הדוהי-ץראל בירחנס עסמ

רזמ .ב :תאמ

,"ארקמה ימיב לארשי ץרא לש תיאבצ הירוטסיה" :ךותמ
.םתושרבו ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהב (ךרוע) רוויל בקעי


ועיפשהש ,םילודג םיירוטסיה תוערואמ לש ןמיסב לארשי-ץרא הדמע נ"הספל 'חה האמה יהלשב
וז רחא וזב העינכה הרידאה רושא תכלממ .היסא-תמדקב םיינידמה םייחה לע תערכמ העפשה
ברעמ-ןופצב הילוטנאמו ,ברעמ-םורדב םירצמ דעו חרזמ ןופצב טרראמ ,תוקוחרו תובורק תוצרא
,לודגה תיחשמה תואבצ ינפב דומעל החוכב היה אל תויוכלמ תירב םוש .חרזמ-םורדב םליע דעו
םיחצונמ יתלב ,הכלהכ םידיוצמו םיעמשוממ ,העונתה יריהמ םישרפהו בכרה-ליח ,דבכה םנויז לע
איבנה ראית רושא אבצ לש הפונתה חוכ תא .םיזועמ ירצבמ לע רוצמב םיסונמו ,ברק-הדשב
: וירבדב והיעשי

;וילענ ךורש קתנ אלו ויצלח רוזא חתפנ אלו ,ןשיי אלו םוני אל ,וב לשוכ ןיאו ףייע ןיא..."
"...הפוסכ וילגלגו ובשחנ רצכ ויסוס תוסרפ ,תוכורד ויתותשק לכו םינונש ויצח רשא
.(ךליאו וכ ,ה 'שי)

תושובכה תוצראה תא דכלל ודקש ,רושא לש תימלועה הכלממה ינוב ,וישרויו 'גה רסאלפ תלגת
ןתכיפהו תוימואלה תוכולמה לש יתגרדהה ןלוטיב ידי לע תיטסילאירפמיאה םתוינידמ תא ססבלו
ינומה ולגהש ידי לע וגישה וז המישמ .עובק יאבצ יביטרטסינימדא רטשמל תונותנה תווחפל
תוכלמ םג הברח נ"הספל 722/1 תנשב .תוקחורמ תווחפב םורזיפו םהיתוצראמ םיסולכוא
ישנא ולטנ דוע ןכמ רחאל .תירושא הוחפל הכפהש ,לארשי תכלממ לש ןורחאה הדירש ,ןורמוש
הירוסב רשא תמח הבצייתה ושארבש ,נ"הספל 720 תנשב רושא דגנ דרמב קלח ןורמוש
לארשי ינב ינומה .ןורמושו קשמד יבשותו הזע ,היקיניפ ןופצב ףוחה-ירע ופרטצה הילאו ,הנוכיתה
ןורמוש-ץראב םירושאה ובישוה םמוקמבו ,רתוי תוקוחר תוצראלו (ןזוג) רובחה ירוזאל ולגוה
.ויתוזוחאבו לארשי ירעב ולחנתה רשא ,תורחא שוביכ תוצראמ םילוג

תויוכלמ קר ןוילכמו תירושא השילפמ ולצינ בירחנס לש וימי דעו רסאלפ-תלגת לש וימימ
שירוהש ,הדוהי ךלמ זחא לש ותוינידמ .הדוהי תוכלמ ןללכבו ,לארשי ץראבו הירוסב תוטעמ
ידי לע היתונכש לש רמה ןלרוגמ אוהש יאנת לכב טלמיהל תנווכמ התייה ,והיקזח ונבל התוא
דגנ ותרכנש תונושה תותירבל די תתל ילב ,םידבכ םיסמ םולשתו רושא ךלמ לש ותונוברב הרכה
,ותירב ילעבו תמח ךלמל די תתל זחא ןב והיקזח ןאימ נ"הספל 720 תנשב ףא .לודגה שבוכה
705-721) 'בה ןוגרס לש ותוכלמ ימיב םיניינעה תולשלתשה לבא .רושאל םינומא רמשו
הכבתסנ ןמזה-תצורמבו ,הדוהי לש תאז הנותמ תוינידממ היטסל חרכהב האיבה (נ"הספל
הדוהי ךלמ ךפה םימיה תוברבו ;לדגו ךלהש ,היביוא לש הנחמה ןיבו רושא ןיב םילותפנה ךבסב
.םירצמ דעו לבבמ וכשמנ היטוחש ,דרמ תעונת לש היללוחממ דחאל

תדחוימ בל תמושתל היואר .םינוש םייינוציחו םיימינפ םימרוג ולעפ וז תינידמ תוחתפתהב
ושטנש םינומהל טלקמ ,"לארשי תיראש"ל הדוהי התייה לארשי תוכלמ ןברוח ירחא יכ ,הדבועה
םגו לארשי-ץרא תמדא לעש תוירושאה תווחפב תילארשיה היסולכואל ןעשמו ,םהיתוזוחא תא
הרזחוה ןויצ רה לע שדקמה תיבל .רושא תכלממ לש םיקחורמה תוזוחמל וחדוהש ,םילוגל
תוכלמ תליחתב רבכ יכ דיעמ י"הד רפס .ולוכ םעה לש יתדה-ינחורה זכרמכ ותראפת תרטע
ואב וכלמל הנושארה הנשב חספה גחלו ,לילגל דע הדוהי ךלמ לש ותעפשה העיגה והיקזח
תאזכ התייה אל לארשי ךלמ דוד ןב המלש ימימ יכ" ,ץראה תוצק לכמ לגר-ילוע םילשוריל
תובישח תאז העונת הלביק הרהמב אל תוערואמה ףטשב ,םנמא .(וכ ,ל ב"הד) "םילשוריב
הגלפמה תא םילשוריב דואמ הקזיח יאדובו ,םעה בלב םיקומע םישרש התכיה איה לבא ,תינידמ
רשאכ ,השק ןויסנב הדוהי הדמעוה נ"הספל 714-711 תונשב .רושא דגנ המחלמב התצרש
,ידשכה ןדאלב ךדרמ קזחתה הבש ,לבבו ,שוכ ךלמ אכבש לש ונוטלש תחת תדחואמה ,םירצמ
ןיב קבאמה תודלותב שדח בלש ליחתה הזב .רושא לש םייברעמה ןוטלשה יחטשב הסיסת וררוע
יביוא לכל די הנתנו לפשו שוריפ לש הכורא הפוקת רחאל הקזחתהו הכלהש ,םירצמ ןיבו רושא
לש התכיפה .ןוגרס ידי לע דודשא תוכלמ השבכנ נ"הספל 711 תנשב .תיברעמה היסאב רושא
עורזה חוכב דגנתהל ןויסינ לכ לאל ומש םירצמ לחנ דע םירושאה תועסמו ,הווחפל דודשא
לש עובקה הביוא ,ןדאלב-ךדרממ אובת העושתהש הווקתה םג .ןוגרס תואבצ לש תורעתסהל
ןדאלב-ךדרמ לש ותחירבו לבבל ןוגרס לש םיחלצומה םייאבצה תועסמה רחאל הספא ,רושא
.(נ"הספל 709) וצראמ

תא גישהל אלא הל ראשנ אל הרואכלו ,התלודג אישל רושא תכלממ העיגה ןוגרס לש וימי ףוסב
לש הרחתמה ,םירצמ לש השוביכ :תימלועה הירפמיאה לש הסוסיבל תוישארה תורטמה יתש
לבא .וייאו ןוכיתה-םיה יפוחב םהיתובשומו םיקיניפה ירע לע תוטלתשההו ,ברעמ-םורדב רושא
לש ותוכלמ תליחתב היסא תמדק לכב הטשפתהש ,ירמה תעונתו ןוגרס לש הפוטחה ותתימ
בלבו רושא יביוא בלב אווש-תווקת וררועו תוכרעמה תא ושביש ,(נ"הספל 704-681) בירחנס
םע קבאיהל בירחנס ליחתה ותוכלמ תליחתב רבכ .הכלממה יבחר לכב םידבעושמה םימעה
אל תוברקב ויתוחלצה ףא לעו ;לבב לש הלרוג לע ,םימליעה ותירב-ילעב םעו ,ןדאלב-ךדרמ
,שוכ ךלמ ,אכבש חתפ ברעמ-םורדב .נ"הספל 689 תנשב אלא לבב לע אלמ ןוטלש גישה
,תונכשה תונידמה תא וביבס דכילו ,הערכהה תארקל םידממ תבר תיאבצו תיטמולפיד תוליעפב
לש התירב תולעב לע .םירצמ לע ,"ץוצרה הנקה תנעשמ" לע ןחטבב רושא לוע קורפל ופאשש
.הדוהיו ןולקשא ,ןודיצ תויוכלמ תעכ ונמנ םירצמ


רושא דגנ תוממוקתהה
ויטוחש ,רושא דגנ לודגה רשקב בושח דיקפת ומצע לע לוטיל והיקזחל רשוכ תעש התייה וז
הכיפה עצבל והיקזח חילצה בירחנס תבותכ יפל .םירצמ דעו ןוכיתה-םי יפוח דעו לבבמ וכשמנ
ילעבמ ,ןורקע ירש ;הדוהי לש יברעמה הלובגל רתויב הכומסה תיתשלפה הכולמה ,ןורקעב
םילבכב רוסא ,רושאל ןמאנה ,ידפ םכלמ תא וחלשו ריעה לע וטלתשה ,והיקזח לש ותירב
"הילובג תאו הזע דע םיתשלפ תא הכה" והיקזחש ארקמה ןמ ונא םידמל ןכ ומכ .םילשוריל
תולעב תרזעל שוחל התייה הדיתעש ,םירצמ םע םכסהב הדוהי ךלמ לעפ יאדוב .(ח ,חי ב"למ)
יבחרב יאבצ סויגו סמ יכרוצל ןיסולכואה דקפמ תא והיקזח ךרע הז ןמז-קרפב הארנכ .התירב
,ןועמש טבשל תובאה-ישאר תמישר תאבומ הז רוקמב .ךליאו חל ,'ד א"הדב רפוסמ וילעש ,בגנה
ררגמ םיבחרנ םיחטש ינפ לע םתוטשפתה אישל ועיגהו "בורל וצרפ" רשא ,הצחמל םידוונה
.(גמ 'ספ ,םש) ריעש רהו (הברעה לחנ) חלמה-איג דעו העראפ ידאוו העירש-א ידאו רוזאבש
תעשב ,ויבא זחא ידימ ושבכנש תוזוחמה בור תא הדוהיל והיקזח ריזחה ןמז-קרפ ותואב הארנכו
.םיתשלפה לשו לארשי תכלממ לש םתשילפ

תווחפב ותעפשה תא קזיחו םירפאב ונוטלש תא ביחרה והיקזח יכ הרעשהל םוקמ םג שי
הרישכה אוהו ,םילשורי לש הרוציב היה והשעמ רקיע םלוא .רושא תכלממ לש תוילארשיה
עלסב בצחש הלעתה ,קפס ילב ,אוה רתויב בושחה ולעפמ .רוצמ תעשב זוע-רצבמ שמשל
,"חולישה תבקנ" םשב העודיה הלעתה איה ,חולישה תכירב לא ,הריעה ןוחיג ןיעמ םימ תלבוהל
לע לקהלו המחלמ תעשב םירוצנל םימ תקפסהל ןקתוהש ,ללכושמ יעקרק-תת יסדנה לעפמ
הכירבה תא והיקזח ןיקתה היפלש ,כ,'כ ב"למב הרצקה העידיה דבלמ .םולש ןמזב םיבשותה
לע ,ךליאו ג ,בל ב"הדב רתוי טרופמ רואית ונא םיאצומ ,"הריעה םימה תא אביו" הלעתה תאו
יכלמ ואובי המל :רומאל ,ץראה ךותב ףטושה לחנה"ו ריעל ץוחמ רשא תונייעה ימימ תמיתס
תירבעה תבותכה תשמשמ הז יסדנה לעפמ עוציבל תפסונ תודע ."םיבר םימ ואצמו רושא
תמלשהו התביצח רבד לע תרפסמה ,חולישה תבותכ איה ,הרהנמה אצומ די לע עלסב הקוקחה
:הנבש והיקזח לע רפוסמ ןכ ומכ .הדובעה

השע םירעו ...המהבו המהב לכל (תוורוא) תוראו רהציו שוריתו ןגד ,האובתל תונכסמ"
.(טכ-חכ ,בל ב"הד) "דאמ בר שוכר םיהולא ול ןתנ יכ ,ברל רקבו ןאצ הנקמו ול

:רוצמה ברע םילשוריב הברה הנוכתה לע והיעשי תאובנב ונא םיאצומ תניינעמ העידי

רצבל םיתבה וצתתו ,םתרפס םילשורי יתב תאו הנותחתה הכרבה ימ תא וצבקתו"
.(אי-ט ,בכ 'שי) "הנשיה הכרבה ימל םיתומחה ןיב םתישע הוקמו ,המוחה

:ה ,בל ב"הדב םג רפוסמ הלא םישעמ לע

"דוד ריע יעיקב" הלאו ,זחא לש וימימ) הצורפה המוחה לכ תא ןביו (והיקזח) קזחתיו"
דוד ריע אולימה תא קזחיו ,תרחא(ה) המוחה הצוחלו תולדגמ(ה) לע לעיו (ט,בכ 'שיבש
."םינגמו ברל חלש שעיו

:םיבדנתמה-ליח ןוגרא לע רבודמ אבה קוספב

."םבבל לע רבדיו ריעה-רעש בוחר לא וילא וצבקיו ,םעה לע תומחלמ-ירש ןתיו"

םילשוריב והיקזח סניכש ,רזע ליחו רידס ליח ריכזמ בירחנס םג יכ ,הדבועה בל תמושתל היואר
אלו ,ירצמה בכרה-אבצ תרזעב הדוהי ךלמ חטב רקיעב לבא .ותריב תנגה תא קזחל הרטמב
:לע םהה םימיב איבנה והיעשי עירתה ידכב

...ומצע יכ םישרפ לעו בר יכ בכרב וחטביו ,ונעשי םיסוס לעו הרזעל םירצמ םידרויה"
.(ג ,אל םש) "חור אלו רשב םהיסוסו ,לא אלו םדא םירצמו

ןושארה בלשה תא םייסש רחאל ,תירושאה הכלממה לש החרזמל עסמ בירחנס ךרע 702 תנשב
.רושא ךלמ לש קפקופמ ןוחצינ היה ותאצותש ,לבבב המחלמה לש

םג התנמנ המעשו ,םירצמ לע הנעשנש ,רהנה-רבעב םיכלמה תירב השבגתנ רבכ הז ןמז קרפב
:רושא לוע תא הקרפ וזו ,הדוהי

.(ז ,חי ב"למ) "ודבע אלו רושא ךלמב (והיקזח) דרמיו"


הדוהיל בירחנס עסמ
לודגה יאבצה עסמה אוה ,ברעמה תוצרא לא ויתוליח שארב בירחנס אצי נ"הספל 701 תנשב
לע ןודיצ ךלמ טלמנ יקיניפה ףוחל בירחנס עיגה רשאכ .ךלמה-ירפוס טורטורפב וראית ותואש
,תיז-תיב ,הנטקה-ןודיצ :תוינודיצה ףוחה ירע תאו הבר-ןודיצ תא ירושאה שבוכל ריקפהו ושפנ
ךלמ ןודיצב הכולמה אסכ לע בישוה בירחנס .וכעו ביזכא ,(תיתשביה רוצ) וסוא ,בלחמ ,תפרצ
יכלמ לע ןכ ומכו ,לבגו דורא יכלמ לעו םינודיצה ירע לע דבכ סמ ליטה ,'בה לעבתא תא ,שדח
הנפ וכעמ .רושאל ענכיהל ורהימ רשא ,םודאו באומ ,ןומע ,(הכולמ תויהל הבשש) דודשא
לש ותורמל ןותנ אוהה ןמזב היהש ,ופי זוחמל עיגהו ,ראד תווחפ ךרד יאדוב ,המורד בירחנס
,ופי םירעה לש ןשוביכ תא שוריפב ריכזמ בירחנס .םיישארה תירבה ילעבמ דחא ,ןולקשא ךלמ
החונה ךרדב הארנכ ,המורד םדקתהו ,ןולקשא ךלמ אקדצ ירע ןלוכ ,רוזאו קרב-ינב ,ןוגד תיב
.תירושא-יטנאה תירבה י"ע וקעזוהש םירצמה תוליח לוממ בצייתהל ידכ ,דודשאל רתויב הרצקהו
,הביבק שוטנה רפכה תברקב ,ףאלש-א לת ,הארנכ ,הקתלא תודשב השטינ הלודגה הכרעמה
תחאה :הנבימ תואצויה תוקיתע םיכרד יתש לש תמוצ דיל ,הנביל החרזמ-הנופצ מ"ק העבראכ
םיאצומ הקתלא תמחלמ לש יח רואית .דוללו הלמרל הנופה היינשהו ,ןוגד תיבל ,הנופצ תכשמנה
:בירחנס תבותכב

ואוביו ,רופס ןיא ליח ,ויסוסו ויתובכרמו שוכ ךלמ יתשקלו םירצמ יכלמל (תירבה ילעב) וארקיו"
ברקה ךותב .הסובת םהל יתלחנהו םהב יתמחלנ ...ידגנ הכרעמ וכרע הקתלא הדשב .םתרזעל
."שוכ ךלמ לש בכרה ילעב תאו םהיכלמ ינב םע םיירצמה בכרה ילעב תא םייח ידי וספת

וז ,(ענקמ -לא תבר'ח) ןורקע תא שבכו הנמתו הקתלא רצבמה ירע תא בירחנס דכל ןכמ רחאל
.רושא דגנ תירבל הפרטצהו ,בירחנסל ןמאנה ,ידפ הכלמ תא והיקזח לש וידיב הריגסהש
תלפש םינפ לא וכרדב ךישמהו ,ריעה יבשות תא השק שינעה ,ןורקע ירשב םיטפש השע בירחנס
,הז ועסמב .רושא ךלמל הענכנ אל ןיידע רשא ,הדוהי תוכלמ לש םייברעמה היתוזוחמ לא ,הדוהי
,(טל ,וט עשוהי) הדוהי תלפש לש ינשה זוחמבש ,שיכל דע בירחנס עיגה ,ןברוחו סרה הוולמה
וטשפ םשמו ,ותדקפמ םוקמל בירחנס ךפה שיכל תא .הדכלו הקזחה רצבמה ריע לע רוצמ םש
תממש .ץראה לש הנגהה תכרעמ תא לילכ וסרהו ריע רחא ריע ושבכ ,הדוהיב רושא ידודג
.הדוהי תוכלמ לע הדבכ המולהמכ ואב הלא תונוסא - םיבורמ םיבשות תולגו םיבחרנ תוזוחמ
תוברוחב ולגתנש ,בירחנס יטילבתב אצמנ השוביכו שיכל לע םירושאה רוצמ לש טרופמ רואית
רושא תוסייג לש תורעתסהה ,רוצמה לש הקינכטה תא םיגדהל םהב שיו ,הונינב ךלמה תיב
,םיבשותה תולגו םייובשב תוירזכאה ישעמ ,ריעה ישארב השעש ךלמה טפשמ ,רצבמה שוביכו
בירחנס םכסמ ויתונורכיז רפסב .והנחמו ירושאה אבצה יווה תא ןכו ,ריעל ביבס םיעטמה תסירה
:רומאל הדוהיב ויתוסייג השעמ תא

לעו ,המוחה ירע ,תורוצבה וירע 46 לע ,ילועב וראוצ תא איבה אל רשא ,ידוהיה והיקזחל רשאו"
,ןהילע יתכפשש שובכ רפע תוללוס ידי לע ןתוא יתשבכו רוצמ יתמש ,ןתביבסב רשא הדשה-ירע
,לודגו ןטק ,שפנ 200,150 .תורהנמבו םיצרפב תורתחמב ,םילגר-ליח תורעתסהב ,םירכ תשגהב
יל ויהיו ןכותמ יתאצוה רפסמ ןיא דע רקבו ןאצ ,םילמג ,םירומח ,םידרפ ,םיסוס ,השיאו שיא
."ותכלממ ריע ,םילשורי ךותב בולכב רופצ ומכ יתרגס ותואו .ללשל

:יתשרומה הכימ איבנה ,היאר דע רייצמ הלפשה ירע ןברוח לש תרדוקו הליהבמ הנומת

תאמ ער דרי יכ ...םילשורי דע ימע רעש דע עגנ ,הדוהי דע האב יכ ,היתוכמ השונא יכ"
.(ךליאו ט ,א הכימ) "םילשורי רעשל 'ה

ןלוכ ,םלודעו השרמ ,ביזכא ,תג תשרומ ,שיכל תא ריכזמ אוה הערה העגפ ןהבש םירעה ןיבו
תא ןוכנ לא ,םיבחרנ תוזוחמ הדוהי לעמ ערקש בירחנס רפסמ ויתונורכיז רפסב .הדוהי תלפשב
דחא יכ וירבדמ רבתסמ ןכ ומכ .הזעו ןורקע ,דודשא :תשלפ תויוכלמל םפריצו ,הלפשה תוזוחמ
אבצה רקיעש דועב ,רפע תללוס ךפש ףאו ריעה לע רוצמ םשו םילשורי דע עיגה תוסייגה
ךלמל ענכיהל והיקזח ץלאנ ותקוצמב .הדוהי לש התירב תלעב ,ןולקשא שוביכל הנפוה ירושאה
30 ללכש ,דבכ סמ רושא ךלמל חלש והיקזחש ,ונא םידמל בירחנס לש ויתונורכיז רפסמ .רושא
ויתונב ןכו ,רקי ץעו ןש-יחותיפ םיפוצמ םיטיהר ,ךופ ,תורקי םינבא ,ףסכ רכיכ 800-ו בהז תורכיכ
סמה לעו והיקזח לש ותעינכ לע רפוסמ בירחנס לש תורחא תובותכב םג .תורשו םירש ,וישגליפו
ךלמ ידפ לש ורורחש םג וללכנ והיקזח לש העינכה יאנתב .הונינל וחלשל וילע לטוהש דבכה
רפוסמל הפי תונווכמ ,םיירושאה תורוקמה ןמ תובואשה ,וללה תועידיה לכ .רסאמה ןמ ןורקע
תא עבקו תורוצבה הדוהי ירע תא בירחנס דכל הז רוקמ יפל .חי ב"למב רפוסמל דוחייבו ,ארקמב
:והיקזח לש ותעינכ לע העידוהש ,השיכל בירחנסל תחלשמ והיקזח חלש ול רצב .שיכלב ובשומ

:בירחנס תבותכ יפל) ףסכ רככ תואמ שולש הדוהי ךלמ והיקזח לע רושא ךלמ םשיו"
."בהז רככ םישלשו (תואמ הנומש

תא ץציקו ,שדקמה תיבו ךלמה תיב תורצוא תא והיקזח קירה הזה לודגה םוכסה תא םלשל ידכ
.ותלודג ימיב והיקזח הפיצ רשא תונמואה תאו לכיהה תותלד


רושא אבצב הכמהו םילשורי לע רוצמה
וליאו .הכשמה לע דיעמ וניא ירושא רוקמ םושו ,המחלמה לש ןושארה בלשה םייתסנ הזב
האצותכש ,המחלמה לש ינשה בלשה לע וז תא וז תורתוס תועידי ורמתשנ ארקמבש תורוקמב
תא בשיל ידכש ,םירקוחה ןמ שי ;ןוילכמ הלצינ םילשוריו ץראה תא עתפל בירחנס בזע ונממ
701 תנשב דחאה :בירחנס לש םינוש תועסמ ינש ויהש וחינה ,םיבותכה תא שרפלו תוריתסה
תודועתב הזיחא הל ןיאש ,וז הרבס לבקל ןיא ךא .נ"הספל 689 וא 693 תנשב ינשהו נ"הספל
רוצמה תא ריבגה אלא ,והיקזח לש ותעינכב קפתסה אל בירחנס יכ ,םירבדה םיארנ .תוירושאה
חלשנש ,ירושאה סיגה ינפב ריעה ירעש תא חותפל והיקזח תא ץלאל הרטמב םילשורי לע
בירחנס לש וז הטלחה .רתויב ההובגה הגרדב אבצה-רש אוה ,ןתרתה לש ותושארב שיכלמ
אבצ דגנ תערכמ המחלמל תאצל םירצמה לש הברה הנוכתה לע העומשה תובקעב יאדווב האב
שוביכ תא םילשהל וירש לע בירחנס דקפ ןוכנ לא .הפוג סולינה-ץרא לע םייאל ליחתהש ,רושא
ןמ אלו .ירקיעה ביואה דגנ הכרעמב רושא אבצ לש ופרוע תא חיטבהל ידכ ,תוהש אלב םילשורי
רשא ,ףסונ ירושא סיג ,ןורמוש תוחפמ ,ןופצה ןמ זא עיגה ,םילשוריב הכובמה הברמל ,יכ ענמנה
,הדוהי תוכלמ לש ינופצה הלובגבש ,(לת-א םויה ,יעה הארנכ) תיעמ ,ןימינב ירע לע ףעיב רבע
.(בל-חכ ,י 'שי) םילשוריל ןופצמש בונ דע

אוה ,ןתרתה - רושא ירש תשולש ובצייתה ,הל ,זל-ב ,ול 'שי ; זל ,טי-זי ,חי ב"למב רפוסמה יפל
,דוד ריע לש ימורדה הצקב רמולכ ,הנוילעה הכירבה תלעתב - הקשברו ,סירס בר ,אבצה -שאר
ירש ,והיקזח יגיצנ תשולש ודמע םשארבש ,םילשוריב םירוצנה םע ןתמו אשמ להנל וליחתהו
הז ןתמו-אשמב היחה חורה ,הקשבר .ריכזמהו רפוסה ,תיבה לע רשא - םיישארה הכולמה
החפ דימעהל רושא ךלמ טילחהש םירוצנל עידוה ףאו ,םיאנת ילב העינכ שרד ,םירבדמה שארו
אל הנפ הקשבר .ירושא ןוטלש זוחמל הדוהי תא ךופהלו הכולמה תא לטבל רמולכ ,םילשוריב
רמולכ ,"תידוהי לודג לוק"ב ורמאנש םירבדב ,"המוחה לע רשא םעה" לא םג אלא ,דבלב םירשל
תויצניבורפב תימשרה ןושלה איה ,תימרא רבדל הדוהי ירש תשקבל העש אלו ,ץראה תפשב
םילשומ םע םג ןתמו אשמב םירושאה הב ושמתשהש ,תיטאמולפידה ןושלהו רושא לש תוימראה
,ךלמה לש ונימיל ץומא-ןב והיעשי איבנה דמע רוצמה לכ ךשמב .רהנה רבעב םיימרא יתלב
בלב תלחותו הווקת חיפהו ,רצה דיב ריעה תא ריגסהל אלו לארשי יהולאב חוטבל ודדוע
:םירוצנה

דוע יכ ;םירצמ ךרדב ךילע אשי והטמו הככי טבשב ,רושאמ ןויצ בשי ימע ארית לא"
ולועו ךמכש לעמ ולבס רוסי אוהה םויב היהו ...םתילבת לע יפאו ,םעז הלכו רעזמ טעמ
.(ךליאו דכ ,י 'שי) "...ךראוצ לעמ

,םיעיתפמה םישעמה דה עמשנ ,והיעשיל ידוהיה ףרגוירוטסיהה סחיימש ,האובנה ירבדמו
:ןכמ רחאל ושחרתהש
.יתוא רושא ךלמ ירענ ופדג רשא ,תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית לא :'ה רמא הכ"
'שי) "וצראב ברחב ויתלפהו וצרא לא בשו העומש עמשו חור (בירחנסב) וב ןתונ יננה
.(ז-ו ,זל

םחליהל ואצי םירצמהש העומשה םילשוריל העיגה רבכ רוצמה ןמזב יכ םירבדה םיארנ
ינפל ריעה ירעש תא חותפל אלש םבל תא הצמיאו םירוצנה תא הדדוע וז העומשו ,בירחנסב
.םירושאה

םש ףוחה לבחב תישארה הליסמל וכרדבו ,שיכלב והנחמ תא בירחנס שטנ רבכ םהה םימיב
ןופצמש ,(ח,טי ב"למ) הנבל איה ,הדוהי לש יברעמה הלובגב ורייתשנש םירצבמה דחא לע רוצמ
הטשפ העש התוא .ןירבוג תיבל ברעממש םילתה דחאב התוהזל שיש ,שיכלל ברעמ-ןופצמ וא
,המילשורי םיחילש בירחנס רגיש זא .רושאב המחלמל שוכ ךלמ הקהרת לש ותאצ לע העומשה
הייחד אלל ריגסהל םוטמיטלוא הארנכ וליכהש ,הדוהי ךלמ והיקזח לא (תורגא) םירפס םהידיבו
אל .אלמתת אל ותדוקפ םא ריעה תמרחהב בירחנס םייא םעפה .םירושאה דיב םילשורי תא
ךלמ שרפ דציכ ,יטמארד רואית רסומ רפוסהו ,והיקזח בלב הכובמ הלא םירפס וררוע ידכב
דיב והיעשי חלש העש התוא .םיבורכה בשוי לא ללפתהו 'ה ינפל בירחנס בתכ תא הדוהי
טפשמב תמייתסמה ,(הל-אכ ,זל 'שי ;דל-חכ ,טי ב"למ) תדדועמה האובנה רבד תא םיחילש
יארקמה רוקמב קספנ הזב ."ידבע דוד ןעמלו ינעמל ,העישוהל תאזה ריעה לע יתונגו" :ינייפואה
הרקמה לע ,הדוהיב החוורש ,הדגאה תאבומ םויסכ .תוערואמה תולשלתשה לע ףטושה רופיסה
תא עינכהל חילצהש ינפל ץראה תא בוזעיש בירחנסל םרגו ,ירושאה הנחמב הרקש אלפומה
.םירצמב םחלהלו םילשורי

,זל 'שי ;ול- הל ,טי ב"למב ורמתשנש ,הז ערואמ לע רצקה רופיסה לש תואחסונב הושה דצה
ךלמ בירחנס בשיו ,רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אצי הלילב :ןמקלדכ אוה ,אכ ,בל ב"הדו זל-ול
ומיכשיו שיא 185.000 רושא הנחמב ךאלמה הכיה תונושארה תואחסונה יתש יפל .וצראל רושא
דיגנו ליח רוביג לכ ךאלמה דיחכה תישילשה החסונה יפל וליאו ;םיתמ םירגפ םלוכ הנהו רקובב
וליאו ,םינפ תשובב וצראל בירחנס בש יכ תנייצמ תישילשה החסונה .רושא ךלמ הנחמב רשו
האב הלוכ השרפל םויסכ .הונינל בירחנס לש ותביש תרכזהב תוקפתסמ תורחאה םיתשה
ותיילע לעו ,םישדקמה דחאב םהיבא תא וחצרש ,בירחנס לש וינב ינש לע תירוטסיהה העידיה
ותאובנ תא תמאל ידכ ןוכנ לא ;נ"הספל 680-ב רושאב הכולמה אסכל בירחנס ןב ןודחרסא לש
לש האובנ התואב יכ ןייצל יואר .(ז ,זל 'שי) "וצראב ברחב ויתלפהו וצרא לא בשו" :והיעשי לש
בירחנס בזעש תוריהמל דיחי םרוגכו ,רושא הנחמב שחרתנש ,סנה לע רבד רמאנ אל והיעשי
.הקהרת אבצ אוב לע העומשה ןוכנ לא ,דבלב עמשש העומשה תרכזנ ץראה תא

ןיינעב ועצוהו ,רושא אבצ הכוהש הכמה יפוא לע והשלכ זמר ונל םיזמרמ םניא ארקמה תורוקמ
הנחמב רבד חלש םיהולאש הרבסה תא והיתתמ ןב ףסוי איבה רבכ .תונושמו תונוש תועצה הז
המכמ העודיה ,ובישה תלחמל הנווכהש ,ןיגייפ לש ותרבס איה תניינעמ .(ה ,א ,י תוינומדק)
םוחב הכורכ איהו ,אבצב םיתעל תטשפתמ התייהש ,תוקבדמה תולחמה תחאכ תוידכא תודועת
,(זי -זט ,י 'שי לע ןוגכ) ותרעשה קוזיחל והיעשי תואובנ לע םג ךמתסמ ןיגייפ ,ןכ לע רתי .הובג
םא יכ תישחומ שא וז התייה אל לבא ,רושא הנחמב תרעוב שא וחור יניעב הזוחה הארש רובסו
ךותמ תולעהל השקו ,דבלב תורעשה אלא ולא ןיא יכ וילאמ רבתסמ ךא .הלחמה לש תחדקה שא
.יממעה רופיסה לש ירוטסיהה וניערג והמ םיבותכה

לש יאבצה ועסמ לע ,(141 ,'ב רפס) סוטודורה לש וירבדב ףא ורמתשנ וז השרפ לש םידה
ןהכה ךלמה ,ןותס סייג סוטודורה לש ורופיס יפל .תירצמ הדגא ךותמ םיחוקלה ,םירצמל בירחנס
םיברעה ךלמ" בירחנס םע המחלמל וישנא תא ,(חתפ ירצמה לאה אוה) סוטסיפה שדקמב
םירבכע הלילב וטשפ ,םירצמ תואובמבש סנפחתל ןותס עיגהשכו .םירצמ לע אבש ,"םירושאהו
םיברו בירחנס ליח סנ תרחמל ;םיביואה לש קשנה-ילכ תא ומסרכו ומסרכו בירחנס הנחמ לע
ותבישב םייתסנש םירצמל בירחנס עסמ לש ירצמ חסונ לע יאדוב תדסוימ וז הדגא .ודבא םהמ
ךלמכו ןהככ עיפומה ,ןותס והימ הנממ ררבוה אל ,םנמא .וצראל רושא ךלמ לש תימואתפה
(סוטסייפה) חתפ לאה לש לודגה ןהכה לש וראות אלא יטרפ םש וניאש הרבסה ןכתתו ,םירצמ
בושח דיקפת אלימו ,ףומב חתפ לש לודגה ןהכה זא היה הקהרתש רבוסש ימ שי ןכלו ;ףומב
בירחנס גוסנ וינפמש ךלמה אוה הקהרתש רבוס והיתתמ-ןב ףסוי םג .רושא דגנ המחלמב
לצא רפוסמל שוכ ךלמ הקהרת לע ארקמב רפוסמה תא רשקש רשפא לבא ,םירצמ תואובממ
לש תימואתפה ותגיסנש ,הדבועה םצע .תויאדו תונקסמ ונממ קיסהל ןיא ןכלו ,ןותס לע סוטודורה
ידכב אלו ,קפסב תלטומ הנניא ,רודה ינב יניעב האילפ הררוע הדוהיו םירצמ תולובגמ בירחנס
.םיקוחר תורוד דע ועיגה וידהו ,םירצמהו םידוהיה ןוימדב תידגא שובל הז ערואמ שבל

םיתשלפה תויוכלמ דוחייבו ,היתונכש םגו ;הדוהי ץרא לע ןברוחו סרה ואיבה םירושאה תוסייג
לועב אובל ונב השנמ ץלאנ והיקזח תומ רחאל .היתולובגב וצצקו השק הב ועגפ ,ברעמבש
ערואמה לבא .הב קיזחהלו םירצמ תא שובכל החילצה ףאו ,התלודג אישב זא התייהש ,רושא
תוזוחמ ראשו ןורמוש לש ןלרוגמ הדוהיו םילשורי תא ליצה נ"הספל 701 תנשב לודגה ירוטסיהה
אל דוד תיב יכלמו ,תילאסאו הכולמכ םייקתהל הפיסוה הדוהי .תוירושא תווחפל וכפהש ,שוביכה
ידכ רשוכ תעשל תופצל ולדח אל ירושאה טילשל םיענכנ םתויהב םג .םילשוריב לושמל וקספ
וימיב .והישאי ךלמה ,השנמ לש ודכנ ימיב האב וז רשוכ תעש .םראווצ לעמ ולוע תא קורפל
םינויע ןכותל הרזח .היסא תמדקב ינידמ םרוג תגרדל התלעו רושא לש הנברוחמ הדוהי התנבנ
ך"נתל תונשרפו