םינהוכה ריע בונ

אכ 'א לאומש


ליק הדוהי :תאמ

ח"נשת ,ךוניחה דרשמ ,ךוניחבו ארקמב תונויגה :ךותמםינהוכל ,טלקמה-ירע שש ןהבו ,םירע הנומשו םיעברא שירפהל הווצמ הרותה
.(ג ,הל רבדמב) "םתמהבל ויהי םהישרגמו תבשל םהל םירעה ויהו" :םייווללו
םייווללו םינהוכל ושמישש הלאה םישרגמה ימוחת תא קוידב תעבוק ףא הרותה
.רזע-יקשמ ןיעמ

וא ,םינהוכל רוסמל חרכה היה הרקמו הרקמ לכבש ןאכמ קיסהל ןיא םלואו
תחא הנוכש קר םהל ורסמ םימיוסמ םירקמבש חינהל שי .ריעה לכ תא ,םייוולל
ריעה הרסמנ םינהוכל .ןורבח טלקמה-ריעל סחיב וגהנ םינפ לכ לע ךכ .ריעה ךותב
הדש תא" ולאו ,"עברא תיירק" קיתעה םשב ןיידע הארקנש ,תרצובמה ,הקיתעה
,עברא-תיירק תמוחל ץוחמש יאלקחה חטשהו בושייה רמולכ ,"הירצח תאו ריעה
.(אכ עשוהי) הזוחאל הנפי ןב בלכל ורסמ

ןווכמ ריע גשומה ןיא ,ינש תיב ימיב וליפא וא ,ארקמה תפוקתבש ריעהל וננוצרב
םצמוצמ חטש לע תיאמקה ריעה הערתשה םיתעל .םישנא תובבר תב ריעל אקווד
.דבלב תושפנ תורשע וליפא וא תואמ המכ הנמ היבשות רפסמו ,דבלב

ינש לש תורצח שולש :המוח ירע יתב ןה וליאו" :(ו ,ט ןיכרע) הכלהל תעבוק הנשמה
תא תפקשמ וז הכלהש קפס לכ ןיאו ."ןונ ןב עשוהי תומימ המוח תופקומ םיתב
תיב תפוקתב קר אלו ,םינהוכהו םייוולה ירעמ המכו המכ לש תילאירה תואיצמה
.ינש

יטבש לכ ןיב םייוולהו םינהוכה תא רזפל ןוכנל הרותה האצמ עודמ ,הלאשה תלאשנו
.(ז ,טמ תישארב) ?"לארשיב םציפאו בקעיב םקלחא" :בקעי תאובנ תניחב ,לארשי

ללכב םייוולה לע הליטה הרותהש םידיקפתב אוצמל שי ונתלאשל הבושתה תא
דימתה תודובעב םירושקה םידיקפתה לע ףסונב תאזו ,טרפב יול ינב םינהוכה לעו
.שדקמב וא ןכשמב

ךימות" :יול לא השמ תכרבכ ,טופישהו הארוהה םוחתב דוחייב ויה הלא םידיקפת
.(י-ח ,גל םירבד) "...לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי ...ךדיסח שיאל ךירואו
אלא ,דבלב ןחלופה םוחתל םייוולהו םינהוכה תא תמצמצמ הרותה ןיא ,רמולכ
.לארשיב חורה ישנא לש דיקפתה תא םהל תדעיימ

לש םדיקפת לע תובורמ תויודע ארקמב ורמתשנ הכולמה תפוקתמ תוחפל ,ןכאו
ךלמה אסאל וירבדב רמאש דדוע ןב והירזע ןוגכ ,הארוההו חורה םוחתב םינהוכה
'ב םימיה ירבד) "הרות אללו הרומ ןהכ אללו ...לארשיל םיבר םימיו" רתיה ןיב םעלו
םהמיעו םירשמ תבכרומ התייהש ,תחלשמ ןגראש רפוסמ אסא ןב טפשוהי לע .(ג ,וט
םש) "םעב ודמליו הדוהי ירע לכב ובסיו" - 'ה תרות רפס םהמיעשכ ,םינהוכו םייוול
דבאת אל יכ" :(חי ,חי) והימריב ,םעה יפב ,המות יפל החיסמה תודעה וא .(ט-ז ,זי
ןהכ יתפש יכ" :יכאלמ ,האובנה םתוחו םיאיבנה ןורחא ירבד דעו ,"ןהכמ הרות
תודע ךותמ ולאו ,(ז ,ב) "אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ ,והיפמ ושקבי הרותו תעד ורמשי
םג םייוולה תא קיסעה ךלמה דודש םידמל וננה (בל-ל ,וכ 'א םימיה ירבדב) תרחא
טבש יצחו ידגהו ינבוארה לע ךלמה דוד םדיקפיו" ,םייביטרטסינימדא םידיקפתב
םידיקפת - ושוריפ "ךלמה רבד"ש הארנו ,"ךלמה רבדו םיהולאה רבד לכל השנמה
שרופמכ ,המודכו םישנא לש םסויג , םיסמ תייבגב םירושקה םייביטרטסינימדא
."םיטפשלו םירטושל לארשי לע הנוציחה הכאלמל" :קרפה ותואב טכ קוספב

ישנא םג תמיוסמ הדימבו ,ןיגוריסל טפשמו חור ישנאו ןחלופ ישנא לש הז דמעמ
םתסנרפ רבד תא ליטהלו הרידס תיאלקח הדובעמ םררחשל בייח ,היצארטסינימדא
ויהיש הז םדמעמ בייח ינש דצמו ,דחא דצמ ,"םתלחנ אוה 'ה" תניחב ,רוביצה לע
ולאו ,םהידיקפת תא אלמל ולכוי תאזכ הרוצב קר יכ ,לארשי יטבש לכב םירזופמ
לחה ונל העודיה הטיש ,תורמשמב םהידי לע השענ שדקמה תיבב וא ןכשמב םתוריש
הנוהכה תונתמ תא לבקל םהל רשפא םג הז רוזיפ .הרותב רבכ תזמרנהו דוד ימיב
.יסחי ןפואב הלקו הליעי הרוצב ,ןילובגב תנתינה ,היוולהו

תומישר יתש ארקמב ורמתשנש ןייצל שי ,םייוולהו םינהוכה ירע תמישרל רשאב
וזמ וז תונושה ,ו קרפ 'א םימיה ירבדב תחאו אכ קרפ עשוהיב תחא ,תוטרופמ
ןבומכ .ןנמזו ןתונמיהמ תדימ רבדב םישדחה םירקוחה וקלחנו ,םיבושח םיטרפב
תיחטש הקידב םג לבא ,הלא תויעב רוריבב סנכיהל םוקמ ןיא וז ונתחיש תרגסמבש
ילאיר בצמ לע תוססובמ תומישרהש ונתוא ענכשת תומישרב םירכזנה תומשה לש
דוסיל ףסונ הלא תומישרב םיאצומה םירקוחה םיקדוצש ונל הארנ יכ ףא ,םיוסמ
דוסי היה ,עשוהי ימיב המישרה הרדוסשכ רמולכ ,יפוטוא ילאידיא דוסי םג ילאירה
םלואו .םיוול םינהוכ ירעכ דיתעב שמשל ולכוי ,הב וטרופש םירעה לכש חינהל
וא ,שירוהל לארשי ינב ולכי אל המישרב תולולכה םירעה ןמ המכש הרק תואיצמ
םירוגמ תומוקמ םמצעל שפחל וצלאנ םהיבשותו ,תרחואמ הפוקתב ןהמ ולשונש
.םישדח

הסנמהו (ח ,זי םיטפוש) "אצמי רשאב רוגל" שפחמה הדוהי םחל תיבמ יוולה השעמ
המגודכ ילוא שמשי ,ןופצב ןד ינב םע עקתשמ ףוסבלו םירפא-רהב עקתשהל
.םיטפושה תפוקתב ילאירה בצמל תיסאלק

םינהוכה ירע תומישרב ורכזנ אלש תושדח םינהוכו םייוול ירע אופא ודסונ ןמזה ךשמב
,שירפהל רתומ ,טלקמה-ריע תא ושבכ אל םאבש ,אתפסותבש הכלהל המודב ,םייוולהו
.הז ךרוצל תרחא ריע ,השוביכל דע

הנתינש םירפא רהבש סחניפ תעבג - עשוהי רפסב רבכ םיעמוש וננה וז ןיעמ ריע לע
ךיישל שי תושדח םינהוכ ירע לש הז גוסל .תומישרב תללכנ הנניאשו ,ןהכה סחניפל
עשוהיבש םייוולהו םינהוכה ירע תומישרב תרכזנ הניאש "םינהוכה ריע" בונ תא םג
.םימיה ירבדבו

הב ועקתשנ זאו ,וילכו ןכשמה ידירשמ הילא ורבעוה הליש ןברוח רחאלש חינהל שי
ירבדמ יכ ףא ,הלישבש ןורחאה ,לודגה ןהכה ילע תחפשמ םע ונמנש םינהוכה םג
.תותנעב תודש םג ויה ילע תוחפשמלש ,ונל עודי רתיבאל המלש

םינמנ היבשות לבא ,ובנ םשב בונ ינב םירכזנ הימחנו ארזעבש לבב ילוע תמישרב
םמוקמבו ,םינהוכ הילא ורזח אל בונ ינהכ תגירה רחאלש רמולכ ,ןימינב ינב םע
.ריעה האצמנ םתלחנבש ןימינב ינב ובשייתה

-רהב וא םיתיזה-רהב וא ,םילשוריל ךומס ,הארנכ ,שפחל שי בונ ריעה ידירש תא
םשב תוארל שי תמיוסמ העד יפ לע .םהל ךומסב וא ,וכשמה אלא וניאש םיפוצה
ועסמב ,םינפ לכ לע .בונ םשה לש ושוביש תא ,םילשורי לע ףיקשמה רה ,לאומס-יבנ
,דמעל בנב םויה דוע" :הנורחא הנחתכ בונ תרכזנ ,בל ,י והיעשיב ראותמה בירחנס לש
."םילשורי תעבג ןויצ-תב רה ודי ףפני


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות