- ותשא ירחא חונמ ךליו
תיארקמה הרבחב השיאה םוקמ
[ג"י קרפ םיטפוש]

ןומיס לאירוא

,"והפדרו םולש שקב" :ךותמ
העשה תולאש רואב ארקמה ,ארקמה רואב העשה תולאש
םירפס תונורחא תועידי - לכשמ תאצוה תושרב

:רמאמה ןכות
תיארקמה הרבחב השיאה דמעמ
לארשיל עישומו ויהולאל ריזנ ,ומאל ןב - תשלושמה הרושבה
הלעב לש הגשהה-חוכל הרושבה תא המיאתמ השיאה
יתוישיא ןורתי םע שגנתמ יתרבח ןורתי - חונמ תליפת
"אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי זא"
תורעה

חונמ :חתפמ תולימ

לש התודקפיה תא רשיבש ,ךאלמה .שיאה תא השיאה הליבומ ןושמש תדלוה לע רופיסב
תכלל חונמ ץלאנ ךכו .וילא אלו הילא ,תופוצר םימעפ יתש הילא הלגתה ,הרקעה השיאה
ןיבהל ידכ ירופטמ ןפואב םג אלא ,רשבמה םע רבדל ידכ שממ לעופב קר אל ותשא ירחא
השיאה לש הזה קהבומה ינחורה ןורתיה תא יוארכ ךירעהל תנמ לע .הרושבה תא םינפהלו
המוקמ לש תללוכ הניחב רופיסה תאירקל םידקהל ונילע ןתינ ומשש הלעב ינפ לע תינומלאה
.ארקמב השיאה לש

תיארקמה הרבחב השיאה דמעמ .א
הניחבמ ןה ינשמ אוה ,תינרדומ-םורט תילכראירטפ הרבח לכב ומכ ,ארקמב השיאה דמעמ
רשאב ,'בא תיב' רדגב איה תיארקמה החפשמה .תילכלכו תיתרבח הניחבמ ןהו תיטפשמ
םג אלא ,(14 ,ז"י 'רב - "םהרבא תיב") ומשב היורק הלוכ החפשמה קר אל .באה דמוע השארב
- "םהרבא ןב קחצי") םינבה ,(18 ,'כ 'רב - "םהרבא תשא הרש") השיאה :הירבחמ דחא לכ
אלל תובאה םייונמ סחיה תומישרב .(20 ,ה"כ 'רב - "לאותב תב הקבר") תונבהו (19 ,ה"כ 'רב
אלו ויבא תחפשמל סחייתמ םדאש םושמ ,(22-18 ,'ד תור ;26-10 ,א"י ;32-1 ,'ה 'רב) תוהמאה
:הנח הללפתה ןכ לע) רכזו תויכשמה החפשמל קינעמ רכז ןב קרש םושמו 1,ומא תחפשמל
,והכילשת הראיה דוליה ןבה לכ" :הוויצ הערפו ,11 ,'א א"מש - "םישנא ערז ךתמאל התתנו"
,תפסותכ הקבר הדכנה הלולכ רוחנ ינב רשע םינש תמישרב .(22 ,'א 'מש - "ןויחת תבה לכו
תדלוה תשרפב םגו ,(24-20 ,ב"כ 'רב) קחצי םע םידיתעה היאושינל יביטמרופניא עצמ תניחב
ידי-לע הייוניע תשרפל עצמכו ,האל ינב תששל תפסות ןיעמכ הניד תדלוה לע רפוסמ בקעי ינב
ריבסמ וניא םש-שרדמש בקעי ידלי לכמ הדיחיה איהש הדבועה הדיעמש יפכ ,רומח ןב םכש
םה בקעי לש םירכזה וינב קר .(21 ,'ל 'רב - "הניד המש תא ארקתו ,תב הדלי רחאו") המש תא
קובי רבעמב החפשמה תרבעה רואיתב תרכזנ םתוחא הניד ןיא ןכלו ,לארשי יטבש תובא
קלח הל ןיאש יפכ ,(23 ,ב"ל - "וידלי רשע דחא תאו ,ויתוחפש יתש תאו וישנ יתש תא חקיו")
.(28 ,2 ,ט"מ) וינבל בקעי תכרבב

תואב ןה ,ןריכזהל הביס שי רשאכו ,םיאצאצה תמישרב ללכ ךרדב תולולכ ןניא תונבה ןכאו
העירבו יושיו הושיו הנמי :רשא ינבו") תודילה רדס יפל ןהל יוארה םוקמב אלו ,חפסנכ ףוסב
,ו"כ 'מב - "םתחא םירמ תאו השמ תאו ןרהא תא םרמעל דלתו" ;17 ,ו"מ - "םתחא חרשו
.(16 ,'ב א"הד - "ליגיבאו היורצ םהיתיחאו" :ישי ינב תעבש תמישר לש הפוסב םג ךכו ;59
םשה תורסח םישנה םהב רשא ,ארקמה ירופיסב םג תחוור השיאה לש וז תיסחי תוינומלא
תינומלאה ותשא איה ךכל יידמל תינוציק המגוד 2.םשה ירסח םירבגה ןמ ךורע ןיאל תובורמ
ןנוא ,רע - הינב תשולש ,עוש היבא ,הדוהי הלעב - םיהוזמ םירבג השישב תפקומה ,הדוהי לש
'רב) רמת התלכ :תחא ההוזמ השיא קר םדצלו ,הריח ,הלעב לש ימלודעה והער ףאו ,הלשו
3.(5-1 ,ח"ל

םילח הרותה יקוח תיברמ .תויוכז ןויווש ועמשמ ןיא םישנו םירבג לש קוחה ינפב ינורקעה ןויוושה
"...עגנ וב היהי יכ השא וא שיאו" :ךרד לע) שרופמב רמאנ רבדהש ןיב ,םינימה ינש לע הוושב
םויו" :ךרד לע) רכזה ןושלל דעבמ רוריבב עמתשמ רבדהש ןיבו (2 ,'ו 'מב :ןכו ;29 ,ג"י 'קיו -
ךדבע ,ךתבו ךנבו [ךתשא םג ןבומכו] התא ,הכאלמ לכ השעת אל ,ךיהלא 'הל תבש יעיבשה
לע תולעבב תופתוש םישנה ןיא תאז תמועל .(10 ,'כ 'מש - "ךירעשב רשא ךרגו ךתמהבו ,ךתמאו
החפשמה יבא םש ןכש ,(3 ,א"כ א"למ ;8 ,ו"ל 'מב) 'תובא תלחנ'כ תרדגומה ,החפשמה תמדא
םירבג תועצמאב רודל רודמ תרבוע הלחנהש םושמו ,(10-5 ,'ד תור ;4 ,ז"כ 'מב) ותלחנ לע םקומ
וינב תא וליחנה םויב היהו" :(דבלב) םהינבל התוא םיליחנמו םהיתובאמ התוא םילחונ םה -
הרומא ,הלעב תא אלו היבא תא אל תשרוי הניאש ,השיאה .(17-15 ,א"כ 'בד) "ול היהי רשא תא
- התונמלאבו .(10 ,א"כ 'מש) התורגבב הלעב ןחלוש לעו ,הירוענב היבא ןחלוש לע הכומס תויהל
,תילכלכ הניחבמ םותיכו רגכ העיגפ איה - (15 ,'ד תור) התביש תא לכלכיש ןב הל ןיא םא
םותי ,רג טפשמ הטמ רורא" :תדחוימ תירסומ הנגה הנועט איה םתומכו ,תיטפשמו תיתרבח
תלבקמ השיאהש תיתרבחהו תילכלכה תוסחה .(23-20 ,ב"כ 'מש ןכו ,19 ,ז"כ 'בד) "הנמלאו
ןיא ןכלו ,תיבב תוגהונה תומרונה יבגל ותוכמס תא לבקל התוא תבייחמ החפשמה שארמ
הלעב ידיב וא (הירוענב) היבא ידיב ורפוה םא ףקות המצע לע הלביקש םירוסיאלו םירדנל
ןיד יפ לע יאשר אוה :תגלפומ איה ותב לע באה לש תוכמסה ןכאו .(17-1 ,'ל 'מב) (היאושינב)
התוא רוסמל גהנמה יפ לע בייח ומצע תא האור אוהש םשכ ,(7 ,א"כ 'מש) המאל התוא רוכמל
.(24 ,ט"י 'פוש ;7 ,ט"י 'רב) םדובכ לוליח ינפמ ויחרוא לע ןגהל ואובב הינעמ ידיל

ינימה רסומה ;הדמעממ קזח ודמעמ ןכש ,תירטמיס הניא ותשאל שיא ןיבש ןיאושינה תקיז
החפשמה לש ימגילופה הנבמה םצעמ .וילע רוסא הילע רוסאש המ לכ אל ןכש ,ינויווש וניא
ידיב ןיא ךכיפל .השיאה לע קר הלח גוזה ןבל תידעלבה תונמאנה תבוחש שקבתמ תיארקמה
בייחל לוכי ותשאל אנקמה לעב וליאו ,ויפלכ תויטפשמ תויצקנס םוש הלעבל תאנקמה השיא
ןיאושינה קוריפ םג .(30-11 ,'ה 'מב) םירראמה םימה תייתש ידי-לע התופח תא חיכוהל התוא
"רבד תורע הב אצמ" רשאכ ,ותשא תא שרגל לוכי ודבל אוהו ,לעבה ידיב ידעלב ןפואב ןותנ
.(1 ,ד"כ 'בד)

םייפסכה םיכרעה תלבטב שי ארקמב השיאה לש תוחפה יתרבח-ילכלכה הכרעל קהבומ יוטיב
5 - םינש שמח ינב דעו שדוח ינבמ :8-1 ,ז"כ ארקיוב תושפנ ירדנ תשרפבש תובקנו םירכז לש
;הבקנל םילקש 10 ,רכזל לקש 20 - םירשע ינב דעו שמח ינבמ ;הבקנל םילקש 3 ,רכזל םילקש
15 - הלעמו םישיש ינבמו ;הבקנל םילקש 30 ,רכזל םילקש 50 - םישיש ינב דעו םירשע ינבמ
.הבקנל םילקש 10 ,רכזל םילקש

תיחרכה הנקסמכ וב גצומ ארקמב השיאה לש ינשמה הדמעמ םאה :לואשל שי הלא לכ רואל
תבש - "ןהילע הלק םתעד םישנ" ןוגכ ,ל"זח לש םידגיהב תואטובמה) התותיחנו היתולבגממ
וא (א"ע ,ט"נ אעיצמ אבב - "םנהיגב לפונ ותשא תצעב ךלוהה לכ" ;ב"ע ,'פ ןישודיק ;ב"ע ,ג"ל
,םירדנהו השוריה יקוחמ ?תיארקמה הרבחה לש ילכראירטפה הנבמה לש אצוי לעופכ
אלא תיתוהמכ םהב תספתנ הניא השיאה לש התוינשמש החטבב קיסהל ןתינ ,הזב ורכזואש
תומדוק ףאו ,םינב אלל רטפנ אוה רשאכ ןהיבא תא תושרוי ןכא תונבה ויפלש ןידה .תיגולויצוסכ
השורג לש םירדנהש ןידה ןכו ,(11-1 ,ז"כ 'מב) ויבורק רתילו ויבא יחאל ,ויחאל םישרויה רדסב
תעבונ הניא רבגל השיאה תפפכהש רוריבב םידיעמ (10 ,'ל) רבג ירדנ ומכ םיפקת הנמלאו
םויקב התונימא-יאמו (16 ,א"ל ילשמ ואר ,הברדא) ידיינ אלד יסכנב לפטל התלוכי-יאמ
אלמל אלא הדעונ אל רבגל השיאה תפפכה ;(28-24 ,'א א"מש ואר ,הברדא) היתויובייחתה
לע הרימשו ,ןאכמ רחא בא תיבל באה תיב תומדא תרבעה תעינמ - םיקהבומ םייתרבח םיכרצ
,ךנרהו ךנובצע הברא הברה" הוח לש השנוע םג 4.ןאכמ באה תיב לש תיביטמרונה תודיכלה
אלא התוהמ לע בסומ וניא (16 ,'ג 'רב) "ךב לשמי אוהו ,ךתקושת ךשיא לאו ,םינב ידלת בצעב
תא לטבל אב אוה ןיא ךכ ,תיתד הבוחכ הדילה יריצ תא ליטהל אב אל שנועהש םשכ .הלרוג לע
,ודבל םדאה תויה בוט אל" :תיהולאה תינכתב אטובמה) םינימה ינש לש ינושארה ןויוושה
תעדה ץעמ הליכאה אטחב תולתל אלא ,(18 ,'ב - 5"[ול יוארכ ,ותמועל] ודגנכ רזע ול השעא
לש תואלתה תאו הסנרפב רבגה לש ויתואלת תא ,החפשמבו הדילב השיאה לש היתואלת תא
6.ףרט תויחב קבאמב םהינש

הרוגס התייה - םיינחלופהו םייטפשמה ,םיינוטלשה - םיירקיעה היתודסומ לע ,תירוביצה הריזה
םייוולו םינהוכ קרו ךא ותריש שדקמבו ןכשמב .הכלהל אקווד ואל יכ םא ,השעמל השיאה ינפב
פ"ע) תוריש ידיקפת ואלימ :הארנה לככ] ואבצ רשא תאבצ" םישנ ויה םהל ךומסב ךא ,םירכז
ויה םירטושהו םיטפושה .(22 ,'ב א"מש :ןכו ;8 ,ח"ל 'מש) "דעומ להא חתפ [(24 ,'ח 'מב
,(11 ,9 ,4-1 ,'ד תור ;23 ,א"ל ילשמ ;20-18 ,ח"י ;17-9 ,'א 'בד ;26-21 ,ח"י 'מש) םירבג
םלוכ ויה םיבושחה םיאיבנה םג .(5-4 ,'ד 'פוש) טפשמל הילא ולע לארשי ינבש הרובדמ ץוח
.(14 ,'ו 'מחנ) הידעונו הדלוח ,הרובד ,םירמ - תורטוז תואיבנ המכ םג ויה םדצב ךא ,םירבג
השפתש ,הילתע) תחא הכלמ קר התייה לארשיו הדוהי יכלמ דחאו םיעברא ןיב :הכולמב ןידה אוה
העפשהו דובכ לש דחוימ דמעמ ךלמה םאל היה םיכלמה תורצחב ךא ,(עורזה חוכב ןוטלשה תא
.(2 ,ט"כ ;18 ,ג"י 'רי ;15 ,12 ,ד"כ ב"למ) ךלמה דצב הטלבהב תרכזומו 'הריבג' הנוכמ איה -

תומכח םישנל העפשהו הלועפל םוקמ רתונ םינגרואמהו םידסוממה חוכה ידקומל ץוחמ
ב"מש) עוקתמ המכחה ,(ה"כ א"מש) ליגיבא ,(11-1 ,ז"כ 'מב) דחפלצ תונב ומכ רבד תוביטימו
תשאו (9-1 ,א"ל ילשמ) לאומל לש ומא ,(22-16 ,'כ םש) הכעמ תיב לבאמ המכחה ,(20-1 ,ד"י
המכחה לש תישנה היצקיפינוסרפה תא ףיסוהל רשפא הלא לע .(26 'ספ ,םש) תיתפומה ליחה
לש וביט לע דמלמ םג אלא ,ללכה לש ותולח תא ליבגמ קר אל ללכה ןמ אצויה ןכא .'ח ילשמב
7.ולוכ ללכה

ץע ירפמ לוכאל רוסיאה תרפה ןיגב םהילע ולטוהש םישנועהו ,ןאכמ הוחו םדא לש םהיתומש
םש לע יורק םדא :םינימה ינש ןיבש תיסיסבה םידיקפתה תקולח תא םיפקשמ ,ןאכמ תעדה
לכאת ךפא תעזב" - הסנרפה םוחתב שנענ אוה ךכיפלו ,דקפומ אוה התדובע לעש ,המדאה
תשנענ איה ךכיפלו ,היאצאצל הקינעמ איהש םייחה םש לע היורק הוחו ,(19 ,'ג 'רב) "םחל
ןכש ,דבלב תיסיסב איה תאזה הקולחה .(16 ,םש) "םינב ידלת בצעב" - תוהמיאה םוחתב
- "ךינבל םתננשו") וכוניחבו (1 ,'ד - "ותשא הוח תא עדי םדאהו") דליה תדלוהב ףתוש רבגה
;20-11 ,ד"כ 'רב] םימ תבאוש איה היבא תיבב) תיבה תלכלכב הפתוש השיאהו ,(7 ,'ה 'בד
תנכה לע תדקפומ איה הלעב תיבבו ,[8 ,'א ש"הש ;9 ,6 ,ט"כ 'רב] ןאצ תעורו [13-11 ,'ט א"מש
;26-25 ,ה"ל 'מש] םידגבה תריפתו םיגיראה רוציי ,[24 ,ח"כ א"מש ;6 ,ח"י 'רב] םילכאמה
.([25-24 ,22-19 ,13 ,א"ל ילשמ

,'א 'מב) המחלמ תיישעו המדאה תדובע - רבגל ידעלב ןפואבו בר רוריבב םירוסמ םימוחת ינש
ץמוא םג שורד המחלמ תיישעלו ,בר ינפוג חוכ םיכירצמ םהינש רשאב - (12-11 ,'ח א"מש ;3-2
,ברח תורגוח ןניאו ,(9-2 ,'ב תור) שמרחבו השרחמב תוזחוא ןניא םישנה .קהבומ ינפוג בל
אלו ,תיב ילכב אלא קשנ ילכב אל רבדה השענ ,ביוא גורהל ןהל ןמדזנש םירידנה םירקמבו
השיאהו ,להואה דתיב ותנשב ארסיס תא הגרה לעי) הלובחתב אלא םינפ לא םינפ ברקב
8.(53 ,'ט ;21 ,'ד 'פוש - ךלמיבא שאר לע בכר חלפ המוחה לעמ הכילשה ץבתב הרוצנה

'רב - "םחרו םידש תכרב") הפוג הנבממ םירזגנה ,םימוחת ינש השיאל םירוסמ ךכל ליבקמב
.(20 ,'ג 'רב - "יח לכ םא") םייחה םצע לע תדקפומכ הדועיי לש הבחר הסיפתמו (25 ,ט"מ
שוחנ קבאמ) תושפנ תלצה - ינשהו ,(םחופיטו םייחה ןתמ) תוהמיאה אוה דחאה םוחתה
לכ לע) ארקמב השיאל שי הקנההו הדילה ,ןוירהה לש תוידעלבה םצעל רבעמ .(תוומב
ןוויכמ ךא ,הלאה םימוחתה ינשב ךורכש המ לכב רבגה לע טלובו קהבומ ןורתי (ויתובכש
ןורתיה ןיא 9,הנוש 'עבט'מ תועבונה תודרפנ תונוכת תלעב הניא השיאה תיארקמה הסיפתבש
דע הצממ איהש ךכב אלא ,ול ןיאש תולוכי תלעפהב אטבתמ הלא םימוחתב רבגה לע הלש
. ןהב ןחינ אוה םגש תולוכי ןתוא םות

.תוהמיאב קרו ךא ךליאו ןאכמ ןודנ 10,"ארקמב תוליצמ םישנ"ל דרפנ ןויד ונשדקהש רחאמ
תואכזבו ןוזחו הנומאב ,היישותו המכחב הלעב לע השיאה הלוע תיסנ הדיל ירופיס השולשב
רשבמה ךאלמה תא תוהזל הלעבמ הביטימ (תינומלא ,רומאכ ,איהש) חונמ תשא :סנל
,('א א"מש) ומייקלו רדנ רודנל ,ללפתהל הנקלאמ הביטימ הנח ;(ג"י 'פוש) ותרושבל תונעיהלו
וכירדהלו וחראל ,םיהולאה שיא תשודקב ריכהל ונממ הביטימ (הלעבכ תינומלאה) תימנושהו
הרשל ןיא םנמא קחצי לש תיסנה ותדלוה רופיסב תאז תמועל .(37-8 ,'ד ב"למ) םנב תאייחהב
למגנשמ ךא ,(והומכ שממ הדילה תרושב עמשמל תקחוצ איה ירהש) םהרבא לע ןורתי לכ
לא :םהרבא לא םיהלא רמאיו" :קחצי לש ודועייו ודמעמ ןיינעב םהרבאמ תקדוצ איה דליה
עמש (הז ןיינעב) הרש ךילא רמאת רשא לכ .(רגה) ךתמא לעו (לאעמשי) רענה לע ךיניעב ערי
11.(12 ,א"כ 'רב) "ערז ךל ארקי קחציב יכ ,הלקב

,'א 'בד) םהב לפטמו ויתועורז לע םתוא אשונ ,(19 ,א"ל 'רי) וינב תא ,ןבומכ ,בהוא באה םג
םאה לש הלא ומכ תוטלחומ ןניא םהיפלכ ולש תוריסמהו תוביוחמה ךא ,(4-1 ,א"י 'וה ;31
שמשל - ואלמל לגוסמ אוה ןיא רבגכש ,דיקפת וילע לטוהש לע השמ ןנולתמ ןכ לע .הנטב ירפל
יכנאה" :וגישהל ןיאש םוקמב רשב וליכאהל יתודלי יכבב ונממ שרודה ,"הזה םעה"ל םא
תא ןמאה אשי רשאכ ךקיחב והאש :ילא רמאת יכ ,והיתדלי יכנא םא ,הזה םעה לכ תא יתירה
ילע וכבי יכ ,הזה םעה לכל תתל רשב יל ןיאמ !?ויתבאל תעבשנ רשא המדאה [לא] לע קניה
-יתלבה תונמאנל תפסונ תוסחייתה 12.(13-12 ,א"י 'מב) "?הלכאנו רשב ונל הנת :רמאל
השיאל הנברוחב המצע תא המדמה ,ןויצל ןימוחינ ירבדב וניצמ הידליל םאה לש תינתומ
ותונמאנ - יומידה תא ףילחמ אוהש ךכב התוא דדועמ 'הו ,הלעב ידי-לע החכשנו הבזענש
!ינחכש ינדאו 'ה ינבזע :ןויצ רמאתו" :הקיחבש ללועל םא לש התונמאנמ רתוי ףא הלודג הל
"!ךחכשא אל יכנאו ,הנחכשת הלא םג ?הנטב ןב םחרמ ,[הקונית תא] הלוע השא חכשתה
.(13 ,ו"ס םג וארו 15-14 ,ט"מ 'שי)

תא ,התוישנ תא אטבמ ,'השיא' יללכה םצעה םש ,דחאה םשה :וגוז תבל םדא ןתנ תומש ינש
תוארה תדוקנמ בותכה ףיסומ - התא דחאתהל ידכו ,ורשבמ רשבו וימצעמ םצע ,ותשא התויה
םצעה םש ,ינשה םשה 13;(24-23 ,'ב 'רב) ומאו ויבא תא בזוע אוה - םיאבה תורודה לש
.(20 ,'ג) ויתונבו וינב ייח רוקמ ,"יח לכ םא" התויה תא ,התוהמיא תא אטבמ ,'הוח' יטרפה
שיא תריציב ארובה םע הפתושכ התוהמיא לש ןושארה שומימה תא הוח תגגוח הריצי תוואגב
הנליא תרמוא - ךכב .(1 'ד) " 'ה [םע] תא שיא [יתרצי] יתינק :רמאתו ,ןיק תא דלתו" :שדח
תועצמאב ."ותלוזל תומש ןתונה טקייבוסל םש לבקמה טקייבואמ הוח תכפוה" - 14סדרפ
ןב לש ןושארה םשה-שרדמ םע סירתמ גולאיד הוח תרצוי - הפיסומ איה - "שיא" הלימה
םא יכ ,(םיהולא תרזעב) שיאמ השא תרציש התא הז ןיא :אוה הוח לש רסמהש המוד" :הגוז
לש תולעפתהה ירבדב עומשל דואמ יל השקש רחאמ ."!'ה םע - שיא - ךתוא יתינקש ינא
יפכ - ןוירהה תאנק לע ותוא הצפמה הדלוה תוואגל יוטיב ופוגמ החוקלה השיאה חכונל םדא
תובקעב) ראבל ךירצש יל הארנו - תיטילנאוכיספה תונשרפה תובקעב סדרפ םהב תאצומש
:ועמשמכ םשה-ישרדמ ינש ןיבש עלבומה גולאידה תא 15(הדי-לע טטוצמה ,וטוסאק ד"מ
השיאה תרצוי התעמו ,(תינומדקה םתברק תא ךכב חיצנהו) שיאמ השיא רצי ןכא לאה
וילעש ןבה" רשאכ (סדרפ תראבמש יפכ) הגפ תאזה תוננורתהה !'ה םע שיא (הדילבו ןוירהב)
תדלוה לע הדומ איה ובש םשה-שרדמבו ,"התריצי סרהל איבמ הלש האירבה תוואג התיה
:ותנתמ לש תלבקמכ קר אלא ארובה לש הפתושכ המצע תא האור אל רבכ איה ישילשה הנב
.(25 ,'ד) "ןיק וגרה יכ ,לבה תחת רחא ערז םיהלא יל תש יכ ,תש ומש תא ארקתו"

השיאה לש התותיחנ תא תמיוסמ הדימב ןזאמ תוהבאה לע תוהמיאה לש קהבומה הנורתי
ודמעמל הווש דמעמ ,םיניינע המכו המכב ,םאל ותונקהב ,תילכראירטפה החפשמב תיארקמה
םהל עמשיהלו םירוהה ינש תא דבכל םידליה תבוחב רומג ןויווש שי לוכל שאר .באה לש
(3 ,ט"י 'קיו - "וארית ויבאו ומא שיא" :ךופה רדסבו ;12 ,'כ 'מש - "ךמא תאו ךיבא תא דבכ")
;15 ,א"כ 'מש - "תמוי תומ ומאו ויבא הכמו") םדובכבו םפוגב עוגפל רוסיאה תרמוחב ןכו
ינש ןכאו .(11 ,'ל ;20 ,'כ ילשמ ;16 ,ז"כ 'בד :ןכו ;17 ,םש - "תמוי תומ ומאו ויבא ללקמו"
:הרומו ררוס ןב ןיד דיעמש יפכ) ךוניחה תואצותל תוירחאב הווש הדימב םיפתוש םירוהה
;25 ,ג"כ ;26 ,ט"י ;1 ,'י ילשמ ;3 ,ג"י 'כז :םג וארו ;19 ,א"כ 'בד - "ומאו ויבא וב ושפתו"
לאו ,ךיבא רסומ ינב עמש" :תינויווש ןושלב תחסונמ םהלש תיכוניחה תוכמסה םגו ,(15 ,ט"כ
.(20 ,'ו :ןכו ;8 ,'א ילשמ) "ךמא תרות שטת

םייח קינעהל קר אל ,רומאכ ,םיפצמ תיארקמה םאה ןמו ,הדילה לש התביוא איה התימה
הבחרה הסיפתה .םתלוז ייח לעו םהייח לע ןנוגל םג אלא ,םלודיגב תויחו םתדילב הידליל
יטסינורכנאה (היצקודר) דודירה םע תבשייתמ הניא תושפנ תלצה תללוככ תוהמיאה לש תאזה
16.תלבוכו הקיעמ הבוח ידכל (9 ,ג"יק 'הת) "החמש םינבה םא" תויהל הזעה הפיאשה לש
השיאל רשפאמה ,םינפ-בר דועייכ תיארקמה תוהמיאה תא תוארל תבייחמ איה ,הברדא
ישנא תאז אטבל וביטיה 17.התוריח תא ףאו התוירחא תא ,היתולוכי תא יוטיב ידיל איבהל
ונב רשא האלכו לחרכ ךתיב לא האבה השאה תא 'ה ןתי" :זעובל םתכרבב הינקזו םחל תיב
.(11 ,'ד תור) "םחל תיבב םש ארקו התרפאב ליח השעו ,לארשי תיב תא םהיתש

לארשיל עישומו ויהולאל ריזנ ,ומאל ןב - תשלושמה הרושבה .ב
דיב אטוחה ומע תא ןתנ אוה ,רוד תונשכ ,הנש םיעברא :עישומו דבעשמ ,אפרמו ץחומ 'ה
םירשעכ רובעכ רמולכ) ותורגבב רשא ,טפושה לש תיסנה הדילה לע רפוסי וישכעו ,םיתשלפה
,תינוטלש תופיצר לכ ןיאב ,לארשיב הכולמה ןוניכ ינפל .םדימ לארשי תא עישוהל לחי (הנש
הכז טפוש לכו ,ורזעב היהי לארשי יהולאש לילעב חיכוהל ילאיצנטופ גיהנמ לכ היה בייח
ברח תחבאב הנישש יאליע הרובג השעמ ידי-לע דוהא :תרחא ךרדב תיתוגיהנמה תוכמסב
תועצמאב ןועדג ;ומע התכילה חוכמ קרבו ,האיבנ התויה חוכמ הרובד ;תוחוכה יסחי תא תחא
"ןיצקלו שארל" ילמרופ ןפואב הנמתנ חתפי ;התוא ששיאש תואהו 'ה ךאלמ לש תולגתהה
ףסוי ,בקעי ,קחצי ומכ - ןושמש וליאו ,םימדוקה םייאבצה ויגשיה ךמס לע (11 ,א"י 'פוש)
םייחב ורתונש השמו לאעמשי ומכו ,תיהולא תוברעתה לש החוכמ םייחב וכזש לאומשו
18.(5 ,'א 'רי וושה) הרקעה ומא ןטבב רצונ םרטב תולודגל דעונ אוה - החוכמ

אוה ,חונמ ומש - רוביגה יבא תגצהב רופיסה חתופ תילכראירטפה הביטקפסרפה לש החוכמ
תמעטומה ותקוצמ תרדגהבו - (דבכ יתשלפ ץחלל ןותנה) ןד טבשל ךייש אוהו ,הערצ יבשותמ
;30 ,א"י 'רב וושהו ;2 ,ג"י 'פוש) "הדלי אלו הרקע 19(תינומלאה) ותשאו" :ןושל לפכ ידי-לע
הנתשמ המעו ,הפוג הלילעה הליחתמ רצקה (היציזופסקא) גצמה תובקעב .(1 ,ד"נ 'שי
20:(םאה איה םהב תישארה הרוביגהש הלצהו הדיל ירופיסב וניצמש יפכ) הביטקפסרפה
השגדה עקר לע תעמשומ האלפומה התודקפיה תרושב .(3 'ספ) "השאה לא 'ה ךאלמ אריו"
תירהו ,תדלי אלו הרקע תא אנ הנה :הילא רמאיו" :תלחותה תרסח התקוצמ לש תרזוח
ןב תדלוה לע הרושבה ןיא םהבש ארקמב תיסנה הדילה ירופיס ראשכ אלש .(3 'ספ) "ןב תדליו
םא תויהל הדיתעה הרקעה השיאה תא ךאלמה הווצמ ןאכ ירה ,אוהש לכ וצב תיוולמ רכז
דלווישמו ,(4 'ספ) 21"אמט לכ" תליכאמו "רכשו ןיי" תייתשמ הנוירה תליחת ינפלמ רמשיהל
לוחת דליה לע תלטומה תוריזנהש תנמ לע - תאז לכ .ויתורעש תא זוזגלמ ענמיהל םג - ןבה
המ התושו תלכוא איהש המ לכוא ומא יעמב אוהש דועב רבועה" ןכש ,(5 'ספ) "ןטבה ןמ"
,רבסהב םייסמ ךאלמהו 22.(ב"ע ,'ל הדינ ,דומלתב רומאה ךמס לע ארק ףסוי 'ר) "התוש איהש
איה הבוחה תוריזנ לשו תיסנה הדילה לש תילכתה - הכ דע רמאש המ לכ תא ריהנמה
אוהו" :ומע לרוגב הווקמה יונישה תישאר תא ללוחל םימש ידיב דעויש ,שיאה תא חימצהל
.(םש) "םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי

םה חונמ תשאל ךאלמה לש תוארוההו (21-1 ,'ו 'מב) הרותבש ריזנה יניד ןיבש הוושה דצה
רעש לע רעת ריבעהל אלו "[רכשמ הקשמ לכ :הארנה לככ] רכשו ןיי" תותשל אלש םירוסיאה
תוריזנה תלטומ ןושמש לע וליאו ,בוצק הנמזו תינוצר איה הרותבש תוריזנה ךא .שארה
רוסיאל רכז ךאלמה ירבדב ןיא ,דועו .ןמז תלבגה אללו ומא םחרב רצונש ינפל דוע הבוחכ
תנקסמכ) המחלמ שיא ךכב בייחל רשפא-יאש ינפמ ילוא ,(8-7 ,'ו 'מב) םיתמל אמטיהל
,(4 ,ג"י 'פוש) "אמט לכ ילכאת לאו" רוסיאה ןאכ ףסונ תאז תמועל .(ב"ע ,'ד ריזנב היגוסה
חונמ תשא רשא ,תואמט תומהב רשבל הנווכה ןיאש איה החנהה .הרורב הניא ותועמשמש
בר יבד קחצי בר ארומאה ןתונ וז החנה ךמס לעו ,אליממ ותליכאמ ענמיהל הרומא התייה
(הליכאב) םירוסאה םירבד" אלא (הנב לע םג עלבומבו) הילע ורסאנ אלש ,םצמצמ שוריפ ימא
אל םישביו םיחל םיבנע" רוסיאל ,'ה ,'י הבר רבדמב יפל ,הנווכהו ,ב"ע ,'ט הטוס) "ריזנל
ןפגמ אצי רשא לכמ" רוסיאה אב (14 'ספ) חונמ לא ךאלמה ירבדבש ןוויכמ .(3 ,'ו 'מב - "לכאי
;םינוש םירוסיא ינשכ םניבהל ךירצ "לכאת לא האמט לכו" רוסיאה לש ודצב "לכאת אל ןייה
ןושמשלש איה הנווכהש ראבל ףידע ,'רוסא'ה םע 'אמט'ה תא תוהזל דואמ השקש ןוויכמו
ינב ראשל םירתומה) ואמטנש םילכאמ לוכאל וילע רסאיי ךא ,םיתמל אמטיהל רתומ היהי
23.(לארשי

יחרכה יעצמאכ ןושמש לע תלטומה תוריזנה תרבסומ ('ה ןמיס ,'י השרפ) הבר רבדמב שרדמב
:לודגה ורצי ןוסירל
,ריזנב וריהזה ךכיפל ,ויניע רחא ךלוה היהי ןושמשש אוה ךורב שודקה ינפל היה יולג
,ויניע רחא ךלה ריזנ היהש ןמזב המו .המז ידיל איבמ ןייהש יפל ,ןיי התוש היהי אלש
.המזה רחא ףדור היהש ברמ םלועל הנקת ול היה אל התוש היה ולא
לואשל ונילע ןושמש לש ויפוא ןיבל ןיימ תורזנתהה ןיבש תדחוימה הקיזל רבעמש המוד ךא
.דלונ אוה המשלש המישמה לש הביט ןיבל תיריזנה תושדקתהה ןיבש ינורקעה רשקה רבדב
,ומע תעשוהב ליחתהל ודועיי תא שממל לכויש תנמ לע תגלפומ הרובגב תוכזל דיתע ןושמש
,הערל םהב שמתשי אוהש הלופכה הנכסה ול תברוא םידחוימ תונורשכו תוחוכ לעב לכ ומכו
תא קזחל ,םייולגה הינממסו הירוסיא לע ,ןטבמ תוריזנה הדעונ הז יפל .ודועייל ףרוע הנפישו
ירבדב שרופמכ ,ותוריזנל יעמשמ-דח ןפואב ותמצע תא תסחיימ איה רשאב ,דועייה תעדות
ינממ רסו יתחלג םא .ימא ןטבמ ינא םיהלא ריזנ יכ ,ישאר לע הלע אל הרומ" :הלילדל ןושמש
תשדקמו תנסרמכ תוריזנה לש התלוגס וליאו ,(17 ,ז"ט) "םדאה לככ יתייהו יתילחו ,יחכ
קר אל רוביגל עייסל הדעונ (8 ,'ו 'מב - " 'הל אוה שדק ורזנ ימי לכ" :ריזנ תשרפב שרופמכ)
.בוטה ורצי תא קזחל םג אלא ערה ורצי תא שובכל

הלעב לש הגשהה-חוכל הרושבה תא המיאתמ השיאה .ג
.האלפומה הרושבה עמשמל חונמ תשא לש תינוציחה וא תימינפה התבוגת לע רבד רפוסמ אל
חווידה הטוס העתפהה הברמל .עריא רשא תא ול הרפיסו הלעב לא הכלה איהש קר רמאנ
.הרושבה לש הנכות יבגל ןהו רשבמה לש ותוהימ יבגל ןה ,רפסמה יפמ ונעמשש הממ הלש
ידיל אב הבש ,ןמז רחאלש הבוגת םייונישה-תבר הרזחב תוארל שיש אוה ךכל חוורה רבסהה
"ךאלמ אלא וניאו ,איבנ אוהש וב הרובסכ" :עריאש המל הלש יביטקייבוסה שוריפה יוטיב
רבסה ןועט וניא ךאלמה ירבדל השיאה דצמ הנעמ רדעה ,םרב 24.('א ,'א הבר ארקיו)
םיברסמ םה רשאכ קר רובידב וצ לע םירוביגה םיביגמ יארקמה רופיסבש םושמ ,ומצעלשכ
,והידבוע לשו 13 ,'ד - 11 ,'ג 'מש - ותשדקהל השמ לש םינועיטה-תבר תודגנתהה ןוגכ) ואלמל
םיעבומ ,תאז תמועל ,תויצהו המכסהה .(14-9 ,ח"י א"למ - והילא לש וצל ,באחא לש ורש
,ןכ לע רתי .(3 ,ב"כ ;4 ,ב"י 'רב - הירומה רהלו ןענכ ץראל םרבא תכילה ןוגכ) הקותש תונעיהב
ידכ וב ןיא יביטקייבוסה ושוריפו יביטקייבואה ערואמה ןיבש רעפה רבדב הזה ינללוכה רבסהה
שפחל יוארה ןמ ןכלו ,ךאלמה ירבדמ חונמ תשא הטימשמש תורכינה תוטמשהה תא קמנל
.הלעבל תרפסמ איהש המ ןיבל עריאש המ ןיב םיברה םילדבהל רחא רבסה

הל רשיבש המ הלעבל הרפיסו הכלה השיאהש ,תימתס הרימאב קפתסהל לוכי היה רפסמה
ץראמ רשא הרענה הרבד תאזכו תאזכ :רמאל וינדאל דגיו אביו" :ןמענ רופיסב ומכ) ךאלמה
ךאלמהש תעגופה הדבועהש םושמ ןוכנ לא ,ךכ גהונ וניא אוה ךא .(4 ,'ה ב"למ - "לארשי
הדבועל ןתונ לאנברבא י"ר .תסייפמה התוסחייתה תא הכירצמ וילא אלו הילא תולגתהל ףידעה
:הז תא הז םימילשמה ,םירבסה ינש תאזה
תנכומ רתוי [ותעדל] וילא התויהל אוה השאה לא אבו חונמ לא ךאלמה אב אלש םעטה
רומשת רשא התיה איהש יפל הילא ךאלמה אבש רמאנ םגו [...] .התעדבו הלכשב
הרהזאה הדחוי ןכלו .הזב השעיש רבד ול היה אל חונמו ,התשמבו לכאמב הגהנהה
.חונמל אל ,השאה איהש ,הילא ךירצל [תולגתהה] הארמהו
התייה ,רופיסה לכ ךרואל םישחמומו םימעטומ התעדו הלכש ןורתי רשא ,השיאהש חינהל ריבס
.התפדעה לע ססובמה ,ןושארה קומינל םג אלא ,ינכט-ישעמה ,ינשה קומינל קר אל בטיה תעדומ
לע הרימשה תבוח תמחמ םגפנ ינשה קומינה לש וחוכש יפלו ,ןושארה קומינל הפי הקיתשהש יפלו
םהינש ועלקנ וילאש ךיבמה בצמה ןמ ץלחיהל השיאה הסנמ ,באה לע םג הלחה תרופסתה רוסיא
לש ישפנהו ינומאה ,ינחורה הגשהה-חוכל ותמאתהו אלפומה עוריאה לש תיברמ הכמנה תרזעב
'ה ךאלמ לש האלפומ תולגתהל התכזש ול רפסל תחתש ךכל הביסה ,הארנה לככ ,יהוז .חונמ
'ספ) "דאמ ארונ ,םיהלאה ךאלמ הארמכ והארמו ,ילא אב םיהלאה שיא" :רמול הפידעמ יהירה
ותוהמ תא ןושארה בלשב הריתסמ תיצראה ותוזחש ,םימשה ןמ ךאלמ אופא הז היה אל .(6
,'ה ךאלמ ומכו ,1 ,ט"י ;22 ,16 ,2 ,ח"י 'רב - םהרבא לא ואבש "םישנא"ה תשולש ומכ) תימימשה
איה תאז םע .םדו רשב איבנ קר אלא ,(24-11 ,'ו 'פוש - ןועדגל הלגנש ,הלאה ץע תחת בשויה
ןמ אלש ,המיאה ליטמו דוהה-בר והארמ לע הכמתסהב ורבד לש תיאדווה תותמאה תא תרצבמ
היופצה ותונקפס ינפב גייסכו ,ליגר םיהולא שיא הז היה אלש ךכל השחמה תפסותכ .הזה םלועה
,תנייצמו ולש תרוקיבל הבושת המידקמ יהירה ,הבל תולאשמ רחא תפחסנ איה אמש הלעב לש
"אוה הזמ-יא והיתלאש אלו" :וירוגמ םוקמ רבדב ותוא לואשלמ הדעב ענמ אלפומה והארמש
.(םש) "יל דיגה אל ומש תאו" :ומצע תא תוהזלמ ענמנ ודצמ אוה םגשו ,(6 'ספ)

ידכ .התעדמ םהילע הפיסוה דחא רבדו ,ךאלמה ירבדמ השיאה הטימשה םירבד השולש
:וז דצב וז תוריסמה יתש תא הזב גיצנ הלאה םייונישה תא ריהבהל
השיאה ירבד
--------
ןב תדליו הרה ךנה
רכשו ןיי יתשת לא התעו
האמט לכ ילכאת לאו
---------
ןטבה ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ יכ
ותומ םוי דע
--------
ךאלמה ירבד
תדלי אלו הרקע תא אנ הנה
ןב תדליו תירהו
רכשו ןיי יתשת לאו אנ ירמשה התעו
אמט לכ ילכאת לאו
ושאר לע הלעי אל הרומו ןב תדליו הרה ךנה יכ
ןטבה ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ יכ

םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו

:התוטשפב תענכשמ תיגולוכיספ הקמנה שרדמב הנתינ ךאלמה לש החיתפה תולימ תטמשהל
רבדמב) "הלוקלק תולגל התצר אלש ,ול התלג אל '...הרקע תא אנ הנה' :הל רמאש המ לבא"
הנוסאל תתלו ,הלעב ינזאב התונג לע רוזחל הרקעה השיאה לש תאז התעיתר .('ה ,'י הבר
25.התורקע תולבסל תושממ רתי הנקמו םהיסחי ביט תא הריאמ תיאובנ אקנפשוג

ןיידע הז םדקומ בלשב רשא ,ןבה לש ויתורעש תא זוזגל רוסיאה תא הטימשמ איה ןוכנ לא
העמשוה הרושבהש הדבועה םע םילשהל הלעב לע לקהל ידכ ,ילאוטקא תויהלמ קוחר
.וינזואב אלו הינזואב

ירבד לש ימיטיגל שוריפכ לאנברבא י"ר ידי-לע תרבסומ "ותומ םוי דע" םילימה תפסוה
:ךאלמה
רכז רשאמו ,'ןטבה ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ יכ' :(ךאלמה) רמאש הממ הז החקל"
הבשחמ תמאב איהו ,ותומ םוי דע ידימת ותוריזנ היהיש הבשח ףוסה אלו הלחתהה
".('ב ,'א ריזנ תנשמבש "ןושמש תוריזנ" ןיד ל"ר) ןידה יפכ תקדוצ
קר םייתסהלו םייחה לכ ךשמיהל הרומא ןטבה ןמ הליחתמה תוריזנש תנתונ תעדה ןכאו
.תוומב

"םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו" :הרושבה לש ישילשה רביאה תטמשה
לע הדות תרכה ןיעמל תוריזנה תא תכפוה איה רשאב ,היתומדוק יתשמ רתוי תיתועמשמ
חונמ תשאש יפכ .תוריזנה לשו תודקפיהה לש הבגשנה תילכתה תא המילעמו ,תודקפיהה
דועייה תא וינפל שורפל תששוח איה ךכ ,הלעב ינזואב תורקעה תפרח לע רוזחלמ תעתרנ
תוילאר רתי ךאלמה תולגתהל הנקמ איהש יפכו ,ויניעב זובל היהת ןפ ,םנבל הפצמה לודגה
הנומאה קפואל םיאתתש תנמ לע הרושבה תא תצווכמ איה ךכ ,תוילאוטקא רתי ויתווצמלו
.חונמ לש

הנשמה-תארוהש ,הדבועב ןודל ונילע ותשא לש עיתפמה הרופיס לע חונמ תבוגת לא עיגנש ינפל
םיהלאה שיא" השיאה ירבד תא ןיבהל חתפ תחתופ ארקמה ןושלב 'א'ו'ב שרושה לש תינימה
ונממ האצותכ רשא ,םדו רשב םדא םע הל היהש ינימ שגפמ לע יודיווכ (6 'ספ) "...ילא אב
רשא ,והיתתמ ןב ףסוי היה ךכב שחש ןושארה .עבטה ךרדב התורקעמ ץלחיהל הדיתע איה
תיצראה-תינימה הנבהה תא חונמל סחיימ 26םידוהיה תוינומדקב רופיסה לע ולש הזרפרפב
תלילע לש תינשרפ הבחרה תועצמאב אלא ,שרופמב רומא וניא הז רבד .ותשא ירבד לש
- חונמ היה ,ול ינש ןיאש ,גלפומה הייפוי תמחמ :רופיסה
הרפיס" רשאכו ,"וז ותבהא ךותמ הדימ אלל התוא אנקמו ןועגשל דע ותשא תא בהוא"
הלהש דע ,רוחבה לש ותמוקלו ויפיל הליהת אלמ היפו ,ךאלמה יפמ העמשש המ ול
.הזכ שגר בקעב אבה ,דשח ךותלו לודג דחפ ךותל (הלאה) תוחבשתה תמחמ לפנ ותאנקב
תא תינש חלשיש ,םיהלא ינפל הננחתהו הלעב לש תלאונה ותובצע תא שרגל התצר וזו
."ותוארל הלעב םג לכוי ןעמל ,ךאלמה
השיאה ידי-לע ךאלמה לש תרזוחה ותנמזה תא קר אל חונמ לש האנקבו דשחב הלות סופסוי
ויצמאמ תאו תיצראה ותוהימ רבדב חונמ ידי-לע ותריקח תא ,רקיעבו ,םג אלא הלעב ןעמל
,ךפהה תא וחיכוה הלאה תוקידבה לכש רחאל קר ,ןכאו .ותלכאה ידי-לע ותויצרא תא חיכוהל
הארמה תמיאמ דחפו האריב האנקהו דשחה ופלחתנ ,המימשה הבכרמב הלע ףא ךאלמהו
.יהולאה

השוע ,וריאהלו וניבהל תנמ לע ,ונממ הטוסו יארקמה רופיסה תא םילשמה ,סופסוי תמועל
הרומא ןושמש םאכ ימ .ויתחת רותחל ידכ ,(19 הרעה ואר) ןושמש ןמורב ,יקסניטוב'ז תאז
השדקמב תרשמה ,יולה שיאל הלגמ יהירהו ,ךאלמה ןיבו הניב עריאש המ לע תמאה תא תעדל
:תיאתמורפ תומד ידי-לע הרבעתנ איהש ,יתיבה
ימואלה וכויש רשא ,"םיהלא ךאלמ הארמכ והארמו והבג םיקנע הבוג ,יאלפ םדא"
יכ" :ותאובנ קר הל הרוכז וירבד לכמשו ,"ץראה ןושלמ הנוש ונושל" :ןירותסמ ףופא
.(43-42 'מע) "םיהלאל שדק היהי הנב
תאו ,יארקמה רופיסה דוסיבש יתדבועה ןיערגכ (תינוידבה) התודע תא גיצמ יקסניטוב'ז
'מע) רבדב תעגונה לש שדוקה-ילכ ,יולה ידיב השענש דוסח יגולואת דוביעכ ופוג רופיסה
27.(46-45

,ותוא טילבמ ףא אלא ,יארקמה רופיסה ןיבל ורופיס ןיבש רעפל עדומ קר אל יקסניטוב'זש העש
ךאלמהו חונמ תשא ןיבש שגפמה לש תינימה היצטונוקהש ,הנעטה ארקמה רקחב הלועו תרזוח
.בותכה לש וטושפב תנגועמ ןכא

28:תאזה הסיפתה לש תוירקיעה הזיחאה תודוקנ הלאו

"ןב תדליו הרה ךנה יכ" הווהה ןושל ןיבל 3 'ספבש "ןב תדליו תירהו" דיתעה ןושל ןיבש רעפה
.םייתניב עריאש המ לע זומרל לוכי 5 'ספבש

םוקמל תזמור (9 'ספ) "הדשב תבשוי" התויהב השיאל תינשב הלגתה ךאלמהש הדבועה
.(27-25 ,ב"כ 'בד) השרואמה הרענה ןידמ עודיכ ,האור ןיאב דחייתהל רשפא ובש

םירחא הדיל ירופיסמ הנושב ,ןכש ,תיעמשמ-דח תוריהבב תניוצמ הניא חונמ לש ותוהבא
,התרה איהשו ותשא תא עדי חונמש רמאנ ובש בותכ ורדעיהב ןאכ טלוב ,(19 ,'א א"מש ןוגכ)
.(24 'ספ) "ןב השאה דלתו" :ןירשימב רמאנ תאז תחתו

,תוידרופס הזיחא תודוקנ לש ץבקמ לע ססבל ןיא רופיסה לש הנימא תיתורפס הנבה ,םרב
אבומה ,ןושמש ייח) ץיבוקז ריאי השועש יפכ ,ולוכ רופיסה לש תיביטרגטניא האירק לע אלא
:(36 'מע ,24 הרעהב ליעל

לש התלועפ תא :הבר הדילה השעמב ותובישחש ,'א'ו'ב שרושה םיימעפ עיפומ 6 'ספב
ךאלמה לש ותעפוה תא וב תראתמ וזו ,"השאה אבתו" :הז שרושב רפסמה ןייצמ השיאה
ןמ הוש הרזג ונדמלמ 'א'ו'ב שרושב הז לופכ שומיש ."ילא אב םיהלאה שיא" :הינפב
,(שרושה לש החיכשה ותועמשמ) תועפוה אלא ןניא תואיבה יתש :היינשה לא הנושארה
לש ותעפוה ןיינעב לעבה רזוח הז שרוש לע .תילאוסקסה ,תרחאה ותועמשממ ןהב ןיאו
תורשפא לילכ םילטבמ לעבה ירבד .םהינש ינפל םעפהו ,עיפויו בושי זלהש ושקבב ,ךאלמה
ןייצמו רפסמה רזוח ,עיגמ ךאלמהשכ .(8 'ספ) "ונילא דוע אנ אובי" :תינימ היצאטונוק לש
חונמ רשאכ .(9 'ספ) "השאה לא דוע םיהלאה ךאלמ אביו" :היינשה ותעפוה תא הז ןפואב
:אלא "השאה לא תאב רשא שיאה התאה" :ולאוש אוה ןיא ךאלמה לא םירבדב הנופ
ןיב היה אל יכ ,עדוי חונמש ךדמלל ,(11 'ספ) "השאה לא תרבד רשא שיאה התאה"
.דבלב רוביד אלא השאל ךאלמה

ותוא םישל ףאו 'א'ו'ב יעמשמ-ודה שרושל ומצעב קקזיהלמ ענמנ אל רפסמה :התעמ רומא
רופיסה לש תירשקה האירקש חוטבו ךומס תויהל היה לוכיש םושמ ,םירוביגה ינש יפב
'רבל י"שר שוריפ ואר) רודה ינצילל ןיאש דע תאזכ הדימב ינימה יאוולה-עמשמ תא תקחומ
.םהילע הביבחה תועמשמה-ודמ תונביהל תורשפא ונימי ירקוחלו (19 ,ה"כ

יתוישיא ןורתי םע שגנתמ יתרבח ןורתי - חונמ תליפת .ד
ירבד לע חונמ תבוגת םג תרסמנ אל ךכ ,ךאלמה ירבד לע השיאה תבוגת הרסמנ אלש יפכ
רשא םיהלאה שיא ,ינודא יב :רמאיו 'ה לא חונמ רתעיו" :והשעמ לע רפוסמ תאז תחת .ותשא
אוה ןיאש ומצע לע דיעמ אוה .(8 'ספ) ".דלויה רענל השענ המ ונרויו ,ונילא דוע אנ אובי תחלש
ריזנ תויהל בייחה ןב םהל דלווייש 'ה תווצמב ותשאל רשיב ןכא םיהולא שיאש ךכב קפקפמ
(ורתאל תורשפא לכ ןיא ותשא תמשאבש) םיהולאה שיאש ללפתהל ול המ ,ךכ םאו .ןטבמ
לע ולוחיש תוריזנה תוארוה תמלשה תא אלא שקבמ אוה ןיא הרואכל ?תינשב םהילא אובי
ררועמ ןכא השיאה לש חווידב תרופסתה רוסיא תטמשה ןכש ,ומא ןטבמ אציש רחאל דליה
ותשא תא רוקחל םוקמבש הדבועה ,םרב ?ושאר לע הרומ הלעי םנמואה :תקדצומ ההימת
היולגה תושחכתהה ןיינע דואמ דע ול הרוחש ,וילע הדיעמ םימשל רותעל ףידעה אוה ןודינב
תא שארמ עונמל היצמאמב הלשכנ ןכא ותשא .תיבה יבא לש ודמעמל םיהולאה שיא לש
הטימשהש המ אקוודו ,הל קר ונתינ תוארוההש ךכל ילמרופ קודיצ תריצי ידי-לע ותועגפיה
דליה לש ותוריזנ לע הדפקהל תועגונה תוארוהה תלבקב ופותיש תא עובתל הליע ול שמשמ
"...השענ המ ונרויו ונילא דוע אנ אובי" :טקונ אוה התואש תשגדומה םיברה ןושל .דלוויישמ
התוידעלב לע קר אלא ,הרושבה תלבקב ותשא לש הקלח לע רערעמ אוה ןיאש רמול האב
29.הליפשמה

םימשהש ,הררשה לעב לש הפוצח-המימתה הריתעהש תופצל הטונ ארוקהש יפ-לע-ףאו
ךאלמו ,חונמ לוקב םיהולאה עמש הנה ,הנעמב הכזת אל ,יתרבחה ונורתי תא ורצביו ורשאי
.תינשב םהילא אב ןכא םיהולאה

אלא ,שקובמכ םהינש לא אב אל ךאלמה :הנממ הלודג העתפה הכורכ תאזה העתפהבש אלא
חונמו ,הדשב תבשוי איהו" :הלעב לש ורדעיה לש תשגדומ הטלבה ךות ,הדבל השיאה לא בוש
תא תנקתמ ותליפתל תונעיהה ןיא ,חונמ לש תויפיצל ביאכמ דוגינב .(9 'ספ) "המע ןיא השיא
תא ,תישיא הניחבמו תינורקע הניחבמ ,תרשאמו תרזוח ,הברדא אלא ,העיגפכ ול הארנש המ
םיהלאה עמשיו' " :שרדמב תואבומה תועדה יתש ידי-לע רבסומש יפכ .ודגנ םמוקתמ אוהש המ
ףקותה תא) לספל אולש ?חונמ לצא אב אלו ,השאה לצא ךאלמה רזח המל - (9 'ספ) 'חונמ לוקב
"[תיתדה התלעמב ריכיש ידכ] ויניעב הבבחל ידכ :רחא רבד .השאל רמאש םינושארה וירבד (לש
.('ה ,'י הבר רבדמב)

דובכ ךותמ .הלעב לא תוריהמב הצר אלא ,רבד חונמ תשא ול הרמא אל ךאלמה עיפוהשכ
תא דירטמש המל תועדומ ךותמו ,ותנתמה תא רשפאה לככ רצקל תלדתשמ איה 'חרוא'ל
ןיבש היופצה השיגפבש תששוח איה .התנענ ותליפתש םדקהב ול רשבל תשקבמ איה הלעב
אוהש הארי אל וליפא אלא ,ךאלמ אוה ךאלמהש ךכב ריכי אלש קר אל הלעב ,ךאלמהו חונמ
המיאתמ יהירהו .(6 'ספ) "דאמ ארונ םיהלאה ךאלמ הארמכ והארמ" רשא "םיהלא שיא"
ילא הארנ הנה :וילא רמאתו" :האורה לש לבגומה הגשהה-חוכל הארמה תא היינשה םעפב
.(10 'ספ) "ילא (אוהה םויב :ןתנוי םוגרתבו םיעבשה םוגרתב) םויב אב רשא ,שיאה

,התנענ ותליפתש לע חמש אוה :ולש תויטנלוויבמאה תא תפקשמ חונמ לש ותבוגת
,ותשא לש שפנה תומלשל טלבומ דוגינב .התליעל רזוח רושיא ןתמ ךות התנענש לע רעטצמו
תאטובמ ,(10 'ספ) "ץרתו השאה רהמתו" :תבכועמ-יתלבה התעונתב תאטובמה
30.(11 'ספ) "ותשא ירחא ךליו חונמ םקיו" :תססוהמהו הדבכה ותעונתב היוצחה ושפנ
ךאלמה לא אוה ףא סחייתמו ,חונמ תשא לש הכמנהה תטיש תא רפסמה םג ץמאמ וישכע
שיאה התאה :ול רמאיו ,שיאה לא (חונמ) אביו" :חונמ לש חצמה תכומנ תוארה תדוקנמ
תלזלזמ המינב הוולמה ,תיביטמרופניאה הלאשה לע .(םש) "?השאה לא תרבד רשא
תויניינעב ךאלמה בישמ - ?הלעב לא םוקמב השיאה לא רבידש שיאה התא םנמואה -
חונמ עימשמ ,תימצעה ותודע יפ-לע תואדווב שיאה לש ותוהז הררבתנשמו ."ינא" :הרומג
:ושקובמ תא וינזואב
:דיחי ןושלב םייניבה ימימ םיירבע די-יבתכבו םיעבשה םוגרתב) ךירבד אבי התע"
יתא רבדמ התאשכ) וישכע :רומאל .(12 'ספ) "?והשעמו רענה טפשמ היהי המ ,(ךרבד
רחאל) רענה לש וניד רבדב 31ךרבד תא רמאתש ןוכנה ןמזה אוה (יתשא םע אלו
.ומע תושעל שי המו (ותדלוה

ןכא ותשא לש חווידה לש תונמיהמה רבדב חונמ לש תוקפסה ,ארוקה ידיבש עדימה יפ-לע
לע ךאלמה תבושתש הריבסה תורשפאה חכונל השיאה לש התדרח תא רעשל לקנ .םיקדצומ
העתפהה הברמל .ןושארה ורבד תא םולהי יחכונה ורבדש ידי-לע תאז רשאת חונמ תלאש
תרתוימ איה רשאב ,חונמ ידיב ותריקחמ תוגייתסה תעבהב ותבושת תא ךאלמה חתופ
.(13 'ספ) 32"רמשת השאה לא יתרמא רשא לכמ :חונמ לא (!) 'ה ךאלמ רמאיו" :תינדרטו
םאה לע םילטומה םירוסיאב דקמתמו רזוח ךאלמה וליאו ,רענה טפשמ תודוא לאש חונמ
לע אל הלימב הלימ תרזוח הניא םנמא ורבד לש תיחכונה הסרגה ,וזמ הרתי .הנוירה ןמזב
לכמ" :השיאה תסרג תא היתוטמשה שולשב תמאות איה ךא ,הירבד לע אלו ןושארה ורבד
היתיוצ רשא לכ - לכאת לא האמט לכו ,תשת לא רכשו ןייו 33,לכאת אל ןייה ןפגמ אצי רשא
לש ורעש תזיזג רוסיא תא ,תכשוממה התורקע תא ריכזהלמ ותוענמיהב .(14 'ספ) "!רמשת
התשעש םייונישה תא ררשאמ אוהש דבלב וז אל ,שיאל היהישכ ימואלה ודועיי תאו דליה
34.הלעב לש תירבגה תואשנתהל תחתמ סיסבה תא טימשמ םג אוה אלא ,וירבדב חונמ תשא

"אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי זא" .ה
ידכ וקיפסה אל הירבד ירוחאמ האלמה ותובצייתהו השיאה לא ךאלמה לש תרזוחה ותולגתה
התעד בחור דגנכ לוקש וניא החפשמה שארכו רבגכ ודמעמ ןורתיש הרכהל חונמ תא איבהל
הענמנ ותשאש המ לכ התע השוע אוה .היופצה הדילל עגונש המ לכב ותשא לש התנבה קמועו
תונעיהל הנממ ביטימ אוהש ומצעלו ותשאל ,רשבמל חיכוהל ידכ ,תושעלמ ןיעדויבו תעדב
.הרשבמלו הרושבל

הייתשו הליכא ןיאש העדי יכ ,הנושארה ותולגתהב 'ה ךאלמ תא חראל התסינ אל חונמ תשא
אבש תמועלכ וכרדל םיהולאה שיא תא חלשל ןיאש חוטב ,התמועל ,חונמ .הלעמ ירוצי לצא
רמאיו" :דחוימב בידנ חוריא ידי-לע ותאובנ לעו ואוב לע ול לומגל הבוחו ,(7 ,ג"י א"למ :ואר)
ידכ .(15 'ספ) "םיזע ידג ךינפל [ןיכנ] השענו ,ךתוא אנ [בכענ] הרצענ :(!)'ה ךאלמ לא חונמ
יפ-לע-ףא) דבלב ויפלכ ותבושת תא ךאלמה הנפמ גוזה ינב ינש ןיבש הזה רעפה תא טילבהל
ותציחמב תוהשל המכסה ןיב אשירב דירפמ והירהו ,(םיבר ןושאר ףוגב רבדל ךישמה חונמש
:הדות ןברקב חרואה דוביכ תא רימהל ול עיצמ אוה אפיסבו ,ונחלוש לע דועסל בוריס ןיבל
ךכל עדומה ,ארוקה .(16 'ספ) "הנלעת 'הל - הלע השעת םאו ,ךמחלב לכא אל - ינרצעת םא"
התייחדשו הרקיעמ תמלוה-יתלב התייה הנמזההש לקנב ןיבמ ,'ה ךאלמ םע רבדמ חונמש
םירבדה ינש תא ןיבה אל חונמ עודמ ריבסהל ץוחנל רפסמה אצומ ךכיפלו ,תיחרכה התייה
.(םש) "אוה 'ה ךאלמ יכ ,(!ותשאל רומג דוגינב) חונמ עדי אל יכ" :הלאה

ינזואב הנעט ףאו ,(30 ,ב"ל 'רב :וושה) ומשל ךאלמ לואשל ןיאש רוריבב העדי חונמ תשא
בייח אוהש חונמ רובס תאז תמועל .(6 'ספ) דוהה ארונ םיהולאה שיא יבגל ןידה אוהש הלעב
,םמורלו ראפל ודקפנש םירוהה ולכוי הדילה םוי אובבש תנמ לע וביטימ לש ומש תא ררבל
יכ ?ךמש ימ :(!)'ה ךאלמ לא חונמ רמאיו" :השממתנ ותאובנש איבנה תא ,השעמבו רובידב
ותקמנהש ץרחנ בוריסב ךאלמה ול הנוע תינשב .(17 'ספ) "ךונדבכו ךרבד [םייקתי] אבי
ןמ ךאלמ לש ויפמ האצי איהש עדויש ימל קר ורושאל ןבומ ינורקעה הייפוא ןכש ,תלפרועמ
.(18 'ספ) "?[תישונא הגשהמ הלענו רתסנ] יאלפ אוהו ,ימשל לאשת הז המל" :םימשה

רעשל לכויש ילבמ ,'הל החנמה תאו םיזעה ידג תא ,עצומכ ,בירקהל אלא חונמל רתונ אל ךכ
לוכה אל .ויניע לעמ ףוס-ףוס רסוי טולהש ידכ תושעל רשבמה אילפי הלועה ברקותש ןמזבש
ןברקה שא תבהל תולעב :םרקיע לע קר דומענ ונאו ,םיניינעה תולשלתשה רואיתב ריהנ
תדרחב הצרא םהינפ לע ולפנ םה ותשאו חונמ תאז וארשכו ,םלענו 'ה ךאלמ הב הלע המימשה
:תיפוס םלענ ןכא ךאלמהש תעדל וחכונ םה ,המ ןמז רובעכ םהישאר תא ומירה רשאכ .שדוק
.(21 'ספ) "אוה 'ה ךאלמ יכ חונמ עדי זא ,ותשא לאו חונמ לא הארהל 'ה ךאלמ דוע ףסי אלו"
ןיבל ,התושחרתה תעב ,תמא ןמזב תולגתהה תא תינחור החטבב ההזמש ימ ןיב לדבהה בר המ
הפלחש רחאל ,דבעידב קר תולגתהה לש הביט לע דמועו ,םיישחומ םיתפומו תותואל קוקזש ימ
.הנניאו

אוה ול רצב .ותומ תמיאב ותעד תוחיחז הפלחתנ ,דמע אוה ימ ינפב חונמל רווחתנ רשאכ
עיבמו - תודוהל ןאמ אוה הטופיש חוכו התנבה קמוע ,התעד בחורב רשא - ותשא לא הנופ
תוארל וחקפנ ויניעש ,אוה .(22 'ספ) "!וניאר םיהלא יכ ,תומנ תומ" :רמה ושואיי תא הינזואב
םיינוציח תותואל הקקזנ אלש ,איה .תחטוב - ןמזה לכ התארש ,איה וליאו ,דחופ - התע קר
ףותישל םיעצמאכ ךאלמה לש םיאלפומה וישעמ תא הגיצמ ,רשבמה לש ותוהז תא ורשאיש
לעמש הריהבמו םיבר-ןושאר-ףוג תטקונ איה שגדומבו טלבומב .התנומאב הלעב לש אלמ
ךכל תיתמאה הבורעה ,המימשה םהיניעל ךאלמה תיילעלו םנברק לש היולגה הלבקל רבעמו
'ה ץפח ול" :התודקפיה תרושבב םהילע הלטוהש המישמה איה ער לכ םהל הנואי אלש
"!תאזכ ונעימשה אל תעכו ,הלא לכ תא ונארה אלו ,החנמו הלע ונדימ חקל אל ,ונתימהל
.(23 'ספ)

ול הארקו ןב הדלי ינדה חונמ לש הרקעה ותשא :ותישאר לש הכופיה איה רופיסה תירחא
רשאכ .וילע הרוש םימש תכרבש ודיעה תודחוימה ויתולוגסו ךלהו לדג ןטקה ריזנה .ןושמש
הקלח םגש ,תופצל היה ןתינ ותוא המיעפהש 'ה חור לש החוכמ הרובג ישעמ תושעל לחה
:םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי ןכא אוהו שממתהל דיתע ךאלמה תרושב לש ישילשה
.(25-24 'ספ) "לאתשא ןיבו הערצ ןיב ןד הנחמב ומעפל 'ה חור לחתו ,'ה והכרביו רענה לדגיו"


ינב יניעבו ומצע יניעב) עישומ טפושכ ןושמש לש היצמיטיגלה תדמוע םירבד השולש לע
:(וטבש
;שארמ תרשובמה תיסנה ותדלוה לע
;ומא ןטבמ וילע תלטומה תוריזנה תבוח לע
,הלש תיתדה ןיחומה תולדג חוכמ םאה - 35השומימלו הרושבל וירוה ינש לש תונעיהה לע
.ובלב םג אלא וילגרב קר אל הירחא ךלהש ךכב ,ולש ןיחומה תונטק לע ותורבגתה חוכמ באהו
.רופיסה יארוק םג תאז םישוע חונמ תובקעבו:תורעה


םא תחפשמ ,החפשמ היורק בא תחפשמ" :'בא תיב' ףוריצה ןמ הז ןורקיע ודמל םימכח .1
;ב"ע ,ט"ק ארתב אבב) "(2 ,'א 'מב) 'םתבא תיבל םתחפשמל' :ביתכד ,החפשמ היורק הניא
.(2 ,ו"כ ;2 ,'א 'מבל י"שר שוריפ םג וארו

.Karla G. Bohmbach, "Names and Naming in the Biblical World", in: Carol יפל .2
Meyers et al eds.), Women in Scripture, Boston - New York 2000, p. 34)
םישנ לש 111 קרו ,םירבג לש םה 1315 םהמ רשא ,םייטרפ תומש 1426 ארקמב םירכזנ
.(!םיזוחא הרשעמ תוחפ)

תב הכלמ תמגוד) היבא םשב קר תניוצמ איהו ,תובא סוחיי םג הרסח תיארקמה השיאה .3
רוחנ תדכנ לאותב תב הקבר תמגוד) הבס םשב םג - ץוחנ עדימה רשאכו ,(29 ,א"י 'רב - ןרה
ז"י ןב תובאה סוחיי עקר לע תאש רתיב שחומ הזה רדעהה .(24 ,15 ,ד"כ 'רב - םהרבא יחא
תב תידוהי ריעב הבשי םהה םימיבו" :תידוהי רפסב הרוביגה תגצה תא הוולמה ,תורודה
.(1 ,'ח) "לארשי ןב ןועמש ןב [...] ףסוי ןב יזע ןב ,יררמ

:העיגה המוד הנקסמל .א"כ-'כ תוכלה ,'ד קרפ ,קיזמו לבוח תוכלה ,הרות הנשמ ,ם"במר וושה .4
Carol Meyers, Discovering Eve - Ancient Israelite Women in Context,
New York & Oxford 1988, pp.194-195
תא דירפהל ןיא ךכיפל .דמעמ רותב תותוחנל ארקמב תובשחנ םישנה ןיא םלועל"
לפטל :ישומישה םדיקפתמ הרותה יקוחמ םיברב םישנל הווש-יתלבה תוסחייתהה
,םתוהמב םייתיילפא םניא הלאכ םיקוח .הזב אצויכו ,השורי ,ןישוריג ,ףואינ לש תויעבב
."םיירכז (םייתרבח) םינבמבו ןיעקרקמב תוכורכה תויעב ןובשחב םיחקולשכ
.הפ-לעבש הרותב דואמ דע לבגוה ארקמ לש וטושפ יפל היאושינ ינפל ותב לע באה ןוטלש
,ץיבורוה ש"ח תרודהמ ,רבדמב רפס לע ירפס) הכלהה שרדמב ןתינ תבה ירדנ תרפה ןיינעב
לוכי ויפל רשא ,(4 ,'ל 'מב) "הירוענב"ל םצמצמ שוריפ (200 'מע ,ג"נק אקסיפ ,1917 גיצפייל
(םירדנ הירדנ ןיא הבש) תודליה ןיבש הרצקה םייניבה תפוקתב קר ותב ירדנ תא רפהל באה
השמ לש םייניעה ריאמ יכרע-ינשרפה חותינה תא ואר .(םימייק הירדנ הבש) תורגבה ןיבל
,הכלהה ישרדמב םיינשרפ םילוקשכ םיכרע - ןתווהתהב תוינשרפ תוכפהמ ,לטרבלה
.74-69 'מע דחוימבו ,93-69 'מע ,ז"נשת םילשורי

םימגרותמ הרות ישמוח השמח ,ל"דש :וארו (17 ,'מ 'שי) "ודגנ ןיאכ םיוגה לכ" :וושה .5
רואיבה תאז תמועל .8 ,'ב 'רב לע ,1871 / א"לרת האודאפ ,תירבע םישרופמו תיקלטיא
.תוקהבומ תוימייניב תוסיפת לש הכלשהה ירפ אלא וניא בותכל ק"דר לש יניגוסימה

"And He Shall Rule Over Thee" :ףלאמה ורמאמב Berel Dov Lerner תוארהל ביטיהש יפכ .6
.ןיטולחל ויפ לע ךפהנ םירבדה לש יוארה רדסה" Judaism 37 (1988), pp. 446-449
הדעונש ,השיאה .םדאה לש ותורמ דגנ םמוקתמ ,תושונאה תא תרשל ידכ ארבנש ,עבטה
ידיב הלעש רובס ינא :רבד לש ומוכיס" .(448 'מע) "ול הפופכל תישענ ,שיאל הווש תויהל
ןיאשו ,םירשואמ ןיאושינל םשרמכ 'ךב לשמי אוהו' בותכה תא העיצמ הניא הרותהש חיכוהל
הלאמ תותוחפ ןניא היתואצותש ,ישונאה םויקבש תוערה תחא לש יתרוקיב רואית אלא הז
לש קהבומה יתרבחה ויפוא .(449 'מע) ".תדמתמה םויקה תמחלמ לש וא עבט תונוסא לש
,Tikva Frymer-Kensky, ידי-לע םג שגדומ הלעבל השיאה דובעש
In the Wake of the Goddesses, New York 1992, pp. 122-123
תואיצמ רשאמו ראתמ (16 ,'ג 'רב) 'ךב לשמי אוהו ,ךתקושת ךשיא לאו' יהולאה וצה"
הזה ןויוושה-יא תא קידצמ וניא ארקמה ,ינש דצמ .םירבגל תופופכ םישנה הבש ,תיתרבח
".םישנה לש ןתותיחנ וא ןתומיגפ רבדב החנה איהש וזיאל תוסחייתה ידי-לע

םישנהו תואיבנה" :(196 'מע ,4 הרעהב רכזנה רפסב) Meyers חסנל הביטיהש יפכ .7
התיה אלמלא תפומ תויומדכ ארקמב (לבגומה) ןמוקמ תא אוצמל תולוכי ויה אל תומכחה
."ןהלש תוכמסב וליפאו םישנ לש ןכרעב תיתוהמ הרכה

המחולה תטיש תאו רובת רהב קרב אבצ לש תוכרעיהה םוקמ תא ,'ה םשב ,העבק הרובד .8
ףאו ,(10 'ספ) םשל ומע תכלל ותשירדל התנענ םג איה .(7-6 ,'ד 'פוש) הז םוקימ תמלוהה
"ךינפל אצי 'ה אלה !ךדיב ארסיס תא 'ה ןתנ רשא םויה הז יכ םוק") הפקתהה דעומ תא העבק
שיא םיפלא תרשעו רובת רהמ קרב דריו") ומצע ברקב וילא הפרטצה אל איה ךא ,(14 'ספ -
םג ךא ,ברחב ,המע ביוא ,סנרפולוה תא הגרה תיארקמ-רתבה תידוהי קר .(םש - "וירחא
.ותורכש תמחמ םדרנשכ ולש וברחב תאז התשע איה

'מע ,6 הרעהב רכזנה הרפסב) יקסנק-רמירפ הוקת ,בר עונכש חוכב ,תנעוטש יפכ .9
תיברעמה תוברתה תרוסמבש ,תוחוכו תולובחת המכ םישנל סחיימ וניא ארקמה" :(141-140
קשנכ םוקמ םושב ראותמ וניא יפויהש ,הדבועה דחוימב תטלוב .םישנה לש םינייפאמל ויה
ןיא ,'יבקנ'כ וא 'ירכז'כ תישונא תוגהנתה לש ןייפאמ םוש גיצמ וניא ארקמה [...] .השיאה לש
זמר םוש וב ןיאו ,'ירכזה' בטוקהו 'יבקנה' בטוקה ןיבש ריצה לע תונוכת לש הקולח וב
תונרמש - תירכז תונשדח ,תיבקנ תועמשיה - תירכז תונפקות ןוגכ םידוגינ ןיב תונחבהל
- תירכז תוילאנויצר ,אשומכ הבקנה - אשונכ רכזה ,תיבקנ תוקפאתה - תירכז תוצרמנ ,תיבקנ
תורבחתה - תירכז תויגשה ,ךילהת(ב תדקוממ) הבקנה - רצות(ב דקוממ) רכזה ,תישנ תוישגר
תגצומ רשאכ .תוירדגמ תונחבה לע בושחל ונלגרוה םתרזעבש םיפסונ םידוגינו תיבקנ
יסיסב עבט לש אל לבא ,םייתרבח םידיקפתו היגולויב לש ןינע אוה רדגמה ,ארקמב תוישונאה
".תוהז לש וא

תומילא - םימדב אובמ דיוד תא תענומ ליגיבא" קרפב ינשה ףיעסה לש ומש והז .10
."ארקמב תיטילופ

םילשורי ,םיאיבנ ירופיס - ארקמב תיתורפס האירק ירפסב הבחרהב ךכ לע ואר .11
.291-289 ,285-283 ,50-49 ,45-44 ,32-28 ,22-16 'מע ,1997 ןג-תמרו

ןהידיב ודקפוהש םידליה תא ולדיג אלא תוקינימ ויה אל ארקמב תורכזומה תונמואה .12
7 ,'ב 'סא ;23 ,ט"מ 'שי ;5 ,1 ;'י ב"למ) םינמואב ,ןבומכ ,ןידה אוהו ,(16 ,'ד תור ;4 ,'ד ב"מש)
עבות ונניא הזה קנויה םג ךא ,קנויל הקיזב ןמואה רכזומ ןאכ קר .(5 ,'ד הכיא םג וארו
לש ומא רדגב ונניאש דבלב וז אלש ,השמ רמוא הז יפל .רשב והוליכאיש אלא ,בלח והוקינייש
.ונמוא ונניא וליפאש אלא ,םעה

תרבסה ל"ר) השיאה תריצי תשרפ לש קהבומה יגולויטאה דממה ןמ הרומג תומלעתה .13
תרשפאמ (וירוהל 'תיעבטה' ותקיז לע תרבוג 'הרזה' ותשאל שיא תקיזש האילפמה הדבועה
ינשה םוקמב .רבגה דמוע ןושארה םוקמב" :ינוציק יניגוסימ שוריפ וז השרפל תתל תפי הרשל
,םייחה ילעב ןיבו השאה ןיב בר לדבה ןיא השעמל .השאה - ול תופיפכבו ונעמל ,ודיל -
לאה ידי-לע ורצונ ,םדאה ומכ ,םייחה ילעב ירהש .םהמ תלפונ וליפא איה תמיוסמ הניחבמו
רוקמ הז :שיאה ןמ האב איה .םדאה עלצמ ,ינשמ ןפואב התנבנ השאה וליאו ,'המדאה ןמ רפע'
תוארוק ,[תכרוע] יקציבר יתור :ךותב ,"?םדאה עלצמ וא םיהולא םלצב") ".התוהמ וזו המש
הסיפת .(34 'מע ,1999 ביבא-לת ,תישארב רפס לע תובתוכ תורצוי םישנ - תישארבמ
תוזרפהל קר תספתנהו םיבותכה לש תקדקודמ האירק לע תססובמה ,הלוכ השרפה לש הכופה
,"Depatriarchalizing in Biblical Interpretation" :הרמאמב Phyllis Trible ידי-לע תעצומ ,תוטעמ
in: Elizabeth Koltun (ed.), The Jewish Woman, New York 1976, pp. 217-240
יקרפ ורפסב ראיורב יכדרמ ברה לש וז השרפל יטנמורהו ינויוושה שוריפה תא םג וארו
אל"ש איה ולש אצומה תדוקנ רשא ,100-97 'מע ,'א ךרכ ,ט"נשת תובש ןולא ,תישארב
ןאכמו .'ודבל' םדאה תויה בוט אלש רמאנ אלא ,םינב אלב םדאה תויה בוט אלש ןאכ רמאנ
."[...] תודידבה ןמ םדאה תא ליצהל ידכ אלא ,םינבל השאה הארבנ אלש

.45-35 'מע ,1996 [קרב ינב] ,ארקמל תיטסינימפ תיתורפס השיג - הוח יפל האירבה .14

.166 ,135 'מע ,ג"ישת םילשורי ,תישארב רדס לע שוריפ - חנ דע םדאמ .15

תאז היצקודר אטבמ ,16-15 'מע ,1985 ביבא-לתו םילשורי ,ושכע ך"נת ,ולש ריאמ .16
תומרונה ,ונימי םצע דע תולבוקמ ןהמ תובר רשא ,םימיה םתוא לש תומרונה" :הטובה ונושלב
ןה - לעבה לש ותוירבגו ודמעמל הדימ-תמא םינבבו םידלי רוציל הנוכמ השאב תואורה
."(לחרו בקעי ל"ר) םיינשה יסחי תא ותוויעו ופליסש

םישנ" :תורו רמת ,טול תונב לש םיזעונה םישעמה תא ךירעהל ןוויז יליג הביטימש יפכ .17
,תושונאה ךשמהל תויארחאכ אלא ,הייברה השעמל תופתושכ קר ןמצע תא תואור ןניא הלא
המישמ הפסונ השאה לש םייגולויבה הידיקפתל .תמה םש ןורכזלו החפשמה לש הכשמהל
דיפלה תוריבעמכ תולגתמה ןה םישנה [...] .םישנל אקווד הרואכל הרושק הניאש תידוחיי
רכזנה] תישארבמ תוארוק :ךותב ,"הנה תויח יכ" הרמאמב) ".םייחה תורמושכ ,רודל רודמ
.(337 'מע ,[13 הרעהב ליעל

דלונש ימ לש תימצעה העדותה תא בצעל תיסנה הדילה רבדב תועדומה לש החוכ לע .18
תאזה הארמה ךרוצ (היה ל"צ) התיה הנהו" :2 ,ג"י 'פושל ורואיבב לאנברבא י"ר דימעה סנב
הז עדי דלתש ןבהש ןפואב ,(םייסנ ויהי ל"צ) ייסנ היהת התדילו הנוירהש השאה לא דיגהל
ןפואב ,החגשהה חילשו םיהלאה תאמ ילכ אוהש ,ובל לא ןתיו רבד אצוממ ליכשיו ,ןכ ירחא
".חלצי ודיב 'ה ץפחש

.תובר תוינומלא תויומד יבגל ושעש יפכ ,רסחה המש תא ומילשה שרדמה ימכח .19
"ינופללצה :םתוחא םשו" בותכה ךמס לע 'ינופללצה' הל םיארוק םה 'ה ,'י ,הבר רבדמבב
:חבשל המש תא םישרודו ,(םדוקה קוספבש "יתערצה תוחפשמ"ל הקיזב רומאה 3 ,'ד א"הד)
לא םינפ ותוא התאר] ךאלמב הנופ איהש ,'ינופללצ' המש תארקנ ךאלמב התארש יפלו"
,ט"י 'רב) 'יתרוק לצב ואב ןכ לע יכ' (םיכאלמה לע) אמיתד המכ ,ךאלמ אלא ללצ ןיאו ,[םינפ
תמויס םע ךא ,רבסה אללו אתכמסא אלל המש ןיוצמ א"ע ,א"צ ארתב אבבב וליאו .(8
,תיסור) ןושמש ןמורב ,יקסניטוב'ז באז .(תינופללצה :רחא חסונ) "תינופללצ" :תיבקנ
םילשורי ,תישילשה הרודהמה יפ לע אבומ ;1930 ןילרב ,קינפורק ךורב תירבעל םגרת ;1927
:ארקמב התוינומלא לש ינוריא ןוקית ןיעמ הנב יפב םשו ,'ינופללצה' םשה תא ץמיא (ד"כשת
לאשנה דמעי חונמ תיב היא הערצב לאשת םא לבא .חונמ יבא םשו ,איה ימא ינופללצה"
ראיורב יכדרמ ברה הנכמ תאז ךרד לע .(30 'מע) "!אוה ינופללצה שיא ,ןכא :ארקיו בושחיו
."חונמ תשא לש הלעב" :הבר תונינשב חונמ תא וירועישב

א"מש ;2 ,'ב 'מש ;31 ,ט"כ 'רבב םג וניצמ רופיסה לש תוארה תדוקנב הז ןיעמ יוניש .20
.ב5 ,'א תור ;ב8 ,'ד ב"למ ;5 ,'א

הילעש וילאמ ןבומש ינפמ םתסה ןמ ,הלא םירוסיא הילע ולוחי יתמ דע רמוא וניא ךאלמה .21
לש ותרעשהכ) הבלח תא דליה קנוי דוע לכ ילואו ,המחרב רבועה דוע לכ ךכב דימתהל
.(רתא לע ,1962 םילשורי ,םיטפוש רפס ,ןמפיוק לאקזחי

'רו ינארטמ היעשי 'ר ,ג"בלר ,ק"דר ,י"שר לש םהישוריפ ומכ ,ארק ףסוי 'ר לש ושוריפ .22
רפסו עשוהי רפס ,רתכה תולודג תוארקמבש הפונמה חסונה יפ לע אבומ ,יפסכ ןבא ףסוי
םיאבומ םנמא ארק ףסוי 'ר לש םיחוכנהו םיטושפה וירבד .1992 / ב"נשת ןג-תמר ,םיטפוש
,223-222 'מע ,ט"נשת םילשוריו ביבא-לת ,שוריפו אובמ םע םיטפוש ,תימא הריאי ידי-לע
,(ו"משת) 'ד הדועת ,"ביטומ לש ולוגלג - םלוע תוריזנ" הרמאמב תנעוט איה ןכ-יפ-לע-ףאו
:ג"י 'פוש הוושה) דבלב ומא לע םיפכנ האמוטבו ןפגה ירפב םירושקה םירוסיאה" :25-24 'מע
םהילע הפכנ ,םמצעל ולאש אל ומאו ןושמשש ,תוריזנה לטנ [...] .('ו-'ג :'ו 'מבל ג"י ,'ז ,'ד
הריזנ - ומא ולאו ,וייח ימי לכל ריזנ ךא רעיש ריזנ - ןושמש :םינוש םיקלחב םהיניב קלחנו
תדיל םע ,הארנכ ,תמייתסמ התוריזנ תפוקתו ,םיאמט תולכאמו ןייה ןפגמ תשרופ רשאב
יכ" הליכאה ירוסיא הילע ולוחי םהיפלש ,הלעבל השיאה לש רבסהה ירבד חכונל םרב ."הנב
תוהימתה תא בשייל תורשפא לכ ןיא ירה ,(7 ,ג"י) "ותומ םוי דע ןטבה ןמ רענה היהי םיהלא ריזנ
התשמב ףתתשהש לעו םימרכה דיל ךלהש לע ,היראה תייווגמ הדרנש שבדה תא לכאש לע
ותוא בייח אל ותוריזנ לש תומלשה ןעמל ומא לע רסאנש המש הרעשהה תרזעב ,ויאושינ
.המחרמ אצישמ ומצע

,Arnold B. Ehrlich ןכו 'דוד תדוצמ' ,לאנברבא י"ר ,ק"דר ושריפו ןתנוי םגרת ךכ .23
Randglossen zur hebraeischen Bibel, vol. 3, Leipzig 1910, ad loc.

,J. Cheryl Exum ,לאנברבא י"ר ,ארק ףסוי 'ר ושריפ הזב אצויכו ןתנוי םגרת ךכ .24
, "Promise and Fulfilment: Narrative Art in Judges 13", JBL 99 (1980), pp. 43-59
(see pp. 48-49)
םיטפוש ,תימא הריאיו 48-35 ,33 'מע ,ב"משת םילשורי ,ןושמש ייח ,ץיבוקז ריאי
.רתא לע ,(22 הרעהב אבומה)

ןגנמ שופיח לש תייופירה תילכתה תא וידבע ירבדמ לואש םג טימשה וז ךרד לע .25
ןגנו הער םיהולא חור ךילע תויהב היהו ,רונכב ןגנמ עדי שיא ושקבי" :ול ועיצה םה .ורובעב
,ז"ט א"מש) "ילא םתואיבהו ןגנל ביטמ שיא יל אנ ואר" :קר רמא אוה וליאו ,"ךל בוטו ודיב
.(17-16

'מע ,ד"שת ביבא-לתו םילשורי ,'א ךרכ ,טילש םהרבא םגרת ,'ג-'א ,'ח ,'ה רפס .26
.171-170

ןושמש לש ותומד ילוגלג - ןושמש תופלחמ ,בולשיפ דוד :הבחרהב ךכ לע ואר .27
רתוי רחואמ םוגרת ךותמ טטצמה ,151-148 ;92-87 'מע ,2000 ביבא-לתו הפיח ,יארקמה
.(1976 ביבא-לתו הפיח) ןרוא 'י תאמ ,ימעטל חלצומ תוחפ ,ןמורה לש

Adele Reinhartz,"Why Ask My Name?" - Anonymity and :לצא דהוא םוכיס ואר .28
Identity in Biblical Narrative, New York & Oxford 1998, pp. 98-101.

ילג אובב ,תונושארה םישימחה תונשב עבש ראבב םילוע ידלי לש הרומ יתשמיששכ .29
המכ דע 'בלח תפיט'ב הדבעש תילאיצוס תוחא יינזואב הננולתה ,הצרא תינומהה היילעה
איהש העשב חכונ תויהל שקעתמ לעבה ;םהיתושנ םע התדובעב םילעבה הילע םישקמ
,בלח תקבאמ יושעה יתוכאלמ בלחב םאה בלח תא םילשהל דציכ תקנימה םאה תא הכירדמ
ג"י קרפ תרזעבש הל ריבסהל יתיסינ .ןירשימב ותשאל ונתניי תוארוההש עיגפמב רסוא ףאו
תא שיגרמה ,תילכראירטפ החפשמ שאר לש תוארה תדוקנ תא ןיבהל רשפא םיטפוש רפסב
.תויושרה תגיצנ ידי-לע תונתינה וידלי לודיג רבדב תוארוה תלבקב ברועמ תויהל ביוחמ ומצע
.ארקמה תנבהב םהמע ונתדובע ונל העייס ךכ ,םילועה םע ונתדובעב ונל עייס ארקמהש יפכו

רענה לש המלשה תונעיהה ןיב המוד הדגנה היוצמ האובנל לאומש תשדקה רופיסב .30
האירקל תיטנלוויבמאה ותונעיה ןיבל (5 ,'ג א"מש) "ילע לא ץריו" :הנושארה האירקל
ארקמב תיתורפס האירק ירפסב ךכ לע ואר .(6 'ספ) "ילע לא ךליו לאומש םקיו" :היינשה
.73-72 'מע ,(11 הרעהב ליעל רכזומה)

רבדתש אלו יתשא םע יתויהב רבדל ןמז אוה התע" :לאנברבא י"ר תאז ראב ךכל המודב .31
לש עמשמב "ךירבד אבי" תא ראבל לכה לע טעמכ לבוקמ תאז תמועל ."[...] הדבל השאל
(ךרבד :ירק) ךירבד אבי יכ" :17 'ספב חונמ לש םיריהנה וירבד ךמס לע ,'ךתאובנ םייקתת'
תעבהב חונמ חתופ הז יפל .6 ,'ט א"מש ;22 ,ח"י 'בד ןוגכ םיפסונ םיבותכו "ךונדבכו
,םרב .רבדה הרקי רשאכ גוהנל שי דציכ לאושו ,שממתת ןכא שיאה תאובנש הווקתה/החנהה
'רבד תעמשה' םג ארקמב העמשמ 'רבד תאבה'ש ןוויכמו ,ויד ריהנ וניא טפשמה הנבמש יפל
- "םהיבא לא הער םתבד תא ףסוי אביו" ;8 ,ב"כ 'מש - "םהינש רבד אבי םיהלאה דע" ןוגכ)
עצומכ ראבל ,םיוסמ סוסיהב ,ףידעמ ינא (6 ,'ג הנוי - "הונינ ךלמ לא רבדה עגיו" ;2 ,ז"ל 'רב
.ליעל

תבושת תא םיאתהל םירקוח המכ האיבה רופיסה לש ירדגמה דממב הנחבה-יא .32
ךכו ,"רמשי" רכז ןושלל "רמשת" הבקנה ןושל לש הרבסמ ןוקית ידי-לע חונמ תלאשל ךאלמה
'מע ,[24 הרעהב אבומה] ןושמש ייח ,ץיבוקז ואר) 14 'ספב וירבד ךשמהבש םילעפה לכב םג
.(52-51

רעפה תא ןיטקהל האב איה אמשו ,ךאלמה לש ירוקמה רובידב הללכנ אל וז רתי תרמוח .33
ורזנ ימי לכ .לכאי אל םישביו םיחל םיבנעו..." :רמאנ ובש ,הרותבש ריזנה ןידל דליה תוריזנ ןיבש
.(4-3 ,'ו 'מב) "לכאי אל ,גז דעו םינצרחמ ,ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ

תומדה לע םיכילשמ םהש ךות ,שרדמה ימכח םג הלאה םירבדה יפוליח תא וניבה ךכ .34
דע :חונמ ול רמא - 'ךירבד אבי התע חונמ רמאיו' " :השיאה יפלכ תיל"זחה השיגה תא תיארקמה
,ןהירבד לע ךומסל ןיאו [הכלהב תואיקב ןניא] הארוה תונב ןניא םישנהו ,השאה ןמ יתעמש ןאכ
[הפילחה] הפלח אמש ,הירבדב ןימאמ יניאש ,עמשל הצור ינא ךיפמ - 'ךירבד אבי התע' לבא
רחא רמשל רענה ךרטצי תוריזנ המ - 'רענה טפשמ היהי המ' .הריתוה וא ,התחפ וא ,הירבדב
לא 'ה ךאלמ רמאיו' .ונממ הרה אהתש םימיה לכ ןכל םדוק ומא השעת המ - 'והשעמו' .דלויש
המוד .('ה ,'י הבר רבדמב) ".ויניעב הבבחלו השאל דובכ קלחל - 'השאה לא יתרמא רשא לכמ חונמ
תונמיהמ ןניא םישנש החנהה לע םיססובמ םה רשאב ,חונמ לש ויתודשח תא קידצמ שרדמהש
תשאש המ תודוא לע רופיסב ןתינה עדימה ידי-לע םיכמתנו ,הרות ודמל אלש םושמ הכלה יניינעב
רושיאה תא שרדמה ץמאמ ,העתפהה הברמל ,הנהו .(התניש אל ךא) הפיסוהו הטימשה חונמ
(?רוביצב ?החפשמב) דובכ הל קולחל ידכ (!םקויד-יא ףא-לע) השיאה ירבדל ומצע ךאלמה קינעמש
ססובמ שרדמהש חיננ םא לבא ,הימתמ שרדמה יקלח ינש ןיבש חתמה .ובלב התביח תא לידגהלו
היהי רשפא ,(א"ע ,א"ס תוכרב) "היה ץראה םע חונמ"ש ,וב תשרופמ הניא םנמאש ,החנהה לע
אלו הרות דומלל היה לוכיש ,רבג רשאכ :רומאל ,הפירח תינוריא המינב ןושארה וקלח תא אורקל
!הבבחלו הקזחל ךירצ ,הרות הדמל אל איה רשאב ותשא לע אשנתמ ,דמל

הדמעש ,ףוס םי תעירק וליפא .סנה ילעב לש הליעפה תונעיהה אלל תושממ ןיא סנל .35
תראשנ התייה ,(14 ,ד"י 'מש) "[םיייביספ וראשת] ןושרחת םתאו םכל םחלי 'ה" לש ןמיסב
,16 'ספ) השביב םיב אובל וצל םעמשיהב הנומאה ןחבמב לארשי ינב ודמע אלול תואצות אלל
תא ויפמ עומשל םינאממה ידימ והימרי לש תחטבומה הלצהה םג תינתומ תאז ךרד לע .(22
רשא לכ תא םהילא תרבדו תמקו ךינתמ רזאת התאו" :םהינפמ אריי אל אוהש ךכב 'ה רבד
.(17 ,'א 'רי) "םהינפל ךתחא ןפ םהינפמ תחת לא .ךוצא יכנא            חזרה לפרשנות בתנך