ארקמה תפוקתב םישדח ישאר

יונ בד ר"ד

'ד ,'ב םיכלמ


ןויבצ ול דחייתנ הרותב בותכל םאתהב .לארשי ידעוממ דחא ארקמה תפוקתב היה שדח שאר
ליאו םינש רקב ינב םירפ 'הל הלוע ובירקת םכישדח ישארבו" :שדקמה תיב תדובעב דחוימ
.(15-11 ח"כ רבדמב) "'וגו דחא

םתעקתו םכשדח ישארבו םכידעומבו םכתחמש םויבו" :םוי ותואב תורצוצחב עוקתל וגהנ ןכ
לכל שדוחה שאר המוד וז הניחבמו .(10 'י רבדמב) ."םכימלש יחבז לעו םכיתלע לע תרצצחב
.םירחאה לארשי ידעומ

דחייתנ ,ןכא יכ םיחיכומ ,ומות ינפל חישמה ארקמה לש ירופיסה קלחב םג ,םינוש תוארקמ
.דעומהו שדוחה תבשה לש ףורצה יוצמ תובורק םיתעל .םידעומהו תותבשה ןיב שדוחה שאר
:םילשוריב םוקל דמועה שדקמה תיב לש ותוהמ תא רוצ ךלמ םריחל ךלמה המלש ריבסמ ךכ
דימת תכרעמו םימס תרטק וינפל ריטקהל ול שידקהל יהלא 'ה םשל תיב הנוב ינא הנה"
(13-14 'א) והיעשיב ןכו (-3ב ב"יהבד) "'ה ידעומלו םישדחלו תותבשל ברעלו רקבל תולעו
.ןויצ תביש תורפסב םג יוצמ "םידעומו םישדח ,תבש" ףורצה .(13 'ב) עשוהו

.םידעומבו תבשב ומכ שדוחה שארב הכאלמה התבש ארקמה תפוקתב יכ ,העדל ןיכומס שי
שדחה רבעי יתמ" :הלאה םירבדה תא הלוע ישוע םיאמר םירחוס לש םהיפב םש סומע איבנה
לוטיבל הרומג החכוה הז קוספב ןיא םא .(5 'ח סומע) "רב החתפנו תבשהו רבש הריבשנו
.הז שדוקמ םויב ירחסמ ןתמו אשמ תקספה הרורב ירה שדוחה שארב יללכ הכאלמ

לצא הז םויב ףסאתהל םעה לש וגהנמב הארנכ היה רושק הכאלמ לוטיב םויכ שדוחה שאר
הלא תופיסאב .םהיפמ הרות עומשל ידכ וא לואשל ידכ ,םוקמ תברקבש םיהלא ישנאו םיאיבנ
"םיהלאה שיא" עשילא לצא רקבל תימנושה השאה תננוכתמ רשאכ .םישנ םג קלח וחקל
ללכמ ".תבש אלו שדח אל םויה וילא תכלוה תא עודמ" :(23 'ד ,ב"מ) הלעב התוא לאוש
תא ללכ תררועמ התיה אל ,שדוח שארב רמולכ ,שדוחב השאה תעיסנש םידמל ונא הלאשה
.הלעב תהימת

שדוח שאר תדועס םג ארקמה תפוקתב הגהנ םידעומבו תותבשב החמשה תודועסל המודב
.םעה ינב ףסאתהל וגהנ ולצא רשא םעה הרומ וא איבנה ידי לע הנתינ איהש ןכתייו ,תיגיגח
גהנמל תודע .םהיבורקו םהידידי תא ולא תודועסל ,הארנכ ,םינימזמ ויה הלעמ ימרו םידבכנ
תדועסב רושקה רופס ,'כ קרפ 'א לאומשבש ןתנוהיו דוד לע רופסב םג הרמתשנ הז הדועס
ןתנוהיל דוד רמוא - "רחמ שדוח הנה" :ךלמה לואש ידי לע הנתינש תיתוכלמ שדוח שאר
דקפנה ובשומו שדוחה תדועסב דוד לש ורדעה ."לוכאל ךלמה םע בשא בשי יכונאו (5 קוספ)
אב אל עודמ" :(27 םש) לואש תלאשל ומרגו הפי ורכינ םיפוצר םיימוי ךשמב גחה ןחלוש דיל
דומלל ילוא רשפא הז קרפ לש ןיטישה ןיבמ .ןתנוהי לש רבסה תבושתלו "?םחלה לא ...ישי ןב
:תופסונ תודבוע יתש

םויה .ישילשה ברעה דע ךכ םושמ רתתסמ דוד :םיפוצר םיימוי םיגגוח ויה שדוחה שאר תא
."ינשה שדוחה תרחממ"כ רופסב רכזנ שדוחה שאר לש ינשה

חבז" םעפו החפשמה לכ לש "םימיה חבז" םעפ ונרופסב ארקנה ,יתנשה החפשמה חבז
היה ,דוד תחפשמב שדוחה שארב החפשמה חבז .אקווד םישדח ישארב היה גוהנ ,"החפשמ
שארל יכ ,רעשל שי .תיתוכלמה שדוחה שאר תדועסמ דוד לש ורדעהל תעדה לע לבקתמ ץורית
םירפסב רקיעב ךכל תויודעה תוברו ,םימייוסמ םיעוריא ועבקנ הכרבו לזמ לש םויכ ,שדוחה
.ארקמה לש םינורחאה

דעומ אובל דיתעל שמשיש גחכ שדוחה שארל םוקמ דחיתנ םימיה תירחא לש יאובנה ןוזחב םג
דיתעה שדקמה תיבב דחוימ דיקפת שדחה שאר אלמי ןכ .דבלב לארשי לש קר אלו לגרל היילע
.תונבהל

."ינפל תווחתשהל רשב לכ אובי ...ושדחב שדח ידמ היהו" :(23 ו"ס) אופא רמוא והיעשי
השעמה ימי תשש רוגס היהי םידק הנפה תימינפה רצחה רעש" ,יכ (1-3 ו"מ) עבוק לאקזחיו
תותבשב אוהה רעשה חתפ ץראה םע ווחתשהו ...חתפי שדחה םויבו חתפי תבשה םויבו
לכו ,תותבשו םישדח ,םיגח לע (17 ה"מ) לאקזחי רבדמ רחא םוקמב םג ."'ה ינפל םישדחבו
.תחא המישנב לארשי ידעומ

בתכה לע הדגאה ירבד תאלעה ןיבל ארקמה תמיתח ןיב ורבחתנש םיינוציחה םירפסה תויודע
לא-תיבל וניבא בקעי הלע םילבויה רפס תעדל .שדוחה שאר יגהנמ לש םתופיצר לע תודיעמ
:םימוחת השולשב םידוהיה תופידר לע סוכויטנא טילחה תינויה הליגמה יפל ;שדוח שארב
ימיכ םישדחה ישאר תא יאנומשחה ןתנויל ןתונ הירוס ךלמ סוירטמד .הלימו שדוח שאר ,תבש
תחא ,"רוא ינב תליגמ"ב םג .(34 'י 'א םיבכמ) ותוכלמב רשא םידוהיה לכל החונמו שפוח
,םהידעומל םיבציתמה תורמשמה ישאר לע (4 'ב) רפוסמ ,הדוהי רבדמ לש תוזונגה תוליגמה
ימיו םהידעומל םיחרי תישאר לע (6 'י) "םיכרסה תליגמ" לעב רבדמ ןכ .תותבשלו םהישדחל
.שדוק

,הארנ .?דומלתהו הנשמה תפוקתב שדוחה שאר לש המודקה תיגיגחה ותומד הטעמתנ עודמ
ןיבו ,קהבומ יממע ןויבצ םינשה תצורמב לביקש ,שדוחה שאר יגהנמ ןיב ןוימד ללגב יכ
הז גחל תודגנתה המק ,יאמורה-ינוויה תוברתה בחרמב תולזמהו הנבלה ידבוע לש םיסכטה
םע לש תובחרה תובכשה אקווד ךא .ולטבל וא ותומד תא טעמל וסינ םהו םימכחה יגוחב
ןתנ הדגאה יפל .וב הכאלמה לוטיב לעו גחה תרימש לע דיפקהל וגהנ ,הז ללגב םישנהו ,טושפה
לגעה השעמב ףתתשהל וצר אלש לע רכשכ אקווד םישנל שדוחה שאר גח תא ה"בקה
.ןהיטישכתמ קרפתהלו