רושאו לארשי תומחלמ

טמלמ .א

(ךרוע) רוויל בקעי ,"ארקמה ימיב לארשי ץרא לש תיאבצ הירוטסיה" :ךותמ
.םתושרבו ,ןוחטיבה דרשמ תאצוהבתירושאה הירפמיאה לש הייפוא
הדימב יוטיב הל ןתינש ,םלוע ןוטלש לש האידיא םלועמו זאמ הנניק רושא יטילש בלב
תירושאה הירפמיאה .נ"הספל תיעיבשה האמל דעו ינשה ףלאה יהלש זאמ תרבוגו תכלוה
הנוגראבו התמצעב הדחייתנ ,נ"הספל תיעיבשהו תינימשה תואמב ,התמצע איש ימיבש
לש ילאטוטה ןוגראל תודוה השבגתנו המק ,ןומדקה חרזמב הינפל ויהש תוירפמיאה לכמ
וראשנ תירושאה הירפמיאה תובחרתה םע .וזכרמב אבצהש ןוגרא ,תירושאה הכלממה
םירחא םירטשמ המכל המודב ;םתורסיק לש היסולכואה ברקב טועימ םמצע םירושאה
תיאבצ הלוצא לע היסא תמדק ימע ברקב םירושאה תטילש הססבתנ ,םלועה ימי ירבדב
תא יתילכת חרואב זכרל חילצה ירושאה ילאירפמיאה ןונגנמה .תיתכלממה תודיקפה לעו
לע ןגהל דעונ הז רידא אבצ .הרידא תיאבצ הנוכמ תמקה ךרוצל הכלממה לש הנואו החוכ
לע .םדבעשלו תוצראו םימע סומרל תחא הנועבו תעב ךא ,םיביוא ףקומה ,ירושאה טועימה
דוסי לע הבר תוריהבב דומעל ןתינ וקשנ-ילכו ירושאה אבצה לש ההובגה תינכטה המרה
םיראתמה םיטילבתה יפלאמ רתוי הבר הדימבו ,בתכב תודועתמ תודע :םיירושאה תורוקמה
םע דחי ,םירושאה לש הלועמה יגולונכטה רשוכה .ויתומחלמבו ויעסמב רושא אבצ תא
הלעמב -הנושארה תיאבצה המצעמל רושא תא ושע ,להנמה ןונכתלו ליעי ןוגראל ןורשכה
םירושאה וטקנ אל ,תחו םירצמ ןוגכ ,תורחא תוכלממל דוגינב .קיתעה חרזמה תוצרא ןיב
יוכיד יעצמא הנושארל וגיהנה םה ,אברדא .םישבכנה םימעה יפלכ תונלבוס לש סחי
םימעה חוכ תא ןיטולחל רובשל ודעונש ,הטיש ךרד ,תינומהה הילגהה ןוגכ ,םיירזכא
לאה םשב ושענ תוירזכאה ישעמו תיתד הלטציאב השבלוה םישוביכה תוואת .ושבכנש
.רתאו רתא לכב טולשל ,םירושאה תפקשה יפל ,יאכזה ,רושא

הירוס .ברעמ יפלכ הנושארבו-שארב התייה תירושאה הירפמיאה לש התוטשפתה תמגמ
הירפמיאל הלעמב-הנושאר תובישח ילעב ויה םורדמו ןופצמ הל םיכומסה ץראה-ילבחו
,תימורדה ףאו תינופצה ברעמ ,םירצממו הילוטנאמ רחסמה יכרד תמוצ ןאכ .תירושאה
הימטופוסמל דוגינב ,ןכ לע רתי .ילכלכ גושגש חיטבהל ידכ וב היה ןהילע ןוטלשהש םיכרד
.ןבאהו ץעה םה אלה ,רוציבו הינב-ילעפמל םיינויחה םירמוח הירוסב םייוצמ ,הפוג
םימשבו תרוטקו ,הנטקה היסאמ תכתמ לבקל היה ןתינ הירוסבש רחסה-יביתנ תועצמאב
םהיתוסייג תא םעפל םעפמ רושא יטילש וכילוה םא המית אופיא ןיא .ברע יאה יצחמ
ןופצ ןוויכמ הירוסב םנוטלש תא חיטבהל וסינ ףאו הירוס תונידמ תא ודבעיש ,תרפל רבעמ
.הזמ לארשי ץרא לעו הזמ סורואטה רוזא לע תורמ תלטה ידי לע ,םורד ןוויכמו


ברעמל םיירושאה תועסמה לש םתישאר
תיעישתה האמה עצמאב עריאש ,לארשיו רושא ןיב ןושארה עגמה ינפל םיבר תורוד
יטילש לש םשפנ תאשמ ,ןוכיתה-םי ףוחל רושא תואבצ ועיגה ,באחא ךלמה ימיב ,נ"הספל
קר םלוא .תרפל רבעמ לא םירושאה םיטשופ ג"יה האמב רבכ .אנד-תמדקמ הימטופוסמ
תואבצ ורדח (נ"הספל 1076 -1114) 'אה רסאלפ-תלגת לודגה ירושאה שבוכה לש ןימיב
:ויתובותכמ תחאב הז ךלמ רפסמ ךכו .יקיניפה ףוחה ירעל דעו ןונבלל דע רושא
יתעדג ,םילודגה םילאה ,רדאו ונא תיב ליבשב םיזרא תורוק ;יתכלה ןונבלה רהל"
לש סמ .יתשבכ הפקיה לכל רמע ץרא תא .יתרבע רמא ץראל .(רושאל םאשאו)
."...יתגלפה רמא ץראב דורא ריעה לש תוניפסב .יתלביק דורא ץראו ןודיצ-ץרא ,לבג-ץרא

-לבחב םירצמ תעפשה לש הלוטיבל האיבה תויקיניפה למנה-ירע לע םירושאה לש םתטישפ
ןומא-ןו תליגמ לש התודע תפלאמ וז הניחבמ .הז ןמז-קרפב יכה ואלב הטעמתנש ,הז ץרא
ףשוח רסאלפ תלגת ידי לע לבג לש הדובעיש .ןמז-קרפ ותואל שממ תסחייתמה ,תירצמה
דבלב תוטעמ םינש רשפא ,ירצמה חילשה לקתנ ובש לוזלזה סחיל עקרה תא תוריהב רתיב
לש רמה םלרוג לע ףלאמ טרפ אבומ ףא הליגמב .לבג ךלמ ,לעברכז לש ורצחב ,ןכמ רחאל
לש םתומ לע לבג ךלמ ול רפסמ ןומא-ןו לע המיא ליטהל ידכ .לבגב םימדוק םיירצמ םיחילש
ותמ יכ ,קפסל םוקמ ריאשמ אוה ןיאו ;םוקמב םתבשל הנש הרשע עבש ץקמ הלא םיחילש
לבג לש הדובעישב ,ריעב תכשוממ הכ הייהש רחאל ,םתומ רושק םאה .עבטה ךרדב אלש
תורוחס לע תרפסמה) ןומא-ןו תליגמ ןיב ןיפיקעב הקיז אוצמל ןתינ םוקמ לכמ ?רושאל
רושא ךלמש העידיב םג ,רסאלפ-תלגת תובותכ ןיבו (לבגל םירצממ איבהל וגהנש תונוש
תופסונ תודועת יתשב .םירצממ ואבוהש תורידנ תויח תורחא תויקיניפ םירעבו לבגב לביק
םא רורבב תעדל ןיא םלוא .הערפמ החנמכ רושא ךלמל ונתינ הלא תויחש שרופמב רמאנ
1056-1073) אלכלב רושא ונבל רשפא וא ומצע רסאלפ-תלגתל הלא תורוקמ סחייל ונילע
םירשק רושקל םירצמ דצמ ןויסנ לע יאדווב הדיעמ המצעשכל הדבועה םוקמ לכמ .(נ"הספל
לש התורמל םינפל ןותנ היהש רוזאב ,הלוע יאבצו ינידמ םרוגכ התע העיפומה ,רושא םע
.םירצמ
בוש המצמטצנ םיאבה תורודבו ,דבלב םייארע ברעמב הלא םיירושא םישוביכ ויה יכ ףא
ךרדה ירושאה םזילאירפמיאה ינפל ןאכ התוותוה ירה ,הלש הצרא תולובגב רושא תכלממ
לע בצינש ,ירקיעה יאבצה חוכה .ןוכיתה-םי ןיבל תרפה ןיבש ץראה-ילבח לע תוטלתשהל
יטבש ויה ,הנש םיתאמ ךשמל וישרויו רסאלפ-תלגת ימיב ברעמב תירושאה תוטלתשהה ךרד
-תלגת לש ועסמב םיקסועה םיירושאה תורוקמב הנושארה םעפב םירכזנ וללה .םימראה
רחא ותפידר ךשמהב .רהנה-ךרב תברקב תרפה תא הצח רשאכ ,תיעיברה ותנשב רסאלפ
רהנ-ךרבל תימורד ערתשמה ,רשב רה סכרב םהירעמ שש רסאלפ-תלגת שבכ הלא םיטבש
לא הגיסנ לש הקיטקט תטיקנ ידי לע םירושאה ינרופיצמ וקמח םימראה יטבש םלוא .תרפ
דגנ םייאבצ-תועסמ םעפל םעפמ ךורעלו רוזחל רושא ךלמ ץלאנ ךכיפל .רבדמה יבחרמ
:ותוכלמ ימי ףוסמ הדועתב רסאלפ-תלגת רפסמ ךכו .םימראה יטבש
תחא הנשב-(הירוס רמולכ) תח-ץראל םיימראה ומל'חאה (יטבש) ירחא 28-ה םעפב"
,תנע (ריעה דע) ,רמא ץראב רשא ,רומדת ריעה ,ןונבלה רה לגרמ ,יתרבע-םימעפ יתש
."הכמ םיתיכה ,(לבב=) שאינודרכ ץראב רשא ,קפר ריעה דעו ,חוש ץראב רשא
העידיה יהוז ."ןונבלה רה לגרמ" םימראב םחלנ רסאלפ-תלגתש רמאנב שי דחוימ ןיינע
יטבש לש םתואיצמ לע (נ"הספל א"יה האמה לש ןושארה עברה ןמ) רתויב המודקה
תורוקמב הז רוזאב םימראה םירכזנ ןכמ רחאל תורוד השולשכ .ןונבלה רוזאב םימראה
.דודו לואש לש םהיתומחלמל רשקב ארקמה
םולבל חוכ דוע ורצע אל 'אה רסאלפ-תלגת ירחא רושאב תוכלמה-סכ לכ ולעש םיכלמה
המויק םצע לע ףא ומייא התע .םירהנ-םראבו הירוסב םימראה יטבש לש םתוטשפתה תא
'בה יבררושא לש םהימיב רושא תכלממ העיגה הגרדמה לפשל .תירושאה הכלממה לש
.המלשו דוד לש םרוד ינב ,(נ"הספל 935-966) 'בה רסאלפ-תלגתו (נ"הספל 972-1012)
,תרפה לבח תא - הבוצ-םרא ךלמ רזעדדהל הארנכ הנווכהו - םרא ךלמ שבכ יבררושא ימיב
לש התחימצל םיחונה םיאנתה תא הרצי רושא יכלמ לש םתשלוח .שימכרכל תימורד
רתומ ,רחא דצמ .תרפה רבעל דע התוטשפתהלו המלשו דוד ימיב תילארשיה הירפמיאה
ותטילשו ,םינוא-רסוחב םירושאה ובצינ םלומש ,םימראה לע דוד לש ויתונוחצינש רעשל ילוא
.ירושאה חוכה לש תשדוחמ הילעל ןיפיקעב ואיבה ,הירוסב ונב תטילשו ותטילשו
'בה יררינדדא ףיקתה ונב ימיב דוחייבו ,(נ"הספל 912-932) 'בה ןדרושא לש םנוטלש ימיב
,יתרבחהו ילכלכה חטשב םינוקיתה דצב .רושא לש הנרק בוש התלע ,(נ"הספל 890-911)
רושא תכלממ לש היתודלות ךלהמ ליבשב תערכמ התייה ,הלאה םיכלמה ינש וזחא םהבש
יכרוצל הכלממה תוחוכ לש רבגומ סויג לע התתשוהש ,אבצה לש תיללכה היצזינגרואירה
יאבצה םרוגל ,םיטעמ תורוד ךשמב ,תשדחתמה תירושאה הירפמיאה תא הכפהו המחלמה
.היסא-תמדקב רתויב בושחה
לש תיעוצקמה ןושלב - "ןוכימ"ה ,קפס ילב ,היה םהימיב אבצה הנבמב שודיחה רקיע
- יררינדדא ימיב בכרה-ליח לש וקוזיח םע .תובכרמ יוביר י"ע ירושאה אבצה לש - ונימי
הליהת ליחנהש ץחמה-חוכ םק - 'אה רסאלפ תלגת אבצב דוע דבוכמ םוקמ ספתש ליח
םירושאה ובישחה זאמ .םיבחרנ םישוביכל עקרקה תא רישכהו ברקה-הדשב רושא אבצל
,תוסייגה יגוס ראש ינפל דימת תובותכב םירכזנ םהש הומתל ןיאו ,בכרה ידודג תא רתויב
.םרפסמב םהמ ולפנ םא ףא
שודיח ,ויתובותכב ומצע תודע יפ לע ,יררינדדא גיהנה רוצמ תוברק לש הקינכטה חטשב
."ימדוק ימיב ויה אל רשא יבל תמכחב ...םירע" רוצנה םוקמה ביבס םיקה אוה .בושח
,קומע ריפח ורפח ,םדצמ ,םירוצנה וליאו ;תוללוסו קייד תמקהב םילולכשל ,הארנכ ,הנווכה
.םימ והואלימש שיו
םילבבה לע םיעירכמ תונוחצינ ,םיקהש קזחה אבצה תרזעב ,יררינדדא לחנ םנמאו
-ילבח חופיס .היתולובג תא וביחרהו הכלממה םולש תא וחיטבהש תונוחצינ ,םימראהו
םיאנתה ורשכוה ךכו .ירושאה אבצל םיפסונ םדא תוחוכ קפיס רושאל םיבחרנ ץרא
.ברעמ דצל םירושאה לש תשדוחמה תורעתסהה תארקל
ןונבלה רה רבעל יאבצ-עסמ ךרע (נ"הספל 859-883) 'בה לפרצנרושאו דחא רוד רבע ךא
.הכלממה יביוא לע תטלחומ תורמ ליטהל ידכ תושדח תוטישב טקנ הז ךלמ .יקיניפה ףוחהו
תימעפ -דח החנמ תלבקב דוע קפתסה אל ,עבק-דובעש לש ףקות וישוביכל תתל תנמ לע
םיביצנ ידי לע הבגנש ,עובק יתנש-סמב םתוא בייח אלא ,וימדוקכ ,םיחצונמה םימעה ידימ
אוה .הקיתעה הירוטסיהב רתויב תוירזכאה תויומדה תחאכ ןיטינומ ואצי הז ךלמל .םיירושא
לע ,םכילשה םימעפו תודתי לע םעיקוה םימעפ ,םייובשה לע תוומ-ייוניע ליטהלמ עתרנ אל
.ץציק םהירביא תאו רויע םירחא םייובש לש םהיניע תא ;שאה ךות לא ,םפט
הירוסבש תויתח-ואינה תונידמה םוחתב ךרד ול וסלפב ,ןונבלה רהל עיגה לפרצנרושא
-ירע ןיב .ןוכיתה םי אוה ,"רמא ץרא לש לודגה םיה" דע ךישמה םשמו ,הנוכיתהו תינופצה
ףוחה ירע לש ןדובעש .דוראו לבג ,ןודיצ ,רוצ תורכזנ סמ ליטה ןהילעש יקיניפה ףוחה
הנושארה םעפב תילארשיה הכלממה תולובג לא רידאה ירושאה חוכה תא בריק יקיניפה
לש המויקל תודוה ,ןופצה תכלממל שממ לש הנכס הפקשנ אל העש יפל םלוא .היתודלותב
ינפב ךרדה תא המסחו םהה םימיב ידמל הנתיא התייהש ,קשמד לש תימראה הכלממה
המלש ימי זאמ הכלהו הקזחתנש ,קשמד-םרא םע תיאבצה תודדומתהה .ירושאה שבוכה
,לפרצנרושא לש ושרוי ימיב הליחתה ,הירוסב תוימראה תוכלממה "תרבג"ל התייהו
,ךומסתש לע הל ןיא ירמוע ןיבו לפרצנרושא ןיב רשי עגמ היהש הרבסה .'גה רסאנמלש
תיב" ץראכ תוירושאה תודועתב לארשי תוכלמ לש היוניכמ םג וז הרבסל היאר איבהל ןיאו
םירושאה ואב המעש ,ןופצה-תוכלמב תלשושה דסיימ לש ומש לע דיעמ ךא הז יוניכ ."ירמוע
תודועתב הנוכמ ךכו ;האבה תלשושה יכלמ לע ףא בסוה אוהו ,עגמב הנושארל םירושאה
."ירמע-ןב"כ אוהי םג תוירושא

ותמחלמ יכרדו רושא אבצ
הלוכ הכלממל הויש הז ךילהתו ,תירושאה המחלמה תנוכמ הללכתשנו הפיסוה םייתניב
,(נ"הספל 824-858) 'גה רסאנמלשו לפרצנרושא .תיאבצ הנידמ לש ןויבצ רתויו רתוי
יפכ ,םייתטישו םייתילכת המיחל-יחרוא וחתיפו תיאבצה הקינכטה תא חתפל ופיסוה
יכ ,הארנ .אוהה ןמזה ןמ םיבורמה םיטילבתה ןמ ןהו בתכבש תויודעה ןמ ןה ררבתמש
ומכ רידס םיריכש-ליח אלו ,יממע אבצה לש ובור בור ןיידע היה נ"הספל 'טה האמב
בצמ-ליחכ ראשנש ,ירושאה אבצה לש ויתורוש ואלמתנ הז םע .רתוי םירחואמ םינמזב
.םישבכנה םימעה ןמ םירז תוסייג י"ע ,תיגטרטסא תובישח תולעב ויהש תושובכ םירעב
תובכרמה רפסמ תא לידגה יכ ,בכרה-ליח לש ובכרה ןיינעב וליפא לפרצנרושא דיעמ ךכ
ןיחב תיבמ ןוגכ ,תושבכנה תויתחהו תוימראה תויוכלמה ןמ תודיחי ףוריצ י"ע תוירושאה
.תינופצה הירוסבש ןיתח ץראמו שימכרכמ ,םירהנ םרא רוזאבש ,ןדע תיבו
הז ליחלו ,רכינ לולכש ירושאה בכרה ליח לש ודויצו ונוגרא ללכתשנ לפרצנרושא ימיב לחה
םינקתמ תועצמאב הקזוח המצע הבכרמה .ךלמה לש תדחוימה ותגאד הנותנ התייה
וליאו - םירושיח השש ילעב ויהש ,הילגלג ןיידע םידיעמ תיסחיה התולק לע ךא ,םינוש
הבכרמה תווצש דועב .םירושיח הנומש הילגלגלשכ ,רתוי הדבכ התשענ רתוי רחואמ ןמזב
,הבכרמב ישילש שיא לפרצנרושא ימימ םיטילבתב עיפומ ירה ,דבלב םישנא ינש ןכל םדוק ללכ
תבכרמב ךלמה בשומ לע ןנוגמכ הליחת שמישש ,(תשקה) םחולהו בכרה דצב ,הניצ אשונ
(נ"הספל 'זה האמב) לפנברושא ימיב .םירחא בכר ילכב םג עיפוה כ"חא לבא ,דבלב ךלמה
תושרל .(ךלמה ידמצ ינשמ ןגמ-יאשונ הב ויהש ,ןאכמ) יעיבר שיא וליפא ךלמה תבכרמל ףסונ
סוסכ שמיש ישילשהו הילא ומתרנ םהמ םינש יכ רעשל שיו ;םיסוס השולש ודמע הבכרמ לכ
תויצרטסוליאב וליאו ,הבכרמה דצב ישילשה סוסה רהוד לפרצנרושא לש םיטילבתב .הפלחה
םיסוסה ןיב הז ירפסמ סחי .הבכרמל םימותרה םיסוסה דמצ קר הארנ 'גה רסאנמלש ימימ
המיתר יסוס ינש יאדול בורק) 1-4:ל נ"הספל 'טה האמה ףוסב רבכ ילוא הנתשנ בכרה-ילכו
בצמה היה ךכ םינפ לכ לעו .ןזוג ריעה ןמ הדועתמ םידמל ונאש יפכ ,(הפלחה-יסוס ינשו
.'גה רסאלפ תלגת ימיב
לש ודוסיב התיה לפרצנרושא ימיב םירושאה לש המחלמה חרואב תירקיעה הכיפהה םלוא
ןומיא השרד (תשק תועצמאב רתוי דועו תינח תועצמאב) סוסה לעמ המיחלה .םיבכור ליח
התייה יררה חטשב ףאו - הבר תודיינ ןוגכ ,םיבורמ םייטקט תונורתי םחולל הקינעה ךא ,בר
םיבכורה -ליח לש םייטקטה ויתונורתי .בכר-ליח לש וזמ רתוי הבר תודיינ םיבכור ליחל
ודימעהש ,"רהנה-רבע" תוצרא דגנ 'גה רסאנמלש לש המחלמה-תועסמב דחוימב ושגרוה
.רתוי תורחואמ הפוקתב קר םיסוס-יבכור תוגולפ
תעדונ תדחוימ תובישח .תיאבצה הקינכטה חטשב םג תולודג ולעפ רסאנמלשו לפרצנרושא
.רוצמה תוברק לש תוטיש חותיפל ,רקיעבו ,םג םא יכ ,םהלש רוציבה-תונמאל קר אל ןאכ
תופוקתל דע ןדוסיב ונתשנ אל רצבמ-ירע שוביכ יבגל םירושאה וגהנ ןהיפלש םיכרדה עברא
;םידחוימ םירישכמב תומוחה תעקבה (ב ;התבערהו ריע לע רגסה (א :רתויב תורחואמה
.תומוחה לע תורעתסהב ריעה שוביכ (ד ;(תולופמ תמירגו) תומוחל תחתמ הריתח (ג
זא וסנכוהש ,תושדח רוצמ-תונוכמ םיראתמ רסאנמלשו לפרצנרושא לש ונמזמ םיטילבתה
תוחתפתה יאישב ,םיאמורהו םינוויה לצא ףא .םירושאה ימי לכ ונתשנ אל ןתוהמבו שומישל
-לכשומ לוצינל ילוא טרפ ,םירושאה לצאכ דוסיה-תורוצ ןתוא ורזח ,םהלש רוצמה-תוקינכט
ןה וללה רוצמה תונוכמ .הברהב תוללכושמ תונוכמו המוחה רוקרקב הפונתה-חוכ לש רתוי
.המוחה תא םילייחה-תווצ רקרק םתועצמאבשו םילגלג יבג לע םיענומה ,םילודגה םירכה

איה ,ףאלח-לתב ולגתנש תודועתה ןמ דוחייב דומלל ןתינ רושא אבצ לש רשקה יתוריש לע
דחא רודכ תורחואמ הלא תודועת .רובחה רהנ לש ןוילעה וצורמ לע תנכושה הקיתעה ןזוג
תאו תוירושאה תווחפב ירושאה אבצה לש ובכרה תא תומיגדמ ןה .'גה רסנמלש לש ונמזל
םירודיסל םימוד ויה ןיעידומהו רשקה ירודיסש רבתסמ .ןילופורטמה םע ולש רשקה-יכרד
,ותנידמ יווצקל רושא ךלמ תודוקפ תא םיריבעמ ויה םידחוימ םירשק .סרפ תוכלמב וגהנש
םה .קשנו םיסוס ,ךרוצה יפל ,םיריבעמ (רשק ידיקפתב ושמישש) םידחוימ םיניצק ויה ןכו
םידחוימ אבצ תונחמ ףאו ,הדשה-ירע יאדוב ושמיש הלאכ - םייניב תונחתב םיפלחתמ ויה
יוניכ) "ךלמה-ךרד"ב ונחש אבצ-ידודג לע םיעמוש ונא .תוישארה םיכרדה ידיצל ומקוהש
יבחרב הרובחתה תשר לע חקפל היה םדיקפתמו ,(ארקמב ליבקמה םשה תא ריהבמ הז
אבצה לש המחלמה-תועסמ תעשב םחולה-אבצל תרובגתכ ושמיש ףא יאדוב םהו ,הנידמה
.ירושאה
התייהש ,םישנא הרשע תב תיאבצ הדיחיל דויצה תמישר אוה ןזוגמ ונימב דיחי יאבצ ךמסמ
הנומ וז המישר .הרשעה-בר וראותש דקפמ דמע השארב .רושא אבצב רתויב הנטקה הדיחיה
,(?תולא וא) תותינח 10 ,תוברח 10 ,תותשק 10 ,םירומח 2 ,םיסוס 4 ,הבכרמ 1 :הז רחא הזב
.םישבכ 10 ,הרפ 1 ,דב-תורוגח 10 ,רוע תורוגח 10 ,תונתוכ 10 ,תופשא 10 ,הזח ינוירש 10
.תחאכ םלה-קשנב המיחל-ישנאו םיתשק ויה הדיחיה ילייחש דומלל שי דויצה לש ובכרהמ
וז הדועת .(ןגמה -ינוירשל יללכה חונימב וללכנש ןכתיי) ברקה-יעבוק לש םרדעה הימתמ
ינש םיוולנ םילייחה תרשע לא .תודיחיב הקפסאהו הלבוהה תורייש ןוגרא תא םג הריהבמ
ןיינעמ .לכאמל םישבכה רשעו ,האמחו בלח תקפסהל תחא הרפו ,אשמ-תומהבכ ,םירומח
םידחא םיליגר יתלב םיווק יכ ןכתיי .דחא בכר-ילכב הדיוצ וז הנטק הדיחי וליפאש רתויב
תקחורמ הווחפב בצמ ליח ונינפלש ךכב היה םמעט ,וזכ הריעז הדיחי לש הדויצו השומיחב
.תדדובמו

רקרק-ברק
רתיבו החלצה רתיב ליעפהל היה לוכי ,'גה רסאנמלש ,לפרצנרושא לש ונבש הומתל ןיא
םללכבו - ויביוא דגנ תירושאה הכלממה לש הרידאה תיאבצה הנוכמה תא וימדוקמ הדמתה
ול הנק הברעמ תרפל רבעמ לא םיבורמה םייאבצה ויתועסמב ."רהנה-רבע"בש תונידמה
יוביר אקווד דיעמ הז תמועל .נ"הספל 'טה האמב רתויב לודגה שבוכה לש םש רסאנמלש
תונידמה לש יאבצהו ינידמה ןחוכ לע ןוכיתה-םיהו תרפה ןיבש תוצראל המחלמה-תועסמ
הירוסבו תרפה רוזאבש תונידמ לש תירבב רסאנמלש שגנתה הנושארב .הז ץרא לבחבש
תונידמ לש תופיקמ תותירב ודגנ ובצייתה ןתלפמ רחאל ךא ;("תינופצה תירבה") תינופצה
םע הנושארה תושגנתהה .("תימורדה תירבה") הל תימורדו הנוכיתה הירוסב וערתשהש
תועדונהו תובושחה תוכרעמה תחא איהו ,תמח-ץראב רקרק ריעה דיל התייה הלא תוצרא
.םדק ימיב רתויב
ומדקש רושא יכלמ תובקעב - ותאצב ,נ"הספל 853 תנשב הברעמ וינפ תא רסאנמלש םששכ
הירוסל עיגהש דע תניוזמ תודגנתהב לקתנ אלש טעמכ ,ותריב הונינמ לודג אבצ שארב - ול
ןמ סמה תא רסאנמלש לבקמ ,תרפה לש תיברעמה הדגה לעש ,רותפ ריעב .הנוכיתה
,הנהו .שימכרכ ךלממ הנושארה הרושבו ,הירוס-ןופצבש תויתחהו תוימראה תוכלממה
אבצה רצענ ,בלח-ץרא תענכה רחאל ,ןוכיתה-םי ףוחלו ןונבלה רבעל עסמה ךשמהב
12" לש הקזח תירב י"ע (הנשה התוא לש ץיקה יהלשב) רקרק ריעה תברקב ירושאה
תובישחה .ארקמה תורוקמ לש דדה-ןב אוה ,קשמד-םרא ךלמ רזעדדה תושארב "םיכלמ
-ילעבמ דחאכ באחא לש ותעפוהב איה לארשי תודלותב הז ערואמל תעדונה תדחוימה
.לארשי ךלמ םיירושא תורוקמב הנושארל רכזנ ןאכ .תירבה
העידיה דחוימב תפלאמ .םילגר-תוליחו ,םיבכור ףא ילואו ,בכר-תוליח וללכ תירבה תואבצ
תוחוכה הז ללכב וספתש םוקמה לעו תירבה יכלמ לש אבצה-בכרה לע תבותכב האבה
םרא ךלמ ,רזעדדה אבצ לש ופקיה עיגה תבותכב םיטרופמה םירפסמה יפל .םיילארשיה
יסוס וא הביכר-יסוס) "םישרפ" 1,200 ,תובכרמ 1,200-ל המישרה שארב רכזנה ,קשמד
םישרפ 700 ,תובכרמ 700 םע תמח ךלמ ינלחרא רכזנ וירחא .ילגר 20,000-ו (הבכרמ
10,000-ו תובכרמ 2000 ותיא ,ילארשיה באחא עיפומ ישילשה םוקמבו .ילגר 10,000-ו
ףא עיגמ וניא תירבה ילעב רתי לש אבצה לדוג .תירבה יגיהנמ תשולש םה הלא .ילגר
קרע תויקיניפה הכולמה-ירעל) םהמ םיינשל קר .ןאכ םיבוקנה םירפסמה רועישל בוריקב
תירבה-תוחוכ ונמ לכה-ךסב .תורופס תובכרמ קר הנמש אלא -בכר ליח ללכב היה (נאשו
-יבכור לש הביטחה דחוימ ןויצל היואר .ילגר 60,000-70,000-ו תובכרמ 4,000-ל בורק
200 ,רתויב םיריעזה תוסייגה תא .יברעה ובדנג דימעה רשא ,למג 1,000 התנמש ,םילמג
.יקיניפה ףוחה ירע ,נסאו דורא וצלח ,םילגר

,רומאכ וויהש ,לארשיו קשמד-םרא ,תמחל ףסונ ,ופתתשה ,רסאנמלש דגנ הדמעש ,תירבב
בוחר-ןב אשעב דוע רכזנ הלאל ףסונ .םיברעה יטבשו יקיניפה ףוחה-ירע ,תירבה "ריצ" תא
-לומ רוזאב הערתשהש ,בוחר-תיב םראל אלא ןומע ךלמל הנווכה ןיא הארנכו ,הנמאה-רהמ
הז ןיא ךכיפלו ,רקרק ריעל םורדמש םוחתב וערתשה תירבה ילעב לכ תוצרא .ןונבלה
היקיליק איה ,הוק התייה תירבה-תונבמ תחאש ,תחוור התייהש החנה יפכ ,רבתסמ
ריעה ,לבג אלא הניא וז ץרא לש הנוכנה התסריג יכ רשפא .הילוטנא חרזמ-םורדבש
ירצמ) םירצמ אלא הניא הירחא תרכזנה הכלממה וליאו ;יקיניפה ףוחבש תעדונה
הלחהש ,רושא דגנ תירבל די טישוהל תנינועמ התייה יאדוב וז הנורחא הכלממ.(תירושאב
םירצמ הרגיש ךכיפל .יקיניפה ףוחב דוחייבו ,היסאב םירצמ לש םיסרטניאה לע תמייאמ
תירבה-ילעב תודבא תא תרסומ תבותכה .בוט ןוצר לש הוחמכ ,ליח 1,000 לש ילגר דודג
לבא ;תבותכב העידי לכ ןיא םדגנכ דמעש ירושאה אבצה לש ופקיה לע .שיא 14,000 רפסמב
ויתוליח רפסמש תרמואה תירושא העידי הרמתשנ תוצראה ןתואל רתוי רחואמ עסמ יבגל
.שיא 120,000 היה רסאנמלש לש
יפכ - ותוכיאב םא יכ ותומכב אקווד ואל האטבתה ויבירי לע ירושאה אבצה לש ותונוילע
.תאולבב ולגתנש ,'בה רסנמלש לש ונומרא ירעשבש הזנורבה יטילבת דוחייב םידיעמש
יגוס טרופמ רואית םיראותמ ,רושא אבצ תרכהל בזכא-אל רוקמ םהש ,הלא םיטילבתב
םנוגרא לע ןכו םירושאה לש הקיטקטה יכרד לע םהמ דומלל ףא ןתינו םירושאה לש קשנה
תא םיטילבתה םיראתמ ראשה ןיב .ולש רזעה-יתוריש לשו ירושאה אבצה תונחמ לש
ירעמ תחא לש השוביכ רואית .רקרק ריעה תא ףאו תמח-ץראב רסאנמלש לש ויתומחלמ
תומוחל ךומס :אבה רדסה יפל ,הז רחא הזב םיכורעה קשנהו ליחה יגוס לע ונדימעמ תמח
המ ,תמדוקה הפוקתבש ולאמ רתוי תונטק ןהש ,(םירכ) רוצמה-תונוכמ תוארנ ריעה
,הפקתהה תוגולפ תודעוצ ןהירחא .העקבהה תולועפ תעשב ןתלעפה תוזירז תא ריבגמש
ךומס .בכרה-ליח הארנ ןהירחאמו ;םירכה תלועפ לע םיפחמה םיתשקמ דוחייב תובכרומה
תשבכנ םעפהש אלא ,ברק-ךרעמ ותוא םיאצומ ונא ינש הרקמב .םיבכורה-ידודג םיאב ול
דחא רדענ םירחא םירקמב .תומלוסב המוחל רבעמ לא קוניז ידי לע ,תורעתסה ךרדב ריעה
.םיחמר לש תוגולפ ירואת םה םירידנ .ןאכ םייונמה ליחה יגוסמ
-ליח ,הארנכ ,היה וידגנתמ לע ירושאה אבצה לש םיקהבומה םייטקטה תונורתיה דחא
הארנ דחא בכור .םידומצ םיבכור גוז ראותמ םירושאה םיטילבתב .חתופמה םיבכורה
,םנמא .םיסוסה ינש תגיהנ בגא ,והער וילע ןגמ העש התואו - םיצחו תשקב םחול אוהשכ
קיסהל ןיא לבא ;רוחאמ ,תובכרמל תוכומס םיבכורה-תוגולפ בורל תוארנ תאולב יטילבתב
תובכרמש ןכתי ירה יכ ,וללה ליחה יגוס ינש ןיב יטקטה רשקה ביט לע הזופח הנקסמ
םיארמה - םיטילבתה דוסי לע רבתסמ םלוא .םישרפ ידמצ י"ע וולנ םידבכנה ראשו ךלמה
ירמגל ורדענ אל הירוס תואבצב ףא יכ - הביכר-יסוס םג תמח ירעמ חקלנש ללשה ןיב
ירושאה רואיתה ןמ םג רבתסמש יפכ ,יסחי ןפואב טעומ היה םרפסמש אלא ,םיבכור-ידודג
ינשבש תוליחה ןיב בר ןוימד אוצמל רשפא תורחא תוניחב המכמ םג .רקרק-תכרעמ לש
אוה ,בגא) רקרק תכרעמ תא הארנה יפכ ראתמה ,הזנורבה יטילבתמ דחא יפ לע .םידדצה
תוננוגתה לש בצמב םירושאה תא ,לבוקמל דוגינב ,ונינפל גיצמ אוהש ןוויכ ,ונימב דיחי
שובלה ןוגכ - תואבצה ןיבש ןוימדה-יווק לע דומעל ןתינ ,(םירעתסמה םהיביוא ידודג ינפמ
.בכרה דוחייבו ,ברקה רוגחו
ןיידע ,םנמא .ילארשיה אבצה טלוב םוקמ ספת רקרק-תכרעמב ומחלנש תוחוכה-ךרעמב
.רתוי םירחואמ םינמזב קר לארשיב גהנוהש ,דחוימ םיבכור-ליח באחא אבצב רסח
וללה ;םירשקכ םישמשמ ויהש םידדוב םיבכורב אלו - תיאבצ הביטחב םירומא םירבדה
לש ברה ןרפסמ עיתפמ תאז תמועל .(ט קרפ ב"למ) אוהיו באחא אבצב ןבומכ םייוצמ ויה
,קשנל ויפתושמ דחא לכ דימעהש הלא לע קר אל הלע רשאו ,לארשי ךלמ דימעהש תובכרמה
לש תיאבצה התמצע לע הנמאנ תודע הדיעמ וז הדבוע .דחי םלוכ ודימעהש הלא לע ףא אלא
חותיפל הבורמ תובישח לארשיב העדונ המלש ימי זאמ .באחא ימיב תילארשיה הכלממה
הלש בכרה ליח לעש ,ןופצה תכלממל רקיעב השוריב הרבע וז תיאבצ תרוסמו ,בכרה-ליח
ינבאמ תחא היה בכרה-ירע לש ןלולכשו ןרוציב יכ רעשל שי .תויונמדזה המכב ארקמה דיעמ
.(טל ,בכ א"למ) ןרפסמ תא לידגהל םג דקש הארנכש ,באחא לש תיאבצה תוינידמב הניפה
-תוורוא תאש הלעמה ,ודיגמ לש תשדוחמ תיגולואיכרא הקידבמ ונל היוצמ ךכל הבושח תודע
לע דומעל ידכ .המלש ימיל אלו ,באחא לש ונמזל סחיל שי םוקמב ופשחנש תועדונה םיסוסה
ותוושהל יד רקרק ברקב באחא תושרל ודמעש תובכרמה 2000 לש רפסמה תועמשמ
האמל ודעונש ,םיסוס 450-ל תוורוא ותעשב ופשחנ םוקמב .ודיגמב הלגתנש אצממל
בכר 150 לש הדיחיל וא ,תחא הבכרמל םיסוס 5 דע 4-ל וקקזנש חיננ םא ,בוריקב תובכרמ
ללכ תא םיגציימ ודיגמב םייוליגה םנמא םא .1:3 היה םיסוסה ןיב ירפסמה סחיה םא
תא דימעהל ידכ הגוסמ בכר ירע 20 דע 15-ל קקזנ באחאש ירה ,םוקמב ויהש תוורואה
.רקרקב םחלנ ובש בכרה אבצ
תובכרמ 2000 לש לודגה רפסמה ןיא םהה םימיב לארשי לש תיאבצה התמצע לכ םע
ילעב ןיב קר אל ,ול המוד ןיא ןכאו .הלקנ לע רבתסמ באחאל תסחיימ תירושאה תבותכהש
.רתוי רחואמ ןמזב לארשי-ץראו הירוס תונידמ ברקב ףא אלא רקרקב ומחלנש תירבה
רבעו לארשי-ץראב תונידמ לש תיאבצ תירב לש שאר השעמל היה באחאש חינהל שי ךכיפל
.רקרק תכרעמב לארשי אבצב וללכנ ןהיתוליחש ,יחרזמה ןדריה
.םייארקמה תורוקמב ךמס אוצמל ןתינ באחא אבצב הדוהי תכלממ לש התופתתשהל
םג ףתתשמ ,רקרק תכרעמ רחאל תחא הנש ,דעלג-תומרב םימראה דגנ לארשי תמחלמב
ינומכ" :באחאל טפשוהי ירבדמ הלועש יפכ ,בכר-ליחב ןהו םילגר-ליחב ןה ,הדוהי אבצ
ןומדקה חרזמה ןמ תונמאה יספט ךותמ .(ד ,בכ א"למ) "ךיסוסכ יסוסכ ,ךמעכ ימעכ ,ךומכ
תירב איה) תיטטירפה תירבב ןה םיירקיעה םיאנתה ןמ איה יאבצ עויס תשגהש םידמל ונא
דמלמ טפשוהיו באחא ימי לע יארקמה רואיתה ןכאו .תילאסאווה תירבב ןהו (םיווש ןיב
ףא וז .(המ ,בכ א"למ םג הוושהו) תירב לע םיתתשומ זא ויה הדוהיו לארשי יסחיש רורבב
,ח ב"למ) הדוהי ךלמ םרוהיל (ירמוע תב וא) באחא תב הילתע לש היאושינ ידי לע הקזוח
רקרק תכרעמב באחאל טפשוהי לש יאבצ עויס .רקרק תכרעמ ינפל תובר םינש וכרענש ,(חי
ןיב תירב וז התייהש חיננ םא ןיב ,םהיניב ותרכש תינידמה תירבה יבויחמ ,אופיא ,היה
.לארשיל הרורג הכלממ התייה הדוהיש חיננ םא ןיבו םיווש
רעשל בורק ךא ,באחא אבצב תופסונ תונידמ לש ןתופתתשה לע ןיכומיס ונידיב ןיא םנמא
הדוהילו לארשיל זא תופופכ ויה תונידמ המכש הדבועה רואל דוחייב וז ןיעמ הרעשה
הדימב ,בכר-ליחב םא ןיבו םילגר-ליחב םא ןיב ,יאבצ עויס תשגהב ךכמ האצותכ ובייחתנו
ןמזב לארשיל הפופכ התייה באומש רבתסמ ארקמה תורוקממ .ןתושרב יוצמ היהש
;חמ ,בכ א"למ) םודא ונמנ הדוהי לש היתורורג לע וליאו ,(ה ,ג ;א ,א ב"למ) רקרק תכרעמ
יכ ןכתייש תורחא תונידמ .(אי ,זי ב"הד ;בכ ,ח ב"למ) תשלפמ םיקלחו (בכ-כ ,ח ב"למ
תמישרב רדענ המוקמו תירבב לארשיב הרושק התייהש ,רוצ ןה באחא לא וולנ ןהיתואבצ
הדועתב (ליעל רומאכ) תרכזנ הניא הארנה לככש ,ןומעו ,רקרקב ומחלנש תירבה ילעב
.רקרק תמחלמ לע תירושאה
תונוש תוימרא תונידמ לש תוליח ללכ ,רקרקב םחלנש ,קשמד-םרא ךלמ ,רזעדדה אבצ םג
תינידמ הכפהממ האצותכ יאבצה דוחיאה אב ןאכ םנמא .ינופצה ןדריה-רבעבו הירוסבש
תונידמה לש ןתואמצע הלטב היתובקעבשו רקרק ברק ברע רזעדדה ךרעש ,הפיקמ
המודב ,םלוא .וינכשל באחא ןיבש םיינידמה םיסחיה תכרעמ איה הנוש .ונוטלשל תופופכה
המוד .קשמד-םראל המורד תוצראב רתויב בושחה טילשה באחא היה ,הירוסב רזעדדהל
תירושאה תבותכב ודבל באחא רכזנ הז רוזאב ינומגהה דמעמה לעב טילש תרותבש אופיא
רזעדדה ודמע םשארבש ,םיינידמה םישוגה ינש ןיב .ןדריה-רבעו לארשי-ץרא תואבצ שארכ
-לומו ןונבלה תעקב רוזא לע טלשש ,בוחר-ןב אשעב תולת-יא לש דמעמ לע רמש ,באחאו
רשקב דוע תורכזנ ןניא ךכיפלו קשמד םרא תכלממב הרהמב יאדווב ועלבנ ולא .ןונבלה
.רתוי רחואמ ןמזב וכרענש ןונבלה רוזאל רסאנמלש לש ויתועסמל
תוגלפתה םע ופלחש רהוזה ימי תא תמיוסמ הדימב הבישהש ,באחא לש תיאבצה ותוינידמ
לע קשמד-םרא םע םחלנש תוכשוממה תומחלמב יניצר ןחבמב הדמע ,תילארשיה הכלממה
ונאשמ .תימורדה הירוסבו ןדריה-רבעו לארשי-ץרא לש םיינופצה םירוזאב הינומגהה
,הרואכל ,ההימתמ ,לארשי ינבו םימראה ןיב םיידימתה םיכוסכסה לע ונתעד םינתונ
אוה) דדה-ןב לע באחא לש ונוחצנ .נ"הספל 853 תנשב םימעה ינש ותרכש תיאבצה תירבה
ינש ןיב תיאבצה תירבל םדוקש הנשב ,קפוא תכרעמב (םיירושאה תורוקמבש רזעדדה
המכ לע לבוקמכ) םראב לארשי לש תולת וזיא י"ע וז תירב ריבסהל ןיאש דמלמ ,םיכלמה
דגנ תנווכמה תירבה לש םימזויה דחא היה באחאש תעדה לע לבקתמ ,אברדא ;(םירקוח
יוארכ ךירעהש ,לארשי ךלמ לש תואר הקיחרמה תיטילופה ותנובת לע דיעמ הז רבדו ,רושא
תא ריכזמ ארקמה ןיאש לע הומתל קר שי .תירושאה הנכסה חכונ העשה תרמוח תא
הלרוג תא עבק ילואש ,באחא ימיב תינידמ הניחבמ רתויב בושחה ערואמה ,רקרק תמחלמ
רקרק תכרעמ לש היתואצותש ,םוכיסב ,ןייצל יאדכ .הנש האממ רתויל לארשי תכלממ לש
תוראפתהה ירבדל דוגינב .תירבה-ילעב לש תפתושמה הלועפה תא המ-ןמזל תוחפל וקידצה
ברק .אבש תמועלכ וצראל בושל ,הארנכ ,ץלאנ ,לוכיבכ לחנש לודג ןוחצינ לע רסאנמלש לש
קחרה לארשי אבצ םחלנ ןהבש ,ונל תועודיה ולאמ תוטעמה תוכרעמה תחא אוה רקרק
א"הד) המלשו דוד לש חווטה יכורא םהיתועסמ ןה תורחאה .(תינופצה הירוסב) וצראמ
.תמח ץראל וכילוה םה ףאש ,והיזוע לשו (ג ,ח ב"הד ;ג,חי

רקרק תכרעמ רחאל קשמד-םרא דגנ םיירושאה תועסמה
תירבב שדחמ לקתנו ,הירוסל בושו בוש תאצל רסאנמלש היה ךירצ רתוי רחואמ ןמזב
841 תנש לש הכרעמל טרפו ,נ"הספל 841-ו 845 ,848 ,849 תונשב "םיכלמה 12" לש תיאבצ
הלטנ לארשי םא תעדל ןיא םלוא .םירושאה דגנ ןחבמב החלצהב הירוס יכלמ תירב הדמע
קיסהל ןיא םיירושאה םילאנאב לארשי לש המש רדעהמ .רושא דגנ הלא תותירבב קלח
('חרוכמ תילונומה תלטסאל טרפ) םייטסילאנאה תורוקמהש רחאמ ןאכל וא ןאכל הנקסמ
םא ףא ,םינפ לכ לע .רקרק תכרעמ רואיתב וליפא ילארשיה באחא תא םיריכזמ םניא
תנשב באחא תומו דעלג תומר תלפמ ירחאש חינהל ןיא הלא תותירבב הפתתשה לארשי
.םירכינ אבצ תוחוכ הירוסל רגשל חוכ הרצא נ"הספל 852
- םהישרויל הדמע אל ,דדה-ןבו באחא םיביריה ינש םתעשב וחיכוהש ,תינידמה הנובתה
הלאל תומוד תוביסנב ואצמנשכ ,םינש הרשע-םיתש רובעכ - לאזחו אוהי ,ןוטלשה יספות
לקתנ אל ,נ"הספל 841 תנשב הנוכיתה הירוסל ועסמב ,רסאנמלש .נ"הספל 853 תנש לש
םידרופמ םימעה ינש תא אצמ אוה ךפיהל .לארשיו םרא לש תקצומ תיזחב דוע
,םירושאה תוליחמ הברה הלבס ירה ,השבכנ אל םג םא ,קשמד םרא .םהיניב םיכסכוסמו
לש עסמב ןידה אוה .היתוביבסבש םימרכה תא ףא ובירחהו שממ קשמד ירעשל דע ועיגהש
הנכסה ינפמ םירושאב עייתסהל שקיב יאדווש - לארשי ךלמ וליאו .נ"הספל 838 תנש
לש ותונובירב ריכהל תויקיניפה ףוחה-ירע ומכ ,נ"הספל 841 תנשב רהימ - תימראה
הבש ,רושא ךלמ לש "הרוחשה (קסילבוא) הריח"ה ןמ ונא םידמל ךכ לע .רסאנמלש
סמ םיאיבמ םהשכ ותחלשמו אוהי ,רושא ךלמל סמ תולעמ תוחלשמ ראש ןיב ,םיראותמ
:אוהי לש תחלשמה לש רואיתה לעמש תבותכה ןושל וזו .רסאנמלשל דבכ
טיברש ,לידב ,בהז-יילד ,בהז-עיבג ,בהז-תרעק ,בהז-לפס ,בהז ,ףסכ :ירמע-ןב אוהי תחנמ"
".ונממ יתלביק-ץע יושע ...ו ךלמל
;םילארשי םג בשוימה רוזא לא וימעפ תא םשש רושא יכלמ ןיב ןושארה היה רסאנמלש
וירבדכ ,בירחהו ןרוחה ירהל דע רושא ךלמ עיגה נ"הספל 841 תנשב קשמד-ץראל ועסמב
החפיס ןכל םדוק רבכש םירע ,ןדריה-רבע לש םיינופצה תולילגב רופס-ןיא םירע ,ותבותכב
םושמ היה תילארשיה תובשייתהה םוחת לא וז הרידחב .לארשי ידימ קשמד םרא תוכלמ
לבא .'גה רסאלפ תלגת ימיב הנש האמ רובעכ ולקשמ דבוכ לכב שגרוהש תונכס רשבמ תוא
תא ךירדהל הפיסוה אל טעמכ הז ןמז קרפבש ,תירושאה הכלממה לש הנרק הדרי העש יפל
הירפמיאה לש הנויפרמ האצותכ ,הז תמועל .לארשי-ץראו הירוס תויוכלמ לש ןתחונמ
יארקמה רפוסה ראתמ ןכל .לארשי תוכלמ לע קשמד םרא לש ץחלה רבגו ךלה ,תירושאה
,ןוכנ לא ,אוה ןווכמהו - (ה ,גי ב"למ) םרא דובעשמ םליצהש "עישומ" לארשיל ול םק וליאכ
805 תנשב ,הירוסל ויתועסמ תא שדיחש ,(נ"הספל 783-810) רושא ךלמ 'גה יררינדדאל
ץלחיהל לארשי הלכי ךכ ידי לעו ,קשמד תוכלמ תא תחצינ הכמ תוכהל חילצהו ,נ"הספל
- וצראו ;רושא תונובירב ריכהל לארשי ךלמ זחאוהי ,הארנכ ,רהימ םנמאו .םרא די תחתמ
תונותנה ,תונכשה תונידמה ראש דצב יררינדדא לש ותבותכב תרכזנ - "ירמוע ץרא"
.רושא ךלמ לש ותורמל
-ברעמב תונוחצינה ירפמ תונהיל וקיפסה אל 'גה יררינדדא ירחא ומקש רושא יכלמ םלוא
ואב אל ןכ לעו .רושאל הנממ הפקשנש הנכסהו ,טררא תכלממ לש התוקזחתה תמחמ תאזו
תכלממב עוגפל ויה םייושעש ,םיפסונ םיירושא תועסמ 'גה יררינדדא לש ועסמ ירחא
,ידיחי עסמ לע קר 'חה האמה לש הנושארה תיצחמב ונא םיעדוי קשמד דגנ ףאו .לארשי
םימינופאה-תמישרמ קר וילע עדונש ,נ"הספל 773 תנשמ 'דה רסאנמלש לש ועסמ אוה
,לארשי-ץרא לש םינופצה היתולובגמ תימראה הנכסה הקלוסש רחאל .תירושאה
דוד זאמ התומכ לארשיל התייה אלש תשדוחמ המצעב המצעתנו לארשי תכלממ הששואתנ
-ץרא לעו קשמד-םרא לע ותורמ תא 'בה םעברי התע ליטמ ןכ המלשו דוד ומכו ;המלשו
הכשמנש ,לארשי תכלממ לש החירפהו תוקזחתהה תפוקת לבא .(חכ ,הכ ,די ב"למ) תמח
וז הרעס .הרעסה ינפל טקשה תעשל התמד ,'בה םעברי ימיב תואיגל העיגהו םינש לבויכ
.'גה רסאלפ-תלגת לש ותעפוה םע אובל הרחיא אל

לארשי-ץראלו הירוסל 'גה רסאלפ-תלגת לש ויתועסמ תישאר
שדח בלש ליחתמ הכולמה-אסכ לע (נ"הספל 727 -745) 'גה רסאלפ-תלגת לש ותיילע םע
,הירוטסיהבש םילועמה םינגראמה דחא היהש ,הז לודג שבוכ .ןומדקה חרזמה תודלותב
ריכזנ .היסא-תמדקב תונידמה בור לע הטלתשהש ,הרידא תימלוע המצעמל רושא תא ךפה
םימע לש םהייחב הכפהמל ואיבה רשאו ,חתיפש םיינידמה םירדסהה ןמ םיינש קר ןאכ
תוחצונמה תומואה ינבמ םיבשות תילגה - דחאה רדסהה :לארשי-םע לש םהיניבו םימלש
ןתואב תוירושא תווחפ דוסיי - רחאה רדסההו ;תוקחורמ תוצראל הטיש ךרד םהינומהב
,וישרויל תפומ רושא ךלמ שמיש ןהבש - דחי םג ולאה תוטישה יתש תלעפה ידי לע .תוצרא
רסאלפ-תלגת שקיב - תירושאה הכלממה תוסירה לע כ"חא המקש לבב תכלממל ףאו
.םישבכנה םימעה דצמ תוממוקתה לש תורשפא לכ עונמל
ארקמהש יפכ ,לופ וא) רסאלפ-תלגת חתפ (נ"הספל 743) ןוטלשל ותיילע רחאל םייתנשכ
ךליאו זאמ .ברעמל םייאבצה ויתועסמב (לבב ךלמכ ודמעמב ארקנש יוניכב ,ול ארוק םג
.תרפ רהנל רבעמש תוצראה לא בושו בוש רסאלפ-תלגת תא תוטשפתהה תוינידמ הכילוה
לוע תא ולביק אלש ,הנוכיתהו תינופצה הירוסב תונושה תוימראהו תויתיחה תוכלממה
ולגוה ןהיבשותו ,תוירושא תווחפל וכפהו וז רחא וזב עורזה חוכב ורבדוה ,ןנוצרמ רושא
.םיקחרמל
ךלמ ,רודרסל הלפמ ליחנהו הירוס-ןופצ תא רסאלפ-תלגת ףחס נ"הספל 743 תנש לש עסמב
,תרפל רבעמ לא גוסנ טררא ךלמ .דפרא הדמע םשארבש ,הירוסבש ותירב-ילעבו ,טררא
שולש דוע רושא לש הצחל ינפב הדמע דפרא .רושא דגנ םידמוע םהשכ ורתונ ותירב-ילעבו
רסאלפ-תלגת ךרעשמ ,הירחאלש הנשב .נ"הספל 740 תנשב רסאלפ-תלגתל הענכנו םינש
םיכלמה שארב .ודרמתהו רשוכה תעש תא םירתונה ברעמה יכלמ ולצינ ,רחא ןוויכל עסמ
ןיב תטלובה תומדה ןמז ותוא היהש ,הדוהי ךלמ והיזוע-והירזע םעפה דמע םידרמתמה
ודקפש ,רצחה-תוכפהמו תודירמה בקעו 'בה םעברי לש ותומ םע .לארשי ץראו הירוס יכלמ
תא ליטהל ליכשה והיזועש הארנו ,התלודגמ וז הכלממ הדרי ,לארשי תכלממ תא תופוכת
ימיב לארשיל ודבעתשנש ,תמח-ץראו קשמד םרא לע ףא םא יכ דבלב הילע אל ותורמ
-ץראו הירוס תוצראבש תימורדה ,הדוהי ךלמ התע עיפומ ךכ .(חכ ,די ב"למ) 'בה םעברי
,הירוס-ןופצבש תמח-ץראב הלהנתהש הכרעמב רושאב םימחלנה תוחוכה שארב ,לארשי
הלפמ ליחנה נ"הספל 738 תנשב רסאלפ-תלגת ךרעש המחלמ עסמב .הדוהי תולובגמ קחרה
תוכלמ .הלוכ הירוס לע ותורמ תא טילשהל חילצהו ותירב-ילעבו והיזוע תואבצל השק
הירוס תונידמו ,לארשי-ץראב ןהו הירוסב ןה הלש הינומגהה דמעמ תא הדביא והיזוע
.סמ ול ולעהו רסאלפ-תלגת לש ותורמב ריכהל ורהימ תונושה
ךלמ ,םחנמ רהימ רמה לרוגה ןמ לצניהל ידכ .לארשי-ץרא ירעשב דמע ירושאה תיחשמה
םיטילשה ןיב .(ךליאו טי ,וט ב"למ) רקי ריחמב רושא ךלמ לש ותוסח תא תונקל ,לארשי
םחנמ םג רכזנ ,738 תנשמ הירוסל ועסמב ,רסאלפ-תלגתל דבכ סמ םילעמה םינושה
1000-ב ארקמה ךירעמ סמה הבוג תא .(Minihimmu a Samerinai - תודתיה-בתכב) ןורמושמ
םישימח ,ליחה ירוביג לכ לע לטוה םמולשתש ,(ףסכ-לקש 3,000,000 םהש) ףסכ רכיכ
ףקיה לע בוריקב דומעל ונל תרשפאמ וז העידי .(כ-טי ,וט ב"למ) דחא שיאל ףסכ םילקש
.םחולה חוכה רקיע תא הוהמ "ליחה-ירוביג" לש דמעמהש בל םישב ,ילארשיה אבצה
לבא ,שממ תואיצמל םיאתמ ונניא ילוא ,בושיחה יפל לבקתמה ,לייח 60,000 לש רפסמה
.וז הפוקתב ןופצב תכלממ לש אבצה תמצע תכרעהל הזיחא תדוקנ וב שי ןפוא לכב
.דרמ תופיאשו תורמרמתה ררוע תילארשיה הכלממה לע רושא ךלמ ליטהש דבכה סמה
תוכלמב תירושאה תוינידמה יעצבמ דגנ הנושארב התנפוהש ,וז תורמרמתהל יולגה יוטיבה
-ןב והיחקפ וייח תא חפיק הבש ,רצח תכיפה י"ע נ"הספל 734 תנשב ןתינ ,המצע לארשי
התנתשנ תוכלמה אסכ לע שדחה ךלמה לש ותיילע םע .והילמר-ןב חקפ ,ושילש ידיב םחנמ
יפלכ םחנמ לש סויפה תוינידמ םוקמב .יוניש תילכת תילארשיה הנידמה לש ץוחה תוינידמ
החנ") הקצומ תירב ןנוכל הרטמב ,קשמד-םרא יפלכ השדח היצטניירוא התע האב רושא
םעפה םלואו .רסאלפ-תלגת דגנ ,תונכש תונידמ דוע םע דחיב ,(ב,ז 'שי ,"םירפא לע םרא
ולכי הבש ,תירוטסיהה העשה תא ורחיא תירבה ילעב יכ ,הליחתכלמ העטומ ןובשחה היה
.ירושאה תיחשמה ינפב תפתושמ-תיזחב דומעל ילוא דוע

לילגלו ןדריה-רבעל תועסמה
ךרד ריהמ עסמ רסאלפ-תלגת ךרע 734 תנשב רבכ .תוילרוג ויה תוממוקתהה תואצות ,ןכא
-תלגת ךרע נ"הספל 732-733 תונשב .תשלפ ירע תא עינכהו ברעמל םיילארשיה םיחטשה
,קשמד-םרא תכלממל ץק ומש הלא תועסמ ;קשמד-םרא דגנ המחלמ-תועסמ רסאלפ
תועסמב .ותוממוקתה לע וייחב םליש ןיצר הכלמו ,תירושא הווחפ תויהל התעמ הכפהש
.רושאב איה ףא הדרמש ,לארשי תוכלמ לש הימוחתב םג רסאלפ-תלגת ךישמה הלא
:ערואמה תא יארקמה בותכה ראתמ ךכו .וז המחלמ לע הלופכ תודע ונידיב שי
הכעמ-תיב לבא תאו ןויע תא חקיו רושא ךלמ רסאלפ-תלגת אב לארשי ךלמ חקפ ימיב"
"הרושא םלגיו ילתפנ-ץרא לכ הלילגה תאו דעלגה תאו רוצח תאו שדק תאו חוני תאו
.(טכ ,וט ב"למ)
םיאיבמ ףא אלא ,יארקמה בותכה תא םירשאמ םהש דבלב וז אל םיירושאה תורוקמה
ףוריצ ידי לע ירה ,תוירושאה תודועתה לש ןעוטיקו ןיוקיל ףא לע .עסמה לע םיפסונ םיטרפ
עסמה-וק תא בוריקב תוותהל ונא םילוכי תוירושאה תודועתה םע ארקמה ןמש םינותנה
,ןויע ךרד יחרזמה לילגה ךרואל המורד הליחתב ,לילגה שוביכל ןונבלה-תעקבמ ירושאה
ךישמה ינש דצמ .םיה ףוחל ןוויכב הפוטנ-תיב-קמע ךרד כ"חאו ,שדקו הכעמ-תיב לבא
ץרא תא שבכו יחרזמה ןדריה רבעל םשמו - תרנכ-םי לאו רוצחל ,המורד רושא אבצ
קלחה ןמ םג דומלל רשפאש יפכ ,רושא לועל תודגנתהה זכרמ ,ןוכנ לא ,התייהש ,דעלגה
המורד ןדריה-רבעל הז עסמ לע .והילמר-ןב חקפ לש ותוממוקתהב דעלגה ישנא ולטנש
.ינבוארל אישנ תילגה לע ,ו ,ה א"הדב רפוסמה םג דיעמ ןבואר טבש רוזאלו
ןדריה ירבע ינשמ םישבכנה תומוקמה יבשותמ םיבר רסאלפ-תלגת הלגה וכרדכ
,(Gal'aza) דעלגה :תושדחה תוירושאה תווחפה תא דסי ףאו ,(וכ ,ה א"הד ;טכ ,וט ב"למ)
תא םג הללכש ,(Magiddu) ודיגמו ;החרזמ ןדריה-רבעב - (Qarnini) םינרקו (Haurina) ןרוחה
תולועפ ידי לע .הברעמ ןדריה-רבעב-ןורשה תא םג הללכ רשפאש ,(Du'ru) ראדו ,לילגה-ץרא
722/1 תנשל דע המויק ךשמהש ,ןופצה תוכלמ לש הלרוג תא השעמל רושא ךלמ ץרח ולא
ןולשכ רחאל .יאדווה ץקה תארקל הליבוהש ,תיטיא הסיסג תניחב אלא היה אל נ"הספל
-ןב חקפ לע הלא-ןב עשוה רשק ,לארשי-תכלממ ןופצ תולגו והילמר-ןב חקפ לש דרמה
וחידהש רחאל יכ ,ולש םילאנאב ןייצמ רסאלפ-תלגתו ;(ל ,וט ב"למ) ויתחת ךלמו והילמר
עשוהש ןאכמ .החנמ ונממ לביקו ךלמל (עשוה) A-u-si תא אוה הנימ חקפ תא ןורמוש ישנא
.םירושאה לש םתכימתב הכולמל הלע
התייהו ,דבלב ןורמוש-ץרא לש היתולובגב התעמ המצמטצנ תילארשיה הכלממה תיראש
דבכה ץחלהו ,הזמ ,תילארשיה הנידמה לעמ םירישעה םילבחה קותינ .םייח רשוכ תלוטנ
לש תטלחומ תוששורתה ידיל ואיבה - הזמ ,עשוה לע רסאלפ-תלגת ליטהש םיסמה לש
םיכלמה ןמ םיבר לש ומעו ,לארשי ךלמ לש ויתונויסנ לע ,אופיא ,הומתל ןיא .הנידמה קשמ
תעש .רושא ךלמ לש דבכה לועה תא קורפל ,הירוסבו לארשי-ץראב רושאל םידבעושמה
תא ליפהש ,רידאה שבוכה ,רסאלפ-תלגת לש ותומ םע התארנ היולג תודרמתהל רשוכה
.בוריקב הנש 20 ךשמב חרזמה תוצרא לכ לע ותמיא

רושא תולגו תינופצה לארשי תכלממ לש םינורחאה הימי
חילצה אל ,(נ"הספל 722-727) 'הה רסאנמלש ,שדחה ירושאה ךלמהש ,םירבדה םיארנ
םימי םייתנש רובעכ ץלאנו - ברעמב רושא ןוטלשל תודגנתהה תא אכדל ותוכלמ תישארב
רשקב םעפה הדמע וז תירב .לארשי-ץראבו הירוסב םיכלמ-תירב ינפב ץרפב שדחמ דומעל
תא שובכל חוכ רצע אל רסאנמלש .(ד ,זי ב"למ הוושה) הדודיעב המק הארנכו םירצמ םע
םא .רוצמה עצמאב תמ הארנכו ,םייתנשמ הלעמל ןורמוש לע רצו תורעתסהב לארשי תריב
תא ריבגהש ,(נ"הספל 705-722/1) ןוגרס אוה ,וירחאש רושא ךלמ ןורמוש תא שבכ ךכ
ןורמוש הלפנ הז ךשוממ רוצמ רחאל .וידיב ןוטלשה תסיפת םע דימ ןורמוש לע רוצמה
.נ"הספל 721 ןסינ שדוחו 722 תנש ףוס ןיב ,םינש 3 ץקמ ריעה
םייאבצה ויגשיהמ דחאל ןוגרס יניעב בשחנ ,ןורמוש ,התריב שוביכו לארשי לע ןוחצינה
רבתסמ .ויתובותכמ המכו המכב ותוראפתה ירבד ונל םיחיכומש יפכ ,םיבושחה םיינידמהו
ןברוח ידירש לע דמלמ וניא יגולואיכראה אצממה ןכאו ;ןורמוש תא בירחה אל ןוגרסש
ןוטלש-זכרמל האשעו ,ריעה ירוציב תא ללכיש ןוגרסש ףא רשפאו .המיאתמה הבכשב
ויתולועפ ןיב ."םדוקמ הפי היתישעו שדחמ יתינב (ןורמוש) תא" :ולש וירבדכ ,ירושא
ללש חקלש ,דחוימב ןוגרס ןייצמ ןורמוש שוביכ בקע תויאבצהו תויביטרטסינימדאה
בכרה-ליח .תירושאה הכלממה ליחל ןחפיסו לארשי אבצמ המחלמ-תובכרמ םישימח
הנטק הדיחי לדוגכ היה ולדגו רתויב טעומ ,אופיא ,היה רוצמה יהלשב ןורמוש ריעב רתונש
אקווד ןכתיי ,ןכא .רושא ךלמ ידיב ולפנש םיבכור-תוסייג לע ללכ םיעמוש ונא ןיאו ;סחיב
תובכרמה ףא יכ הארנו) םיסוסה לש יתגרדהה םלוסיחל םרגש אוה ךשוממה רוצמה
.(שומיש אלל ןמזמ ויה רבכ ,םירושאה ידיב ןלפנב
,התיסולכוא ןיבמ םינומה תיילגה ידי לע ןורמוש-ץרא לע התחנוה רתויב השקה המולהמה
תורוקמה םיעבוק םרפסמ תא רשא ,םירפא-ילוג .תונוילעה תורדשה ברקמ דוחייב
רבעמ וליפאו םיירהנ םראבש םיקחורמה םירוזאב ורזופ ,שפנ 27,290 רפסמב םיירושאה
םיבשות ןורמוש ץראב םירושאה ובישוה םהיתחתו ;(אי ,חי ;ו ,זי ב"למ) ידמ ירעב ,הלובגל
"לילגה-תבותכ"מ ןכו ,(דכ ,זי םש) ארקמה ןמ ונא םידמלש יפכ ;תורחא תושובכ תוצראמ
."ירמוע-תיב" ץראב בישוהש םינוש םיברע יטבש הנומ אוה הבש ,(20-19 הרוש) ןוגרס לש
םינשב ולגתנ ,םולכ אלו ונל עידומ וניא ארקמהש ,רכנה תוצראב לארשי-ילוג לש םלרוג לע
וניתועידי העש יפל ,םנמא .םיירושאה תורוקמב ןיינע יברו םיבושח םיטרפ תונורחאה
ןורמוש-ץרא לש הבושיו הבצמ לע תטרופמ תרוסמ ארקמה איבמ הז תמועל .ןיידע תויוקל
.(ךליאו דכ ,זי ב"למ) םינורמושה םע תווהתה לעו ,נ"הספל 721 תנש רחאל
ומכ ,ירושאה שבוכה דגנ תופסונ תומוהמ םעפל םעפמ ןורמוש-ץראב וצרפ הארנכ
-ץרא יבשותש העש ,(ריעה ןברוחל ךומסה ןמז-קרפב) נ"הספל 720 תנשב תוממוקתהה
האצותה .(23 הרוש ,םילאנא) תמח ךלמ לש ותגהנהב ירושא-יטנאה דרמל ופרטצה ןורמוש
םירז םיבשות לש םיפסונ םילג תאבה התייה תימוקמה היסולכואה דצמ ולאכ תודירמ לש
,לפנברושאו ןודחרסא ימיב דוע ןורמושב הלא ןיעמ תודירמ וצרפ ,ןוכנ לא .ןורמוש-ץראל
ימיב םשל ואבוה ןורמוש יבשוי לש םהיתובא יכ ,ארזע רפסבש תועידיה ןמ דומלל שיש יפכ
הראשנ תאז םע .לפנברושא הארנכ אוה ,(י-ט ,ד 'זע) רפנסא ימיבו ,(ב ,ד 'זע) ןודחרסא
לש היינשה תיצחמב ,תירושאה הירפמיאה לש התוררופתהל דע תירושא הווחפ ןורמוש
.נ"הספל 'זה האמה