תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים

קיץ תשס"ו, שאלון 002104
יחידת לימוד אחת

חלק ראשון - שאלות קצרות


פרק ראשון - תורה

שאלה 1
מחלוקת קורח ועדתו.
א. ציין שני דברים שעשה משה כדי לגרום לחולקים עליו לחזור בהם.
ב. בעקבות המחלוקת עם קורח נצטווה משה לעשות שני דברים שיהיו אות לעתיד.
ציין מהם שני הדברים שעשה משה, ולמה הם משמשים אות.

שאלה 2
עיין בשמות, י"ב, ג'-ז'.
א. כיצד צריך לקיים את הציווי: "והיה לכם למשמרת" (פסוק ו')? היעזר בפירוש רש"י.
ציין מצווה נוספת שהייתה רק בפסח מצרים.
ב. מה המקרה שפסוק ד' עוסק בו, ומה התורה מצווה לעשות במקרה זה? היעזר בפירוש רש"י.

שאלה 3
עיין בשמות, כ"ב, ו'-י"ב.
א. באיזה שומר מדובר בפסוקים ו'-ח', ובאיזה שומר מדובר בפסוקים ט'-י"ב? היעזר בפירוש רש"י.
ב. מה המקרה שפסוק ד' עוסק בו, ומה התורה מצווה לעשות במקרה זה? היעזר בפירוש רש"י.

שאלה 4
א. "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים" (במדבר, ל"א, ב').
מה היה חטאם של המדינים, ומה היה חלקו של בלעם בחטא זה?
ב. עיין בבמדבר, ל"א, מ"ח-נ"ד.
מה ביקשו שרי הצבא ממשה, ומדוע הם ביקשו זאת?

שאלה 5
ציין מי אמר את הדברים שלפניך ובאיזה הקשר הם נאמרו.
א. "מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם".
ב. "מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה".
ג. "אל יחר אף אדני, אתה ידעת את העם כי ברע הוא".
ד. "בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך".

שאלה 6
א.לקרשי המשכן היו אדנים ובריחים.
1. ממה היו עשויים האדנים, וממה היו עשויים הבריחים?
2. למה שימשו האדנים?
ב. לאיזה צורך השתמשו בעורות אילים מואדמים, ולאיזה צורך השתמשו בשש משזר?

פרק שני - נביאים ראשונים

שאלה 7
א. עיין ביהושע, פרק ד'.
מה הן שתי המטרות של הקמת האבנים בגלגל?
ב. ציין שני דברים נוספים שקיימו ישראל כששהו בגלגל.

שאלה 8
א. 1. באיזו דרך נצטווה יהושע לגלות את האיש שלקח מן החרם ביריחו?
2. מה דרש יהושע מעכן, לאחר שנודע שהוא האיש שלקח מן החרם?
ב. עיין בשמואל א, פרק י"ד.
"ודעו וראו במה היתה החטאת הזאת היום" (פסוק ל"ח).
מה היה החטא שרצה שאול לגלות, ובאיזו דרך התגלה החוטא?

שאלה 9
עיין בשמואל א, פרק כ"ג.
א. היחסים בין דוד לאנשי קעילה היו מורכבים.
1. כיצד התייחסו אנשי קעילה לדוד בתחילה?
2. מדוע חל שינוי ביחס אנשי קעילה לדוד, ובמה התבטא שינוי זה?
ב. במה התבטא היחס של הזיפים לדוד, ומה הייתה תגובת שאול על כך?

שאלה 10
עיין בשמואל א, פרק ל'.
א. מה גרם לדוד להתאמץ לרדוף אחרי העמלקים, וכיצד הוא גילה את מקומם?
ב. איזה ויכוח התעורר במחנה דוד לאחר שהוכו העמלקים, ומה הייתה הכרעת דוד בוויכוח?

שאלה 11
א. עיין בשמואל ב, פרק י"ב.
מה הייתה תגובתו המיידית של דוד על המשל שסיפר לו נתן הנביא, ומה הייתה תגובתו אחרי שנתן אמר לו: "אתה האיש"?
ב. שמואל הוכיח את שאול בגלל חטאיו במלחמת עמלק.
כתוב שתי טענות שהעלה שאול בתגובה על תוכחה זו.

שאלה 12
א. עיין בשמואל ב, פרק ד'.
כתוב בקצרה מה היה המעשה של רכב ובענה שבגללו ציווה דוד להרגם, ומה הניע אותם לעשות מעשה זה.
ב. פעמיים דוחה דוד את ההצעות של בני צרויה להרוג את שמעי בן גרא.
מהו הנימוק של דוד לדחיית ההצעה בשמואל ב, פרק ט"ז, ומהו הנימוק לדחיית ההצעה בשמואל ב, פרק י"ט?

שאלה 13
א. "ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל".
1. לשם מה הקהיל שלמה את ישראל לירושלים?
2. איזה חג מהחגים הנזכרים בתורה חגגו ישראל בזמן ההוא?
ב. ביהושע, כ"ג, י"ד-ט"ז מסופר שיהושע אסף את כל ישראל.
מה הייתה מטרת יהושע בדבריו לעם לפי פסוקים אלה?

שאלה 14
ענה על שלושה מהסעיפים א-ד.
א. בסיפור פילגש בגבעה, מה עשה בעל הפילגש כדי לפרסם את מעשה הנבלה שנעשה?
ב. מדוע נקראו בני עלי "בני בליעל"?
ג. מה אמר שמואל לשאול בקשר למלחמתו בפלשתים (כאשר התגלה אליו אצל בעלת האוב)?
ד. כיצד מנמק שלמה מדוע הוא לא העניש את אביתר בעונש מוות?

שאלה 15
ענה על שלושה מהסעיפים א-ד.
מי אמר את הדברים, ובאיזה הקשר הם נאמרו?
א. "עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את ה' לעבד אותו".
ב. "מה טוב לכם המשל בכם שבעים איש... אם משל בכם איש אחד".
ג. "ולמה עליתם אלי היום הזה להלחם בי".
ד. "הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי ואלה הצאן מה עשו".

שאלה 16
כתוב בקצרה מי היו שלושה מהאישים האלה:
א. אליאב
ב. אבישג השונמית
ג. צדוק
ד. שמעיה


חלק שני - שאלות מקיפות

פרק שלישי - תורה

שאלה 19
א. ציין מהו האירוע הראשון שבו מסופר שמשה הגיע להר סיני.
ב. עיין בשמות, פרק י"ט.
מהו ההסבר שנתן משה לישראל על מטרות ההתגלות של ה' בדרך שבה הוא התגלה? היעזר בפירוש רש"י.
ג. עיין בשמות, פרק כ"ד, פסוקים א'-ב' ופסוקים י"ב-י"ד.
היכן היו המלווים של משה כאשר הוא עלה להר סיני? היעזר בפירוש רש"י לפסוקים י"ג-י"ד.
ד. מדוע חששו ישראל להתקרב אל משה לאחר שירד מהר סיני, ומה עשה משה כדי שלא יחששו?

שאלה 20
א. "ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף".
באיזו דרך אחרת היה אפשר להוביל את ישראל, ומדוע הם לא הובלו בדרך זו?
ב. מה נצטוו ישראל לעשות כדי לגרום לפרעה להחליט לרדוף אחריהם, ומדוע גרם מהלך זה לפרעה להחליט כך?
ג. עיין בשמואל ב, פרק ג', כ"ג-כ"ט.
באיזו דרך הטעה יואב את אבנר, ומה הייתי מטרתו בהטעיה זו?

פרק רביעי - נביאים ראשונים

שאלה 21
א. בספר יהושע מסופר על מחלוקת שפרצה בין שניים וחצי השבטים שבעבר הירדן המזרחי ובין השבטים שבעבר הירדן המערבי.
מה גרם למחלוקת בין השבטים, ומה בדברי שניים וחצי השבטים הביא לסיומה?
ב. בספר שופטים מסופר על סכסוך שהיה בין יפתח לאחיו.
על מה היה הסכסוך, ומה הביא לסיומו? ענה בקצרה.
ג. בספר מלכים מסופר על מחלוקת שפרצה בין רחבעם לבין העם.
1. מה בתגובת רחבעם לבקשת העם הביא להחרפת המחלוקת?
2. ציין שני מעשים של ישראל, שגרמו להחרפה נוספת של המחלוקת עם רחבעם.

שאלה 22
א. 1. ציין שני טכסיסים שעשה אהוד בן גרא כדי שיוכל להגיע אל עגלון מלך מואב ולהיות אתו ביחידות.
2. מה עשה אהוד בן גרא כדי שהריגת עגלון לא תתגלה מיד?
ב. עיין בשופטים, פרק ז'.
באיזה טכסיס השתמש גדעום כשיצא להילחם במחנה מדין? ענה בקצרה.
ג. עיין בשמואל א, פרק י"ד.
באיזה טכסיס השתמש יהונתן נגד הפלשתים, ומה היו תוצאות טכסיסו? ענה בקצרה.