הליבקמה אוה לגעה למסש ויה םירובס םינוש םירקוח
יתוהמ יוניש הלאה םילמסה ינש ןיב שי רבד לש ותימאל לבא .ימיטיגל למסל בשחנ םיבורכה
לע ונתוא דימעיש אוה םהיניבש יונישהו .הזל הז תוביטנרטלאכ םתוא רייצל ונל ריתמ וניאש
האור ןיע ןיאו ,םישדקה שדוקב שדקמה ןויבחב םיבורכה לש םמוקמ .לגעה למסבש דחוימה
.ץוחב ,אופא ,םידמוע םהו לכל םייולג ,םירואיתה ןמ ןיבהל ונילע ךכ ,םילגעה םלואו .םתוא
.םתוא האור רובצהש עמשמ - הלא "לארשי ךיהלא הלא" :האירקהמ רבכ דמלל שי הז רבד
םעהש ןורהא לש לגעה ביבס ךרענש גחה רואיתב רמאנ שרופמב טעמכ ירה ךכב יד אל םאו
,לגעה לש ומוקמש ,חינהל ונילע ןאכמ .םידוקרבו "תונע לוק"ב ,תועורתב לגעה תא םש שדקמ
ןחלופה לש וילמסמ אופא אוהו .ןדבש וא לא-תיבבש הז ,שדקמה תורצחב היה ,םיבורכל דוגנב
יהולאל לוכיבכ למס שמש אוהש הדבועה תאזו לגעב דחוימ אוהש המ דועו .ינומהה יממעה
לאה לש ותוחכונו ,"םיהולא תבכרמ" ,דבלב הבכרמ לש למס ושמש םיבורכה .ומצע לארשי
וליאו .שדקה שדקב םיבורכה לש םהיפנכל לעמ יולת היהש דובכה ןנע ךותמ המודמ התיה
ןמ דומלל ונא םילוכי הז רבד םג ."הכסמ יהולא" :לאה לש לספ תניחבב שמש ומצע אוה לגעה
הלא םימלצ ,רבד לש ושורפ "םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיהלא הלא" המצע האירקה
.םיהלאה ימלצ רמולכ םיהלאה לוכיבכ םה םה ךינפל םיגצומה

יהולא תדובעב םיליספ לש םתואיצמ :הנושאר ןיע תיארמב הימתהל לוכי ילוא הז רבד ףא
םירומזמה יררושמהו םיאיבנה לכו תורבדה תרשעב לחה הרותה יקוח לכש דועב .לארשי
ןחלופה היה ללכ ךרדבש דימ רמאל ונילע םנמאו .הלאכ םיליספ לש םתואיצמל םידגנתמ
,םימלצ רסוחמ ,ןינוקיא רסוחמ רמולכ ינוקיאנא םיארוקש המ ארקמה תפוקתב ילארשיה
תודע .םיליספ לש םתואיצמ וריתהש םיכופה םימרז המכ העשה התואב ואצמנ ןכ יפ לע ףאו
הכסמ לספ וב דימעהלמ ענמנ אלו םירפא רהב םיהולא תיב םיקהש הכימב השעמה ךכל
תדה ייח לע םמתוח תא ועיבטהש םהו חטשה ינפ לע וצרפש םה הלאכ םימרז .לארשי יהולאל
.תינופצה לארשי תוכלמב ןחלופהו

.תודהיב השדקתנש הסיפתה איהו םיכלמ רפס לש תיפוסוירוטסיהה הסיפתב הלע ךכ אל לבא

רתוי ,ןופצה תוכלמב ימשרה ןחלופב לארשי יהלאל םיליספ לש תואיצמ תדבוע ונהימתת לאו
שדקמל ץוחמש תוחבזמה ,רמולכ ,תומבה ירהש .תומבה אטח - םעברי לש ינשה ואטחמ
תיב הב םקוהש דע הדוהיב וליפא תורתומ ויה ןה תמאבו הרותה יקוחמ המכב וליפא ורתוה
יאדובו - אטחל ,תומבה תא ובשח אל יאדו ןופצה יטבש ומעו ומצע םעברי .םילשוריב שדקמה
.ןדבו לא-תיבבש םילגעה יליספ - אטחכ םהיניעב ובשחנ אל םג