עשוהי רפסב ץראה שוביכ תינכת
תוטמשהבו תורעה אלל

רוצילא הדוהי

אי-ה עשוהי

,ןוירוג ןב דוד תיבב ארקמל גוחה ינויד ,עשוהי רפסב םינויע :ךותמ
ך"שת ,םילשורי

:רמאמה ןכות
ח-ה םיקרפ - המהדתה בלש
אי-ט םיקרפ - תנגרואמהו המוזיה הבוגתה בלש
יגטרטסאה ןויגיהה
וחירי שוביכ
יעה שוביכ
לא תיבל םדקמ ןוא תיב
םירפא רה
יעל וחירימ עשוהי תא הלעה המ
םורדה תמחלמב םירעה תמישר
ןופצה תמחלמ

עשוהי רפס הנבמ ,ץראה שוביכ :חתפמ תולימ

תא תמאותה הנומת ,שוביכה לש תינויער הנומת ,עשוהי רפס לש רבחמה יניע דגנל התייהה
,הירוטסיהה ןושלל המגרתל רשפאש הנומת ,איהה הפוקתה לש התואיצמ תאו רשיה לכשה
?הנודינה הפוקתה לש היגטרטסאהו היפרגואיגה

לכמ המכ יפ ךורא רמאמ תביתכ בייחמ ,עירכמ אל וליפאו ,דחא ברק לש הצממו רורב רואית
'וכו םיחפסנו תורעהו תואובמ ,םימישרת לש ףוריצ ךירצמ אוה .עשוהי רפסבש שוביכה תשרפ
.'וכו

השרפה לכ תא ךופהל שי םירצק םיקרפ רשע-םינשב ץרא שוביכ ראתל ידכ יכ ,אופא ןבומ
הרומג היצזיטמיכס טוקנל בייח הז ןיעמ רואית .בטיה תבשוחמו תמצמוצמ ,תזכורמ תיצמתל
תויושחרתהה לש דואמ הרצק תיצמת ,יתעדל ,איה שוביכה תשרפ .תוערואמה תכרעמ לכ לש
.הלוקש תיתורפס-תיתבשחמ המיכס ךותב תוכורעה

.המיכס התואב ןנובתנ הבה

: חתופ ה קרפ
תא םיה לע רשא ינענכה יכלמ לכו המי ןדריה רבעב רשא ירמאה יכלמ לכ עמשכ יהיו"
דוע םב היה אלו םבבל סמיו ,םרבע דע לארשי ינב ינפמ ןדריה ימ תא 'ה שיבוה רשא
.(א ,ה) "לארשי ינב ינפמ חור
.המהדת ןאכ איה לארשי תרידח לע ץראה יבשוי לש םתבוגת

ח-ה םיקרפ - המהדתה בלש
ןושארה בלשה
הכלממ ירע ,(ח-ז) יעהו (ו) וחירי תדיכל :שוביכה לש ןושארה בלשה לח וז המהדת לש הנמיסב
לכ ןשפנ לע ודמע ירה ,ןהירעשל לארשי ועיגהשמו ,לארשי לש םאובל השעמ ספאב וניתמהש
.ודכלנו ולפנש דע המצעל תחא

ינשה בלשה
הלילע לש םיבלש ינשב יכ ךדמלל ,ןושארה בלשה לש ל"נה החיתפה קוספל המוד חוסינב חתופ
:רבדמ בותכה תחא
לא לודגה םיה ףוח לכבו הלפשבו רהב ןדריה רבעב רשא םיכלמה לכ עמשכ יהיו"
םחלהל ודחי וצבקתיו .יסוביהו יוחה ,יזרפה ,ינענכה ,ירמאהו יתחה ןונבלה לומ
.(ב-א ,ט) "דחא הפ לארשי םעו עשוהי םע
םה .תונגראתה איה ,םתמהדתמ וששואתהש ירחא ,הז בלשב ץראה יבשוי לש םתבוגת
,לארשי תארקל תאצל םירמוא םה ,תולובחת םילבחמ ,םימזוי םה ,דחא הפ וידחי םיצבקתמ
.בשוחמבו ןגרואמב םמצע ליצהל

תרשקמה ,הלימ התואב םתשולש םיחתופה ,הנשמ יבלש השולשל קלחתמ הז ינש בלש
.עמש לעופה אוה אלה ,הצקה לא הצקה ןמ שוביכה תלילע תא החירבמהו
.(ד-ג ,ט) "...המרעב המה םג ושעיו ...עשוהי השע רשא תא ועמש ןועבג יבשיו" .1
תלובחת םילבחמו הערה ינפ םימדקמ (זי ,ט 'שה ,הירע לכ לע ןועבג ץרא :רמולכ) ןועבג יבשוי
.לצניהל ידכ המרע
םארפ לאו ןורבח ךלמ םהוה לא ...חלשיו ...םלשורי ךלמ קדצ ינדא עמשכ יהיו" .2
ופסאיו ...ינרזעו ילא ולע :רמאל ןולגע ךלמ ריבד לאו שיכל ךלמ עיפי לאו תומרי ךלמ
.(ה-א ,י) "ומחליו ...םהינחמ לכו םה ...ירמאה יכלמ תשמח ולעיו
.םהיתוצרא תאו םמצע תא ליצהל ידכ ,םורדב רהה יכלמ תשמח םידחאתמ ןאכ
ןופצמ רשא םיכלמה לאו ...ןודמ ךלמ בבוי לא חלשיו רוצח ךלמ ןיבי עמשכ יהיו" .3
םורמ ימ לא ודחי ונחיו ...םהינחמ לכו םה ואציו ...םימ רוד תופנבו ...הברעבו רהב
.(ה-א ,אי) "לארשי םע םחלהל
.ורגמלו לארשי תא ףודהל ,ןיבי תגהנהב ,ןופצה יבשוי םידחאתמ ןאכ

הערה ינפ םדקל ץראה יבשוי לש תנגרואמה המזויה אוה הנשמה יבלש תשולשב הוושה דצה
.המרעב וא המחלמב ,ןנכותמבו ןגרואמב

אי-ט םיקרפ - תנגרואמהו המוזיה הבוגתה בלש
ףיקמ תנגרואמהו המוזיה הבוגתה בלש .ח-ה םיקרפה תא ,רומאכ ,ףיקמ המהדתה בלש
ןאכ .הנכה לש בלש םינושארה םיקרפה תעברא םישמשמ הלא תמועל .אי-ט םיקרפה תא
לא רודחל ןנוכתמה הנחמה ,המינפ לארשי הנחמב שחרתמה תא וניניע דגנל בותכה ריבעמ
.'וכו ןדריה תתירכ ,םיינוגרא םיטרפ ,םעה תמכסהבו 'ה רבדב עשוהי לש ותונמתה :ןענכ ץרא
בגא ,לארשי הנחמ לא ,םינפ יפלכ ארוקה לש וטבמ תא םינווכמ הלא םיקרפ ,רבד לש וללכ
.(ב קרפ ,וחיריב םילגרמה) דגנכש דצה רבעל הפוטח הצצה

:שוביכה תלילע לש םיקרפ השולש ןאכ ונינפלש ,אצמנ
(ד-א) ןענכ ץרא ךותל שלופה לארשי הנחמ ךותב ונדימעמה ,החיתפ קרפ
;עשיה ירסחו םימהדנה ץראה יבשוי לומ ןענכב לארשי תא הארמה ,(ח-ה) ינש קרפו
.רעשב ובצייתהו וששואתהש ,םינענכה לומ לארשי תא ראתמה ,(אי-ט) ישילש קרפ

תיברמ לש יעבטה ןכלהמ והז .טלחהב רבתסמ הז יטמכס-יתורפס הנבמ יכ ,יל הארנ
ךכ רחא וליאו ,המהדת ,ללכ ךרדב ,איה הנושארה הבוגתה .הז גוסמ תושילפהו תויורעתסהה
.הרעש המחלמ םיבישמו םיפקתנה םיששואתמ

הלועה לארשי הנחמ תנומתב הלילעה תא חותפל ןויגיהה בייחמ תיתונמא-תיתורפס הניחבמ
המיכס לש תרגסמב םיכורע תינענכה תוששואתהה לש הנשמה-יפיעס תשולש םג .ןענכ לע
,(םינועבגה) תיתמחלמ-יתלב הבוגת לש הנוש גוסו ץראה ןופצ תא ,ץראה םורד תא הפיקמה
,םתושחרתה רדס יפל ,הארנה יפכ ,ובתכנ הלא הנשמ-יבלש תשולש .תנגרואמו הלוקשו המוזי ךא
- םתמחלמ ךא ,ומחלנ םורדה יכלמ .וענכנ םינועבגה .תיטמכס הגרדה םג ןאכ שיש ןכתיי ךא
אלו ,(ה-ד ,י) "םידגובה" םינועבגה דגנכ הליחתכלמ תנווכמ התיה - םיליגרה קשנה ילכב
סוסב ומחלנ םהו (ה,אי) עשוהיב םחליהל הליחתכלמ ודעונ ןופצה יכלמ .ןירשימב לארשי דגנכ
.בכרו

.יגטרטסאה ןויגיהה לע רבדל אב ינא התע

יגטרטסאה ןויגיהה
הז ןיינע לע רבדל הזעהה דבוכב בטיה ינא שיגרמ יכ ,םידקהל הזה ףיעסה חתפב יל השרוי
ימי לכ רשאב ,םדוסב אובל ןוגהו יאדכ ינא ןיאש ,הלעמב םינושארה םיחמומה ינזואב ,ןאכ
יתעד תא ,יתובר ,םכינפל ינא איבמ .םיטושפה םהילייחמ דחא אלא יתייה אל יאבצ תורישב
.ינושלב לשכא אלש ןוצר יהיו .אשונה יפ-לע סונא

וחירי שוביכ
,הבר רבדמב) םימכח ורמא רבכ .הבר הרבסה ךירצ וניא הז ירהו ,וחירי התיה שוביכל הליחת
,עבש ראבו דרע וליפאו ,םיירודא וא ריבד ,ןורבח שיא ."לארשי ץרא לש הרגינ וחירי" :(וט
רשייה םלועמ ךלה אל ,ןדריה רבעב ןונרא לחנ תפש לע רשא רעורעל וא ןובידל תכלל הצרש
ץרא" ךרד רבעו ןדריה תא רבע ,וחיריל דריו םילשוריל הלע םא יכ ,רצקה יריוואה וקה ןוויכב
רבדמ ךרד רובעל ךרטצי אל ןעמל - העבראו השולש-יפ הכורא ךרדב ,וצפח זוחמל "אבדימ
השקה באומ רה וא םירבעה רה הלעמב תולעלו חלמה םי תא תוצחל ,חיחצהו לולתה הדוהי
םש ףא .ריעה םדא דע ןדריה רבעל חונ רבעמ ןיא םילשורימ הנופצ םג ,ןכ לע רתי .ןכוסמהו
תימורדה התיצחמ לכש ,אצמנ .תובוט םיכרד ןיאו ,םישקו םילולת ןדריה ירבע ינשמ תודרומה
רשקה תא ומצעל חיטבמ וחיריב קיזחמה .וחירי ךרד ןדריה רבע םע תרשקתמ ץראה לש
תא ומצעל עשוהי אופא חיטבה ןנד הרקמב .(תיאבצ תומדקתה לכל םדוק יאנת אוה רשקו)
ןיבל ,ןדריה רבעב וראשנש ,(םרמשל ,קפס אלב ,דקפוהש אבצהו) לארשי יסולכוא ןיב רשקה
ךכ רחא וטנש) ןענכ יבשוי ןיב רשקה תא קתינ ,ךדיאמ .הברעמ םימדקתמה לארשי תואבצ
באומו ןומע םג) ןדריה רבעב םיירשפא תירב ילעב ןיבל (עשוהי לומ הזב הז רזעיהלו דחאתהל
.(םתעשב ודחאתה ןידמו

יעה שוביכ
ןיינעב םייארקמה םיגולואיכראה יטבל יכ ,םירבדה ילושב ןאכ ריענ .יעה התיה שוביכל היינש
.אווש יטבל אלא םניא יעה שוביכ

םידירש םש האצמ אלו ,לא תיבל ךומסה ,לת-א רתאב הרפח הקרמ-הזוארק 'בגה יכ ,תמא
,ס"הפל ישילשה ףלאב ריע הדמע לת-אב יכ ,תרפוחה תנקסמ ונילע הנמאנ .עשוהי תפוקתמ
הז ימ ,םרב .םודק תוברח לת אלא אופא וז התיה אל עשוהי ימיב .2000 תנשל ךומס הברחש
יוהיז תועצה עברא-שולש ומדק גנטסרג-טיירבלוא תרעשהל ?יעה התייה םש יכ ,רמול בייחמ
עשוהי רפסו ל"נה תוריפחה ינפל הנש 30 -כ םש רייסש ,ןילס טסנרא .הביבס התואב תורחא
הכומסה ןאיח-תבריחב וא לת-אב יעה הדמע םא עירכהל ןיא יכ ,הנקסמה ידיל עיגה ,ודיב חותפ
.תוריפח יפ-לע אלא -

םילתה ןמ רחא לתב וא ןאיח-תברחב םא יכ ,יעה התיה לת-אב אל יכ ,רבדה ערכוהו ורפח הנה
.הביבסב ועצוה

לא תיבל םדקמ ןוא תיב
" לא תיבל םדקמ ןוא תיב םע רשא יעה ...םישנא עשוהי חלשיו" :ז קרפב בותכה רמוא הנה
:רמאנ ,עשוהי תלובחת החילצהשכ ,ח קרפב ןמקל .םייונמ תומוקמ השולש ירה .(ב ,םש)
יעב שיא ראשנ אלו .ריעה ןמ וקתניו ...םהירחא ףדרל ריעב רשא םעה לכ וקעזיו"
.(זי-זט ,ח) "לארשי ירחא ואצי אל רשא ,לא תיבו
תומוקמה ינשב קר יכ ,רמוא הווה ?ופדר אל עודמ ןווא תיב יבשויו .דבלב תומוקמ ינש ירה
.תבשונ התיה אל ןווא תיב וליאו ,םיבשוי ויה םירכזנה

התיה יעהש ךדמלל ,"ןוא תיב םע רשא יעה" :ןייצמ בותכה .עשוהי תפוקתב הברח התייה איה
הובגה לת-אב הזוארק תידוהי הרפח םא .ןווא תיב המשש תטלובו הלודג הברוחל הכומס
,ןווא תיב ידירש תא האצמ יכ ,איה תוא ,עשוהי ימיב תוברח-לת םש היה יכ ,התליגו טלובהו
.העש התואב התייה הברח בותכה זמר יפל םגש

,ןאובד-ריד תוביבסב (לת-אב אל) לא תיבל החרזמ םש-יא התיה יעהש ,קפס ןיא םוקמ לכמ
ןיא .יעה לא וחירימ תולעל האר המ ,איה הלאשה ,םרב .המיעונ-ידאו ךרד םשל הלע עשוהיו
.יעה שוביכל תובישח לכ סחיימ היה אלו ,םילשוריל וחירימ הלוע היה ונימיב אבצ לכש קפס

רה לע שוביכה תשרפ תחסופ ,עודיכ .הפוקתה לש תיבושייה תואיצמב הצוענ הבושתה
וקב שוביכה ליחתמ אי קרפב וליאו ,יעה אוה שוביכה לש ינופצה לובגה י-ו םיקרפ . םירפאב
לש הקומינו המעט .שוביכה תלילעב רכזנ וניא םהיניבש לודגה חטשה לכ .רוד-תורנכ-בגנ
רה יכ" :ןודינה חטשב וזחאנש ,ףסוי ינבל םש רמוא עשוהי .זי קרפמ םידמל ונא וז הדבוע
.(חי ,זי) "ותארבו אוה רעי יכ ,ךל היהי

םירפא רה
םג ךכל היאר .הרקיעב תורעי ץרא וז התייה .שוביכה תפוקתב ובורב בשונ היה אל םירפא רה
,םדב הלובטה תנותכה בקעיל הרסמנ רשאכ .ןתוד-םכש חטשב הנדה ,ףסוי תריכמ תשרפמ
הער היח" :(הנקסמה-הבשחמה היהת וזש ,שארמ ועדי יכ ,ושע רשא תא ושע םיחאהו) רמא
העודיה תואיצמה ןמ ,ןבומכ ,העבנ וז תינטנופס הנקסמ .(גל ,זל 'רב) "ףסוי ףרט ףרט והתלכא
,הארנכ ,התייה (וכ-דכ ,זי ב"למ) ןורמוש ןברוח ירחא וברתהש ,תויראה תחלשמ .הפוקתה לש
ץרא לש התואיצמ .וילגר תא קחודה בושייב םודקה רעיה לש הנורחאה הדירמה-תוצרפתהה
תומישר ןוגכ ,ץוח תורוקמב םג הפי תפקתשמ ץראה זכרמ ימוחתב הבורב תבשונ אל תורעי
םוקמ ןאכ ןיאו .הנרמע-לא לת תורגאו השדחה הכלממה תפוקתב םירצמ יכלמ לש םהישוביכ
.הזב ךיראהל

יעל וחירימ עשוהי תא הלעה המ
הלועפ לכ ומכ - יאבצ עצבמ .םילשוריל אלו אקווד יעל וחירימ עשוהי תא הלעה המ ןיבנ התעמ
:םיינשב ןחבנו דדמנ - תישונא
לככ ?שרוד עצבמהש תודבאה ,תונברוקה ,םיצמאמה רועיש המ :רמולכ ,ריחמה והמ .1
.עצבמה ךרע הלעי ,וללה וטעמיש
.עצבמה ךרע הלעי ,הלא ובריש לככ ?תויופצה תואצותה ,םיגשיהה רועיש המ .2

לש ינשה דעצה אהי המ ,וחיריב לקוש עשוהי יכ חיננו ,ויגשומבו ונרוד ןושלב רבדה תא חסננ
ןייע ,ידמל תיביסנטניא התייה ולש ןיעידומה תוליעפו) ודיב רשא תויצמרופניאה רואל שוביכה
,לאוש אוה .יעה וא םילשורי :תויורשפא יתש וינפל יכ ,עדוי אוה .(דועו ז קרפ תליחתו ב קרפ
אלש) םילשורי .דואמ הברה :איה הבושתה .םילשורי שוביכל םישורדה םיצמאמה רועיש המ
רוצמב לארשי תואבצ תא ךבסל הלולע איה .דואמ הרוצב איה (דוד ימי דע ךכ רחא השבכנ
.םיבורמ םניא השוביכ ייוכיס לוכה רחאלו ,וב ךורכה לכ לע עגיו ךשוממ

תנידמ לש םצמוצמה חטשהו תחא הכלממ ריע ?םייופצה םיגשיהה םהמ ,החלצה לש הרקמב
.םילשורי

שיא םיפלאכ ,םעה לכ לעי לא" :עשוהי לש וילגרמ ןושלכ .רתויב הקזח הניא יעה תאז תמועל
.(ג ,ז) "המה טעמ יכ םעה לכ תא המש עגית לא ,יעה תא וכיו ולעי שיא םיפלא תשולשכ וא

.םימוצע ?יעה שוביכמ םייופצה םיגשיהה רועיש המ

שוביכ ידי-לע .יעה ישבוכ ידיב לופית לאערזי קמע ןיבל יעה ןיבש תורעיה ץרא לכ ,םירפא רה לכ
,תילארשיה תולחנתהל בחר חתפ חתפנו ץראה שוביכ לש דבכנ קלח השעמל םלשוה יעה
.שוביכה תילכת איהש

םיננוכתמה םורדה יכלמ םג .ןופצל םורדה ןיב רשקה תא הקתינ םירפא רה תסיפת ,ןכ לע רתי
םלוכ אלו ,דוחל תאז תושעל וכרצוי ,ןגרואמב םשפנ לע דומעל םירמואה ןופצה יכלמ םגו ןנוגתהל
התע וקתינ ןכ ,ןדריה רבע לעמ ימורדה רהה לבח תא עשוהי קתינש םשכ .הצק דעו הצקמ דחי
.ץראה ןופצ לעמ

םורדה תמחלמב םירעה תמישר
,הנבל ,הדקמ הליחת :(טל-חכ,י) םורדה תמחלמב םירעה תמישרל םג תעדונ הרתי תובישח
רירכוס לחנ לש ינופצה לבויה לש ואובמב ןיעל טלוב טלשמ איה יפאצ-לת-הנבל .ןולגע ,שיכל
.םחל תיב םשמו הלאה קמעל ףוחה ןמ ךאוב (שיכל לחנ =)

ןולקשא ךרדב תטלוש איה .רירכוס לחנ לש ימורדה לבויה אובמב העודי חתפמ ריע איה שיכל
הבושח וניבגל .הזע-ןורוח-תיב ךרד םע תבלטצמ איהש םוקמב ,לבוי ותואב תרבועה ןורבח-
.רהה ץרא לא ףוחה ץראמ אובמ ריע איה םג יכ ,הדבועה ןאכ

יסח לחנ תפש לע אובמ ריע ,יסח-לת-ןולגע איה - ןהומכ הבושח הניאש י"פעא - וללהל המוד
תודמוע ןלוכ .רהה תואובמ תורמוש ןהש ,תורכזנה םירעה שולשב הוושה דצה .(המקש לחנ =)
המוקמ ןיאש ,תיעיברה םג יכ ,רבתסמ .רהה לא ףוחה ןמ רעש חתופ םילחנה דחאש םוקמב
יוהיזל הכ דע הכז אלש ,ישאטב-לת איהש ןכתיי .הזה גוסה ןמ איה - הדקמ - םכסומו עודי
.קרוש לחנ אובמב שמש תיבל הברעמ ,םכסומ

יפרגואיגה-יאבצה ןויגיהה לע טייר דמע רבכו ,תירקמ הניא רהה תואובמ ישוביכ לש וז הרוש
.הבש

ךכ ,החרזמ לעמ ץראה ברעמ תא עשוהי קתינש םשכ ,ךרעמה לכ לש קלח קר והז ,יתעדל
רהה לבח קותינ היה שוביכה רמג תארקל ןורחאה דעצה .ןופצה לעמ םורדה תא ךכ רחא קתינ
.אובמה ירע שוביכ ידי לע ףוחה ץרא לעמ ימורדה

תאו ןורבח תא עשוהי דכל ,ץוחה ןמ הרזע לש תורשפא לכ לעמ רהה לבח דדובשמ ,התע
.(אמ ,י) ענרב שדק דע ץראה םינפ לכ תא םסחו (טל-ול ,י) הירע לכ תאו ריבד תא ,הירע לכ

.לאערזי קמע דעו בגנה תוצקמ רהה ץרא לכב עשוהי טלש וז הכרעמ לש המויס םע

ןופצה תמחלמ
הנקב תנגרואמה תודגנתהה תא הרבש ,(וט-א ,אי) ץרמנ רוציקב תראותמה ,ןופצה תמחלמ
לארשי לש םתזיחאש םושמ ילוא ,בותכה טריפ אל ,םיישממה םישוביכה ויה המ .לודג הדימ
בר יאבצ ירוטסיה ןויגיה שי ,םוקמ לכמ .םורדבמ רתוי תפפור שוביכה רודב התייה ןופצב
לכ שאר איה םינפל רוצח יכ" ,הובירחהו רוצח תא ושבכ לארשי יכ ,הדבועה תשגדהב
הדמעמו המוקמ לש תידוסיה הקידבה רואלו רוצח תוריפח רואל .(י ,אי) "הלאה תוכלממה
םיצמאמהו ילארשיה ץחמה יכ ,בטיה ןבומ - הז אשונב ךיראהל ךרוצ םויכ ןיא - שוביכה ברע
םתודגנתה תא קתשלו ביואה לש ושאר זיתהל ידכ ,רוצחל אקווד ונווכ םישבוכה לש
.ןופצה תמחלמ ירחא תומייק וראשנש ,תובורמה ינענכה ירע לש םתמזיו תנגרואמה

רפס .היתונויערו האובנה םתוחב ולוכ עובטה ,ארקמה ירפסמ דחא ,םנמא ,אוה עשוהי רפס
םירבדב ,יתעד תוינע יפל ,שי םלוא .היגטרטסאו הירוטסיה תארוה םשל בתכנ אל עשוהי
תינויגה הנומת הדמע ,ונינפל אוהש תומכ ,רפסה רבחמ לש ויניע דגנלש ,חיכוהל ידכ םירומאה
לש התואיצמו הפוקתה לש יאבצה ןויגיהה תא תמאות וז הנומת .ץראה שוביכ לש הריבס
.םהה םימיב ץראה            עיונים בפרקי תנך