תנ"ך ידע ובקיאות לבתי ספר דתיים

חורף תשס"ז, שאלון 002104
יחידת לימוד אחת

חלק ראשון - שאלות קצרות


פרק ראשון - תורה

ענה על ארבע שאלות: על שלוש מהשאלות 1-5, ועל שאלה 6 (חובה) (לכל שאלה - 5 נקודות).
ענה על שלוש מהשאלות 1-5.

שאלה 1
עיין בשמות, י"ח, י"ג-כ"ג.
א. לדעת יתרו יש בעיה בדרך עבודתו של משה. מהי הבעיה, וכיצד היא נפתרת על ידי הצעת יתרו? ענה בקיצור.
ב. עיין בפסוקים י"ט-כ"ג.
מה צריכים להיות תפקידיו של משה לפי הצעת יתרו? ציין שני תפקידים.

שאלה 2
עיין בשמות, כ"ב, א'-ב'.
א. מהו המקרה שבו עוסק פסוק א', ומהי ההלכה במקרה זה? היעזר בפירוש רש"י.
ב. "אם זרחה השמש עליו דמים לו" (פסוק ב'). לפי פירוש רש"י, מהו המקרה שבו עוסק קטע זה, ומהי ההלכה במקרה זה?

שאלה 3
א. 1. המרגלים ששלח משה מזכירים בדבריהם עמים היושבים בארץ. לשם מה המרגלים מזכירים ש"עמלק יושב בארץ הנגב"? היעזר בפירוש רש"י.
2. לשם מה משה מזכיר את "העמלקי והכנעני" בדבריו לישראל בבמדבר, י"ד, מ"ג?
ב. על פי המסופר בשמות, מה עשו אהרן וחור בזמן המלחמה בעמלק, ומה הייתה שבועת ה' בעקבות מלחמה זאת?

שאלה 4
עיין בבמדבר ל', ג'.
א. על מה מזהירה התורה באמרה "לא יחל דברו"?
ב. על מה מזהירה התורה באמרה "לא תשא שמע שוא" (שמות, כ"ג, א')? היעזר בפירוש רש"י.

שאלה 5
ציין מה התורה מצווה לעשות בשלושה מהדברים המפורטים בסעיפים א-ד שלפניך. (כתוב עד שורה אחת לכל סעיף).
א. מעשר מן המעשר
ב. אפר פרה אדומה
ג. מי המרים המאררים
ד. פטר רחם באדם

שאלה 6
א. ציין שני כלים שמשה נצטווה לעשות להם טבעות ובדים.
לשם מה נעשו להם הטבעות והבדים?
ב. ציין שני בגדי כהונה שבהם היו אבנים, וכתוב כמה אבנים היו בכל אחד מהבגדים האלה.

פרק שני - נביאים ראשונים (40 נקודות)

ענה על תשע שאלות: על שמונה מהשאלות 7-16 (לכל שאלה - 4 נקודות)
ועל אחת מהשאלות 17-18 (8 נקודות).

ענה על שמונה מהשאלות 7-16 (לכל שאלה - 4 נקודות)

שאלה 7
עיין ביהושע, י"א, ו'-כ'.
א. 1. מהו הציווי שעליו מדובר בפסוק ט"ו?
2. מה הם הציוויים שהצטווה שאול המלך במלחמתו בעמלק?
ב. עיין בפסוקים ט"ז-כ'.
כיצד הכתוב מסביר את העובדה שעמי כנען לא השלימו עם בני ישאל?

שאלה 8
עיין ביהושע, י"ח, א'-י'.
א. "ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים" (פסוק ו').
מי צריך לקיים ציווי זה, ומה הביא את יהושע לצוות כך?
ב. בציוויו של יהושע לא נכללים כל השבטים.
מהי הסיבה שנותן יהושע לכך שאינו כולל בציוויו את שבט ראובן, ומהי הסיבה שהוא אינו כולל את שבט לוי?

שאלה 9
עיין בשופטים, ב', פסוקים ו'-י"ט.
א. עיין בפסוקים ו'-י"ב.
מהו השינוי שחל בדור שלאחר יהושע, וכיצד הוא מוסבר בקטע זה?
ב. מה היה תפקידם של השופטים, לפי פרק זה?

שאלה 10
באירועים אחדים בספר שופטים נאמר "בימים ההם אין מלך בישראל".
א. ציין שני אירועים בספר שופטים שבהם נזכרת עובדה זו, ובאר מה הכתוב בא להסביר באמצעותה.
ב. לפי המסופר בספר שמואל, ציין שתי סיבות שהביאו את ישראל לבקש להם מלך.

שאלה 11
א. עיין בשופטים, ט"ו, ט'-י"ג.
מה הייתה הטענה של בני יהודה נגד שמשון, וכיצד הגיב שמשון על טענתם?
ב. "מה לי ולכם בני צרויה".
מה טען אבישי בן צרויה שהביא את דוד לומר לו דברים אלה? ענה בקצרה.

שאלה 12
עיין בשמואל א, פרק י"ג.
א. במה התבטאה העליונות של הפלשתים על ישראל מבחינת אמצעי הלחימה, ומה עשו הפלשתים כדי להנציח עליונות זו?
ב. לפי פרק זה, כיצד הגיבו ישראל כאשר שמעו על המעשה של יהונתן ומה עשו הפלשתים בעקבות תגובת ישראל?

שאלה 13
גם על דוד וגם על שלמה נאמר שהיו חכמים.
א. מה הביא את האישה התקועית לומר לדוד: "ואדני חכם כחכמת מלאך האלקים" (שמואל ב, י"ד, כ')?
ב. מה הביא את ישראל להכיר כי "חכמת אלקים" בקרב שלמה?

שאלה 14
ענה בקיצור על שלושה מהסעיפים א-ד.
א. כמה זמן נמשכה המערכה לכיבוש יריחו?
ב. איזו בעיה התעוררה בקשר לנדר של יפתח?
ג. על מה הוכיח דוד את מיכל אשתו?
ד. מה הם שני המעשים שעשה יואב, שבגללם ציווה דוד על שלמה להרגו?

שאלה 15
ענה על שלושה מהסעיפים א-ד.
מי אמר את הדברים, ובאיזה הקשר הם נאמרו?
א. "בני שים נא כבוד לה' אלקי ישראל?"
ב. "אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך".
ג. "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם"
ד. "הלוא תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה בישראל".

שאלה 16
ענה על הסעיפים א-ג.
כתוב באיזה מקום אירע כל אחד מהאירועים האלה:
א. חידוש המלוכה של שאול
ב. ההמלכה הראשונה של דוד
ג. דוד ראה את המלאך מכה בעם.

ענה על אחת מהשאלות 17-18 (8 נקודות)

שאלה 17
עיין בשמואל א, פרק ל"א - שמואל ב, פרק א'.
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מהם מציינים שמות מקומות הקשורים במלחמותיו של שאול.
המקומות הם: גלבוע, בית שן (שאן) יבש גלעד.א. העתק את שלושת השמות האלה למחברתך, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו במפה.

שים לב! במפה יש מספר מיותר.

ב. כיצד הגיב דוד על סיפורו של הנער העמלקי, וכיצד הוא מנמק את תגובתו?

שאלה 18
במפה שלפניך רשומים ארבעה מספרים. שלושה מהם מציינים שמות מקומות הקשורים במלחמותיו של דוד.
המקומות הם: מואב, ארם דמשק, אדום.א. העתק את שלושת השמות האלה למחברתך, וכתוב ליד כל שם את המספר המתאים לו במפה.

שים לב! במפה יש מספר מיותר.

ב. לפי המסופר בפרק ח', מה עשה תועי מלך חמת כאשר שמע שדוד הכה את ארם דמשק, ומדוע הוא עשה כן?

חלק שני - שאלות מקיפות

פרק שלישי - תורה (20 נקודות)

ענה על שתי השאלות 19-20 (לכל שאלה- 10 נקודות).

שאלה 19
עיין בשמות פרק ג'.
א. ציין את שני הנימוקים הראשונים (בפרק ג') לסירובו של משה ללכת אל פרעה: נימוק אישי ונימוק הקשור לישראל. היעזר בפירוש רש"י.
ב. הסבר את תגובת ה' על כל אחד מהנימוקים של משה שציינת. היעזר בפירוש רש"י.
ג. בנביאים ראשונים מסופר על מנהיגים נוספים שסירבו בתחילה לקבל על עצמם את התפקיד שה' רצה להטיל עליהם.
ציין שם של מנהיג אחד כזה, וכתוב כיצד הוא מנמק את סירובו.

שאלה 20
עיין בבמדבר, ג', א'-כ'.
א. בעקבות מה התקדשו הבכורות, ומה גרם להעברת תפקידי הבכורות ללוויים? היעזר בפירוש רש"י לפסוק י"ב.
ב. ציין תפקיד אחד של הלוויים בזמן חניית המשכן.
ג. עיין בבמדבר, ד', ה'-ט"ו.
ממה היו בני קהת צריכים להיזהר, וכיצד סייעו להם הכוהנים בעניין זה?
היעזר בפירוש רש"י.


פרק רביעי - נביאים ראשונים (20 נקודות)

ענה על שתי השאלות 21-22 (לכל שאלה - 10 נקודות).

שאלה 21
א. "ותבא אליהם קללת יותם בן ירבעל" (שופטים, ט', נ"ז).
1. מהי "קללת יותם בן ירבעל"?
2. באמצעות איזה פרט מן המשל יותם מבטא את קללתו?
ב. "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי" (שופטים, י"ד, י"ח).
בעקבות מה אומר שמשון דברים אלה?
ג. מי אמר את משל "כבשת הרש", בעקבות איזה מעשה הוא נאמר, ולשם מה?
ענה בקיצור.

שאלה 22
א. כיצד הגיב עלי הכוהן לאחר שנודע לו על המעשים של בניו, וכיצד התייחסו בניו לדבריו?
ב. בשמואל ב, פרק י"ג מסופר שאבשלום הרג את אמנון.
כיצד הגיב דוד על השמועה שהגיעה אליו בנוגע למעשה של אבשלום?
ג. מה עשה אבשלום אחרי שהרג את אמנון?
ד. עיין במלכים א, פרק א'.
כיצד היה דוד רגיל להתייחס למעשיו של אדניהו, וכיצד השפיע יחס זה על מעשי אדניהו?