באחאו דוד תוכרעמב תוכוס קמע

כ ,א םיכלמו אי ,ב לאומש


ןידי לאגי תאמ

"ארקמה ימיב לארשי ץרא לש תיאבצ הירוטסה" ךותמ
ח"כשת ,ןוחטבה דרשמ תאצוהב רוויל בקעי תכירעבןומע-תברב דוד לש ותמחלמ


(אי ,אי ב"מש) "תוכוסב םיבשוי הדוהיו לארשיו ןוראה"
,ןומע-ינב דגנ דוד לש המחלמה רופיסב הבולשה ,יתחה הירוא תשרפ רואיתב
:דודל הירוא לש וירבדב תאזו ;"תוכס" הלמה תרכזנ
לע ינדא ידבעו ינדאו תוכסב םיבשוי הדוהיו לארשיו ןוראה"
.(אי ,אי ב"מש) "םינוח הדשה ינפ
,יללכה םצעה םש לש תועמשמב הז בותכב "תוכוס" הלמה תא וראיב ללכ ךרד
עמשהלמ הירוא תוטמתשהל הליעה התייה ,ךכיפלו .(1)יערא תוריד ותועמשמש
המחלמהש דועב ,ותיבב גנעתהל ותומכ אבצ-שיאל האי הז ןיאש ,דוד ךלמה תווצמל
הדוהי לש םיאולימה-אבצו ןוראה :הדש-יאנתב םייורש אבצה לכו תירבה-ןוראו השק
יכ םאו .חותפה הדשה ינפ לע הנוח רידסה-אבצה וליאו ,תוכוסב םיבשוי לארשיו
םשכ "תוכוס" הלמה לש רבסהה ירה ,הירוא ירבד תועמשמ רקיעל ןווכמ הז רבסה
אבצה לש ותיינח תשגדהל ןווכמכ "םינוח הדשה ינפ לע" יוטיבה לשו ,יללכ םצע
:םיישק המכו המכ םילעמ ,חותפה הדשב

ןינבל דע) היה ליגרה ומוקמש דועב ,הכוסב ןוראה תא חינהל שי עודמ .א
?(זט ,א א"הד ;זט ,ו ב"מש הושה) אקווד להואב (שדקמה - -

ינפ לע ונחי רידסה-אבצה ישנאו ולוכ אבצה לש דקפמהש ,רבדה רבתסמ םולכ .ב
,םיאולימה-אבצש דועב ;ךוראו ךשוממ רוצמ תעב תאזו ,הסחמ אלל ,חותפה הדשה - -
?תוכוסב וררוגתה ,לארשיו הדוהי ישנא - -

אבצהו באוי ןהו םיאולימה-אבצ ןה ,תירבה-ןורא ןה ונח ,לבוקמה רבסהה יפל - -
:םיפסונ םיישק ינש הלעמ הז רואיב .ןומע-תברל ךומס רידסה - -

רבכשו ,םילשוריל ןכל םדוק רצק ןמז קר אבוהש תירבה-ןורא תא ןכסל דוד זעי םולכ .ג
דועב) הקוחרה ןומע-תברל דע ןוראה תא חולשלו ,םיתשלפה ידיב םעפ הבשנ - -
תמדוקה הכרעמב ישוקב טלמנ באוי לש ואבצש םוקמ ,(םילשוריב יורש ומצע אוה - -
.(2)הדבכ הלפממ - -

הדבוע בשייל ןתינ דציכ ,ןומע-תברל ךומס םיאולימה-אבצ לכ תמאב הנח םא .ד
ב"מש) "הדכלו ריעה לע הנחו םעה רתי תא ףוסא התאו" :דודל באוי תצע םע וז - -
הב םחליו התבר ךליו םעה לכ תא דוד ףסאיו" :ןכמ רחאל רפוסמה םעו (חכ ,בי - -
?(טכ ,םש םש) "הדכליו - -

"תוכוס" הלמה תא ןאכ ןיבנ םא ליעל יתינמש םיישקה תא בשייל ןתינ ,תאז דגנכ
ןיב המוקמש ,העודי ריע התוא לש המשכ אלא ,יללכ םצע םש לש תועמשמב אל
םימחול :לש תועמשמב "םינוח הדשה ינפ לע" :יוטיבה תא וליאו .קוביהו ןדריה
.(3)ארקמב םימעפ המכו המכ וז תועמשמב אבה יוטיב - הכרעמה-הדשב (םינוח וא)
םימיענב ונמז תא הלבמ אוהש לע ךלמה תא ןיפיקע ךרדב הירוא חיכומ הז רבסה יפל
.הקוחרה תוכוסב םינוח םה ןוראה םע דחיו ,המחלמב םעה לכש דועב םילשוריב
-אבצה ישנא ,ולש ויערש הנאותב ,ךלמה לש ותוצמל עומשל ברסמ אוה תע התואב
.ןומע-תבר תוביבסב ,הכרעמה לש ימדקה וקב םימחלנ רידסה

עודמ ,ןומע-תבר לע ורצ רידסה-אבצהו באוי םא :תפסונ הלאש דימ הלעמ הז רבסה
ונילע וז הלאש לע תונעל ידכ ?תוכוס ריעב םיאולימה-אבצו תירבה-ןורא ויה םייורש
:םיניינע המכו המכ הרצקב ררבל
;ןומע-תבר רוצמל םדוק דוד תומחלמ רדס .א
;דוד ימיב תוכוס-קמע לש םיילכלכהו םיינידמה ,םייגטרטסאה םינותנה .ב
.ןומע-תברל םילשורימ הכולמה ימיב וליבוהש תויאבצה םיכרדה .ג

דוד לש ויתומחלמ יבלש
הסיפתה לע ,םייללכ םיווקב ,דומעל רשפאמ א"הדבו ב"משב דוד תומחלמ רואית
תניחבמ ןהו ,תיאבצ-תויפרגואיגה הניחבה ןמ ןה תאזו ;ויתומחלמ לש תיגטרטסאה
םיווקב ןיחבהל ןתינ ,תיפרגואיגה הניחבה ןמ .(4)םיברה ויביוא דגנ תומחלמה רדס
לארשי תכלממ תא חיטבהל היה ןווכמ ןושארה .דוד תוכרעמב םיבלש ינשב םייללכ
;א, ח ;ה ב"מש) תשלפ הז ללכבו ,הבורקה התביבסבש םייתרוסמה םיביואה ינפמ
אל ןומע דגנ הנושארה הכרעמה .(א ,חי א"הד ;בי ,ח ב"מש) ןומעו (א,חי ;די א"הד
ינשה בלשה .םימראה ןמ םינומעה ולביקש עויסה םושמ תאזו ;ערכה ידכ הב היה
ג ,חי א"הד ;ךליאו ג ,ח ב"מש) הירוסבש תוימראה תויוכלמה דגנ ורקיעב ןווכמ היה
ףושחה ימורדה ףגאה תא התוהש ,ןומע תכלממ םע קודה יאבצ רשקב ודמעש ,(ךליאו
.ודגנ המחלמל םימראה תא הררועש ןומעל דוד לש ותרידח תאז התייה .םהלש

בלשהש דועב .דוד לש ויתומחלמב םיבלש ינשב ןיחבהל ןתינ תיגולונורכ הניחבמ םג
,ןכל םדוק ונינמש םייפרגואיגה םיבלשה ינש לש םרקיע תא ףיקמ ןושארה יגולונורכה
דודב ודרמ םינומעה רשאב תאזו ,םראו ןומע תענכהל ןווכמ היה ינשה בלשה ירה
דגנ ותמחלמב הדבכ הלפמ לחנש רחאל קר .םימראה לש םתכימתבו םדודיעב
-ינב םע קר אל ןאכ ול ןיינעש הדבועה לע דמע אלש ןויכ העריאש הלפמ ,ןומע-ינב
ץוחמל ידכ ףסונ המחלמ-עסמ דוד ךרע ,םימראה תויוכלמ לש תירב םע אלא ןומע
שיש ,ולא תומחלמ לע .םינומעה תריב תא שובכל ודיב הלעש ינפל ,םרא-תואבצ תא
.ןלהל דומענ ,הב םיקסוע ונאש וז השרפל דחוימ ןיינע ןהב

המלשו דוד ימיב תוכוס-קמע לש תיגטרטסאה תובישחה
,תונושה ויתוניחבמ תוכוס-קמע רקחב הברה םירקוחה וקסע תונורחאה םינשב
ונאש השרפב .(5)תכתמ-תשורחלו רחסמל זכרמכ תילכלכה ותובישח לע ודמעו
רתויב בושחה יגטרטסאה סיסבכ תוכוס-קמע לש דחוימה ודמעמ עבוק הב םידמוע
הערתשהש הלודגה הכלממה לע ,וירחא ונב המלש לשו ,דוד לש ונוטלש תחטבהל
.תרפה תודגל דע

,םיבורקה לארשי ינכש דגנ תונווכמ ויהש ,ויתומחלמ לש ןושארה יפרגואיגה בלשב
ויתומחלמל אצויו רזוח אוהשכ "םיימינפ םיוק יפל" המיחל לש ןורתיה דודל היה
ואבצ תא קיתעהל תורשפאה תא ול ןתנש אוה הז ןורתי .ותכלממ זכרמ ךותמ
ןה ;ירקיע יגטרטסא סיסבכ תשמשמ םילשורישכ ,םינוש םינוויכל תוריהמב
.יטסיגול סיסב ןהו יביטרפוא סיסב

ודיב היה אל בוש ,םימראה תויוכלמ יפלכ דוד לש ותוליעפ-זכרמ קתענש תעמ
-יתלבהו םיכוראה הרובחתה-יווק ;"םיימינפ םיוק יפל" הלועפ-חרוא לש ןורתיה
יגטרטסאה סיסבבכ םילשוריב שמתשהלו ףיסוהל ול ורשפא אל בוש םיחוטב
ךירצ ימדק יגטרטסא סיסב לכ ."ימדק יגטרטסא סיסב" ןנוכל וילע היהו ;ישארה
,המידק ןה ,םיחוטבו םימיאתמ הרובחת-יווק .א :תואבה תונוכתה ול הנייהתש
םיאוות .ב ;ישארה יגטרטסאה סיסבה רבעל ,ףרועה יפלכ ןהו ,ביואה רבעל
,םייעבט םיבאשמ .ג ;סחיב םיטעמ תוחוכב רוזאה לע ןגהל םירשפאמה םייפרגופוט
ילבמ ,הכרעמה לש עירכמה בלשב אבצל קפסל היהי רשפאש ןוזמו םימ הז ללכבו
תא קפסל לכוי ימדקה יגטרטסאה סיסבהש ךירצ ןכו ;יפרועה סיסבל קקדזהל
הניחבמ ביצי ימוקמ לשממ .ד ;קשנ -ילכ קדב ןוגכ ,המחלמה לש םיינכטה םיכרצה
.תינידמ

םיירוטסיההו םייגולואיכראה םינותנה לש יהשלכ הריקסו ,הפמ לע ףוטח טבמב יד
היה - דבלב הז קמע רבד לש ותמאלו - תוכוס-קמעש חכוויהל ידכ ,(6)םוקמה לש
לע הנע הז ץרא-לבחש ןויכ ,דוד לש ויתורטמל ילאידיאה ימדקה יגטרטסאה סיסבה
:ליעל ונמנש םיכרצה לכ

ןכ ומכ .םילשוריל קשמד ןיבש רתויב הרצקה ךרדה וק לע יוצמ תוכוס-קמע .א
העדונ וז הנורחא הדבוע .ןורמוש רבעל רתויב החוטבה ךרדה ןאכמ הליבוה - -
וסיסבש הז ,רידסה יעוצקמה אבצה קר אלש העש הבורמ תובישח הל - -
היהש םיאולימה אבצ ףא קלח הב חקל אלא ,הכרעמב קלח לטנ ,םילשוריב - -
.םירפא-רה יבשותמ ונממ לודג קלחו ,םיסולכואב םיבורמ ויהש ץראה-ילבחמ סיוגמ - -

םיטעמ תוחוכב וילע ןגהל םירשפאמ תוכוס-קמע לש םייפרגופוטה םינותנה .ב
םורדמ קוביה ,ברעממ ןדריה ותוא םימחות ןכש ,בכר-ליח ינפב וליפאו ,סחיב- -
ידאו לש םילחנה יצורעו חרזמ-ןופצו חרזממ הובגה םירהה סכר ,חרזמ-םורדו- -
.ןופצמ י'גנירפכ ידאוו בי'גר- -

הבונתו רקבלו ןאצל הערמ ,םימ לש עפש וב שי .םייעבט םיבאשמב רישע קמעה .ג
הימד-א לת ןיבש רוזאב יכ ,ךרעש יגולואיכראה רקסב הלעה קילג .נ .תיאלקח- -
-תופוקתב בושי תומוקמ הרשע העשת ויה םייוצמ ןופצב הידיעס-א לתל םורדב- -
קמעה - תובישחל ןורחא אל ךא - ןיינמל ןורחאו .(7)הינשהו הנושארה לזרבה- -
רקסה ןמ ןה רוריבב הלועה רבד ,תכתמ תוישעתל זכרמ םינמז םתואב שמיש - -
,שדקמה-תיבל תשוחנה-ילכ תקיצי לע יארקמה רופיסה ןמ ןהו ,(8)יגולואיכראה- -
הערפש דע רישע הכ היה הז ץרא-לבח .(ומ ,ז א"למ) המלש ידי לע םקוהשכ- -
וכרדב תישארה ךרדה וקמ קחרה תוטנל ןוכנל האר לארשי-ץראל ועסמב קשיש - -
,תוכוס-קמעב הרבעש ןיפיקע ךרדב םדקתהלו לאערזי-קמע רבעל ץראה םורדמ - -
.(9)הז רישע ץרא-לבחב ללש לולשל ידכ תאזו - -

ונא םידמל תאז .ןתיאו ביצי היה הז ץרא-לבחב המלש לשו דוד לש םנוטלש .ד
.תוכוסל הכומסה םיינחמ ריעה לע ארקמב תואבה וז הפוקתמ תועידיה ןמ רוריבב - -
היה הז ץרא-לבחו ,תשב-שיא ידימ םיינחמ תא דוד חקל ,ודיב הכולמה הנוכנשמ - -
ישנאו ,םולשבא ינפמ וחרבב דוד טלמנ ןאכל .דודל רתויב םינמאנה ןמ ןכמ רחאל - -
ילקו חמקו םירועשו םיטחו רצוי ילכו תופסו בכשמ" ואבצלו ול וקפיס הז ץרא-לבח - -
תובישחה לע .(טכ-חכ ,זי ב"מש) "רקב תופשו ןאצו האמחו שבדו .ילקו םישדעו לופו - -
בצינ היה המלש ימיבש הדבועה ןמ ףא ונא םידמל ורשע לעו הז רוזא לש הברה - -
אדע ןב בדניחא" :המלש לש םיבצינה רשע םינש ןיב הז רוזא לע הנוממ היהש - -
.(די ,ד א"למ) "המינחמ - -

דוד ימיב ןומע-תברל םילשורי ןיבש םיכרדה
ןדריה-רבעב דוד תומחלמ לש יגטרטסאה ךרעמב תוכוס-קמע לש ודמעמ תלאשב ןויעה
וליבוהש תונושה םיכרדה ויה המ :הלאשב קוסענ אל םא םלש היהי אל יחרזמה
ךרד התוא לש היתונורסחו היתונורתי םה המו ןומע-תברל םילשורימ הכולמה ימיב
.תוכוס-קמעב הרבעש

הפוקתב שומישב ואצמנ ןיידע רשא םיכרדה לע ונלש רוזחשה ןויסינ תא ססבנ םא
לעו חטשה לש תויפרגופוטה ויתונוכת לע ,םייארקמ םינותנ המכ לע ,(10)תימורה
תמיוסמ הדימב ,קיסהל לכונ ,לק המחלמ-בכרו םילגר-ליח רבעמל ותמאתה תדימ
םילשורימ וכילוהש תוישאר תויאבצ םיכרד שולש ויה תומייק דוד ימיבש ,תואדו לש
הפמב ןויעל ןאכ ץחל .ןומע-תברל

לא העיגהו ,ול ךומסבו ,חלמה םיל ןופצמ הרבעש ךרדה התייה ןהבש הרישיה .1
ךורכ המחלמ-עסמ תעב וז ךרדב רבעמ .ןובשח ינפ לע הרבעב ,םורדמ ןומע-תבר - -
ידכ ךרדה התלע דבלב מ"ק 25 לש עטקבש דבלב וז אל .םיטלוב תונורסחב היה - -
870 לש הבוג לא םיה ינפל תחתמ ךרעל רטמ 400 לש קמועמ) םירטמ 1250 - -
חטשב הלוכ ךרדה הרבע החרזמ ןדריהמש אלא ,(םיה ינפל לעמ בוריקב רטמ - -
ךרדב ושמתשה דוד לש ויתואבצ .הלקנ לע ףקות ינפמ הנגהל היה ןתינש ביוא - -
ןמ ורקיעב בכרומ היה אבצה רשאכו עירכמ ךרע ןמזה םרוגל עדונש העש קר וז - -
רתוי הרצק תמאב וז ךרד התייה ןכ לעו ;םילשוריב ונחש ולא ,תויעוצקמה תודיחיה - -
.ץראה ןופצו םירפא-רה ירוזאמ אב ורקיעש ,םיאולימה אבצ ליבשב רשאמ ןרובע - -

הנופצ ןדריה תא התצח איה .ונימיבש שיבכה וק םע הבורב ההז הינשה ךרדה .2
-תבר לא העיגה ,טלס-או ןירמנ ידאו ינפ לע לודג ףוקיע רחאלו ,הנושארה ךרדה ןמ - -
,הנושארה ךרדה ןמ תובר תוניחבמ התייה החונש םגה ,וז ךרד .ברעמ-ןופצ רבעמ ןומע - -
אבצ לע התפכש ןויכ ,תיאבצה טבמה-תדוקנמ תיניצר תערגמ תאז תמועל הל שי - -
לתפתמה ,ןירמינ ידאו ךותב רכינ ןמז קרפ ךשמב הכורא הרדשב דועצל הב רבועה - -
הפקתה ינפב ףושח ותויהב ,וילא תינוסכלאו ןומע-ינב לש םירוציבה וקל ליבקמב - -
.ןרמתל תלוכי ילבמו ינמיה ופגאמ - -

תחת םלוא ,ברעמ-ןופצ רבעמ ןומע-תבר לא איה ףא העיגה תישילשה ךרדה .3
(םויכ הימד-א) םדא-תורבעמב רהנה תא התצח ,וחיריל תיחרזמ ןדריה תא הצחתש - -
תוכוס ריעל הכילוה תחאה :םיתשל ךרדה הלצפתה ןאכמ .תוכוס-קמע לש ומורדב - -
ךרד .ןומע-תברל טלס-א ינפ לע הכילוה הינשה וליאו ,(ןומע-תברל בוש - םשמו) - -
,םיאולימה אבצמ ןהו רידסה אבצה ןמ ןה בכרומ היהש סיגל דחוימב המיאתה וז - -
םירפא-רהמ םג התייה החונ הילא השיגהש ,הדוקנב אוה רהנה תייצח םוקמ ןכש - -
קחרמה יכ ףאש ,ךכב אוה וז ךרד לש הנורתי הדוהימ אצויה אבצל .הדוהימ םגו - -
ךותב לעופב רובעל היה ךירצ ותוא קחרמה ירה ,רתוי לודג ןומע-תברל םילשורימ - -
רתוי הברה םישק םהלש חטשה יאנתש ,םירחאה םיביתנבש הזל הווש ביואה ץרא - -
;מ"ק 55-כ אוה 2 'סמ ביתנבש ןומע-תברל דע ןדריה ןמ קחרמה) םדקתמה אבצל - -
50-כ - ןומע-תבר לא הרישיה ךרדב ,3 'סמ ביתנבש ,הימד-א תורבעממ וליאו - -
.(מ"ק 60-כ - תוכוס ךרדו ;מ"ק - -

:םיפסונ תונורתי רפסמ םג דודל קינעהל התייה היושע וז ךרד - -

יכרצ תא קפסל היה לגוסמו ,הכלהכ ןגומ היהש ,תוכוס-קמע לע הססבתנ איה .א - -
;הבחר דיב אבצה - - ---

.ןומע-תבר לא "הרישי-יתלבה השיג"ב עיגהל ףקותה אבצל הרשפא איה .ב - -

תא קתנל היה יושע ברעמ-ןופצ רבעמ וז ךרדב ןומע-תבר לא דוד לש המחלמ-עסמ - -
התויה ףא לע .םימראה ,התירב-ילעב ןיבל ןומע-ץרא ןיבש ירקיעה הרובחתה-וקכ - -
תיטקטה הרזגב ןומע-ץראל תרדוח וז ךרד ירה ,תיגטרטסא הניחבמ "הרישי-יתלב" - -
,רבד לש ותמאל .תויפגא תופקתה לש הנכסל תוחפ הפושח איהו ,רתויב החונה - -
לכש ןויכ ,ינמיה ופגאל הברה גואדל היה ךירצ אל ריעה-םדא רבעמ םדקתמה אבצ - -
ןכאש .(11)ירמגל בשוימ-יתלב טעמכ םימיה םתואב היה םדאל םורדמש רוזאה - -
ןומע-תברל רתויב חונה יגטרטסאה השיגה-ביתנ ,המודקה הפוקתב ,וז ךרד התייה - -
הכלממה תוגלפתה רחאלש הדבועה ןמ םג ונא םידמל ,ןדריל ברעממ רשא ץראה ןמ - -
תורבעמ הכלממה תוגלפתה זאמ ויה הידיבש) לארשי ,תינופצה הכלממה וז התייה - -
תנכושה ,הדוהי תכלממ אלו ,ןומע-ץרא לע טולשל ,ןמזל ןמזמ ,הדיב הלעש ,(הימד-א - -
.םורדב - -

תוערואמה ךלהמ
תולאש המכ ונדמעה ןומע-ינב דגנ דוד לש ויתומחלמ תשרפב ןויעה לש ותליחתב
תומחלמ לש היגטרטסאב תוכוס ריעה לש המוקמ לעו דוד לש ויתומחלמ יבלש לע
:יכ ונילעה תולאש ןתואל הבושתב .הלא

לש ינשה יגולונורכה בלשב העריא ןומע-תבר לש השוביכל האיבהש המחלמה .א
;דוד תומחלמ - -

םימראה דגנ דוד תומחלמל ימדק יגטרטסא סיסב השעמל היה תוכוס-קמע .ב
;םינומעהו - -

,ןומע-ץראל ןדריל ברעממש לארשי-ץראמ הכילוהש ,רתויב הבוטה תיאבצה ךרדה .ג
.םדא-רבעמב ןדריה תא התצחש וז התייה - -

שוביכל האיבהש הכרעמב תוערואמה ךלהמ רחא בוקעל ונידיב אופא שי התעמ
.דוד ידיב ןומע-ץרא

,(ךליאו א ,טי א"הד ;ךליאו א ,י ב"מש) דוד יחולשב ןומע ךלמ ןונח בלעש רחאל דימ
ותגהנהב ליח ןומע-ינב דגנ ןוזפיחב דוד חלש ,דודב תורגתה רדגב השעמל היהש רבד
(12)"םירובגה אבצה לכ תא" :רידסה אבצה ישנאמ ורקיעב בכרומ היהש ,באוי לש
ןמזב ןומע-תברל עיגהל ידכ תאזו ,ןובשח ךרדב רובעל באוי לש ותטלחה .(ז ,י ב"מש)
םושמ הב היה ,םימראה ןמ דעס לבקל קפיס םינומעה ידיב היהיש ינפלו רתויב רצקה
קחרמב ןיידע היהשכ םינומעה ידי לע ,ןוכנ-לא ,רתוא באוי לש ואבצ .רומח הגשמ
,המחלמה ךלהמ תא עירכהל ידכ וב היהש דעצב וטקנ םינומעה .ןומע-תברמ רכינ
א"הד) אבדימ ינפלש רושימה לא םתרזעל דמעש ימראה בכרה-ליח תא וקיתעהו
תומדקתהה-וק ןימיל ומוקמש ,הז םידי-בחר רושימ ןכאו .ןומע-תברל םורדמש ,(ז ,טי
ופגאש עדי אלש ,באוי .בכר ןורמתל רתויב םיאתמה הז אוה ,ןומע-תבר יפלכ באוי לש
חיכוהל ידכ קר ןומע-תברל וכרדב ךישמה ,ול הפצמה ימראה בכרה תפקתהל ףושח ינמיה
באוי חילצה םיבר םיצמאמב .(ט ,י ב"מש) "רוחאמו םינפמ המחלמה ינפ וילא התייה יכ"
ץלאנש אלא ;(די-גי ,י ב"מש) םימראל תימוקמ תיטקט הלפמ ליחנה ףאו ,ואבצ תא ץלחל
לש השוביכ ונייה ,תירקיעה תיגטרטסאה המישמה תא עצבל ילבמ םילשוריל רוזחל
.(די ,י ב"מש) תינומעה הריבה

םינומעה תא עינכהל ןתינש ונייה ,תותואנה תויגטרטסאה תונקסמה תא קיסה דוד
ןומע-תברל ועיגי וללהש ינפל םרא תואבצ תא ץוחמל היהי רשפא םא קר

ותושארב םהיתואבצ לכ תא וסייגשמ ,הערכה ידיל איבהל םימראה לש אבה ןויסינה
םעפה עדיש ,דוד לש עירכמ ןוחצינב םייתסנ ,הבוצ ךלמ רזעדדה אבצ-רש ךבוש לש
אביו (14)ןדריה תא רבעיו לארשי לכ תא ףסאיו" :םהיתוינכת לע ,(13)דעומ דועב
.הלודג הכמ םימראה תא הכה ןאכו ,(זי ,י ב"מש) (15)המאלח

.ינשה יגולונורכה בלשבש תומחלמב הנפמ תדוקנ םושמ וב היה דוד לש הז ןוחצינ
:ארקמה תאז שיגדמש יפכ ,התייה הכרעמה לש הבושחה תיגטרטסאה האצותה
ינפל התע החותפ התייה ךרדה .(י ,י ב"מש) "ןומע-ינב תא דוע עישוהל םרא ואריו"
םש) "םיכלמה תאצ תעל הנשה תבושתל יהיו" .ןומע לע תיפוסה הפקתהל דוד אבצ
תא דוד ךרע ,ןנער ןיידע היה ןומע ינב דגנ םדוקה עסמה ןולשכ לש ומושירשכ ,(א ,אי
ליח תא ןה ,אבצה לכ תא סייג דוד .רתויב קדקודמ ןפואב עסמה ןכוה םעפה .עסמה
-קמעבש ימדקה יגטרטסאה סיסבב ותוא זכירו ,(16)יעוצקמה ליחה תא ןהו םיאולימה
.הנכס תעב אבצל דומעיש ידכ ,תירבה-ןורא תא איבה ףא ןאכל ;תוכוס
אבצ לש ובור .רוצמ הילע םשו ןומע-תבר לא יעוצקמה ליחה שארב םדקתה באוי
םהשכ ,תוכוס-קמע לש חוטבה סיסבב ,רוחאמ וראשנ (תירבה ןורא ןכו) םיאולימה
תרובגתכ ןהו ,היופצ יתלב תימרא הפקתה דגנכ ןה ;תיגטרטסא הברזרכ םישמשמ
.באוי לש ואבצל

הנעש המ הנעו ,םילשוריב תע התוא ההשש ,דוד ינפל יתחה הירוא ארקנ הז בלשב
לע ינודא ידבעו באוי ינדאו תוכוסב םיבשוי הדוהיו לארשיו ןוראה" :ךלמה לש ותווצמל
.(אי ,אי ב"מש) "יתשא םע בכשלו תותשלו לוכאל יתיב לא אובא ינאו םינוח הדשה ינפ


ןורמושב דדה-ןב לש ותמחלמ


ןורמוש לע רוצמה תויעב
איה התנבהל חתפמה תדוקנשו "תוכוס" הלמה תרכזנ הב ףאש ,תרחא המחלמ תשרפ
,(תוכוס ריעל תנווכמכ םאו ,יללכ םצע םש לש תועמשמב םא) "תוכוס" הלמה שורפ
השרפ לש רואיתה .(17)ןורמוש ךלמ באחאב םרא ךלמ דדה-ןב לש ותמחלמ תשרפ איה
ארקמבש רתויב םיטרופמהו םיריהבה תוברקה ירואיתמ דחא אוה ,גכ-א ,כ א"למב וז
:ונושלכ ןאכ ותוא םיאיבמ וננהו
,בכרו סוסו ותא ךלמ םינשו םישלשו וליח לכ תא ץבק םרא-ךלמ דדה-ןבו"
.הב םחליו ןורמוש לע רציו לעיו
.הריעה לארשי-ךלמ באחא לא םיכאלמ חלשיו
.םה יל םיבוטה ךינבו ךישנו אוה יל ךבהזו ךפסכ ,דדה-ןב רמא הכ :ול רמאיו
.יל רשא לכו ינא ךל ,ךלמה ינדא ךירבדכ :רמאיו לארשי ךלמ ןעיו
:ורמאיו םיכאלמה ובושיו
.ןתת יל ךישנו ךבהזו ךפסכ ,רמאל ךילא יתחלש יכ ,רומאל דדה-ןב רמא-הכ
,ךידבע יתב תאו ךתיב תא ושפחו ךילא ידבע תא חלשא רחמ תעכ םא יכ
.וחקלו םדיב ומישי ךיניע דמחמ לכ היהו
:רמאיו ץראה ינקז לכל לארשי-ךלמ ארקיו
,שקבמ הז הער ,וארו אנ-ועד
.ונממ יתענמ אלו יבהזלו יפסכלו ינבלו ישנל ילא חלש יכ
:םעה לכו םינקזה לכ וילא ורמאיו
.הבאת אולו עמשת לא
,ךלמה ינדאל ורמא :דדה-ןב יכאלמל רמאיו
,השעא הנושארב ךדבע לא תחלש רשא לכ
;תושעל לכוא אל הזה רבדהו
.רבד והבשיו םיכאלמה וכליו
:רמאיו דדה-ןב וילא חלשיו
,ופיסוי הכו םיהלא יל ןושעי הכ
.ילגרב רשא םעה לכל םילעשל ןורמוש רפע קפשי-םא
.חתפמכ רגח ללהתי לא ,ורבד :רמאיו לארשי-ךלמ ןעיו
,תוכסב םיכלמהו אוה התוש אוהו הזה רבדה תא עמשכ יהיו
.ריעה לע ומישיו ,ומיש :וידבע לא רמאיו
:רמאיו לארשי-ךלמ באחא לא שגנ דחא איבנ הנהו
,הזה לודגה ןומהה לכ תא תיארה ,'ה רמא הכ
.'ה ינא יכ תעדיו םויה ךדיב ונתונ יננה
;תונידמה ירש ירענב ,'ה רמא הכ :רמאיו ?ימב :באחא רמאיו
.התא :רמאיו ?המחלמה רוסאי ימ :רמאיו
,םישלשו םינש םיתאמ ויהיו תונידמה ירש ירענ תא דקפיו
.םיפלא תעבש לארשי ינב לכ םעה לכ תא דקפ םהירחאו
תוכסב רוכש התוש דדה-ןבו ,םירהצב ואציו
.ותא רזע ךלמ םינשו םישלש םיכלמהו אוה
,הנושארב תונידמה ירש ירענ ואציו
:רמאל ול ודיגיו דדה-ןב חלשיו
.ןורמשמ ואצי םישנא
.םושפת םייח - ואצי המחלמל םאו ,םייח םושפת - ואצי םולשל םא :רמאיו
.םהירחא רשא ליחהו ,תונידמה ירש ירענ ,ריעה ןמ ואצי הלאו
,לארשי םפדריו םרא וסניו ושיא שיא וכיו
.םישרפו סוס לע םרא ךלמ דדה-ןב טלמיו
".הלודג הכמ םראב הכהו ,בכרה תאו סוסה תא ךיו לארשי ךלמ אציו
,ףטושו ריהב הרואכל אוה הז רואית ,באחאב דדה-ןב לש המחלמה םצעל עגונה לכב
-תדוקנמ תיתרוקיבו תקדקודמ הניחבב התע דע וז השרפ ונחב אל ,הארנכ ,ךכ םושמו
ךלהמ ירחא תקדקודמ הרוצב בוקעל םיאב ונאשמ לבא .תיטקטו תיגטרטסא טבמ
תויטקט תויעב לע תדחוימ שגד תמיש ךות ,כ א"למבש רואיתה יפל תוערואמה
:תורומח תוישוק המכו המכ תוצצו תולוע ,תויגטרטסאו

הליחתמ השרפהש ,הרואכל ,הארנ (א 'ספ) רואיתה תליחתבש םירבדה ןמש דועב .1
םינותנה ןמ ירה ,רוצמ הילע םש ףאו ןורמוש ירעשב רבכ יוצמ דדה-ןבש העשב הב
רקיעשכ ועריא ןתמו אשמה לש םיעירכמה םיבלשה ןמ המכש דומלל ןתינ ךשמהבש
תרמוח לע דמע אל ןיידע באחאו ,ריעה ןמ קחרמב ןיידע היה דדה-ןב לש ואבצ
ירקיע םה הלאו .ךכ םשל סניכש ברה אבצה תמצע לעו דדה-ןב לש ויתונווכ
:םינותנה

םיכאלמ (דדה-ןב ,ונייה) חלשיו" :רפוסמ ןתמהו אשמה לש רואיתה תליחתב .א
ךפסכ" :איה דדה-ןב לש וחולש תשירד .(ב 'ספ) "הריעה לארשי ךלמ באחא לא
השירד הלא םירבדב האורה באחא ."םה יל םיבוטה ךינבו ךישנו אוה יל ךבהזו
."יל רשא לכו ינא ךל ,ךלמה ינדא ךירבדכ" :בישמ העינכל אדירג תילמרופ

התע ולביקש ,םיחילשה םיבש רשאכ קר באחאל ררבתמ ורושאל םיניינעה בצמ .ב
העינכב קפתסמ דדה-ןב ןיאש הפיקתו הרורב העדוה םע דדה-ןבמ תושדח תוארוה
.ושוכר לכ תאו ךלמה-תיב תא קשמדל ומע תחקל ותנווכב אלא ,אדירג תילמרופ
וירבדמ ."וחקלו םדיב ומישי" לעו "ןתת יל" לע אוה דדה-ןב יחולש ירבדב שגדה
ןיב קחרמהש דומלל ןתינ ,"ידבע תא ךילא חלשא רחמ תעכ יכ םא" :דדה-ןב לש
וא הכילה תועש הרשע-םיתש דע הנומש ידכ היה דדה-ןב לש והנחמ ןיבו ןורמוש
.הביכר

,תוצעייתה םשל "ץראה ינקז לכל" אורקל תלוכיהו תוהשה ןיידע התייה באחאל .ג
.(ז 'ספ) דדה-ןב לש ויחולשל הלילשב בישהש ינפל

לש הבורקה התביבסב היה אל דדה-ןב לש ואבצ רקיעש ,החנהל תפסונ הזיחא .ד
ורזחשמ ויחולש י"ע ורמאנש דדה-ןב לש םויאה ירבדב ונל ,היוצמ ,ןורמוש
ןורמוש רפע קפשי םא ופיסוי הכו םיהלא יל ןושעי הכ" :תישילשה םעפב ןורמושל
לע תוראפתה ירבד וב שיש ,הז םויא .(י 'ספ) "ילגרב רשא םעה לכל םילעשל
לש היארה םוחתב םרא אבצ אצמנ רבכ םא ,רתוימ היה ,דדה-ןב לש ואבצ לדוג
ןיידע דמע אלש ,תדמלמ "חתפמכ רגוח ללהתי לא" :באחא לש ותבושת .םירוצנה
קחורמ ןיידע היה דדה-ןב לש ואבצ רקיעש ןויכ ,ןוכנ לא ,תאזו ;הנכסה לדוג לע
.ןורמושמ

.(בי 'ספ) ןורמוש לע רוצמ םישל דדה-ןב דקפ באחא לש וז הבושת רחאל קר .ה

תואבצ דגנ ולש תזעונה הטישפב חילצהל באחא היה לוכי דציכ ריבסהל ןיא .2
אבצשכ ,רוצמב האב רבכ ןורמוש ריעהש רחאל הכרענ וז הטישפש חיננ םא ,דדה-ןב
שארב וז הטישפש דחוימבו ;ברקל ךורע אוהשכ ביבסמ התוא ףיקמו הילע הנוח םרא
הכרענ אל םיאולימ ילייח 7,000-ו (18)םירחבנ-םימחול םינשו םישולש םיתאמ
,ןכ לע רתי .התוא שיגדמ יארקמה רפוסהש הדבוע ,םירהצב םא יכ הכישחה תוסחב
.םידחוימ םיחילש ידי לע קר דדה-ןבל רבדה עדונ ,םירהצב הכרענ הטישפהש ףא לע
וכוה םישרפהו בכרה-ליח יכ םא ,טלמיהל חילצה ,רוכיש היהש ףא לע ,ומצע דדה-ןב
.הדבכ הכמ

דדה-ןב לש ואצמיה םוקמ לעו ותורכש לע ,םימעפ יתש בותכב תרכזנה ,העידיה םג
:תויעב תררועמ

היה באחא ןיבל דדה-ןב יחולש ןיב ןתמהו אשמה תעבש ונל עידומ בותכה .א
.(בי 'ספ) "תוכסב םיכלמהו אוהו התוש" ומצע דדה-ןב

רוכש התוש דדה-ןבו" :םרא-ליח לע באחא לש הטישפה תעבש בותכה רפסמ ןכ .ב
,הדבועהש דועב .(זט 'ספ) "ותא רזע ךלמ םינשו םישולש םיכלמהו אוה תוכסב
המ לואשל ןתינ ;תוערואמה ךלהמ תנבהל רתויב הבושח ,רוכיש היה דדה-ןבש
םולכ ?תוכוסב םיתוש םיכלמהו דדה-ןב ויהש ,םימעפ תרכזנה ,הדבועל שי תובישח
בושח תמאבש המ ?(19)םילהאב הרכשל םיתוש םיכלמה ויה םא רבדב קוליח היה
רפסי בותכהש םיפצמ ונייהש המו ,דדה-ןב לש ותורכש תדבוע לע ףסונ ,תעדל
.תוערואמ םתוא ועריא רשאכ דדה-ןב ההש ובש קיודמה םוקמה אוה ,ונל

תוכוסב דדה-ןב לש והטמ
,א ,אי ב"משב ומכ ןאכ םגש חיננ םא ,ןכל םדוק ונינמש תוישוק ןתוא לכ תא בשייל ןתינ
ךרדה-וק לע ,קוביה לעש תוכוס ריעל םא יכ ,םירצנ תוכוסל אל "תוכוס" הלמב ןווכמ
רפסבש בותכה תא ריכזהל דחוימ ןיינע שי הז רשקהב .ןורמושל קשמדמ הליבומה
ןביו התכס עסנ בקעיו" :ןענכל םרא-ץראמ רזחשמ ,בקעי י"ע קוביה רבעמ לע תישארב
םכש ריע םלש בקעי אביו .תכס םוקמה םש ארק ןכ לע ,תכס השע והנקמלו תיב ול
וב שי הז בותכ .(חי-זי ,גל 'רב) "ריעה ינפ תא ןחיו םרא ןדפמ ואובב ןענכ ץראב רשא
,ןורמושל םראמ ךרדה-וק לע תוכס ריעה הנכשש אוה דמלמש םושמ ןה,דחוימ ןיינע
.הז רופיסב ריעה םש לש יגולויטיאה רבסהה םושמ ןהו

תאוושהמ קוזיח תאצומ ,תוכוס ריעל תנווכמ דדה-ןב רופיסב "תוכוס" הלמהש ,החנהה
ירמז י"ע חצרנש אשעב-ןב הלא לע ,ונכותב המודה בותכל תרכזנ איה ובש בותכה
:הצרתב רוכיש התוש אוהשכ
תוכסב רוכש התש דדה ןבו :(זט ,כ א"למ) דדה-ןב

רוכש התש הצרתב אוהו :(ט ,זט א"למ) הלא
א"למבש רופיסה שארבש תבותכהו "תוכוס" הלמה תויעמשמ-ודש העשב ,ןכ לע רתי
םימוגרתה י"ע "תוכוס" הלמה תנבהל ואיבהש ןה ,ןורמוש לע רצ דדה-ןבש ,כ קרפ
,כ א"למבש הדבועב דחוימ ןיינע שי ירה ,םירצנ תוכוס לש תועמשמב םינשרפהו
לש המשכ הנבוהש ונייה ,היתויתואב םיעבשה םוגרת י"ע תוכוס הלמה האבוה ,וט
.תוכוס ריעה

תוערואמה ךלהמ
:תוערואמה ךלהמ ירחא בוקעל ונידיב שי ,םיבותכה לש םתועמשמ לע ונדמעש רחאמ

םיכלמ םינשו םישולש לש םהיתואבצ וב ויהש ,לודג ליח דימעה םרא ךלמ .א
לארשי-ץראל עסמ דדה-ןב ךרע הז ליח שארב .בורל םישרפו בכרו םילאסו
דדה-ןב לש הז ועסמ תרטמ .תימראה הכלממל םורדמש ץרא-ילבח - ןדריה-רבעלו
אוהש ,תוכוס-קמעב וסיסבו והטמ תא עבק דדה-ןב .הלא םילבח לע טלתשהל התייה
י"עו קוביה י"ע ,ןדריה י"ע ןגומה ,לודג בכר-ליח תינחל רתויב םיאתמה םוקמה
ירעמ ןהו ןומע-תברמ ןה ,ןורמושמ ןה יטקט ץחמ חווטב יוצמו ,םירהה סכר
ירעל ויחילש תא חלוש אוה ןאכמ .ןדריה-רבעו לארשי-ץרא לש תורחאה הריבה
םיכלמהו אוה ,תובוגתל ןיתממ ודועבו .(20)ןתעינכ תא עבותו תונושה הריבה
.תוללוה תואתשמב םנמז תא םילבמ ומע רשא םילאסוה

לש ונוצרל התייה אלש הבושת םהיפבו םירזוח ןורמושל וחלשנש םיחילשה .ב
,באחא .תטלחומ העינכ שורדל תוארוה םע ,ןורמושל בוש םיחלשנ םה .דדה-ןב
םיאנתה תא לבקל ברסמ ,ימראה חוכה לש ותמצע יהמ ןיידע עדוי וניאש
ךרדה תא רובעל שרדנה ןמזה אוהש ,תופסונ תועש עבראו םירשע רחאל .םיריפחמה
יעמשמ-דח םויא םהיפבו ,דדה-ןב יחילש ורזח ,(21)הרזחו תוכוסו ןורמוש ןיבש
ןימאה אל ןיידע הארנכש ,באחא .ריעה דגנ ואבצ תמצע לכ תא תונפהל דדה-ןב לש
לש םויאל הנוע ,העראפ ידאו ךרדב תונכס-בר עסמל ואצי ולש בכרה-ליחו דדה-ןבש
.םיאולימה אבצ תא סייגל זפחנ ןמזב ובו ,לוזלז לש ןושלב דדה-ןב

((22)ויאיבצמ תצע דגנכ ףא אמש) בכרה-ליח לע הווצמ םעזנהו רוכישה דדה-ןב .ג
,באחא .תוכוסב הרכשל תותשל ךישממ ומצע אוה דועב ,ןורמוש רבעל דימ םדקתהל
,ןורמוש תביבסבש רוזאה לשו העראפ ידאו לש םייפרגופוטה םיאנתה תא הפי ריכהש
אלא ,רוצמב התוא ףיקיו ןורמושל ביואה אבצ לכ עיגי רשא דע תוכחל אלש טילחה
םואית אוה הפקתהה תחלצהל רתויב בושחה םרוגה הלא תוביסנב .ןכל םדוק ףוקתל
עיגפה בצמב ןורמוש לע םדקתמה בכרה רוט היהי הבש העש התואל הפקתהה ןמז
ליחתמ ימדקה רוטה קרו ידאוה ךרואל ןיידע סורפ חוכה רקיע רשאכ ונייה ;רתויב
ימראה בכרה לש תוסרפתהה הבצל הפקתהה ןמז םואית .םירצה םירבעמה ןמ תאצל
תועמשמ םא םג ,דדה-ןב אבצ לע הפקתהה ןונכתב ירקיעה לוקישה היה ידאוה ךותב
ואצי םישרפהו בכרה ירוטש חיננ םא .םויה ירהצב הפקתהה ןמז תעיבק התייה רבדה
תוביבסל עיגהל היה דיתע ירקיעה חוכהש ירה ,רקובה לש תומדקומה תועשב תוכוסמ
ץולחה-תודיחי רשאכ .םירהצב ךרעל העראפ-לא לתל ברעמ-םורדמש ןכוסמה רבעמה
וללהו ,עתפ-תפקתה וז התייה ,באחא לש וילייח ידי לע ופקתוה ימראה רוטה לש
התייה ןוכנ לאו ,תוכוסב רוכיש התוש היהש דדה-ןב .דדה-ןבל ךכ לע עידוהל וזפחנ
םולשל םא" :דודיחב העידיה לע ביגהו ,בצמה תרמוחב ריכה אל ,וילע הבוט וחור
.(חי ,כ א"למ) "םושפת םייח - ואצי המחלמל םאו ,םייח םוספת - ואצי

תאו סוסה תא" :הכה באחא אבצ .דדה-ןב לש בכרה-ליח לע האוש איבה ברקה .ד
,תוכוסב ויהש והטמו דדה-ןב לבא ;(אכ 'ספ ,םש) "הלודג הכמ םראב הכהו בכרה
ימראה בכרה לש הלודגה הלפמה תביס .טלמיהל וחילצה ,ןדריה לש ינשה רבעה ןמ
ךרעיהלו (23)ןרמתל עתפומה בכרה רוט לש תורשפאה רסוח התייה ,וחוכב ףידעה
ירש הלפמה תא וריבסה םג ךכ .עקרקה ינפ לש יררהה יפואה םושמ תאזו ,שדחמ
אל םא רושימב םתא םחלנ םלואו ,ונממ וקזח ןכ לע םהיהלא םירה יהלא" :דדה-ןב
.(גכ 'ספ ,םש) "םהמ קזחנ

ךרדב ןופצה ןמ ןורמוש לע תולעל תאז םעפב הארנכ רחבש - דדה-ןב לש אבה עסמב
םעפה םג .רתוי הבר החלצה ול התייה אל - ןתוד-קמעו לאערזי-קמע ,ןדריה-קמע
וחרזמלש ,קפא תוביבסב ימראה בכרה ירוט תא םדיקו המוד זעונ דעצ באחא השע
בכרהש ינפל (24)ברח-רפכו קיפ ןיבש רצה רבעמב םדעב רצע ךכו ,תרניכ-םי לש
.םיקמעה לא עיגה דדה-ןב לש

: תורעה


Some Aspects of the Strategy of Ahab and David םשב הנושארל ספדנ הז רמאמ
המחלמה תודלות :ירפסב םג התע ןייעו Bibilca 36 (1955) pp. 332-351 תעה בתכב
.ךליאו 303 ,ךליאו 237 'מע ,ג"כשת ,םייגולואיכראה םיאצממה רואל ארקמה תוצראב
.םירחאו ;ש 'מע ,ז"טשת םילשורי ,לאומש ירפס ,לגס .צ.מ :ךכ .1

.ךשמהב דוע ןייעו .2

ןולבז" :חי ,ה 'פושב "הדש" ןושלה תא ןיבהל שי הכרעמ-הדש לש תועמשמב .3
הדשה םעה אציו" :ו ,חי ב"משבו ;"הדש ימורמ לע ילתפנו תומל ושפנ ףרח םע
תועמשמב "הנח" לש הארוהל .דועו ;ו ,די א"משב ;"םירפא-רעיב המחלמה יהתו
התעו" :חכ ,בי ב"משב ,וב םידמוע ונאש ומצע רופיס ותואב הושה ,"םחלה" לש
ותיחשיו םהילע ונחיו" :ד ,ו 'פוש ;"הדכלו ריעה לע הנחו םעה רתי תא ףוסא
:דוע הושהו :"ךיביוא לע הנחמ אצת יכ" :י ,גכ 'בד ;"הזע דע ץראה לובי תא
.דועו ;א ,הכ ב"למ ;וט ,זט א"למ ;א ,א א"למ ;אל ,י 'והי

ןמ ןהו תיאבצ-תיפרגואיגה הניחבה ןמ ןה ,דוד לש ויתומחלמ יבלש לע .4
;354-352'מע ,הז ךרכב ,ירמאמב טוריפ רתיב ןייע ,תיגולונורכה הניחבה
.165-149 'מע ,הז ךרכב ,ןיביי .ש לש ורמאמ םג ןייע ןתוללכב דוד תומחלמ לע

תפסונ היפרגוילביב םשו N. Glueck, AASOR 25-28 (1951), pp. 347ff.:ןייע 5

.םש ,קילג לצא ןייעו ;זי,ד ב"הד ;מ,ז א"למ ;זכ,גי 'והי ;ה,ח 'פוש ;זי,גל 'רב הושה 6

N. Glueck, AASOR 25-28 (1951), p. 346 : ןייע .7

Y. Yadin, Biblica 36 (1955), p. 346, n.2 :דוע ןייעו ;346 'מע ,םש ,קילג לצא טרופמ ןויד .8

.189-182 'מע ,הז ץבוקב קשיש-עסמ לע רזמ .ב לש ורמאמ :ןייע .9

.ט"שת ,לארשי-ץרא לש תירוטסיה היפרגואיג ,הנוי-יבא .מ לש ורפסבש הפמב ןייע .10

N. Gllueck, AASOR 25-28 (1951), p. 338 :ןייע .11

,ךליאו 398 רוט ,ב תיארקמ הידפולקיצנא ,רזמ .ב :ןייע םירוביגה אבצ לע .12
.היפרגוילביב םשו

.(זי ,י ב"מש) "דודל דגויו" בותכה ןושלמ ונא םידמלש יפכ .13

.םדא-רבעמב הארנכ .14

:ןייעו ,תוכוסל חרזמ-ןופצמ םש-יא ,ןוכנ לא ,אוה םאלח לש המוקמ .15
F..M.Abel, Ge`ographie de la Palestine 2, 1938, p.347

.(א ,אי ב"מש) "לארשי לכ תאו ומע וידבע תאו באוי תא" .16

ךרכב ,רזמ .ב לש ורמאמב ןייע ,ןללכב דדה-ןב םע באחא לש ויתומחלמ לע .17
.213-210'מע ,הז

JPOS 21 (1948), ,תעה-בתכב ירבד ןייע "םירענ" ןושלה לש וז תועמשמ לע .18
ףוריצהו ורוקמו "הנידמ" גשומה תועמשמ לע ;168 'מע הז ךרכבו ,pp.110ff
.הנידמ ךרע ,ד תיארקמ הידפולקיצנא ,רוויל .י ןייע "תונידמה ירש ירענ"

יפכ ,הכרעמל םתאצ תעב המחלמה ישנא לש לבוקמה םירוגמה םוקמ היה להאה .19
ב"למב םרא הנחמ רואית דחוימב הושהו) םיארקמ םיבותכ המכו המכמ ונא םידמלש
.תיארקמ הידפולקיצנאב ,להא ךרע ןייעו ;םיירושאה םיטילבתהו תובותכה ןמו (ח-ז ,ז
ןיבו "תוכוס" ןיב והשלכ רשק ,לוכיבכ שי ,(ליעל ןייע) אי ,אי ב"משבו הז בותכב קר
.אבצה ירוגמ

הנחה רושא ךלמ .(חי קרפ ב"למ) לארשי-ץראל ועסמב בירחנס טקנ המוד ךרדב .20
השירדב םילשוריל ויחילש תא חלשו ,הלפשבש שיכל תוביבסב ואבצ רקיע תא
.הדחפהו םימויאב הוולמ התייהש השירד ,העינכל

.מ"ק 120 ידכ העראפ ידאו ךרדב .21

.הכ ,גכ ,אכ א"למ הושה .22

:ןמז ותוא) לשרמדליפ לש ורפס ךותמ עטק ןאכ איבהל ןיינע םושמ שי .23
ומצע הז ידאוב םלועה תמחלמב םיכרותה תגיסנ תא ראתמה לוייו (לנולוק
(A. P. Wavell, The Palestine Campaigns, 1931, pp. 213ff. :ןייע)
ליחה לש רתוי םילודג םיקלחו ינימשה (יכרותה) ליחה לש הנטקה תיראשה"
וללסש ךרדב רבמטפסל דחאו םירשעהו םירשעה לילב םכשמ ואצי יעיבשה
םיסייטה ואר רחש רחאל דימ .ןדריהו ןאש-תיבל העראפ ידאו ךרואל םיכרותה
דרומב לתפתמ םילגר-ליחו הלבות ,הירליטרא תודיחי לש ךוראה רוטה תא ונלש
ודיצל הבוצח ךרדהש לולת רבעמ אוה םכש דיל העראפ ידאו .תיררהה ךרדה
םיזיגפמ םהשכ ,ןיגוריסל ונלש םינוריוואה ופלחתה תועש עברא ךשמב .דחאה
לכ ,הרהמב ךרדה תא םסח רוטה שאר .רבעמב עשי רסח דכלנש ןומהב םירויו
םישימח ,םיחתות םיעשת .תועבגה לא הלהבב ורזפתה םילוצינו ,הקספנ העונת
.םויה-תרחמל רבעמב םיבוזע ואצמנ םירחא בכר-ילכ ףלא ךרעלו ,םיליבומוטוא
ןיבו העראפ ידאו ןיבש תויאיגבו תועבגב ורזפתנ םידרופמו םיכובנה רוטה ידירש
יבשב וחקלנ לודגה םבורב לבא ;ןדריה ךרדב וחרב םילוצינה ןמ המכ .ןאש-תיב
םויב תמדקומ העשב" :216 'מע ,םש ."ןכמ רחאלש םימיב םישרפ תודיחי י"ע
ענמו הימד-א רשג תא רוטיי'צ לש חוכה ןמ קלח ספת רבמטפסב םינשו םירשעה
ורצענ ,ןדריה ךרד טלמיהל וסינש תולודג תודיחי יתש ...וז ךרדב החירבה תא
...רצק ברק רחאל םישרפה-ליח לש תיעיברה היזיבידה י"ע יבשב וחקלנו
."ירמגל ודמשוה ינימשהו יעיבשה םייכרותה תוליחה ,השעמל

הלא חכונ הלא ונחיו" :ןלהלד בותכה ריבסהל ידכ וב שי הז יפרגופוט בצמ .24
שורד ,רבעמה ידצ ינש לא תואבצה ינש ועיגהשמ .(טכ ,כ א"למ) "םימי תעבש
תוכרעמ :ירמאמב ןייעו .םינושאר וב רובעלו זעהל ידכ הבורמ בל ץמוא היה
.21-22 'מע ,(ב"שת) ס