ןידמב ןועדג תמחלמ

'ז-'ו םיקרפ ,םיטפוש

טמלמ .א תאמ


"ארקמה ימיב לארשי ץרא לש תיאבצ הירוטסה" ךותמ
ח"כשת ,ןוחטיבה דרשמ תאצוה רוויל בקעי תכירעב


ןידמב ןועדג תמחלמ ברע ץראה ןופצב ילארשיה בושיה
םתוזחאיהל רשאב הלופכ תועמשמ העדונ םינענכה לע קרבו הרובד לש םנוחצינל
ןיב תילאירוטירטה תופיצרה החטבוה ,דחמ .ץראה ןופצב לארשי ינב לש םנוחטיבו
תובשייתהל חתפנ לאערזי-קמעו ,לילגה יטבש לשו ףסוי-תיב לש תולחנתהה ימוחת
ךרעמ תשלחה םושמ ינענכה חוכה תסבהב היה ךדיאמ ךא .תיביסנטניא תילארשי
םילגוסמ ויה אל לארשי ינבש רחאמ ,ץוחה ןמ הטישפ דגנ ןופצה בחרמ לש הנגהה
אלו תינכטה םתלוכי תניחבמ אל ,תוינענכה תוכלממה םוקמ תא אלמל ןיידע
.ינידמה םנוגרא תניחבמ
םיביוא לש הרידח ינפב ץראה תא הפשח תינענכה םירוציבה תכרעמ תצירפ
ופיצש ,רבדמה-יסוש ,םידדונה יטבשמ ןענכ-ץראל הפקשנ הרומח הנכס .ץוחבמ
עבקה בושי יזכרמ לע םהינומהב טושפל ידכ יאבצו ינידמ ןויפר לש רשוכ תעשל
ןועדג ימיב םידדונה יטבש ידי לע עבקה בושי תדרטה .תיברעמה לארשי ץראב
;םינש עבש ךשמב ארקמה תודע יפל) ךשוממ ןמז קרפב (נ"הספל ב"יה האמה יהלש)
לא ורשפאתנ ,(ד ,םש םש) הזע רבעל דע חווטה תוכורא םהיתוטישפו ,(א ,ו 'פוש
לע ירצמה ןוטלשה תוטטומתהו תוינענכה הכולמה-ירע לש ןתעיקש תמחמ ןוכנ
תשרפ הכמסנש ,אופא ,המוד .נ"הספל ב"יה האמה לש הינשה תיצחמב ,"םיה-ךרד"
תישממה תירוטסיהה תולשלתשהה חוכמ םיטפוש רפסב הרובד תשרפל
(1) ןועדג
.רחואמ ךרוע לש ותורירש ףקותב אלו

ןידמ ינב
,לשמל ,ךכ .םיטבש המכ ודכלתנשכ בושיה ץראל ץורפל וגהנ רבדמה -יסוש
לארשי יטבש לע ,לואש ימיב ,וטשפ וללה רשאכ ,םיאירגהה לע וחפסנ
לע ףא .(טי-י ,ה א"הד) בדונו שיפנ ,רוטי :םיפסונ דוונ יטבש ,ןדריה-רבעב
וולנ ןכ .(חל ,בי 'מש) בר-ברע ףרטצנ ,ןענכל רבדמב םילועה ,םמצע לארשי ינב
'פוש) םדק-ינבו יקלמעה ,ןועדג ימיב םיסושה לג ושארב ודמעש ,םיניידמה לע
.(בי ,ז ;ג ,ו
ונא םידמלש יפכ ,ימורדה ןדריה-רבע רפס ויה םיניידמה לש םהידודנ ימוחת
םהירשק לע רפוסמה ןמ ןכו ,ןועדג ידיב וכוהש רחאל םתגיסנ ביתנ רואיתמ
,גי עשוהי) ירומאה ןוחיס תכלממ םעו (ךליאו ד ,בכ 'מב) באומ םע םידחוימה
,םייברעהו םייסאלקה םיפרגואיגהו (א ,א ,ב 'מדק) והיתתמ ןב ףסוי יפל .(אכ
ינפ לע ודדנ םיניידמה םלוא .תליא ץרפמ לש תיחרזמה הדגב ןידמ-ץרא הערתשה
א"למ ;ךליאו הכ ,זל 'רב) ברעמב םירצמ דע ועיגה םהיתוחרואו םיבחרנ םיחטש
חווטה-יכורא םהידודנ
(2) .(ךליאו ד,בכ 'דמב) ןופצב תרפה תולילגו (חי-זי,אי
האמל דע .(בי ,ז ;ה ,ו 'פוש) םירכינ םידממב ויובירו למגה תויב י"ע ורשפאתנ
אשמ-תמהבכ ושומיש רבג התע .םצמוצמ למגב שומישה היה נ"הספל ב"יה
םהל שמיש למגהש םיטבש ינוגרא ווהתנ ;המיחל ייכרצל טשפ ףאו ,הביכרו
(3) ברע תוירבדמב םהייחב תנעשמו דעס

היה .םידדונ טבש לש תינייפוא הנומת ,ןידמ ינבל סחיב ,הלעמ ןועדג תשרפ
תונחמב הנחו ןוזמ-תורוקמ ירחא רתש ,דוש אמצ ,והנקמ לע ןווגמ ןומה הז
םדילו (ענמלצו חבז) "םיכלמ" ודמע טבשה שארב .(ה-ד ,ו 'פוש) םייערא
דחוימבו ,וז ןיעמ תיטבש הגהנה .(ז ,בכ 'מב) םינקזו (באזו ברוע) אבצ-ירש
הקולחה .ןומדקה חרזמב םידדונה יטבש ינוגראל תיסופט ,איה "םיכלמ"ה יוביר
םינמנה ןידמ לש וינב תשמח הוושהו) םיטבש השמחל התייה ןידמ ינב לש המודקה
,(וט ,הכ 'מב) "תומוא" הארנכ םינוכמה ,(ד ,הכ 'רבב הרוטק ינב לש סחיה תמישרב
רופיסבש ןוויכ .(אכ ,גי 'והי ;ח ,אל 'מב) "םיאישנ" וא "םיכלמ" ודמע םשארבשו
,םיניידמה יטבשמ קלחב קר םחלנ ןועדגש רשפא ,ןידמ יכלמ ינש קר םירכזנ ןועדג
הז םוצמצו ,דבלב םיכלמ ינש םיניידמה לש םשארב ודמע תע התואש רשפא ךא
לש ינידמה םשוביג ךילהתב רתוי רחואמ בלש ףקשמ םיכלמה רפסמ לש
(4) .םיניידמה


הכרעמה תריז
ןאכ ץחל םינידמב ןועדג תמחלמ תפמב ןויעל
ןדריה-תורבעמ ךרד ,ןועדג ימיב ,ןענכ-ץראל וצרפתה םיניידמהש תנתונ תעדה
שארב .(גל ,ו 'פוש) לאערזי-קמע רבעל וכישמה םשמו ןאש-תיב קמעב םילבוגה
אוה יעבט .הלא םירושימב ןכשש יאלקחה ילארשיה בושיה ,אופא ,עגפנ הנושארו
,ילתפנו ןולובז ,רשא ,השנמ יטבש וקעזנ םיניידמה דגנ תיאבצ הלועפלש
תוחוכה ןיבמ ,רכששי טבש לש ורדעה .(הל ,ו םש) וז הביבסב ולחנתהש
היהו ופוג רושימב ןכשש ,טבשה לש דחוימה ובצממ הארנכ רבתסמ ,םיילארשיה
דבעשמה דגנכ םמוקתהל חוכ דוע וב רתונ אלו ,םיניידמה תוטישפמ ירקיעה עגפנה
.(וט-די ,טמ 'רב ,בקעי תכרב תא םג הושה)

םירשפאמה ידמל םיטרופמ םייפרגופוט םינותנ ארקמב םייוצמ ןועדג ברק לע
לש וירוגמ םוקמ ,המצע הרפע ריעה םנמא
(5).הכרעמה ךלהמ תא בוריקב רזחשל
,תוברקה תריזל הכומס התייהש תנתונ תעדה ךא ,רוריבב התהוז אל ,ןועדג
בשומל תינופצ ,הבייט-א יברעה רפכב (הנורחאב לבוקמכ) הרתאל םעט שי ךכיפלו
םע היוהיז תא לוקשל םג ןתינ .הרומה-תעבגל הנופצ תלפתשמה המרב ,תדלומ
בושי לע םידיעמה המודקה לזרבה תפוקתמ םידירש ראשה ןיב ופשחנ הבש ,הלופע
,רובתב ןועדג יחא תא וגרה ןידמ יכלמש ,הדבועה הרומ םוקמ לכמ(6).ןועדג ימימ
.(טי-חי ,ח 'פוש) הרומה-תעבג תביבסב היה ןועדג תחפשמ ירוגמ םוקמש ךכ לע
תבר'חב הרתאל שיש ,(בכ ,טי 'והי) םש ותואב ריעל וא רובת רהל איה הנווכה
.םיטרפ לכ םירסח וז הביבסב ןועדג יחא לש םתומ תוביסנ לע .רהה ילגרל הרובד
ידי לע וחלשנ םה םיניידמה דגנ תויאבצה תונכהה תישאר םעש ,רעשל ילוא רתומ
תא קיעזהל ידכ ,רובתב ועגפ םהיתולחנש ,ןולובזו ילתפנ יטבשל ןועדג
.םיניידמה ידיב רובתב וגרהנ םכרדבו ,(הל ,ו םש) םהיתוחוכ
לש ירקיעה םתיינח םוקמ לע תזמרמ ןועדג יחא לש םתגירה םוקמ לע העידיה
.ןופצב רובת רהו םורד דצמ הרומה-תעבג ןיב ערתשמה רושימב ונייה ,ןידמ ינב
ל"זח תורפסב עודי ,לאערזי-קמע לש תיחרזמ-תינופצה החולשה אוהש ,הז רושימ
ןכאו .(חי ,טי 'והי) רכששי תלחנבש תולוסכ ריעה םש לע ,תולסכ תעקב םשב
ול היה ןידמ הנחמו" :םיניידמה תינח םוקמכ וז הביבס שרופמב עבוק בותכה
גפ רומזמ דוסי לע ,ןכ לע רתי .(א ,ז 'פוש) "קמעב הרומה-תעבגמ ןופצמ
וליפא רתאל ןתינ ,םיטפושה תפוקת לש םייזכרמה םיעוריאה תא רקוסה ,םילהתב
קפס ןיא .ראד-ןיע דיל - ברקה-תריז תאו םיניידמה הנחמ םוקמ תא קויד רתיב
הילעש ,ןידמ תלפמל (אי ,םש םש) "רוד-ןיעב ודמשנ" ררושמה ירבד תא סחיל שיש
הנכש רוד-ןיע המודקה ריעה
(7) וירחאלש קוספבו וינפלש קוספה תליחתב רבודמ
,רודניא יברעה רפכל ךומסב ,הרומה-תעבג לש תיחרזמ-תינופצה החולשה הצק דיל
רפכל החרזמ הנופצ דחא מ"ק לש קחרמב ,הפצפצ-א תבר'חב ןוכנ לא הרתאל שיו
(8) שוטנה יברעה

הנממש ,הרומה-תעבג תמר תולגרמל תולוסכ תעקב ילושב ןידמ הנחמ לש ורותיא
תחתמ ול היה ןידמ הנחמו" :בותכה ירבד תא םלוה ,ביואה תא ןועדג עיתפה
דואמ לולת הנורדמש ,המרה הצקמ רושימה ינפ לע ףיקשמה .(ח ,ז 'פוש) "קמעב
תחתמ" שממ קמעב ןכושה הנחמ ערתשמ וליאכ וילע המוד ,ראד-ןיע תביבסב
ןושלה םג הדיעמ ביואה הנחמ תמועל ודודגו ןועדג לש ומוקימ לע ."וילגרל
הרפו התא דר תדרל התא ארי םאו ...הנחמב דר םוק" :בותכב תינשנו תרזוחה
בצמה לע זמרמ יניידמה לש ומולח ףאש רשפא .(י-ט ,םש םש) "הנחמה לא ךרענ
לארשי תוחוכ יומידבש ץקועה .םיניידמה הנחמ לש דחוימה יטקט-יפרגופוטה
,(גי ,םש םש) להאה תא ליפמהו ןידמ הנחמב ךפהתמה ,"םירועש םחל לילצ"ל
םינוכנ ויהו העבגה סכר לע ובצינ הלא תוחוכש הדבועה לע ןוכנ לא דסוימ
.ןידמ הנחמ ךות לא ונממ שולגל

םוקממ לארשי תוחוכ ועיגה הרומה-תעבג לש תיחרזמ-תינופצה החולשה הצק לא
תגספשכ יאדוב ,ונימי לש דולא'ג ןיע אוה ,(א ,םש םש) דורח-ןיע דיל םתוכרעיה
ילארשיה הנחמה תעיבק .בוריקב מ"ק 13 לש קחרמ ,םלאמשמ הרומה-תעבג
,עובלגה רה לש םייברעמ-םיינופצה ויתודרומ ילגרל הכפמה ,דורח-ןיע דיל
ןיעמ רתסהב םירכינ תוחוכ זכרל היה רשפא ןאכ .תיאבצ הניחבמ החונ התייה
ןיעמב אל וצבקתנ לארשי ימחול ,ןכ לע רתי .הרומה-תעבגל רבעמ בשיש ביואה
לא םתוא דרוה" :בותכה ךשמהמ רבתסמש יפכ ,וילעמש רהה סכרב םא יכ שממ
ידכ יאדוב רחבנ ,רהה עלצ לע ןעשנה ,םעה לש ותודקפתה םוקמ .(ד ,םש םש) "םימה
תוחוכה זוכיר םוקמ תריחב .ביואה דצמ עתפ-תפקתה לש הרקמב הלקת לכ עונמל
הלועמה יאבצה ונורשכ לע הדיעמ רבכ םייפרגופוטה םינותנה לש יברמ לוצינ ךות
ךכ לע ונדימעמ ,תיטקטה הניחבה ןמ ,ביואה דגנ הלועפה ןונכת םלוא ,ןועדג לש
.דחוימב


ברקה לש יאבצ-יטקט חותינ
אבצ לש ךרעמב םינגרואמ ויה אלו ,ההובג ןויז תמר ילעב ויה אל םיניידמה
הרימש םהילע הדקפוה רתויה לכלש ,םירצובמ יתלב תונחמב ונח םה .רידס
,אופא ,תונוש ויה ןועדג ינפב ובצינש תויאבצה תויעבה .(טי ,ז םש) תולילב
וילע הלועה ביוא לע רבגתהל וילע היה אל .קרבו הרובד ינפב ודמעש ולאמ
:ויה ןידמ אבצ לש תונורתיה .יאבצה ונוגראבו ונויזב

ויה לארשי ינבש םימחולה רפסמ דגנכ ,םיטשופה םיניידמה לש ברה םרפסמ .א
.דימעהל םילוכי

ינבש ,תויטקט תוטיש תטיקנ בייח םיניידמה י"ע המיחל יכרוצל למנב שומישה .ב
.ןהילע םינומא ויה אל לארשי

-ינב לכו קלמעו ןידמו" :הריתי השגדהב וללה תודוקנה יתש תא הלעמ בותכה
"ברל םיה תפש לעש לוחכ רפסמ ןיא םהילמגלו ,ברל הבראכ קמעב םילפונ םדק
,רושימב הנוחה ,וילמג לע ,םוצעה ןומהה הארמ .(ה ,ו םש הושהו ;בי ,ז םש)
עודמ ןאכמ רבתסי ילוא .המחלמ ידומל םישנא לע ףא םימיא ךלהל ידכ וב היה
(ג ,ז םש ;םיבדנתמה ללכמ םישילש ינשמ רתוי) םיפסאנה ןמ םיבר הכ ונענ
דגנכ ךא .ילארשיה הנחמה תא ושטנו "דרחהו אריה" לא ןועדג לש ותיינפל
,הליל-תפקתה תכירעב יטקטה ןורתפה תא ןועדג אצמ ,םיניידמה לש םהיתונורתי
.םילמגה םע עגמ-ברק ענמנו ירפסמה םרוגה לש וצקוע לטינ הבש
רבגתהל רתויב ליעיה יעצמאהש ,חיכומ ןועדג תכרעמ לש יסאלקה יאבצה חקלה
לש ןוכנ לוצינו הליל-תמחול אוה ךרעל םילדו םינטק תוחוכב קזחו לודג חוכ לע
תוריהזמה תואמגודה תחא אוה ןועדג תלועפ לש חלצומה העוציב .העתפאה םרוג
עדמה ףאש תונורקעהו םיללכה םתוא לכ יוטיב ידיל ואב ןאכ .תיאבצה הירוטסיהב
:םהבש םיירקיעה ירהו
(9) הליל-תמחולב םבייחמ שידחה יאבצה

שמשמ ויטרפל יארקמה רופיסה - הלועפה תינכת לש תקדקודמו תינדפק הנכה .א
.הזה ללכה םויקל הנמאנ תודע

עקרה ןוכנ לא והז - יליל עצבמב םימחול לש םצמוצמ רפסמ ףתשל תורשפאה .ב
.םחלהל םינוכנ ויהש םיפלאה-תרשע ךותמ דבלב םישנא תואמ-שולש תריחבל יאבצה
:יהלא וצב :םימחולה בור ורטופ היפלש ,"תואמ-שולשה סנ" רבדב ארקמה תמגמ
הניחבמ תכרפומ ,(ב ,ז םש) "יל העישוה ידי ,רמאל לארשי ילע ראפתי ןפ"
(10).אקוד ריעז ליח תבייחמ ןועדג לש הזכ דחוימ עצבמ תחלצה ,ןכש .תיאבצ

השרפב ,הארנכ ,ףקתשמ הז ןיינע - תיתוכיא תואר-תדוקנמ םילייחה תריחב .ג
םיבר םישוריפ .(ח-ד ,םש םש) םימה תיתש ןפוא יפל םישנאה תריחב רבדב ההומתה
הרכהה םדוסיב החנוה ןכ םא אלא שממ םהב ןיא םלוכ ךא .םימה ןחבמב ולתנ
.ןלהל הז ןיינע לע דומענו ;אדירג םייאבצ םילוקיש ךותמ האב םימחולה תריחבש

הלועפה ןונכתב לחה ,וז העיבת ירחא אלממה ןועדגכ ןיא - דוקיפה זוכיר .ד
השולש"ל ודודג תא קליח אוה :תינכתה עוציבב םינורחאה םיטרפה יולימל דעו
תחא לע דוקיפה תא ומצעב לטנ ,תחא לכ שיא האמ לש תוגולפל ונייה ,"םישאר
,םש םש) יזכרמה שארה םע םהיתולועפ תא םאתל ווטצנ תורחאה םיתשהו ,ןהמ
ןכו וארת ינממ" :שיגדמו ןועדג רזוח וילייחל תונורחאה תוארוהב .(חי-זט
ןועדג עטנ ,"ןועדגלו 'הל (ברח)" ברקה תקעז תמסיסבו רישיה ודוקיפב ."!ושעת
תכרענה הלועפ תחלצהל יחרכה יאנת איהש ,ןוחטב תשגרהו תעמשמ וילייח בלב
.הכשחב

לוצינ לע ותינכת תא ססבל עדי ןועדג - הכישחה יאנתל תמאתומה הקיטקט .ה
האיכ ,הרקיעמ הטושפ הלובחת לע הז םע דחי הדימעהלו ,הכישחה יאנת לש ליעי
,יגולוכיספ טקפא לע ססובמ היה המישמה עוציב ,םוקמ לכמ .תיליל הלועפל
ךות עיגהל ןועדג הסינ הז רבד תגשהל .ביואה הנחמב הכובמ תריצי לע רמולכ
.ותושרל לוכיבכ דמעש םוצע חוכ םויב ידי לע העתפאה ןורקעב שומיש

תמחלמל ינויגה ךשמה היה ברקה לש הקיטקטה ןונכת - עוציבה יכרד תוטשפ .ו
תלועפב םידדצ השולשמ ןידמ הנחמ תא ופיקה םילייחה .ביואה דגנכ םיבצעה
םירתסומ ויהש םידיפלבו תורפושב םידיוצמ םהשכ ,("הנחמה לכ תוביבס") ףוגיא
הלא םיעצמא
(11)(ךליאו זט ,ז םש) ספאה תעש ינפל םרוא הלגתי לבל ,םידכב
ןיב הלהב םליטהב ,הפקתהה תעשב לודגה יטקטה םכרע תא ,העיתפמ הדימב ,וחיכוה
יאנתב ידיחיה ליעיה רשקה יעצמאכ םג ושמיש דיפלהו רפושה .ביואה תורוש
הכשחב םיצבורה ,םיילארשיה םימחולל תורעתסהה תודוקפ תריסמל ,הכישחה
לש תידדה תוהדזהל יעצמא הז היה ןכו .םידרפנ םישאר השולשל םילצופמהו
.תושתכתהב םה םנוחטיבל הלעמב ןושאר םרוג - םיפקותה

םיאיקב לארשי ינב ויה שלופה ביואל דוגינב - חטשב תואצמתהו הביבסה תרכה .ז
.ברקל תוכרעיההו הלילה-עסמ תעשב הבר הרזעל םהל התייהש הדבוע - חטשה יאנתב

ךרוצה ןמ ,הכשחב הפוצר תיפצתל תורשפא רסוחמ - הלועפה ברע חטשה רויס .ח
ךרעמ לע הנורחא היצמרופניא לבקל ידכ ,הפקתהה ןמזל ךומס חטשה תא רייסל אוה
,ומצעב ךרעש ,הדבועה ןמ רכינ ןועדג לש תוירחאה שגר היה לודג המ .ביואה
י"ע ןבומכ עצובש) רויסה תלועפ תא ,(ושילש הארנכ היהש) הרופ םע דחי
.(אי-ט ,ז םש) ביואה-הנחמ הצקב (בורקמ תובנגתה

ךות עצבמה לש םינושה םיבלשה תא ןנכת ןועדג - הפקתהה לש םינמזה חול .ט
הקיטקטה-יללכ תא ףא םאות הז םינמז-חולו ;הכישחה תועש לש יברמ לוצינ
תונושארה הלפאה תועש תא ודודג עסמל ןועדג לצינ ךכ םשל
(12) םויכ םיגוהנה
תעש" .הלילה-תוצחל בורק ונייה ,"הנוכיתה תרומשאה שאר" םע ותרטמל עיגהו
ומיקה םקה ךא") תורמשמה ףוליח תעשל ,הארנכ ,הנווכ המצע הפקתהה לש "ספאה
,אופא ,התייה .הרימשה תכרעמב הפרותה עגר אוהש ,(טי ,םש םש ,"םירמושה תא
לוכי המחה ץנה םעו ,הכישחה הסחמב ,ומצע ברקהו הלובחתה תחלצהל תקפסמ תוהש
.סבומה ביואה ירחא ףודרל ןועדג היה

תודותו ;תינכתה יפל תונקיידב עצוב ןורמתה - תינכתל םאתהב הלועפה עוציב .י
ןמוא אלש ,ביואה .תוילמיטפוא תואצות וגשוה העתפאה ןורקע לש יברמ לוצינל
דע ספתנ ,ךשוחה ינפמ רימט דחפ שגר שח רבדמה ינב לככו הליל-ברקל הארנכ
לוכי היה אל הכישחה ללגבו ,ףקומ ומצע האר עתפל .הרומג היצזילרומדל הרהמ
ירוחאמ השעמל דמע המ תולגלו ילארשיה חוכה לש תיתימאה ותמצע לע דומעל
ןיחבהל תורשפא התייה אל הררתשהש המויאה המוהמב ."דיפלהו רפושה" תלובחת
שיא ברח תא 'ה םשיו" :וכרד יפ לע בותכה דיעמ ךכ לעו ,ביואל דידי ןיב
.(בכ ,םש םש) "הנחמה לכבו והערב

וא "תוחיטב"ה ןורקע לע רותיו ךות ,הבר הזועת לע דיעמ ןועדג לש ונונכת
וטקנב ,(דבלב שיא האמ לש הנשמ תודיחיל ואבצ לוציפ ןיינעב ,ןוגכ) "החטבא"ה
תודוה קר הרשפאתנ תזעונה הלועפה תחלצה ."תחטבאמה איה - הכישחה" :ללכב
הנושארו שארב םלוא .תומישמה לש ליעיה עוציבלו תודיחיה ןיב קדקודמה םואיתל
;ןכתסהל ותונוכנבו לייחה בלב תמעפמה המיחלה חורב החלצהה היולת התייה
ורוריבלש ,דורח-ןיעב "הייתשה ןחבמ" שמיש הלא תונוכתל הדימה-תמאש המודו
.התע שגינ


םימה תייתש ןחבמ
ילייח לש םתריחב תא תראתמה המותסה הקספב וטבחתה םינורחאו םינושאר
לא 'ה רמאיו ,םימה לא םעה תא דרויו" :ןייעמה ימ תייתש ךרד יפ לע ,ןועדג
רשא לכו דבל ותוא גיצת בלכה קלי רשאכ םימה ןמ ונושלב קלי רשא לכ :ןועדג
לכו שיא תואמ שולש םהיפ לא םדיב םיקקלמה רפסמ יהיו .תותשל ויכרב לע ערכי
שיאה תואמ שולשב :ןועדג לא 'ה רמאיו .םימ תותשל םהיכרב לע וערכ םעה רתי
תא חינמ ןורתפ אצמנ אל הז רואיתל .(ז-ה ,ז 'פוש) "...םכתא עישוא םיקקלמה
;םיבותכה תא שרפל ושענש תונויסינה ןמ םידחא תולעהל אלא ןאכ לכונ אל .תעדה
(13) םיטפוש רפס לע םישוריפב ארוקה אצמי תופסונ תועצה

:הלופכ הלאש תררועתמ
?ורחבנש םילייחה 300 ןנמנ םיתושה יגוסמ הזיא לע (א
?הלא םילייח לע אקווד תיאבצה המישמה הלטוה עודמ (ב

ןמ ותש רשא םימחול םתוא ורחבנש ,איה הנושארה הלאשה לע תלבוקמה הבושתה
"םהיפ לא םדיב םיקקלמה" םע לוכיבכ םיהז םהש ,"בלכה קלי רשאכ" םימה
הלאשל עגונב .ורטופ תותשל םהיכרב לע םיערוכה וליאו ,ןכמ רחאל םירכזומה
ולספנ ,ל"זח שורפ יפל .תונוש תועצהמ תועצה םינומדקה רבכ ולעה הינשה
וניאש שורפ ,הרז הדובעל תווחתשהל םיליגר ויהש םושמ םהיכרב לע םיערוכה
והיתתמ-ןב ףסוי תעד תא םג לבקל ןיא ךכ .םיבותכה חור תא הניחב םושמ םלוה
םיהלא הצר וליאכ ,(!) םיצימא םתויה ללגב ולספנ םישנאש ,(ג ,ו ,ה 'מדק)
הניא וז ןיעמ החנה .בל יגומו םינדחפ םישנא י"ע אקווד ןוחצינה תא ליחנהל
.(ג,ז 'פוש) "דרחהו אריה" תא הליחתכלמ רטפש ןועדג לע רפוסמה םע תבשייתמ
םיפקתשמה םייאבצה םיטרפה תרשרשב הילוח אלא וניא םימה ןחבמש ליעל ונחנה
,תיברקה ותלוכיב ןייטצמה ,םצמוצמ סייג רורבל התייה ותרטמ יכו ןועדג תשרפב
ןפואב םיארנ הייתשה תדיחל ועצוהש םייאבצה םירבסהה ןיבמ .םיבצייתמה ללכמ
תועבגב אמצמ שבי םכיחש ,(ןועדג לש) וישנא תיברמ" :לוייו לש וירבד יללכ
וורהו ןיעמה דצב םתמוק אולמ וחטתשה ,תותשל םרות עיגהשמ ,תויעלסהו תופושחה
תופילצ ןויסינב דמעש ,קיתוה םחולה קר .תימצע הטילשו גייס אלל םנואמיצ תא
תא לבטש העשב ,ויביוא לומ ןויכ ויניע תאו תחאה ודיב וקשנ קיזחה ,םיבראמו
(14) "הנכס לש ןמיס לכ םע הלועפל ןכומ ,הכותמ קקלו םימב תרחאה ודי ףכ
עקרקה לע וחטתשהש םישנאב אקווד תוארל ןידי לאגי עיצה הז רבסהל דוגינב
וברקתה וללהש אוה יאבצה םעטה ,ותעדל (15) םירחבומה םילייחה תא םתמוק אולמ
לע וערכש םישנאל דוגינב - ביואה תיפצתמ וז ךרדב ורמשנו ,הליחזב ןייעמה לא
קומינ םג םא .םוי-םוי ייחב םיקנופמה םהילגרהמ ענמיהל ולכי אלו ,םהיכרב
ברק לש הרקמב םיאתמ אוה םא הלאשה תלאשנ ומצעלשכ תעדה לע לבקתמ הז יאבצ
רבעמ ןכשש ,ביואה הנחממ םיבר םירטמוליק קחרמב היה דורח-ןיע ירהש .ןועדג
,הייחמצהו ,עובלגה רה תיתחתב ןייעמה לש ומוקמ ,ךכ לע ףסונ .הרומה-תעבגל
לע םיערוכה תא תולגל םיניידמ םיפוצמ יאדוב וענמ ,ותוא הפיקה קפס אלל רשא
.םהיכרב

תא ןיבהל ונילע דציכ שריפ אלו םתס בותכהש אוה ןורתפ תאיצמב ישוקה
ןפואב וא ףוגה תחונתב ןוימדל ןויכ םאה .בלכה תקיקלל םדאה תייתש יומיד
ישוקה ?רחא םעטל וא ,הייתשה תעשב שערה תאלעהל ןויכ אמש וא ,םימה תעימג
םישנאה 300 בלכה תקיקלל םילושמ לבוקמה שוריפה יפל :ילאוטסכט אוה רחאה
ךכיפל .רתויב ןאכ הומת הז ןיעמ יומיד אקוודו ;"םהיפ לא םדיב םיקקלמה"
ןטימשהל ועיצהו ,תועטב ובברתשנ "םהיפ לא םדיב" םילמהש םישרפמה בור וחינה
.םהיכרב לע םיערוכה הלא לע ןתוא בסהלו ו קוספ ףוסל ןקיתעהל וא
הניא וליפאש ,הקסיפה תנבה ל השדח העצה ,ארוקה לש ותעד לוקישל ,ןאכ הלענ
ןיא ,ונתעדל
(16) וסרסל ילבמ בותכה תא םייקל הדיב שי ירה ,םיישקמ היקנ
"בלכה קלי רשאכ םימה ןמ ונושלב קלי רשא" םחולה ןיב םישנאה תרירב תא תוארל
ה קוספ תא ריאשמה ,לבוקמה שוריפכ - "תותשל ויכרב לע ערכי רשא" םחולה ןיבל
טפשמה תמועל דוגינ הלעמ ינשה טפשמה ןיא ריבחתה תניחבמ .ופוסב עטוקמ
לע ערוכל דוגינ תניחב ונניא בלככ התושה ,רמולכ .ותוא םילשמ אלא ןושארה
("ערכי רשא לכו") וערכי רשא הלא לכ ללכב דחא גוס אוה - ךפהל םא יכ ךרבה
המלה אל םתייתשש ינפמ - ולספנו "דבל וגצוה" דחי םהינש .תותשל םהיכרב לע
םה .ו קוספב קר םירחבומה םימחולה םירכזומ םתמועל .תוריהזה יללכ תא
תופכמ תחאב םהיפ לא םימה תא ולעהש םימחולה רמולכ ,"םהיפ לא םדיב" םיקקלמה
.(ךרב םיערוכ םניאו) םהילגר לע םיסרוק םדועב ,הבר תוריהז ךות םהידי

יכ המוד ירה ,םימה ןחבמל יאבצ םעט תולעהל זענ םא .חסונה תנבהל ןאכ דע
רמולכ ,ולש תודחוימה תויאבצה תוביסנה תאו ןועדג ברק תרטמ תא םולהל וילע
םינדפקה הרימשה אוה יליל ברקב םיידוסיה םירקיעה דחא .יליל עצבמכ ותכירע
וניא בלכה תייתשל יומידהש אופא הארנ .ביואל תולגתהל אלש ידכ ,הקיתשה לע
םלאב דחוימבו ,םיקחרמל עמשנהו הקיקלה תעשב בלכה הלעמש שערה דגנכ אלא אב
דומעל יושע היהו הכישחה יאנתל דחוימב םינמואמה םימחולל קקזנ ןועדג .לילה
.םימה ןחבמ יפ לע םביט לע


םיניידמה ירחא הפידרה עסמ
,ט 'שי) "ןידמ םוי"כ תורודל םעה ןורכיזב תרחנ ביואה הנחמ לע ןוחצינה
ידי לע הלצהו טלפמ ,רבדמה ינב לככ ,ושקיב םיסבומה םיניידמה ידירש .(ג
תא לצנל טילחהו בושיה ץראב ביואה תסבהב קפתסה אל ןועדג .רבדמה לא הגיסנ
,םירפא-ינב תא םשארבו ,לארשי יטבש תא קיעזה אוה .המות דע תיאבצה ותונוילע
יחרזמה ןדריה-רבעל טלמיהל הסינש ,ביואה לש הגיסנה יכרד תא וקתניש ידכ
ודודג שארב חווט-ךוראו זעונ הפידר עסמב קלד תאז םע דחיו .(דכ-גכ ,ז 'פוש)
רבדמה רפסל דע ,ןדריל רבעמ לא ביואה ידירש ירחא םימחולה תואמ שולש ןב
(17) יברעה
דע הנחמה סניו" :בר טוריפב בותכב הניוצ ןדריל דע ביואה תסונמ ךרד
םינותנהש ףא לע .(בכ ,ז 'פוש) "תבט לע הלוחמ-לבא תפש דע התררצ הטישה-תיב
הגיסנה ךרד תא יללכ ןפואב רזחשל ןתינ ,םכרצ לכ םירווחמ םניא םייפרגופוטה
הרצקה ךרדב ןדרילו ןאש-תיב קמעל תולוסכ-תעקבמ וגוסנ וללה
(18) םיניידמה לש
.ושפנ לע טלמנה אבצ דודגל ינייפואה רבד ,(ריוואה וקב טעמכ הכילומה) רתויב
,רוד-ןיע תיארקמה ריעה דיל ,ןועדג ידי לע ףקתוהש ,םיניידמה הנחמ ןכש םא
שלוג הנורדמ לעש המרה ןיב ערתשמה ,ךומנה ףכואל לעמ גליד ביואהש חינהל שי
איה היילעה .הרמת יברעה רפכה ןכוש הילעש המרה ןיבו רודניא שוטנה רפכה
ערתשמ ףכואל רבעמ .םילמג יבכורל דחוימב השק הניאו (ךרעל 'מ 100) הרצק
ותברקבש ,הטישה תיב ץוביקל דע החרזמ-המורד ןוויכב ,םילמג רבעמל חונ ,דרומ
לאערזי-קמע ךותל שלוג דרומה .הז םשב הנוכמה המודקה ריעה תא שקבל שי
.ןאש-תיב-קמע לא רבחתמה ,ונימי לש דורח-קמע אוה ,יחרזמה
ועיצה התואש ,הלוחמ לבא תא הארנכ רתאל שי ןאש-תיב-קמע לש ימורדה והצקב
לתה.ןאש-תיבל תימורד מ"ק 15-כ חלאמ-לא ידאוב
(19) הולח-ןיע דילש לתב תוהזל
- ונימי לש סבוט הריעה תאצמנ רחאה ורבעמש ,רהה סכר לש חרזמה תודשאב ןכוש
תואב תבתכנה ,ץבת ,תלבוקמה החנהכ אלו) תבט םודקה םשה המשב דהדהמ אמשו
לע תכמסנה הלוחמ לבא לש המוקמ תא רידגהל ןויכ בותכהש ,אופא ,רשפא .('ת
קפס ןיאו םימיוסמ םיישקב הולח-ןיע םע יוהיזה לקתנ ךדיאמ .תבט (?ירה)
ךכ לע .םיניידמה לש םתחירב םוחתל ץוחמ היה ,רהה ןורדמב ןכושה ,הז רוזאש
שממ ואב אל םיניידמהש רמולכ ,"הלוחמ לבא תפש דע" :בותכה םג ,הארנכ ,דיעמ
.הלוחמ לבא לש המוחתב
ביתנל המודה ךרדב תיברעמה לארשי-ץראל ףא הלע םיניידמה הנחמש חינהל שי
רחס-ינב לש יאודבה טבשה תיילעב אצמנ וז ןיעמ הטישפל תפלאמ הלבקה .םתגיסנ
,ןאש-תיב-קמעל ןדריה תא זא וצח םיבערה טבשה ינב .1947 ץיק לש תרוצבה ימיב
ץוביק לומ רמולכ) אפלא-תיב ץוביק תודשב דחאה - תונחמ ינשב וזכרתהו
םכרד תא םג .תיארקמה רוד-ןיעל ךומסב ,תולוסכ-תעקבב רחאהו (הטישה-תיב
םתגיסנ וקל המודה ביתנב םיאודבה ושע ,םישדח המכ רובעכ וסנוה רשאכ ,הרזח
(20) םיניידמה לש
ידכ ,ןדריה-תורבעמ תדיכל לש הלובחתל ןועדג קקזנ ביואה ירחא הפידרב
לבוקמ היה הז סיסכת .ותגיסנ וקבש הפרותה תדוקנב ביואה ךרד תא םוסחל
ותמחלמב וב זחא דוהא .ןדריה תודג לע ובשיש םיטבשה ברקב םיטפושה תפוקתב
,בי 'פוש) םירפא-ינב םע יאבצה ךוסכסב - חתפיו ,(חכ ,ג 'פוש) באומ-ינב דגנ
,ןדריה-תעקבל תדרל םירפא-רה יבשוי תא ןועדג ףא זריז דוהאל המודב .(ו-ה
םינותנה םלוא .ותגיסנ ביתנ תא םוסחלו ןדריה-תורבעמ דיל ביואה תא םידקהל
םיראתמה שי .םימותס "ןדריהו הרב-תיב דע" םימה תדיכל רואית לש םייפרגופוטה
תינופצ ,ןדריה-תורבעממ תחא תברקב ,הראבע-ת'צא'חמ דילש לתב הרב-תיב תא
ודקפוהש חינהל ןיאו ,השנמ טבש םוחתב היה ןדריה לש הז עטק םלוא .ןאש-תיבל
המורד הרב-תיב לש המוקמ תא תעבוקה הרבסה ,אופא ,הפידע .םירפא-ינב וילע
המעש ,הימד-א לת דילש רהנה-תורבעמ תברקבו ,ןדריל העראפ ידאו ךפשב ,רתוי
(21) ריעה םדא תא םיהזמ
ןידמ תסובת תרכזה תא תמלוה ריעה םדא תביבסב הרב-תיב לש המוקמ תעיבק
הלופכ הלפמל זמרמ בותכה ."המדאל ןמד ויה ראד-ןיעב ודמשנ" :אי ,גפ םילהתב
וא ריעה םדאב תרחאהו - ליעל ונדמע הילעש ,ראד-ןיעב תחאה :םיניידמה לש
גלפתנ םיניידמה הנחמש חינהל שי
(22) הלופכ הארוהב ןאכ תשמשמה הלמ ,המדא
השקה הסובתה תא ךא ,םינוש תומוקמב ןדריה תא תוצחל וסינש ,םיגלפ םיגלפ
.הימד-א דילש רהנה-תורבעמב ולחנ רתויב

,באז תאו ברוע תא ,ןידמ ירשמ םינש ודכל םירפא-ינבש ,רפוסמ בותכה ךשמהב
רתאנ םא .(הכ ,ז 'פוש) "באז-בקיב וגרה באז תאו ברוע-רוצב ברוע תא וגרהיו"
שע םע םייוהיזה תועצהכ ,וחיריל תינופצ ,ןדריה לש תיברעמה הדגב הלא תומוקמ
חינהל ונילע היהי - (באזה-תורקנ) באיד-א רוקנו (ברועה-ןק) באריע-לא
אלא הימד-א רבעמב ןדריה תא וצח אל םירשה ינש םשארבו ,ןידמ-ינבמ םיגלפש
.םדיב הלע אל רבדהש אלא ,רתוי תוימורד תורבעמב םשפנ תא טלמל וסינ
תליחתו ז קרפ ףוס ;הז ןיעמ רוזחיש דגונ ח קרפ םיטפושב בותכה ךשמה םלוא
ברוע לש םתדיכל תומוקמ תא עובקל ונילעו דחא ךשמה ,קפס אל ,םיווהמ ח קרפ
לא" םירשה ישאר תא םירפא-ינב םיאיבמ םשמ רשא
(23) יחרזמה ןדריה-רבעב באזו
וילא םאובב .יברעמה ןדריה-רבעל רמולכ ;(הכ ,ז םש) "ןדריל רבעמ ןועדג
םיניידמה ירחא הפידרב הלה חתופ ןכמ רחאל קרו ,םהיתונעט ויפלכ םה םיחיטמ
לבקתנ ןידמ-ירש לע םירפא-ינב ןוחצינש הארנ .(ד-א ,ח םש) ןדריה תא רבועו
תואמ רובעכ איבנה יפב ןיידע רמתשנ ורכזש ,דבכנ יאבצ גשיהכ ןמזה ינב י"ע
תבושת ףא ילוא תרבתסמ ןאכמ .(וכ ,י 'שי) "ברוע-רוצב ןידמ תכמ" :םינשב
תוללוע בוט אולה" :תירקיעה הכרעמב םפתיש אלש לע םירפא-ינב גורטק לע ןועדג
המו ,באז תאו ברוע תא ,ןידמ-ירש תא םיהלא ןתנ םכדיב .רזעיבא ריצבמ םירפא
.(ג-ב ,ח 'פוש) "םכל תושע יתלוכי
וחילצהש ,םיכומה םיניידמה ידירש ירחא תיטמרד הפידרב ןועדג חתופ התע
לת) תוכוס םירעה תא רבועו ,קוביה הלעמב ,החרזמ הנופ אוה .רבדמה לא תגסל
ןעשיהל סונא ןועדג .לחנה ךרואל תונכושה ,(בהד-א לת) לאונפו (אלע-ריד
ענה לק םילגר דודגש רחאמ ,וכרדב רבוע אוהש םיבושיה תרזע לע וישנא תלכלכל
לאונפו תוכוס יבשוי םלוא .השורדה הדיצה תא ומע תאשל לגוסמ וניא םיקחרמל
ןתנ יכ ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה" :הנעטה םהיפבשכ ,ודיב עייסל םיברסמ
ןועדג לש ובוש םע
(24) ןועדג תחלצהב םנומא-יא לע הדיעמה היינפ ;"?םחל ךאבצל
םירבדה ;תוכוס ישנאמ "רענ" הבוש אוה .םירעה יתש תא אוה שינעמ ףדרמה עסממ
תוכוס-ירש תומש תא ול רסומ הלה .םתס ריעצב אלו דיקפב יאדוב םירומא
.היניינע לוהינל םיארחא ויהש ,ריעה ישאר רמולכ ,הינקזו

,יזכרמה קרועב ןועדג השוע יחרזמה ןדריה-רבעב וכרד תישאר תאש דועב
ךרדה תא שטנ רבדמה רפס לא וברקתהב יכ חינהל שי ,קוביה תצורמ ךרואל
תא עיתפהל ידכ - םיניידמה הנחמ םוקמ - ןאחרס ידאו לא הכילומה ,תישארה
עטק ,(אי ,ח םש) ןועדג הלע הבש ,"םילהאב ינוכשה" ךרד ןיא ךכיפל .ביואה
יאדוב היה לוכי הז ביתנבו ;ןומע-תברל תיחרזמ ,רבדמה רפסב הרובחת-קרועמ
הז ועסמ תא ךרעש ךכמ האצותכ ,יופצ יתלב ןפואב ביואה הנחמל עיגהל ןועדג
סחיבש ,רתוי הרצק הליסמב ,הארנכ ,בש ותפקתה םות םע .תבחרנ ףוגיא תעונתב
.(גי ,םש םש) םירחא םייפרגופוט םינותנ םירכזומ הילא
קחרה אצמנה הז םשב שתכמב ותוא םיהזמ ליגרכש ,רקרקב היה םיניידמה הנחמ
ןיא ךא.ןדריה ץורעל תיחרזמ מ"ק 200-מ הלעמל לש קחרמב
(25) ןאחרס ידאו ךותב
קחרמ ואמג ודודגו ןועדג םא קפסו ;הז םוקמב ןידמ הנחמ לש ורותיאב תואדו לכ
ןורקע תא החלצהב ןועדג לצינ םעפה ףאש רבתסמ ,םוקמ לכמ .הז ןיעמ לודג
.(אי ,ח םש) "חטב היה הנחמהו הנחמה תא ךיו" :בותכה םיעטמש יפכ העתפאה
;עתפל דרחוה ,לארשי ינב דצמ הפקתהל לליפ אלו והנחמב ןנאש בשיש ,ביואה
ואצוה ןכמ רחאלו ובשנ ,טלמיהל םעפה םג וסינש ,ענמלצו חבז ויגיהנמ ינשו
.ומצע ןועדג ידיב גרוהל

ףא אלא ןנוחמ יאקיטקטכ קר אל ןועדג הלגתנ םיניידמה ירחא הפידרב
ידיל האב ,הכרעמה לש הז בלשב ,תיגטרטסא הנובת לש וז הנוכת .רשכומ גטרטסאכ
קומחל םהמ עונמל ידכ םיניידמה רחא חווט-ךוראו ריהמ ףדרמב (א :יוטיב
עוגפל תנמ לע הפיקע השיג ךרד תריחבב (ב ;םחוכ רבשנש ילבמ רבדמה יבחרמל
.תצחומ הכמ םיניידמל ליחנהל ךכ ידי לעו ,ועיתפהל יוכיסה םומיסכמב ביריב
יפ לע ףא .הכולמה תא לארשי ינב ול םיעיצמ הליהת רוטע הכרעמה ןמ ובושב
לש יארקמה רואיתהמ םילוע ,(גכ קוספ ,םש) העצהה תא ןועדג החד הרואכלש
העש השעמל יכ ,אופא ,הארנ
(26) יתוכלמ רטשמל םיינייפואה םינממס וימי תירחא
הדבועב ןיינע שי ,םוקמ לכמ .וינבל ןוטלשה תא ליחנה ףאו ,לארשי ינב תעצהל
יכ" וז העצה קמנמ ףאו ,הכולמה תעצהל ביואה לע ןוחצינה תא ךימסמ בותכהש
. ןומע-ינבב ותמחלמ ירחא לואש תכלמהל המודב ,(בכ ,ח) "ןידמ דימ ונתעשוה

- םייאבצה ויגשיה חוכמ ,ךלמ ןיעמ השענ ןועדג ףאש תעדה לע לבקתמ ךכיפל
הילע לש וז ךרד .ולשמ "יטרפ אבצ" תניחבב היהו ותושרל דמעש דודגה עויסבו
,םכשב ךלמיבא הכולמה תא כ"חא ודכל וז ךרדב ;ץופנ ןויזח התייה הכולמה סכל
.םירחא םהומכו ;קשמדב עדילא-ןב ןוזרו ןורבחב דוד

ילארשיה עבקה בושי ןיבש דימתמה בירל ץק המש אל ןועדג ידיב ןידמ תסובת
לע םידוונה תוטישפ תא ידמל ךשוממ ןמזל הקיספה איה ךא ;רבדמה-ידדונ ןיבל
ףודהל קר אל לארשי יטבש לש םתלוכי תא הנושארל התארהו ;לאערזי-קמע
.רבדמה ינכוש דגנכ חווט-תכורא דגנ-תפקתהל רובעל ףא אלא תויולפנתה

:תורעה
רוזאכ רובת רה :ירמאמ לע דסוימ ברקה לש יאבצה-יטקאטה חותינה לע קרפה
:תילגנאבו ;73-69 'מע ,א"ישת ,רבע ידירש ץבוק ,ארקמה ימיב תוברק
The War of Gideon and Midian - A Military Approach, PEQ 85 (1953)
pp. 61-65.


;ומצעל ןיינע אוהש ,ןועדג תשרפ לש יתורפסה הנבמב ןודל םוקמה ןאכ אל .1
תרוקיבה תמועל .םיטפוש רפס לע םישוריפב תונושה תושיגה תא אצמי ארוקה
וחאתנש - םיירוטסיה יתלב םהמ - םינוש תורוקמו םירופיסב הניחבמה ,תחוורה
תיתורפסה התומלש תא ןמפיוק הנורחאל םיעטה ,רחואמ ךרוע ידיב תיתוכאלמ ךרדב
ל ץיברת ,ןועדג לע םירופיסה :ורמאמב ןייעו ;יטסילאירה העקר תאו השרפה לש
,ז קרפו ו קרפ 'פושב רפוסמה ןמפיוק יפל םג םנמא .147-139 'מע ,(א"כשת)
שממ תיאבצה הלועפה תלחתהל דע םיניינעה תולשלתשה לע רופיסה ,רמולכ) וט-א
ןויעהש ,יל הארנ .םודק אוה ותעדלש אלא ;ידגא דבור אוה ,(םיניידמה דגנ
.הלוכ השרפה לש ילאירה-ירוטסיהה ןיערגה לע דמלל ידכ וב שי יאבצה-יפרגואיגה

הידפולקיצנא ,רוויל .י :תעכ ןייע םהיתובשומ תומוקמו םיניידמה לע .2
.ןידמ ךרע ,ד תיארקמ


:דוחייב ןייע נ"הספל ב"יה האמב לחה בחר ףקיהב למגה לש ותויב לע .3
W. F Albright, Archaeology and the Religion of Israel, 1942, p. 96.
W. Dostal, The Evolution of Bedouin Life, L`Antica :דוע ןייעו
Societa Bedouina, 1959, pp.21ff.


:ירמאמב ןייע ,ןידמ ינב לש דחוימה םנוגרא לע .4
Mari and the Bible: Some Patterns of Tribal Organization and Institu-
tions, JAOS 82 (1962), 144,
רפסמ םוצמצ לש העפותה לע .(סופדב) לגס .צ .מל לבויה רפסב ירמאמב תירבעבו
םימראה ,טמלמ .א ןייע תינידמה םתושבגתהל ךרדב םרא יטבש ברקב םיכלמה
לע םייניע ריאמו רישע רמוח .61 'מע ,ב"ישת ,םהיתונידמ תווהתהו םירהנ-םראב
לש תואמגודה ןאכ תובורמ .יראמ תודועתב התע יוצמ םידדונ יטבש ינוגרא
-םייאבצ םידיקפת ילעבו םינקז (sarrani), "םיכלמ" ודמע םשארבש םיטבש
R. Kupper, Les nomades en Mesopotamie au temp :ןייעו .םייתרטשמ
,יראמ ךרע ,ד תיארקמ הידפולקיצנא :הושהו des rois de Mari, 1957;
.574-573 םירוט


,תיפרגואיג הראהב הרובג תשרפ ,ןועדג ,רואנ .מ :ןייע יפרגופוטה עצמה לע .5
.(סופדב) םיטפוש רפסב םינויע :ץבוקב ורמאמ ןכו ;104-98 'מע ,ז"שת םירוא


תניחבב התייה ןועדג לש וריעש חינהל בייחמ הבייט-א םע הרפע לש יוהיזה .6
השנמ-תלחנ תולובג רואיתב זמרנש רשפאש בצמ ,רכששי-תלחנב השנמ לש תעלבומ
,ו 'פוש) "השנמב לדה יפלא" ןועדג ירבד םירומ ילוא ךכ םא .(אי ,זי 'והי)
תא הבייט-אב רתאל וסינ ,ךדיאמ .השנמ טבש ףוגמ ותחפשמ לש הקותינ לע (וט
םירוט ,ג תיארקמ הידפולקיצנא ,יאלק .ז :ןייע) רכששי-תלחנב בושי ,םירפח
תנכושה ,הלופעב הרפע לש המוקמ תא עובקל העינמ לכ ןיא הז הרקמב ;(254-253
תעדכ הרפע םע םירפח תא תוהזל ןיא .(יאלק .ז ר"ד תרעה) השנמ-תלחנ לובגב
לש ,םינוש םירקוח לע לבוקמה ,יוהיזה תא תוחדל שי ,םוקמ לכמ .(םש) רואנ
.םרכ-לוט דילש הבייט-א רפכה םע הרפע


ד תועידי ,רלזיימ .ב ;ךליאו 40 'מע ,(ה"צרת) ב תועידי ,רשטוק .י :ןייע .7
.51 'מע ,(ז"צרת-ו"צרת)


N. Zori, PEQ 84 (1952), pp. 114ff. :הושה יפרגופוטה יוהיזל .8
.123-120 'מע ,(ח"ישת) ה לארשי-ץרא ,רוד-ןיע ,יאלק .ז ןכו


תא ונימיב םג הבש ןועדג ברק לש יארקמה רואיתה םא רבדב המית ,אופא ,ןיא .9
-דליפו ,טייגניו דרוא סלרא'צ לרנג-רידגירב ןוגכ ,םילודג אבצ-ישנא לש םבל
:דחוימ ןויד וז המחלמל דחייש (A. P. Wavell), לוייו לשרמ
The Good Soldier, 1948.ורפסב "Night Attacks, Ancient and Modern"
.(סופדב) םיטפוש רפסב םינויע :ץבוקב ןידי .י לש ויתורעה םג הושה


:ןייע ,םירחא םימע לצאו לארשיב ,שיא 300 ונמש תויאבצ תודיחי לע .10
S. Tolkowsky, Gideon`s 300, JPOS 5 (1925), pp. 69ff.


העפשה קר אל הדעונ םידיפללש הדבועל יבל תמושת תא בסה ןידי .י 'פורפ .11
רשפא םתועצמאב .םילהוא-ינכוש םע המחלמב תישעמ תילכת םג אלא תיגולוכיספ
ךלמ ,לפנברושא לש ויטילבת רוריבב םידיעמש יפכ ,ביואה ילהוא תא תיצהל היה
יטבש לש םהילהוא םיתיצמה םיירושא םילייח וראות הלא םיטילבתב .רושא
.םיברעה


A. Boltze, Das Nachtgefecht (Ausbildung der :ןייע .12
Infanterie fur das Gefecht bei Dunkelheit im Bewegungs-krieg), 1936.


;ב"כשת ,ןמפיוק .י לש םיטפוש רפסל םהישוריפב דוחיב ןייע .13
G. F. Moore,1985. J. Gerstang 1931. K. Budde, 1897; C. F. Burney, 1920.


ןידי לש ותגשהכ ,םהמ עמתשמ וליאכ אוה וירבדב ישוקה .ל"נה ורפסב ןייע .14
טסכטל דוגינב - םהיכרב לע וערכש םילייחה אקווד ורחבנש ,(האבה הרעהב ןייע)
םא יכ שממ םיערוכב אל םירומא םירבדהש חינהל ןתינ לקנב םלוא .יארקמה
.םהיפ לא םימה תא םהידימ תחאב ולעה הביצי הסירק ךותש ,םיסרוקב


.12 'עה ,63 'מע ,ז"ישת ,ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ תליגמ ,ןידי .י :ןייע .15


.73 'מע ,(ז"טשת) כ תועידיב ךכ לע יתדמעו .16


ירחא חווט-יכורא הפידר תועסמ עוציב לש תואמגוד המכ תועודי םדק ימימ .17
,'אה רסאלפ-תלגת לש ועסמ אוה םהמ דחא .עבקה-בושי ילבחל וטשפש םידדונ יטבש
יטבש דגנ ,(ןועדג לש ונמזב בוריקב ,רמולכ ;ךרעל נ"הספל 1100) רושא ךלמ
רסאלפ-תלגת .רושאל ןוויכב תרפל רבעמ לא ירוסה רבדמה רפסמ וטשפש ,םימראה
תואמ לש קחרמ ,שימכרכ דע חוש-ץראמ ביואה תא סינהו "רבדמה" לא ךלהש ראפתמ
הברה תודיינל תודע יהוז ,הבש המזוגה ירבד ףא לע ."דחא םויב" ,םירטמוליק
וליאו ;םיניידמל המודב ,םילמג-יבכור ,ןוכנ-לא ויה םימראה .תואבצה ינש לש
רשוכ תא ריבגהש בכר-ליח ידי לע ךמתנ ,ןועדג לש הזל דוגינב ,רושא-אבצ
,ב"ישת ,םהיתונידמ תווהתהו םירהנ-םראב םימראה ,טמלמ .א :ןייעו .ותודיינ
.5 'מע


.מ לש וירמאמ :ןייע םירתאה יוהיז לש תוכבוסמה תויפרגופוטה תויעבה לע .18
;99-89 'מע ,(ז"שת) גי תועידי ,ל"נה ;(5 הרעה) ליעל םירכזנה ,רואנ
;90-85 'מע ,(ט"שת-ח"שת) די ,םש ,ןיביי .ש
N. Glueck, Explorations in Eastern Palestine IV, AASOR 25-28 (1951) pp. 215ff


תועצההו ,הלוחמ לבא ךרע ,א תיארקמ הידפולקיצנא ,םטשנויל .ש :ןייע .19
אוה תבט לש לבוקמה רותיאה ףא .יחרזמה ןדריה-רבעב םוקמה יוהיזל םש תואבומה
.תאבאט-ובא סאר םשב םויכ יורקה רוזאב ,ןדריה לש תיחרזמה הדגב


יל ועדונ ויפמש ,םימי םתואב קמעה תודש רמוש ,עלס לאיטלפ רמל הדומ ינא .20
.ולא םיטרפ


.הרב-תיב ךרע ,ב תיארקמ הידפולקיצנא ,הנוי-יבא .מ :ןייע .21


,ןייטיוג .ד .ש ;ךליאו 40 'מע ,(ה"צרת) ב תועידי ,רשטוק .י :ןייע .22
.88-86 'מע ,(ז"שת) גי תועידי


לש הימונופוטב עודי ,"ברוע-רוצ" םוקמה םשב ןושארה דוסיה ,"רוצ" םשה .23
קרע םויכ) היבוט-תיב תריב ,רוצ ריעה הושה ;יחרזמה ןדריה-רבע םורד
.ריצ-א תבר'חו ריצ-א ידאו תומשה ןכו ,(רימא-לא


,(סופדב) םיטפוש רפסב םינויע ץבוקב ,הז ןיינעל ויתורעהב ,ןידי .י .24
ןווכמ ותעדלו ,אמלעב הצילמ "ךדיב התע ענמלצו חבז ףכה" םילמב האור וניא
םיביואה ידי תא תורכל ,םירצמב דוחייב לבוקמ היהש ,יאבצה להונל הז בותכ
.וגרהנש


J. Garstang, Joshua-Judges, p. 390 :ןייע .25


םג התעו E. Nielsen, Shechem, 1955, p. 143, n. 1. :לשמ ךרד ןייע .26
,ל"נה ; 44-43 'מע ,(א"כשת) 152-151 דלומ ,ןועדגל הכולמה תעצה,ןמפיוק .י
.193-191 'מע םיטפוש רפסך"נתל תונשרפו םינויע ןכות