והיקזח ימיב תימראו תידוהי

ןייטשטוג-ןשוג השמ 'פורפ

ב"ל ,'ב םימיה ירבד

1974 ,ילאיבצ ןימינב ךרוע ,םימיה ירבדו םינושאר םיאיבנ ,ארקמב תוחיש


המכ וב שי ,ב"ל קרפב רפוסמ אוהש יפכ ,םילשורי ירעש ינפל בירחנס לש ויחילש השעמ
רשא םלשורי םע-לע תידוהי לודג-לוקב וארקיו" :םהילע רמאנש ןהמ תחא .תוהימת
תיינפכ םהישעמ תא שרפמ ארקמה .(18) "ריעה תא ודכלי ןעמל םלהבלו םאריל ,המוחה-לע
?יהמ קוספה לש ותישאר .דיחפהל םיצור ותואש םעה לא ןירשימב הדחפה

ורופיסל םיליבקמה תורוקמב עייתסהל ונילע - םירחא םירקמ הברהב ומכ - ןאכ םג יכ רורב
יקרפב םעפו 'ב םיכלמ רפסב םעפ - לופכ חסונב רופיסה אב ונלש הרקמב .םימיה ירבד לעב לש
ריעזב המארדל ךשמהכ ונל רווחתמ "תידוהי לודג לוקב" רובידה .והיעשי רפס לש הזורפה
דצמ - ךכ אטבתהל רתומ םא - דאמ תיביטקפא הלומעת תטישו םיבצע-תקיטילופ לש ןיפנא
.בירחנס לש םייטילופה ויצעוי

יתלבו יללכ יונכ אלא הז ןיאש רשפא ."תידוהי" איה בירחנס לש ויגיצנ ורביד הבש ןושלה
חנומ שיש םושמ אקווד םלוא .ארקמב עיומ וניא עודיכ רשא חנומ - "תירבע"ה ןושלל קייודמ
םניא םירבדהש רשפא ,(ט"י והיעשי) "ןענכ תפש" ונייה - וננושל ליבשב ארקמב יוצמה רחא
תוגהונ ויה םנמאש - תחכומ אלו תלבוקמ העיד וז ןיאש שיגדהל יוארו - ןכתיי .םיטושפ ךכ לכ
,הלוכ ץראה לש תרבודמה תיללכה ןושלה איה - "ןענכ תפש" :תונושל המכ וז דצב וז תמאב
םיימוקמ "םיגהל" הדגנכו ;רתוי לודג חטשב בירחנס ימיב תרבודמו תנבומ התיהש
.הדוהי לש ימוקמה טקלאידה - "תידוהי" םהמ דחא .ףקיהה דצמ רתוי םימצמוצמה

םילשורי יבשויש גהלב רבדל עדיש םדא ןווכמב אופא הללכ בירחנס לש ויגיצנ תחלשמ
הגישה איה ,הליגר יתלב תוגהנתה התיה וז .ונרופיסב שרופמכ ,"תידוהי" רביד אוהו והוניבה
לא אנ רבד" :ושקבו ,והיעשיבו םיכלמב רפוסמה יפל ,והיקזח יגיצנ ונפ דימו .השקובמ תא
ח"י ,ב"מ) "המחה לע רשא םעה ינזאב תידוהי ונמע רבדת-לאו ונחנא םיעמש יכ תימרא ךידבע
.(26

וניא "םיעמוש" לש עמשמה - תימרא םיניבמ םהש םישיגדמ והיקזח יגיצנ :הפי קיידל שיו
- והיקזח ימיב ,ןכ הארנכ ?ךכב ךרוצ היה יכו הנבה לש ןינע ןאכ שי תוחפל לבא ,וכרצ לכ רורב
לש חטשב ימוקמ ךלמ לש ורצח ידיקפש וילאמ ןבומ ןיידע היה אל הז - וירחאש תואמל דוגינב
לש תיללכה תיטמולפידה ןושלה תויהל התיה הדיתע תימרא התוא .תימרא ועדי לארשי ץרא
תיבה ןברוח תפוקתב .lingua franca הנוכמש המ תויהל התיה הדיתע .בורקה חרזמה תוכלממ
ירה ,תימראב רבודמש רחאמ אלא .אל ןיידע והיקזח ימיב ;הב וטלשי םיטמולפידש ןבומ היה
יגיצנ ירהש - ןושל התואב ימואלניבה שומישה לש הלחתה וז התיה :ףסונ דומיל דצ ןאכ
הנבה לבא .תירושא אלו - וניבה תימרא .תירושאב ורבדיש בירחנס ידיקפל ועיצה אל והיקזח
םה וליאו ."ןענכ תפש"ב ונפי בירחנס יגיצנש תופצל היה רשפא .השגדה הנועט התיה םדיצמ וז
ךינדא לאה" :הקשבר ירבדכ ,םעה לא אלא םיטמולפידה לא אל - הרישי הינפב אקווד ורחב
.(27) "המחה לע םיבשיה םישנאה לע אלה .הלאה םירבדה תא רבדל ינודא ינחלש ךילאו
,םימיה ירבדב אופא רפוסמ הזה קלחה קרו - םדוקמ גהנש ומכ ךישממ אוה ךכמ האצותכו
םאריל ,המחה לע רשא םילשורי םע לא תידוהי לודג לוקב וארקיו" :ונינפלש רופיסה רוציקב
."ריעה תא ודכלי ןעמל ,םלהבלו