םילשורי לע הלוע בירחנס

ד"ל ב"הד ב"כ ,ב םיכלמ

גרבנזיא הדוהי


.םיאיבנה ירבדב ומשיר תא ריאשהש ערואמ היה םילשורי לע רושא ךלמ בירחנס לש ועסמ
,זל-ול והיעשיב ,טי-חי 'ב םיכלמב :בירחנס לש ועסמ רופיס טרופמ ארקמב תומוקמ השולשב
,רתוי יתיצמת םימיה ירבדב רואיתה רשאכ ,םיליבקמ םירואיתה תשולש .בל ב םימיה ירבדבו
דיל םימה תורוקמ תא םתס והיקזחש הדבועה :והיעשיבו םיכלמב בותכ וניאש דחא טרפ ליכמו
.בירחנס לש ואבצמ םיבר םימ עונמל ידכ ,םילשורי

תוחוכה ןזאמ תאו הפוקתה תא ןיבהלו הפמב ןנובתהל ונילע ,בירחנס לש ועסמ תא ןיבהל ידכ
.הב ימואל ןיבה

התמיא תא הליטה קשמד התריבמ ,רוזאב קזחה חוכה םרא התייה ,זחא ימיב ,םדוק דחא רוד
.התעפשה תא קלסמו ,םרא תא הכמ רושא ךלמ רסאלפ תלגת .רוזאה ימע לע

הסנמ אוהו ,ןדאלב ךדארמ הכולמל הלוע לבבב .בירחנס ךלומ רושאב .הנש םישלש ורבע
לכ תא ול הארמ והיקזחו ,ךלמה והיקזחל םיכאלמ חלוש אוה .בירחנס דגנ היצילאוק םיקהל
הצורמ וניא איבנה והיעשי .תיאבצה ותמצע תאו ולש קשנה ינסחמ תא ,ןבומכ םהבו ,ויתורצוא
:והיעשיל והיקזח רמוא רשאכו ,לבב ךלמ יחילשל והיקזח ןיכהש םינפה תלבקמ

"םיתארה אל רשא רבד היה אל ,ואר יתיבב רשא לכ תא"

:רמואו והיעשי הנוע

אל ,הלבב הזה םויה דע ךיתובא ורצא רשאו ךתיבב רשא לכ אשינו םיאב םימי הנה"
.(כ ב"מ) "'ה רמא ,רבד רתווי

הב ךילממו ,הירע תא זזוב ,לבב ריעה תא שבוכ אוה .התוכהל חילצמו ,לבב דגנ אצוי בירחנס
המחלמל ךרעיהל ןמז לארשי ץראב םידרומל הריתומ לבבב בירחנס לש ותמחלמ .ומעטמ ךלמ
.הדוהיב המחלמל בירחנס אצוי ,לבב דרמ יוכיד רחאל .בירחנס דגנ

ותחלצה לע רפוסמ חי 'ב םיכלמב .הדוהיב הלודג הלהב ררוע םילשוריל בירחנס לש ואוב
רמוא אוה הבו ,תחלשמ שיכלל רושא ךלמל חלוש והיקזח .תורוצבה הדוהי ירע לכ תא סופתל
:בירחנסל

."אשא ילע ןתת רשא תא ,ילעמ בוש ,יתאטח"

ץצקמ והיקזח .בהז רככ םישלשו ףסכ רכיכ תואמ שלש לש סנק והיקזח לע ליטמ בירחנס
.סנקה תא םלשמו לכיהה תותלדמ

והיעשי קרו ,הבר םילשוריב הלהבה .םילשורי לע הלוע אוהו ,הזב קפתסמ אל בירחנס לבא
.םעה בל תא קזחמ איבנה

והטמו ,הככי טבשב רושאמ ןויצ בשוי ימע ארית לא ,תואבצ םיקלא 'ה רמא הכ ןכל"
."םירצמ ךרדב ךילע אשי

:רושא ךלמ לש ועסמ תא ראתמ והיעשי

הדרח ,ונל ןולמ עבג ,הרבעמ ורבע ,וילכ דיקפי שמכמל ,ןורגמב רבע ,תיע לע אב"
הדדנ .תותנע הינע ,השיל יבישקה ,םילג תב ךלוק ילהצ ,הסנ לואש תעבג ,המרה
תעבג ןויצ תב רה ודי ףפוני ,דומעל בונב םויה דוע .וזיעה םיבגה יבשוי ,הנמדמ
,םיעודג המוקה ימרו ,הצרעמב הראופ ףעסמ תואבצ 'ה ןודאה הנה - - - םילשורי
.(י והיעשי) "ולפשי םיהובגהו

לודג לוקב ארוקה הקשבר לש רואיתה אוה בירחנס לש ותמחלמ רואיתב שגרמה קלחה
,ל"זח םירמוא ,הקשבר .ותארקל םיאצויה ףסא ןב חאויו אנבשו והיקלח ןב םיקילא לא ,העינכל
דמועה םעה לא רבדמ אוה לבא ,והיקזח לש ויחילשל ארוק אוהו .תירבע עדיו ,רמומ ידוהי היה
.וירבדל ןיזאמו המוחה לע

תלעת לא בירחנס אבצ עיגה וב עגרב היה והיקזח דגנ בירחנס תמחלמב רתויב ןכוסמה בלשה
ןמ דחא הקעצ קחרמב תואבצה ינש ויה הז עגרב .סבוכ הדש תליסמב רשא ,הנוילעה הכירבה
ךלמה לא םיארוק םהו ,הקשבר תאו סירס בר תאו ןתרת תא חלוש בירחנס ,םנמאו .ינשה
.בירחנסל ענכיהל ותוא ענכשל םיצורו ,והיקזח

הסנמ אוה םהב רקשהו המרעה ,יותיפה יכרד תא תולגל לכונ ,הקשבר לש ומואנ תא חתננ םא
.לארשי תא עינכהל

:הקשבר לש ויקומינ םה הלאו
תנעשמ לע ךל תחטב הנה התע ?יב תדרמ יכ ,תחטב ימ לע" (א
.הבקנו ופכב אבו וילע שיא ךמסי רשא ,םירצמ לע ,הזה ץוצרה הנקה
".וב םיחטובה לכל םירצמ ךלמ הערפ ןכ

םאה ?ךתוא ליצת וז תירב יכ התא בשוח עודמ .םירצמ ךלמ םע תירב תרכ :וז איה הנעטה
?ויבהואמ ימ תא םירצמ ךלמ ליצה

:יגולואית ,ינש קומינ (ב
והיקזח ריסה רשא אוה אולה .ונחטב וניקלא 'ה לא ילא ןורמאת יכו"
חבזמה ינפל םילשורילו הדוהיל רמאיו ,ויתוחבזמ תאו ויתומב תא
".םילשוריב ווחתשת הזה

ריסה רשא אוה ךלמה והיקזח ירה ?ותוא ליצי ויהלא יכ והיקזח בשוח םאה :רמוא הז קומינ -
ריסה חבזמ הזיא .שדקמה תיב לש חבזמה תא :דחא חבזמ קר ריאשהו ,תוחבזמהו תומבה תא
רושא ךלמ רסאלפ תלגת הכה רשאכ .ויבא זחא לש ויתודלות רואיתמ תאז םיעדוי ונא ?והיקזח
חלש זחא .תשבכנה ריעה לש חבזמ האר ,השובכה קשמדב ,םשו ,והיקזח וילא ךלה ,קשמד תא
וילע בירקהלו חבזמה לש קתעה תונבל וילע הויצו ,ןהכה הירואל הזה חבזמה תוינכת תא
.תונברוק

הז חבזמ קר .השובכה קשמד לש חבזמה תא קליס והיקזח :הקשבר לש ותנעט הרזומ המכ
קזח ךכ לכ םא .בירחנס ינפב דומעל ולכות אל .ונניא אוה םג וישכעו ,םכתא ליצהל היה לוכי
?םרא ךלמ ןיצר תא ליצה אל עודמ ,הז חבזמ

:םחליהל לוכי אוה ןיא .אבצ והיקזחל ןיא :יאבצ ,ישילש קומינ (ג
םיפלא ךל הנתאו ,רושא ךלמ תא ינודא תא אנ ברעתה התעו"
."םהילע םיבכור ךל תתל לכות םא ,םיסוס

?תיזחל חולשל אבצ ךל ןיא םא ,םחלהל אצוי התא ךיא

:ילכלכ ,יעיבר קומינ (ד
שיא ותשו ,ותנאת שיאו ונפג שיא ולכאו ילא ואצו ,הכרב יתא ושע"
,שוריתו ןגד ץרא ,םכצראכ ץרא לא םכתא יתחקלו יאוב דע .ורוב ימ
."ותומת אלו ויחו .שבדו רהצי תיז ץרא ,םימרכו םחל ץרא

לא םכתא יתחקלו" הקשבר ארוק הקוחר ץראל םינומה תיילגהל :םימשל קעוז הז קומינב רקשה
םיכירצ םיעמושהו ."שבדו רהצי תיז ץרא ,םימרכו םכל ץרא ,שוריתו ןגד ץרא ,םכצראכ ץרא
.רושא ךלמל רסמתהלו ,החטבהל ןימאהל

:יגולואית אוה םג - ישימח קומינ (ה
יהלא היא ?רושא ךלמ דימ וצרא תא שיא םייוגה יהלא וליצה לצהה"
"?ידימ ןורמוש תא וליצה יכו ...םיוורפ יהלא היא דפראו תמח

,תלעות איבת אל םירצמ םע היצילאוקה יכ ןעטש רחאל .הקשבר לש ומואנ תא רגוס הז קומינ
הסינו ,והיקזח לש שלחה ואבצב הרגתהו ,ותוא וליציש תוחבזמה תא סרה ומצע והיקזח יכו
,יגולואיתה קומינל הקשבר עיגה - םצראכ הבוט ץראל רובעלו ענכיהל בוט יכ םעה תא תותפל
םיבשוח עודמו ,םימעה לכ יהלא תא חצנל חילצה רושא ךלמ ירה :ץחומהו ענכשמה קומינה
?רושא יהלאמ קזח םכיהלא יכ םתא

םויא .ןיזאמו המוחה לע בשויה םעה תא דיחפהל ודיקפת .ןויגהבו םעטב ךורע הקשבר םואנ
דחי ורבח הלא לכ - רמומ לש םיקוספ טוטיצו אבצ ןיצק לש הפ לובינ ,בהר ירבדו עונכש ,יותיפו
.הנטש םואנל

רמוא ,הקשבר ירבד תא ול םירסומ רשאכו .איבנה והיעשי אוה הלהב ףקתנ וניאש דיחיה
:והיקזח לש ויחילשל והיעשי

רשא ,תעמש רשא םירבדה ינפמ ארית לא ,'ה רמא הכ ,םכינודא לא ןורמאת הכ"
ויתלפהו ,וצראל בשו ,העומש עמשו חור וב ןתונ יננה .יתוא רושא ךלמ ירענ ופדיג
(ז-ו טי ב"מ) ."וצראב ברחב

לומגכ אלא ,והיקדצ תקדצמ האצותכ אל והיעשי ירבדב עיפומ רושא ךלמ לש ותליפנל קומינה
:רושא ךלמ לש ותפצוח לע

...!לארשי שודק לע ,ךיניע םורמ אשיתו ?לוק תומירה ימ לעו ,תפדגו תפרח ימ תא
אלו ,ץח םש הרוי אלו ,תאזה ריעה לא אובי אל ,רושא ךלמ לא 'ה רמא הכ ןכל
תאזה ריעה לאו .בושי הב ,אובי רשא ךרדב .הללוס הילע ךופשי אלו ,ןגמ הנמדקי
.(טי ב"מ) "'ה םואנ ,אובי אל

קחשמ איה המחלמה .םיקלאה ידי לע םיבתכומה םידעצ הירוטסיהה ךלהמב האור והיעשי
רושא ךלמ .ולשמ םילוקיש יפלו ולשמ תונובשח יפל ,םיקלאה עינמ םילכה תא לבא ,טמ-חש
אוה יכ בשוח חשה קחשמב ךלמהש עגרב לבא ,הירוטסיהה לש יהלאה דועיב דיקפת אלממ
,ןוזר וינמשמב תואבצ 'ה ןודאה חלשי" זאו .ודועיי תא אלמל אוה קיספמ הז עגרב - חצנמה אוה
."שא דוקיכ דוקי דקיי ודובכ תחתו

:ימעז םדיב אוה הטמו יפא טבש רושא יוה (ה
סמרמ [ומושלו] ומישלו זב זבלו ללש ללשל ונוצא יתרבע םע לעו ונחלשא ףנח יוגב (ו
:תוצוח רמחכ
:טעמ אל םיוג תירכהלו ובבלב דימשהל יכ בשחי ןכ אל ובבלו המדי ןכ אל אוהו (ז
(י והיעשי)