דוד תיבל לואש תיבמ הכולמה רבעמ

'א לאומשב ו"כ קרפל ד"כ קרפ ןיב סחיב ןויע

גרבנזור יח ישי
:תיצמת
תביתכב ךרוצה תא ראבמו .ו"כ ,ד"כ םיקרפ רקיעב 'א לאומש רפס דמלמה הרומל עייסמ רמאמה
רפס לש וכרוא לכל רשקמ טוח םיווטו לאומש רפסב םילועה םיביטומב ןויע ידכ ךות םיקרפה ינש
.'א לאומשו"כ קרפ .'א לאומשב ו"כ קרפל ד"כ קרפ ןיב סחיה תלאשב ,םינורחאו םינושאר ,וקסע תובר
ורמאמב וז היעבב קסע ליק 'י .םיטרפ יונישב ,ד"כ קרפב יונשה ערואמ ותוא הרואכל ראתמ
.םינוש תוערואמ ינשב רבודמ יכ חיכוהו ,(ט"מ ךרכ ,"יניס")
לע ףיסוה המו ,ו"כ קרפ הנשנ עודמ הלאשב ,ףסונה דבורב קוסעא ךא ,וז הנקסמ לבקא ירמאמב
.ד"כ קרפב רפוסמה
לש המויס םינייצמ ולא םיקוספ יכ םשרתמ ,בנ-זמ םיקוספב ,'א לאומשב ד"י קרפ ףוסב ןייעמה
:תללוכה ,המישר תמסרפתמ ולא םיקוספב .הפוקת
:לואש ישוביכ םוכיס
,ויביוא לכב ביבס םחליו ,לארשי לע הכולמה דכל לואשו"
,םיתשלפבו הבוצ יכלמבו םודאבו ןומע ינבבו באומב
.עישרי הנפי רשא לכבו
.(חמ-זמ) "והסש דימ לארשי תא לציו קלמע תא ךיו ליח שעיו
:וינב תמישר
,עושיכלמו יושיו ןתנוי ,לואש ינב ויהיו"
.(טמ) "לכימ הנטקה םשו ברמ הריכבה םש ,ויתנב יתש םשו
:ותשא םש
.(נ) "ץעמיחא תב םעניחא לואש תשא םשו"
:ואבצ רש םש
.(נ) "לואש דוד ,רנ ןב רניבא ואבצ רש םשו"
:וסוחי לע הרזחו
.(אנ) "לואש יבא שיקו"
יכ ,הלוע הלא םירבדמ .םתוכלמ תפוקת םויסל ןויצכ םירחא םיכלמ לצא העיפומ המוד המישר
.התוהמ תא קודבלו ,רחא רואב לואש לש ותוכלמ תפוקת תא ןוחבל שי אבהלו ןאכמ
ךילהת ליחתמ ןאכ רבכ יכ ,הז בלשב וז המישר םוסרפמ הלועה תינושאר הרעשהכ עיצהל ןתינ
.דוד תיבל לואש תיבמ הכולמה רבעמ
:ו"ט קרפב ח"כ קוספ אוה הז ךילהת תליחת ןייצמה קוספה
,םויה ךילעמ לארשי תוכלממ תא 'ה ערק :לאומש וילא רמאיו"
."ךממ בוטה ךערל הנתנו
:דבלב תיללכ הרהצה וב שיו ,הכולמה תא שריש ערה והימ ןיידע רכזומ אל הז קוספב
."ךממ בוטה ךערל הנתנו"
- זי קוספ ח"כ קרפב תטרופמהו תימשרה העדוהה דע ורבעי םיבר םיבלש
,ידיב רבד רשאכ ול 'ה שעיו"
- "דודל ךערל הנתיו ,ךדימ הכלממה תא 'ה ערקיו
,ליעל ונחנהש יפכ ,הארנ .ותומ רחאל תאז ףאו ,הכורא הפוקת ירחא קר ומשב ךלמל ארוק לאומש
.לואש ימיב דוע םיבלשב הרבע אלא ,לואש לש ותומ םע דח ךילהתב הרבע אל הכולמה יכ
.הז בכרומ ךילהת ךותב ולא םייניב יבלש לש םתוהמו םביט לע דומעל הסננ


ךלמה ידיקפת
:םירושימ ינשב ןיחבי ,ךלמל םעה תשקב תא םיראתמה םיקוספב ,'א לאומשב 'ח קרפב ןייעמה
.(ה) "ונטפשל ךלמ ונל המיש" .א
.(כ) "ונתמחלמ תא םחלנו ונינפל אציו" .ב
:כ-טי םיקוספב וידחי םיפרוצמ םירבדהש יפכו
"... .ונילע היהי ךלמ םא יכ אל :ורמאיו
,(א) ונכלמ ונטפשו ,םיוגה לככ ונחנא םג ונייהו
."(ב) ונתמחלמ םחלנו ,ונינפל אציו
קדצ ייח תיתשהל תורשפאה :טופישה חוכ :הגהנה תוחוכ ינש גזמתהל םיכירצ ךלמב יכ הארנ
ללכ ךרדב תשממתמה ,תינוחטיבה ,תיאבצה הגאדה תאז םעו ;תירסומ תותיחש עונמלו הרבחב
.המחלמל םעה ינפל ךלמה תאיציב
:ךלמה ידיקפתמ דחא ןפ שיגדה םהמ דחא לכש ,לארשיב הכולמה תודלותב םייוצמ םיכלמ ינש
ומויקל תימשגה הגאדה תא שיגדהל רחב ינשה ,רקיע וב הארו טפשמה תא שיגדהל רחב דחאה
.םעה לש ירמוחה

:המלש תשקב תא ארקמה ןייצמ ,ט ,'ג ,'א םיכלמב .המלש אוה ןושארה ךלמה
,ךמע תא טפשל עמש בל ךדבעל תתנו"
,ערל בוט ןיב ןיבהל
."הזה דבכה ךמע תא טפשל לכוי ימ יכ
:םעה לש םיימשגה ויכרצל גאודה באחא ,ותמועלו
:והידבע לא באחא רמאיו"
,םילחנה לכ לאו םימה יניעמ לכ לא ץראב ךל
דרפו סוס היחנו ריצח אצמנ ילוא
.(ה ,ח"י ,'א םיכלמ) "המהבהמ תירכנ אולו
:המחלמל םעה ינפל האיציב ןכו
אוהה םויב המחלמה הלעתו"
"...ברעב תמיו םרא חכנ הבכרמב דמעמ היה ךלמהו
.לואש אוה ,תוחוכה ינש תא גזממה ךלמה
הנושארה הכלמהה רחאל .א"י קרפב - הינש םעפו ,'י קרפב - תחא םעפ :םיימעפ ךלמוה לואש
:ורמא רשא לעילב ינב ואצמנ
.(זכ ,'י) "?הז ונעשי המ"
וניא ןיידע ךא ,הלעמו ומכשמ םעה לכמ אוה הובג םנמא .תיאבצ הגהנה חוכ אוה רסח ,רמולכ
דצה תא םג ,תוחוכה ינש תא ותוישיאב אוה גזממ יכ לואש הליגש רחאל קר .הכולמל רשכומ
:לאומש ארק זא קר ,דעלג שבי ישנא תלצהב לעופב הלגתה רשא ,ימויק ינוחטיבה
.(ד ,א"י) "הכולמה םש שדחנו לגלגה הכלנו וכל"
:םעה לכ חמש הז דמעמב קרו
.(וט ,םש) "דאמ דע לארשי ישנא לכו לואש םש חמשיו"

תינחהו ליעמה
ונרפסב ןה ,םהילע דומעל הסננ .םינשנו םירזוחה םיביטומ ינש ונא םיאצומ תוערואמה ךרוא לכל
.תינחהו ליעמה םה םיביטומה .תללוכ תולכתסהב ןהו
:ליעמה
:די ,ט"כ ,בויא רפסב ונא םיאצומ למסכ ליעמה תא
."יטפשמ ףינצו ליעמכ ינשבליו יתשבל קדצ"
:י"שר שרפמ
האנ יטפשמ היה ךכ ;םיאנ םיטישכת םהש ,ףינצו ליעמכ יל אצמנ אוהו ,קדצה ירחא יתפדר"
."רוהטו
:(17 הרעה ,םש ארקמ תעד) קוספל ושוריפב םכח סומע ריעמו
יתשבל קדצ'ל הז זמר ףרטצמו ,תפנצמו ליעמ לודגה ןהכה ידגבל ףינצו ליעמ םיזמור ילואו"
םירואב ןהכה טפשמכ תמא בויא לש וטפשמ היהש הנווכהו ,'קדצ ושבלי ךינהכ'ל זמורה ,'ינשבליו
."םימותו
.קדצהו טפשמה תא למסמ ליעמה יכ הלא םירבדמ הלוע
הכורכ ותוישיא לכ רשא ,טפושה לאומש לצא - הליחתב .לאומש רפסב שגדומ ןפואב עיפומ ליעמה
ותוישיא לכ .('ב רומא ,אמוחנת) "הלע וב ,רבקנ וב ,לדג ובש ליעמה" :ל"זח ושרד רשא דע ,ליעמב
:וכרד תליחתמ לחה ,ילמסה ליעמב תמלגתמ
.(טי ,'ב) "המימי םימימ ול התלעהו ומא ול השעת ןטק ליעמו"
:ןכו
.(זכ ,ו"ט) "ערקיו וליעמ ףנכב קזחיו תכלל לאומש בסיו"
:ליעמ הטוע ותוא ונא םישגופ ותומ רחאל ףאו
,ליעמ הטע אוהו הלע ןקז שיא :רמאתו"
.(די ,ח"כ) "...אוה לאומש יכ לואש עדיו
דגבכ ליעמה רזוח ולצא ףאו ,ךלמכ ודיקפת ףקותב ול ףא טפשמה חוכ ןתינ לואש תכלמה םע
:תובר םימעפ תוכלמ
.(חל ,ז"י) "וידמ דוד תא לואש שבליו"
.(דכ ,ט"י) "אבנתיו וידגב אוה םג טשפיו"
.(ה ,ד"כ) "לואשל רשא ליעמה ףנכ תא תרכיו"
.לואש לש תיטפשמה ותגהנה תא דגבהו ליעמה םילמסמ ןאכ ףא
:תינחה
תאצמנ לואש לצא .ימשגה חוכה - תוכלמב ינשה חוכה תא אקווד תלמסמ ,ליעמה תמועל ,תינחה
.ירמוחה דצל ותגאדו לואש לש ותטילש תא אטבמה ,הנשנו רזוח ביטומכ תינחה
.(י ,ח"י) "לואש דיב תינחהו"
.(ט ,ט"י) "ודיב ותינחו בשוי ותיבב אוהו לואש לא הער 'ה חור יהתו"
.(בכ ,ו"כ) "ךלמה תינח הנה :רמאיו דוד ןעיו"
:לואש דיב תינחה תאצמנ המחלמל האיציה תארקל
.(ו ,ב"כ) "ודיב ותינחו המרב לשאה תחת העבגב בשוי לואשו"

הכולמה רבעמ
רבעמ יבלשב ןודל לכונ ,לואש ייחב םתובישחו תינחהו ליעמה לש םתועמשמ תא ונרהבהש רחאל
.הכולמה
:ו"כ השרפ הבר ארקיו פ"ע י"שר שרפמ , "וידמ דוד תא לואש שבליו" :קוספה לע
םעה לכמ הובג היהש לואש לש ויהש ףא ,החשמה ןמשב חשמנשמ דוד תדימכ תויהל וכפהנ"
."רבדב דוד שיגרהו ,ערה ןיע וב סינכה ,ןכ לואש הארש ןויכו .הלעמו ומכשמ
וניעב ןיחבמ דוד .תואבל זמר אוה רבדה .דוד לש ותדימל םימיאתמ םהו םינתשמ לואש לש וידמ
.(טל ,ז"י) "וילעמ דוד םריסיו" - וילעמ םריסמ אוהו ,לואש לש הערה
:שרדמבו
.(ו"כ ר"קיו) "יתיסנ אל יכ הלאב תכלל לכוא אל :ול רמא ,לואש ינפ ןיבלהש דוד הארשכ"
ןהו לואש לע ןה ,דמעמה ריתוהש םשורה לע בותכה דיעמ ,וילעמ םידגבה תא ריסמ דודש תורמל
:דוד לע
.ומע 'הו ליכשמ וכרד לכל דוד יהיו"
.וינפמ רגיו דאמ ליכשמ אוה רשא לואש אריו
.(זט-די ,ח"י) "םהינפל אבו אצוי אוה יכ דוד תא בהא הדוהיו לארשי לכו
:רישי ןפואב אל יכ םא ,ךישממ אוהו ,רצענ אל הז ךילהת
.(ד ,םש) "דודל והנתיו וילע רשא ליעמה תא ןתנוהי טשפתיו"
תא שיגדמ בותכה ףאו ,דוד לש ותוכלמב ליעמה תריסמב ריכמ לואש תיב לש יעבטה רצעה שרוי
:הז השעמ רחאל דוד לש ודמעמ רוציב
,ליכשי לואש ונחלשי רשא לכב ,דוד אציו"
,המחלמה ישנא לע לואש והמשיו
.(ה ,םש) "לואש ידבע יניעב םגו םעה לכ יניעב בטייו
:וידגב תא טשופ לואש רשאכ ,המרב תוינב םישרוש קימעמ ךילהתה
.(דכ ,ט"י) "...םרע לפיו לאומש ינפל אוה םג אבנתיו ,וידגב אוה םג טשפיו"
:י"שר שרפמו
."םידימלתה ידגב שובלל ,תוכלמ ידגב - 'וידגב אוה םג טשפיו"
.וידי תחתמ תטמשנו תכלוה הכולמה .דימלתה ידגב תא שבולו ,ךלמה ידגב תא טשופ לואש
:לואש ליעמ תא תרוכ דוד ףוסבל
.(ד ,ד"כ) "טלב לואשל רשא ליעמה ףנכ תא תרכיו דוד םקיו"
:ובל והכה והשעמ תועמשמ תא דוד ןיבהש רחאל קר
.(ה ,םש) "לואשל רשא ףנכ תא תרכ רשא לע ותא דוד בל ךיו"
עגפ ךכבו ,טפשמה חוכ תא - לואש לש ותוכלממ דחא קלח הז השעמב לטנ םצעב יכ ןיבמ דוד
.דוד תוכלמב ריכמ ,הז השעמ רחאל ,לואש םג .'ה חישמב
.(כ ,םש) "לארשי תכלממ ךדיב המקו ךולמת ךלמ יכ יתעדי הנה התעו"
חוכ וב ןיא ןיידע ךא ,טופישה חוכ תא ומצעל הנק םנמא .וידיב דוד לש ותוכלמ ןיא ןיידע ךא
:ו"כ קרפב דמעמה ראותמ ךכ םשלו ,הגהנהה
.(אי ,ו"כ) "ונל הכלנו םימה תחפצ תאו ותשארמ רשא תינחה תא אנ חק התעו"
הנוכנ ,תימשגה הגהנהה תא םילמסמה ,םימה תחפצ תאו תינחה תא לואשמ דוד חקול רשאכ
.ודיל תוכלמה תרבועו ,ודיב ותוכלמ

:ותוכלמב ריכמ לואש םג
.(הכ ,םש) "לכות לכי םגו השעת השע םג ,דוד ינב התא ךורב"
:שוריפב לאומש רמוא הז ךורא ךילהת רחאל קרו
.(זי ,ח"כ) "דודל ךערל הנתיו ךדימ הכלממה תא 'ה ערקיו"
.םילשוריב דוד דיב המלשה לארשי תוכלמ הנוכנ ,ןורבחב תובא חורמ גפסש רחאלו


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות