"זחא תולעמ"

ןידי לאגי 'פורפבייחמ אוה םלוא .הריקחל ןיינעמ אשונ אוה ,וילוחמ םוקיש החכוהל והיקזחל והיעשי ןתנש תואה
תולעמ ונייה ,תואה ןתינ וילעש ,ומצע ץפחה לש - היילאירה תניחבמ - תקיודמ הנבה לכ םדוק
,"זחא תולעמ" םילמב שי םולכ .זחא תולעמ לש ןביט המ איה הנושארה תינורקעה היעבה .זחא
ורקיעמו ,דבלב ינשמ היה הז שומישש וא ,םויה תועש תדידמל זחא הנבש ,דחוימ ןקתימל זמר
.רחא ךרוצל הנבנש ןיינב לש קלח אלא ,הז היה אל

ףא .זחא הנבש ,ןיינב לש תולעמב םירומא םירבדהש עבוק 'ז ח"ל היעשיל םיעבשה םוגרת
תעד ןכ אל .והיקזח לש ותיבב ויהש תוגרדמ ונייה ,וטושפכ בותכה תא ןיבה והיתתמ ןב ףסוי
.ותלועפ ךרד תאו והנבמ תא טרפמ אוה ןיא ךא ,שממ שמש ןועש הז היהש ,רבוסה י"שר

ןישועש ןיגולרוא ןיעכ ,םויה תועש םהב ןוחבל המחה דגנכ תויושע תוגרדמ ןימכ"
.(ןינמואה) "ןינימה

:תועדה יתש ןיב הרשפ ןיעמ אוהש שורפ הלעמ םיכלמב ק"דר

,"םויה תועש תעדל ,תנמוסמ ןבא התייה תולעמב"

.הלש הנבמה תא ריבסמ ק"דר ןיאש אלא

,םירמוא םהמו ,ןיינב לש קלחל הנווכה יכ ,םירבוס םהמ .םהיניב םיקולח םישדחה םינשרפה םג
ורוה דציכו תולעמה לש ןתלועפ ןפוא ריבסהל ףא וסינש ויה .שממ שמש ןועש ןה זחא תולעמ יכ
.בותכה תא תומלוה ןניא םהיתורבסה םלוא ,םויה תועש תא

שממ לש תולעמ ויה ןקתימב ?ותוא ראתמ בותכהש יפכ ,ןקתימ ותוא לש ויתולוגס ןה המ
:בותככ

תולעמב תולעמ רשע שמשה בשתו" .(אי 'כ ,ב"מ) "הדרי רשא תולעמב לצה תא"
.(ח ח"ל היעשי) "הדרי רשא

הלעת אלו" :וכ 'ז תומשב רמאנש ומכ ,"תולעמ" הלמה לש טושפה שורפה םג והז יכ ,ףיסונ
תודרויה תולעמה" :הימחנבו (טי 'י א"מ ) "אסכל תולעמ שש" :םיכלמבו ,"יחבזמ לע תולעמב
.דועו (וט 'ג הימחנ) "דוד ריעמ

.שממ לש הדירי ןקתימה יבג לע דרוי היה לצה יכ ,םיבותכה םתואמ םידמל ונא תפסונ הלוגס
:בותככ ,וב דרוי היה שמשה רוא םג אלא ,דבלב לצה אלו

.(ח ח"ל היעשי) "הדרי רשא תולעמב תולעמ רשע שמשה בשתו"

:רמאנ אי-י 'כ 'ב םיכלמב ליבקמה ארקמב

תוטנל לצל לקנ:והיקזח רמאיו ?תולעמ רשע בושי םא תולעמ רשע לצה ךלה"
"תולעמ רשע תינרחא לצה בושי יכ אל ,תולעמ רשע

לצה תייטנ .ותוכראתהב םגו לצה תורצקתהב םג ןקתמה יבג לע ןיחבהל היה רשפא יכ ,ןאכמ
:(ד 'ו) הימריב בותככ ברע תארקל ותוכראתה איה איה

."ברע יללצ וטני יכ ,םויה הנפ יכ"

:אוה לצה תייטנ ךופיה

."תינרחא לצה בושי יכ"

:רמא היקזח .תולעמ רשע לצה דרי רבכ היקזח לא היעשי רבידש העשב יכ ,םידמלמ םיבותכה
.תולעמ רשע דוע לש הדירי תורשפאמ םויה תועשש עמשמ "תולעמ רשע תוטנל לצל לקנ"

תמלוה הניא ןהמ תחא םושש אצמי רומאה לכ רואל תונושה תוירואיתהו תורבסהה תא קדובה
.יגולואיכראה אצממה ול דמע תוירואיתה וביזכהש םוקמב םלוא .םיבותכה ןכות תא

רומאה לכ םע דחא הנקב הלוע ותלועפש שמש ןועש לש תינבת הרומש ריהק לש ןואיזומב
.םדוקמ

תוטישל שדקומה (Sloley) ילולס לש ורקחמב 1930 תנשב המסרפתנ תינבת התוא לש התומד
.ןמזה תדידמל תויביטימירפה

.ברעמלו חרזמל תוגרדמ תודרוי ונממש חטשמ יושעה ןטק הנבמ וניה רומאה ןקתמה

ליטמ יחרזמה ריקה .יברעמה והצקב ןכו תוגרדמה לעמ ריק בצינ ןקתימה לש יחרזמה והצקב
דרוי ,עיקרה ימורמל שמשה תולע םע ,ןמזה תצורמב .תויחרזמה תוגרדמה לע ולצ תא רקובב
תועשב יכ דע רצקתמו הנותחתה לא הנוילעה הנושארה הגרדמה ןמ - וירחא שמשה רואו - לצה
.לילכ םלענ אוה םירהצה

לע הליחת .תויברעמה תוגרדמה לע ולצ תא יברעמה ריקה ךילשמ םירהצה תועשב לחה
.ךראתמו תוגרדמב אוה הלוע ברעה תארקלו הנותחתה

ריקה לא תודומצ הארנכ ויה ןהו דצ לכב תולעמ רשע ויה והיקזח-זחא לש ןקתמב יכ ,רבתסמ
לש הטישה התייה וז יכ ,דמלמ יגולואיכראה אצממה ןכש ,והשלכ ןינב לש ינופצה וא ימורדה
.םהה םימיב לארשיב תוגרדמ תיינב

דרי (ויתובקעב שמשה רואו) לצהשכ םירהצה תעשב והיקזח לא רביד איבנה יכ ,םירבדה םיארנ
תוכראתה היה יופצה יעבטה ךילהתהו ולוכ ראומ היה שמשה ןועש .תולעמ רשע חרזמב רבכ
תולעמ רשע שמשה בשתו" :בותכה דיעמ הז םוקמב .ברעמ דצבש תולעמה רשע לע לצה
."הדרי רשא תולעמב