תוכן הפרקים:

מינוי יהושע למנהיג - פרק א'
       הכנות לכניסה לארץ
שנים אנשים מרגלים - פרק ב'
מעבר הירדן - פרק ג'
בניית המזבחות - פרק ד'
       כניסה לארץ
       שתים עשרה האבנים בגלגל
פחדם של מלכי האמורי - פרק ה'
       ברית מילה
       פסח ראשון בארץ
       המלאך ביריחו
כיבוש יריחו - פרק ו'
מפלה במלחמת העי - פרק ז'
       עכן מעל בחרם
כיבוש העי - פרק ח'
       מזבח בהר עיבל
       הברכה והקללה בהר עיבל
הגבעונים נכנעים לפני ישראל - פרק ט'
מלחמת חמשת המלכים - כיבוש ממלכות הדרום - פרק י'
       שמש בגבעון דום
       המשך המלחמה
       מלחמת מלכי הצפון - פרק י"א
סיכום הכיבושים - פרק י"ב
הארץ הנשארת ונחלות שבטי עבר הירדן - פרק י"ג
חלוקת ארץ כנען - פרק י"ד
       כלב מבקש את נחלתו
       נחלת יהודה - פרק ט"ו
נחלת בני יוסף - פרק ט"ז - פרק י"ז
נחלת שבעת השבטים - פרקים י"ח - י"ט
ערי מקלט - פרק כ'
ערי הלוויים - פרק כ"א
שנים וחצי השבטים חוזרים למקומם - פרק כ"ב
המזבח של בני ראובן גד וחצי המנשה
דברי יהושע האחרונים - פרק כ"ג
הנאום האחרון של יהושע בשכם - פרק כ"ד
       מות יהושע וחתימת הספר