ותשוריו םירפא-רה שוביכ

זט עשוהי


ליק הדוהי :תאמ

ח"נשת ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחבו ארקמב תונויגה :ךותמתיפרגואיגה ותועמשמב .דחאכ יביטרטסינימדאו יפרגואיג חנומ וניה "םירפא רה"
,ןופצב םיקמעה תעוצרל דע םורדב הדוהי ןיב ערתשמה ,יזכרמה-רהל חנומה ןווכמ
תיביטרטסינימדאה ותועמשמב וליאו ,ןאש-תיבו דורח ,לאערזי ,ןולובז יקמעל הנווכהשכ
םיקלח וא רהה ילגרל םיאצמנה םיקמעה תא םג הארנכ תונוש תופוקתב חנומה ללכ
.םהמ

ימורדה וקלחב לחנתהש ,םירפא םש לע רהל םשה ןתינ םינשרפה בור תעדל
(ט ,זט) "תולדבמה םירע" עשוהי רפסב תונוכמה ,ינופצה וקלחבש תועלבומבו
.השנמ - רוכבה ויחא תלחנב ולפנ רשאו

בקעי תוכרבב םג שגדומה רבד ,ותוירופ םש לע רהל ןתינ םשהש םירבוס םירחא
.ףסוי ידי-לע םירפא םשה שרדמב םג שרפתמהו ,השמו

ןמזב ארקמה עדמ טבלתמ ןהבש תויעבה תחא איה ותשוריו רהה לש ושוביכ תייעב
.ןורחאה

לש ושוביכ רבד לע תוטרופמו תושרופמ תועידי רדעהב ץוענ היעבה לש הדוח
תומישר רדעהבו ,דחא דצמ ,םכש - וכותבש תיזכרמה ריעה לש דוחייבו ,םירפא-רה
םיטבשה רתי לש םתלחנ רואיתב גוהנכ ,ףסוי ינב תלחנ רואיתב םירע לש תוטרופמ
.ינש דצמ

םוסרפ ןורחאה ןמזב הל ןתינש תינוציק הנקסמ וקיסה ארקמה ירקוח ןיבמ המכ
וא לארשי יטבש ידי-לע אנד-תמדקמ בשוימ היה םירפא-רהש איהו ,ץראב םיוסמ
ויה אל אליממו ,םירצמל ודרי אלש ,עזג תבריק םהל םיבורקה םיטבש ידי-לע
תא שובכל ךירצ ןיאש עשוהי טילחה וז הרבס יפל .הנממ תאצלו לאגיהל םיכירצ
,םתעדל ,וידי לע השענ הז רבד .ויבשות םע תירב תתירכ ףידעהל שי אלא ,רהה
הרותה ירקיע תא םהילע ולביק הלא םיטבשש רחאל ,םכשב הנורחאה הפיסאב
.יניסמ

אופא הסננ .םתמגממו תוארקמה לש םטושפמ וז תינוציק העד קיסהל ןיא ונתעדל
.היעבל ןורתפ עיצהל ונתחיש תרגסמב

- תיארקמה תיפארגרוטסיהה תורפסה תמגמש שיגדהל וננוצרב הנושארבו שארב
הניא - תולחנתההו שוביכה תודלותל ירקיע רוקמ השעמל תשמשמה איה איהו
הידי-לע תוררבנה תוירוטסיהה תודבועהו ,תיכוניח-תיתד םא יכ ,תיעדמ-תירוטסיה
.וז תיכוניח-תיתד המגמל עויסו עקר קר הל תושמשמ

,וחירי :ןהו ,דבלב תומחלמ עברא טורטורפב עשוהי רפסב ונל ראתמ ארקמה ,לשמל
יכ" ןויערה שגדומ הלא עבראב יכ ,תינופצהו תימורדה תויצילאוקב תומחלמהו יעה
ישבוכ רודש רחאמ ,"אב לכה" - ומיוק 'ה תוחטבה לכשו (די ,י) "לארשיל םחלנ 'ה
.(ןכע) דחא דיחי לש ואטח אלא אוב שרפתנ אלש ידיחיה רודה היה ןענכ

ליאוה ,אלא ,תופסונ תומחלמ רבד לע העידיה תא ונממ םילעמ רפסמה ןיא ,םרב
תורחאל סחיב קפתסמ אוה ,ידומילה חקלה תקסהל ול וקיפסה ,ונרכזהש הלאו
,(חי ,אי) "המחלמ הלאה םיכלמה-לכ-תא עשוהי השע םיבר םימי" :ןוגכ ,דבלב זמרב
לכ ונל רסומ אוה ןיא לבא ,וטרופש םיכלמה דחאו םישולשב םחלנ ןכא עשוהי רמולכ
.םהמ רכינ קלחב תומחלמה רבד לע םיטרפ

שבכנ אל רוזאהש ,ושוריפ ןיא םירפא-רה לש ושוביכ רבד לע תוטרופמ תועידי רדעה
םירכזנ םיכלמה א"ל תמישרבש איה הדובע .דועו תאז .עשוהי ימיב ברקה-תרעסב
לש ומורדב שולש ןהמ ,ותביבסבו רוזאה ירעב וכלמש ,םיכלמ רשע-השולש תוחפל
ונופצל עברא ;רודו ןורשל ,רפח ,קפא - וברעמל עברא ;רזגו לא-תיב ,יעה :ןהו רוזאה
חופת - רהה זכרמב םייתשו ,לגלגל םייוג םג ילואו למרכל םענקי ,ודגמ ,ךנעת -
.הצרתו

,התע הז ןונרכזהש ,הצרתו חופתל טרפ ,רהה זכרמב םירע לש לודג רפסמ רדעה
ונא וז תודע לע .רעוימ היהש ,רהה זכרמ לש לילדה ובושי ידי-לע בותכב רבסומ
ךל היהו ותארבו אוה רעי-יכ ךל-היהי רה יכ" :ףסוי ינבל עשוהי ירבדמ םיעמוש
.(חי ,זי) "ויתואצות

יאלמ םילחנ ,םישרט םוקמ ןיעמ" ושוריפש ,"רעו" שרושהמ ושרפל ןיא הז "רעי"
ונוונתהש תורעי ידירש ,רמולכ ,"התבו הגירג םיסוכמה םירה תונורדמו םינבא
םלוה ונניא הז שידח שוריפ .רחא דצמ םדא דיו ,דחא דצמ המהב לגרו ןש לש ןייטעב
םהידירשש תורעי לש םחותיפל םיפיה ,רוזאה לש םייפרגואיגוטיפה םיאנתה תא
.תירוטסיהה תואיצמה תא םלוה וניא ףא אוהו ,למרכב םויה דע םיאצמנ

ובו והנקמ תא םהרבא הער וב .הערמ םוקמ שמיש הז רוזאש איה תירוטסיה הדבוע
דוחייב ,םהינקמ תא וינבו בקעי וער וב .םכשל דע יעהו לא-תיבמ - וילהוא הטנ
שכר םירצמ תולג תופוקתבש הארנו .ןתוד דעו םכשמ - רוזאה לש ינופצה וקלחב
םירפא ץרא" ןאכמו ,הערמ תויוכז - קלמע - יסופיטה םידדונה טבש םג ןאכ ומצעל
"קלמעב םשרש םירפא ינמ" :התרישב הרובד ירבדו (וט ,בי םיטפוש) "יקלמעה רהב
.(די ,ה םש)

המוח-ירע לע רתוול - ץראה יבשוי - יויחהו יזירפה םילוכי ויה הז םעטמש ןכתי
יטבש לש םמש תא שרפל םירקוח המכ םיסנמש יפכ ,תווחבו תוזרפ ירעב תבשלו
לש םשוריג רבד לע םכשב ןורחאה ומואנב עשוהי ירבדמ םלעתהל ןיא םג .הלא ןענכ
,גי תומש) הרותב 'ה תוחטבהב םיימעפ תרכזנה ,הערצה ידי לע ירומאה יכלמ ינש
.(כ ,ז םירבד ;חכ

םינווכמ ,הז רשקהב ורמאנש ,(בי ,דכ) "ךתשקב אלו ךברחב אל" עשוהי ירבדש הארנ
ירומאה דימ יתחקל רשא ,ךיחא-לע דחא םכש ךל יתתנ ינאו" :ףסויל בקעי ירבדל
רהל אקווד םינווכמ עשוהי ירבדש ןכתייו ,(בכ ,חמ תישארב) "יתשקבו יברחב
ולאו .הערצה ידי-לע ושרוג םיבשותהש רחאמ המחלמב ךרוצ אופא היה אלו ,םירפא
ידי-לע רבסומ ,רוזאה לכ לע השלחש םכש ריעה שוביכ רבד לע העידיה רדעה
אל םינפ לכ לעו ,הברח ריעה התייה שוביכה תישארבש הדבועב ןמפיוק 'י רוספורפ
םכש ךלמ היבל לש המחלמה ישעמ רבד לע העידיה לש החוכב ןיאו .תרצובמ התייה
היה ןיגוריסל םושייו ןברח לש לרוגה ירה יכ ,וז ותחנה רותסל אנרמע-לא-לת ימימ
.ץראה ירעמ המכ לש ןתלחנ

םיילארשי םיטבש לש םמויקל רכז וא הרישי תודע לכ ארקמב ןיא .ןורחא ןורחאו
םילגרמה אלו ,השמ חלשש םילגרמה אל ועמש אלו ועדי אל םמויק לאו ,םיאמק
.עשוהי חלשש

ץרא שמיש אוה .שוביכה תפוקתב רעוימ היה םירפא-רה זכרמ :רבד לש ומוכיסב
ינב .ףופצ ןפואב םיבשוימ ויה ויתולובגו ויתודרומ רשא דועב ,לד היה ובושייו הערמ
,"ועטנ אל רשא" םיתיזו םימרכבו "ונב אל רשא" םירעב דחא דצמ אופא וכז ףסוי
םה ךכל םידע .תואלקחל םימיה תוברב ורישכה ותואש רעוימ חטשב וכז רחא דצמו
םירכזנה ,םירפאו השנמ לש החפשמ תומש םהילע םיאשונה תומוקמה עפש
.הכולמה תפוקתמ םיסרחו תודועתב


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות